அபிதான சிந்தாமணி

தேயு 891 தேர்வண்மலையன் சாப்பிடுகிறார்கள். குடலுக்கு வலிமை துர்நாற்ற நீரால் பீச்சியோட்டும், இது தரும். அதிகம் குடித்தால் பித்தம் செய்யும். நீரருகிலுள்ள மரங்களின் மீதிருந்து முட் தேயு - 1. இது உருவ தன் மாத்திரையிற் டையிடும், அம் முட்டைகள் தவளை முட் றோன்றிச் சத்தம் பரிசம், உருவமெனும் டைகள் போல வளர்ந்து தரைக்குவரும், மூன்று குணமுடைத்தாய்ப் பாகஞ் செய் தேரையர் - இவர் தருமசௌமியர் மாணாக் தல் முதலிய தொழிற்பட்ட தாய் உயிர்கட் கர்; இவரை அகத்தியர் மாணாக்கர் என்று குபகாரமாய்ப் பொருள்களை விளக்குவ சிலர் கூறுவர். இவர், ஒருவருக்குத் தலை தும் சுடுவதுமாகி நிற்பது. ஒன்று விக்குங் நோயிருந்த காலத்து அதைத் தீர்க்க அகத் தொழிலாகிய கவர்ச்சியுமுடையது. இது, தியருடன் செல்ல அகத்தியர் கபாலத்தை நெகடிவ், பாசிடிவ் எனும் காந்த சக்தியின் நீக்கிப் பார்க்கையிற் தேரையிருக்க அதை பேத விருத்திபெற்று உலகத்தை நிறுத்து யெடுக்கச் செல்லுகையில் இவர் தடுத்துத் வதற்கு ஆதாரமாய் எழுவகை நிற வேறு தாம்பாளத்தில் நீர்காட்டின் அது குதித்து பாட்டிற்குக் காரணமாயிருக்கிறது. தற் விழும் என அவ்வகைக் காட்ட அது கால ஆராய்ச்சி நூலார் தீயினிடத்து விள குதித்து நீரில் விழுந்தது. இவ்வகைக் ங்கும் எழுவகை நிறபேதங்களே ஒளிக் குறிப்பாகக் கூறியபடியால் தேரையர் குக் காரணம் என்பர். இந்த எழுவகை எனப் பெயர் உண்டாயிற்று என்பர். இது ஒளி நிறங்களே அக்னிகோளமாகிய சூரிய கற்பனாகதை. இவர் வாதத்தால் உலகத் னிடத்துத் தோன்றுபவை, அவற்றைச் தைக் கெடுத்தலை அகத்தியருணர்ந்து இவ சூரியனுடைய எழு குதிரைகள் என்பர். 'ரது உயிரை வரவழைத்தனர். பின் தேரை - 2. இது தேயுத்தன்மை சாமான்யமு யர் இராமதேவரென்னும் பெயரால் உல டையது. நித்யம், பரமாணுரூபம், சரீரம், சாத்தில் சீவித்திருந்தனர் என்பர். இதனை சூரியலோகத்திற் பிரசித்தம், ரூபம், பரி 'யும் கற்பனாகதை யென்பர். இவர் செய்த சம், சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, நூல்கள் பதார்த்தகுண சிந்தாமணி, நீர்க் சையோகம், விபாகம், பரத்வம், அபரத் குறி நெய்க்குறி சாத்திரம், தைலவருக்கச் வம், திரவத்வம், சமஸ்காரம் எனும் பதி சுருக்கம், வைத்திய யமகவெண்பா, மணி னொரு குணமுடையது. வெண்பா , மருத்துப்பாரதம் முதலிய தேய்புரிப்பழங்கயிற்றனர் - இவர் பாட தேர் - இரும்பினாலாக்கப்பட்டதும், எளி வில் நெஞ்சமும் அறிவும் மாறு கொண்டிரு திற் செல்லத்தக்க உருளைகளையுடையதும், த்தலால் என்னுடம்பு இரண்டு யானையா பரியங்க இருக்கையையுடையதும், தாமே லிழுக்கப்பட்டுச் தேய்புரிப்பழங்கயிறு இற் தூங்கி அசையத்தக்க படிகளையுடையதும், சொழிவதுபோல அறிய வேண்டியது நடுவமைந்த இருக்கையிலிருந்து நடத்தத் தானோவென்று கூறி அருந்தொடர் மொழி தக்க தேர்ப்பாகனை யுடையதும், அம்பு யாகிய உவமையே இவர்க்குப் பெயரா வாள் முதலிய போர்க் கருவிகளையுடையது யிற்று. இயற் பெயர் புலப்படவில்லை. 