அபிதான சிந்தாமணி

தொட்டிலேற்றல் - 600 தொண்டைநாடு தும் நாடோடிகளாகத் திரிவர். இவர்கள் தம் பர்ணசாலையிடம் அழைத்தனர். அவ தேவதை ஜக்கம்மா, பொம்மக்கா. இவர் ளும் விருப்புடன் வந்து குளிர் காய்ந்திருக் களுக்குப் பட்டம் நாய்க்கன், இவர்கள் கையில் விப்ரநாராயணராகிய ஆழ்வார் தங்களில் வயது முதிர்ந்தவர்களையும் மணங் அவள் விருப்புடன் கூடியிருந்து அவள் கொள்வர். இவர்களில் காட்டுத் தொட்டி நீங்கச் சகியாதவராயிருக்கையில் பெரு யர் என்று ஒருவகை உண்டு. அவர்கள் மாள் பிராட்டிக்குக் காட்டினர். பிராட்டி, நரி, எலி முதலிய தின்பர். இவர்கள் கம்ள மீட்க அருள் செய்யவேண்டுமெனப் பெரு வகுப்புகளில் சேர்ந்தவர்கள். கப்பலியன், மாள், திருக்கோயில் பொன் வட்டிலை அனப்பன், தொட்டியன், குருபன், கும்ம அவள் வீட்டிவிடக் கோவில் பரிசாரகர் சன், மீதரன், ஒட்டன், சக்கிலியன் இவர் தேடுகையில் அது தேவதேவி யிடத்திலி கள் தலைவர் மேட்டு நாய்க்கன், கொடை ருப்பதுணர்ந்து அவளைக் கேட்கத் தாசி நாய்க்கன், கம்பளிநாய்க்கன். (தர்ஸ்டன்). விப்ரநாராயணர் கொடுத்தனர் என்றனள், தொட்டிலேற்றல் -- பிள்ளை பிறந்த (க0)-ம் இவ்வகையிருக்கப் பெருமாள் அர்ச்சகரி நாள், (கஉ)-ம் நாள், (கசு)ம் நாள், (கூஉ)-ம் டம் ஆவேசித்து நாமே செய்தோமென்று நாளாதல் சுபக்கிரக முதயமாகப் பஞ்சாங்க கோயிலதிகாரிகளுக்குப் பணிக்கக் கேட்ட யோகம் நன்றாக ஊர்த்துவ முகராசி நட் டங்கினர். பின்பு ஆழ்வார் விசன முற்றுப் சத்திரங்களிலே பிள்ளையைத் தொட்டில் பாகவத தீர்த்தங்கொண்டு பெருமாளைத் ஏற்றவேண்டும், தொழுது நிற்கப் பெருமாள் தொண்டா தொண்டமான் - கள்ளர் சாதியில் ஒரு டிப்பொடியென அழைத்துக் கடாக்ஷத்த வகை. இவர்கள் தொண்டமான் நாடாகிய னர். ஆழ்வார், திருமாலை, திருப்பள்ளி புதுக் கோட்டையிலிருந்து வந்தவர்கள். 'யெழுச்சி அருளிச் செய்து (கரு) திரு இவர்கள் தொழில் சுண்ணாம்பு கொளுத் நக்ஷத்ர மெழுந்தருளியிருந்து திருநாட்டுக் தல், பறையடித்தல் ; இவர்களுக்குச் சோ கெழுந்தருளினர். (குருபாம்பரை.) ழிகன் பட்டம், புதுக்கோட்டை ஜமீன்தா தொண்டனூர்நம்பி விடல தேவராயன் ருக்குத் தொண்டைமான் பட்டம். இவர் குமரியைப் பிடித்திருந்த பிசாசை உடை கள் அங்கிருந்து வந்தவர்களாதலா லிவர் -யவரால் ஓட்டவேண்டிய ஸ்ரீ வைஷ்ண கள் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள் வர், எழுபத்தினாலு சிங்காசனாதிபதிக (தர்ஸ்ட ன்). ளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.) தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார் - இவர் தொண்டி - சோழகுலத்தவ ருறையும் நக 'கலியுகத்தில் (20 அசு) பிரபல ஹ மார் 'ரம். இது சேது நாட்டிற்குத் துறைமுக கழிய கிருஷ்ணசதுர்த்தசி செவ்வாய்க் மாக இருக்கிறது. சேரர்க்குரிய தொண்டி கிழமை கேட்டைநக்ஷத்திரத்தில் திருமண் குடகடற் கரைக்கணுள்ளது. அது