'மான நடு விடத்தையுடையதும், விரும்பிய இவர் பாலையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் வண்ணம் நிழலைச் செய்வதும், அழகு மிக்க ளார். இவர் பாடியது. நற். உ அச - ம் தும், சிறந்த குதிரைகளையுடையதுமானது பாட்டு. | அரசன் தேர். தேநர்ந்தசோழன் - அநபாயச் சோழனைக் தேர் மறம் - தளிர்விரவின பூமாலையினை காண்க. - யுடைய வலிய மன்னன் மிடைந்த மணித் தேரை - இது உருவில் தவளைபோலிருப் தேரின் நன்மையைச் சொல்லியது. (புற பது. சற்றுப் பெரிது. தேரையின் மேற் வெண்பா) புறம் குமிழ்குமிழா யிருக்கும். அடிப்புறம் தேர்ழல்லை - கோபித்தெழும் அரசராகிய மஞ்சணிறமாயிருக்கும். இது தவளையைப் 'பகைவர் தம்முடைய நிலைமையை உற" போல் தாவாமல் தத்திப்போம். இது | வாக்கி மீண்ட அன்பர் தம் தேர் வந்த படி நீரில் செல்லாது. சுவாசாயத்தாலும் நாசித் | யைச் சொல்லியது. (பு. வெ. பொது). வாரத்தாலும் மூச்சுவிடும். பற்கள் இல்லை. தேர்வண்கிள்ளி - சோழன் நலங்கிள்ளிக்கு தவளையைப்போல் பசைகொண்ட நாவால் ஒரு பெயர். ஆகாரத்தைத் தாவித் தின்னும். இது தேர்வண்மலையன் - ஒரு கொடையாளி, தன் விரோதிகளைத் தன் பின்பக்கத்துள்ள வடவண்ணக்கன் பெருஞ் சாத்தனாராற்
தேயு 891 தேர்வண்மலையன் சாப்பிடுகிறார்கள் . குடலுக்கு வலிமை துர்நாற்ற நீரால் பீச்சியோட்டும் இது தரும் . அதிகம் குடித்தால் பித்தம் செய்யும் . நீரருகிலுள்ள மரங்களின் மீதிருந்து முட் தேயு - 1 . இது உருவ தன் மாத்திரையிற் டையிடும் அம் முட்டைகள் தவளை முட் றோன்றிச் சத்தம் பரிசம் உருவமெனும் டைகள் போல வளர்ந்து தரைக்குவரும் மூன்று குணமுடைத்தாய்ப் பாகஞ் செய் தேரையர் - இவர் தருமசௌமியர் மாணாக் தல் முதலிய தொழிற்பட்ட தாய் உயிர்கட் கர் ; இவரை அகத்தியர் மாணாக்கர் என்று குபகாரமாய்ப் பொருள்களை விளக்குவ சிலர் கூறுவர் . இவர் ஒருவருக்குத் தலை தும் சுடுவதுமாகி நிற்பது . ஒன்று விக்குங் நோயிருந்த காலத்து அதைத் தீர்க்க அகத் தொழிலாகிய கவர்ச்சியுமுடையது . இது தியருடன் செல்ல அகத்தியர் கபாலத்தை நெகடிவ் பாசிடிவ் எனும் காந்த சக்தியின் நீக்கிப் பார்க்கையிற் தேரையிருக்க அதை பேத விருத்திபெற்று உலகத்தை நிறுத்து யெடுக்கச் செல்லுகையில் இவர் தடுத்துத் வதற்கு ஆதாரமாய் எழுவகை நிற வேறு தாம்பாளத்தில் நீர்காட்டின் அது குதித்து பாட்டிற்குக் காரணமாயிருக்கிறது . தற் விழும் என அவ்வகைக் காட்ட அது கால ஆராய்ச்சி நூலார் தீயினிடத்து விள குதித்து நீரில் விழுந்தது . இவ்வகைக் ங்கும் எழுவகை நிறபேதங்களே ஒளிக் குறிப்பாகக் கூறியபடியால் தேரையர் குக் காரணம் என்பர் . இந்த எழுவகை எனப் பெயர் உண்டாயிற்று என்பர் . இது ஒளி நிறங்களே அக்னிகோளமாகிய சூரிய கற்பனாகதை . இவர் வாதத்தால் உலகத் னிடத்துத் தோன்றுபவை அவற்றைச் தைக் கெடுத்தலை அகத்தியருணர்ந்து இவ சூரியனுடைய எழு குதிரைகள் என்பர் . ' ரது உயிரை வரவழைத்தனர் . பின் தேரை - 2 . இது தேயுத்தன்மை சாமான்யமு யர் இராமதேவரென்னும் பெயரால் உல டையது . நித்யம் பரமாணுரூபம் சரீரம் சாத்தில் சீவித்திருந்தனர் என்பர் . இதனை சூரியலோகத்திற் பிரசித்தம் ரூபம் பரி ' யும் கற்பனாகதை யென்பர் . இவர் செய்த சம் சங்கியை பரிமாணம் வேற்றுமை நூல்கள் பதார்த்தகுண சிந்தாமணி நீர்க் சையோகம் விபாகம் பரத்வம் அபரத் குறி நெய்க்குறி சாத்திரம் தைலவருக்கச் வம் திரவத்வம் சமஸ்காரம் எனும் பதி சுருக்கம் வைத்திய யமகவெண்பா மணி னொரு குணமுடையது . வெண்பா மருத்துப்பாரதம் முதலிய தேய்புரிப்பழங்கயிற்றனர் - இவர் பாட தேர் - இரும்பினாலாக்கப்பட்டதும் எளி வில் நெஞ்சமும் அறிவும் மாறு கொண்டிரு திற் செல்லத்தக்க உருளைகளையுடையதும் த்தலால் என்னுடம்பு இரண்டு யானையா பரியங்க இருக்கையையுடையதும் தாமே லிழுக்கப்பட்டுச் தேய்புரிப்பழங்கயிறு இற் தூங்கி அசையத்தக்க படிகளையுடையதும் சொழிவதுபோல அறிய வேண்டியது நடுவமைந்த இருக்கையிலிருந்து நடத்தத் தானோவென்று கூறி அருந்தொடர் மொழி தக்க தேர்ப்பாகனை யுடையதும் அம்பு யாகிய உவமையே இவர்க்குப் பெயரா வாள் முதலிய போர்க் கருவிகளையுடையது யிற்று . இயற் பெயர் புலப்படவில்லை . ' மான நடு விடத்தையுடையதும் விரும்பிய இவர் பாலையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் வண்ணம் நிழலைச் செய்வதும் அழகு மிக்க ளார் . இவர் பாடியது . நற் . அச - ம் தும் சிறந்த குதிரைகளையுடையதுமானது பாட்டு . | அரசன் தேர் . தேநர்ந்தசோழன் - அநபாயச் சோழனைக் தேர் மறம் - தளிர்விரவின பூமாலையினை காண்க . - யுடைய வலிய மன்னன் மிடைந்த மணித் தேரை - இது உருவில் தவளைபோலிருப் தேரின் நன்மையைச் சொல்லியது . ( புற பது . சற்றுப் பெரிது . தேரையின் மேற் வெண்பா ) புறம் குமிழ்குமிழா யிருக்கும் . அடிப்புறம் தேர்ழல்லை - கோபித்தெழும் அரசராகிய மஞ்சணிறமாயிருக்கும் . இது தவளையைப் ' பகைவர் தம்முடைய நிலைமையை உற போல் தாவாமல் தத்திப்போம் . இது | வாக்கி மீண்ட அன்பர் தம் தேர் வந்த படி நீரில் செல்லாது . சுவாசாயத்தாலும் நாசித் | யைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . பொது ) . வாரத்தாலும் மூச்சுவிடும் . பற்கள் இல்லை . தேர்வண்கிள்ளி - சோழன் நலங்கிள்ளிக்கு தவளையைப்போல் பசைகொண்ட நாவால் ஒரு பெயர் . ஆகாரத்தைத் தாவித் தின்னும் . இது தேர்வண்மலையன் - ஒரு கொடையாளி தன் விரோதிகளைத் தன் பின்பக்கத்துள்ள வடவண்ணக்கன் பெருஞ் சாத்தனாராற்