குட்டு டங் குடியில் ஒரு புரச்சூட ஸ்ரீவைஷ்ண வன் தொண்டி யெனப்படும். இது கடற் வருக்குத் திரு அவதரித்தனர். இவர் வரு கரையிலுள்ள து. (புற - நா.) (சிலப்.) மாலாம்சர், இவர் திரு அவதரித்து விப்ர 2. இது, சேரர்களுக்கு இராஜதானியா நாராயணர் என்ற திருநாமம் சாற்றப் 'யிருந்த பட்டணங்களில் ஒன்று. நன்ன பெற்று ஓதியுணர்ந்து திரு அரங்கத்தில் கர்மாந்தை" "குட்டுவன்மாந்தை எனப் திருமாலைகைங்கர்யம் செய்து கொண்டு புலவர் புகழ்ந்திருக்கின்றனர். மகாவிரக்தரா யிருத்தலைப் பிராட்டி கண்டு | தொண்டியாழர்ச்சாத்தன் - கடைச்சங்க பெண்ணையுமாணாக நினைக்கும் இவரை மருவிய புலவன். (அகநானூறு.) மாயை என்ன செய்யுமெனப் பெருமாள் | தொண்டியோர் - சோழகுலத்தவர். அதை உனக்குக் காட்டுகிறேன் என்று | தொண்டீாநாடு - காஞ்சிபுரி ; தொண்டீர் விரக்தராகிய இவரைத் தேவதேவியை னைக் காண்க. விட்டு மயக்க ஏவினர். தேவதேவி மயக்க | தொண்டீரன் - சிவகணத் தலைவன்; இவன் மயங்காதது கண்டு தாசியாகிய அவள் மாலதி யென்பவளைக் காமுற்று - அரச தானும் கைங்கர்யபரையா யிருக்கையில் னாய்ப் பூமியிற் காஞ்சிபுரியைச் சிலகால ஒருநாள் நல்லமழை வருஷித்துத் தேவதே மாண்டனன். வியை நனைத்தது. இவளைக் கண்ட ஆழ் தொண்டை நாடு மேற்கில் பவளமலையினை வார் இரக்கமடைந்து தேவதேவியைத் யும், கிழக்குக் கடலையும், தெற்குப் பினா கொட்டும் தலைக்கும் பெருடன்
தொட்டிலேற்றல் - 600 தொண்டைநாடு தும் நாடோடிகளாகத் திரிவர் . இவர்கள் தம் பர்ணசாலையிடம் அழைத்தனர் . அவ தேவதை ஜக்கம்மா பொம்மக்கா . இவர் ளும் விருப்புடன் வந்து குளிர் காய்ந்திருக் களுக்குப் பட்டம் நாய்க்கன் இவர்கள் கையில் விப்ரநாராயணராகிய ஆழ்வார் தங்களில் வயது முதிர்ந்தவர்களையும் மணங் அவள் விருப்புடன் கூடியிருந்து அவள் கொள்வர் . இவர்களில் காட்டுத் தொட்டி நீங்கச் சகியாதவராயிருக்கையில் பெரு யர் என்று ஒருவகை உண்டு . அவர்கள் மாள் பிராட்டிக்குக் காட்டினர் . பிராட்டி நரி எலி முதலிய தின்பர் . இவர்கள் கம்ள மீட்க அருள் செய்யவேண்டுமெனப் பெரு வகுப்புகளில் சேர்ந்தவர்கள் . கப்பலியன் மாள் திருக்கோயில் பொன் வட்டிலை அனப்பன் தொட்டியன் குருபன் கும்ம அவள் வீட்டிவிடக் கோவில் பரிசாரகர் சன் மீதரன் ஒட்டன் சக்கிலியன் இவர் தேடுகையில் அது தேவதேவி யிடத்திலி கள் தலைவர் மேட்டு நாய்க்கன் கொடை ருப்பதுணர்ந்து அவளைக் கேட்கத் தாசி நாய்க்கன் கம்பளிநாய்க்கன் . ( தர்ஸ்டன் ) . விப்ரநாராயணர் கொடுத்தனர் என்றனள் தொட்டிலேற்றல் - - பிள்ளை பிறந்த ( க0 ) - ம் இவ்வகையிருக்கப் பெருமாள் அர்ச்சகரி நாள் ( கஉ ) - ம் நாள் ( கசு ) ம் நாள் ( கூஉ ) - ம் டம் ஆவேசித்து நாமே செய்தோமென்று நாளாதல் சுபக்கிரக முதயமாகப் பஞ்சாங்க கோயிலதிகாரிகளுக்குப் பணிக்கக் கேட்ட யோகம் நன்றாக ஊர்த்துவ முகராசி நட் டங்கினர் . பின்பு ஆழ்வார் விசன முற்றுப் சத்திரங்களிலே பிள்ளையைத் தொட்டில் பாகவத தீர்த்தங்கொண்டு பெருமாளைத் ஏற்றவேண்டும் தொழுது நிற்கப் பெருமாள் தொண்டா தொண்டமான் - கள்ளர் சாதியில் ஒரு டிப்பொடியென அழைத்துக் கடாக்ஷத்த வகை . இவர்கள் தொண்டமான் நாடாகிய னர் . ஆழ்வார் திருமாலை திருப்பள்ளி புதுக் கோட்டையிலிருந்து வந்தவர்கள் . ' யெழுச்சி அருளிச் செய்து ( கரு ) திரு இவர்கள் தொழில் சுண்ணாம்பு கொளுத் நக்ஷத்ர மெழுந்தருளியிருந்து திருநாட்டுக் தல் பறையடித்தல் ; இவர்களுக்குச் சோ கெழுந்தருளினர் . ( குருபாம்பரை . ) ழிகன் பட்டம் புதுக்கோட்டை ஜமீன்தா தொண்டனூர்நம்பி விடல தேவராயன் ருக்குத் தொண்டைமான் பட்டம் . இவர் குமரியைப் பிடித்திருந்த பிசாசை உடை கள் அங்கிருந்து வந்தவர்களாதலா லிவர் - யவரால் ஓட்டவேண்டிய ஸ்ரீ வைஷ்ண கள் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள் வர் எழுபத்தினாலு சிங்காசனாதிபதிக ( தர்ஸ்ட ன் ) . ளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . ) தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார் - இவர் தொண்டி - சோழகுலத்தவ ருறையும் நக ' கலியுகத்தில் ( 20 அசு ) பிரபல மார் ' ரம் . இது சேது நாட்டிற்குத் துறைமுக கழிய கிருஷ்ணசதுர்த்தசி செவ்வாய்க் மாக இருக்கிறது . சேரர்க்குரிய தொண்டி கிழமை கேட்டைநக்ஷத்திரத்தில் திருமண் குடகடற் கரைக்கணுள்ளது . அது குட்டு டங் குடியில் ஒரு புரச்சூட ஸ்ரீவைஷ்ண வன் தொண்டி யெனப்படும் . இது கடற் வருக்குத் திரு அவதரித்தனர் . இவர் வரு கரையிலுள்ள து . ( புற - நா . ) ( சிலப் . ) மாலாம்சர் இவர் திரு அவதரித்து விப்ர 2 . இது சேரர்களுக்கு இராஜதானியா நாராயணர் என்ற திருநாமம் சாற்றப் ' யிருந்த பட்டணங்களில் ஒன்று . நன்ன பெற்று ஓதியுணர்ந்து திரு அரங்கத்தில் கர்மாந்தை குட்டுவன்மாந்தை எனப் திருமாலைகைங்கர்யம் செய்து கொண்டு புலவர் புகழ்ந்திருக்கின்றனர் . மகாவிரக்தரா யிருத்தலைப் பிராட்டி கண்டு | தொண்டியாழர்ச்சாத்தன் - கடைச்சங்க பெண்ணையுமாணாக நினைக்கும் இவரை மருவிய புலவன் . ( அகநானூறு . ) மாயை என்ன செய்யுமெனப் பெருமாள் | தொண்டியோர் - சோழகுலத்தவர் . அதை உனக்குக் காட்டுகிறேன் என்று | தொண்டீாநாடு - காஞ்சிபுரி ; தொண்டீர் விரக்தராகிய இவரைத் தேவதேவியை னைக் காண்க . விட்டு மயக்க ஏவினர் . தேவதேவி மயக்க | தொண்டீரன் - சிவகணத் தலைவன் ; இவன் மயங்காதது கண்டு தாசியாகிய அவள் மாலதி யென்பவளைக் காமுற்று - அரச தானும் கைங்கர்யபரையா யிருக்கையில் னாய்ப் பூமியிற் காஞ்சிபுரியைச் சிலகால ஒருநாள் நல்லமழை வருஷித்துத் தேவதே மாண்டனன் . வியை நனைத்தது . இவளைக் கண்ட ஆழ் தொண்டை நாடு மேற்கில் பவளமலையினை வார் இரக்கமடைந்து தேவதேவியைத் யும் கிழக்குக் கடலையும் தெற்குப் பினா கொட்டும் தலைக்கும் பெருடன்