அபிதான சிந்தாமணி

தென்னை 889, தேங்காய் கும் சிலேஷையாகப் பாரதசதையையும் ப்பு, காலின் பெருவிரல், சட்டு விரல், இராமாயண கதையையும் ஒரு செய்யு தோள் இந்தப் பதினான்கு இடங்களாம். ளில் பொருந்தப் பாண்டுரங்க விஜயமென இவற்றில் அதிகாய்ம் படில் அசாத்யத்தை ஒரு நூல் செய்திருக்கின் றனன். இவன் விளைக்கும். (ஜீவ.) மகாகவி. இவன் காளியைத் தியானிக்கக் தேக பலம் - இது, மூன்று விதப்படும். காளி (க000) சிரங்களுடன் கோரவருக் அவை சக்சபலம், காலபலம், புத்கிருதபலம் கொண்டு தரிசனம் தந்தபோது அவளைக் என்பன. சகசபலம் - வியாதியா லடிப்ப கண்டு அஞ்சாது அம்மே, எமக்கு ஒரு டாததாய் தந்தையருக்குப் பிறந்தவர்க்குச் சிரம் ஒருமூக் கிருதொளை யிருந்து சலரோ சுபாவமாய் உண்டாவது. காலபலம் - பிண் கம் கண்டால் துன்பம் அடைகின்றோம், டந்தரித்த காலத்தினாலும் யவ்வன காலத் உமக்குச் சலசோகங் கண்டால் ஆயிர மூக் தில் பிதாவிற் குண்டான புத்திரற் குண் கால் எப்படிச் சிந்துவீர் எனக் காளி இவ டான பலம், யுத்கிருதபலம் - சிலம்ப முத னது 'அஞ்சாநிலைக்குக் களித்து விகடகவி 'லிய பழக்கத்தினாலும், நன்றாகப் புசித்த யாகுக என ஆசீர்வதித்துச் சென்றனள் இவ லாலும், தாது விருத்திப் பொருள்களை னைதென்னாட்டார் திருவாழித்தான் என்பர். உண்பதாலும் உண்டாவது. தென்னை - இது, நாணலின் சாதியில் ஒரு தேகளீசன் - திருக்குருகரி லெழுந்தரு வகை. இது, மணற்பாங்கான உஷ்ணப் | ளிய விஷ்ணுமூர்த்தி. 1 பிரதேசத்து விருக்ஷம். இது, (60 - 70) | தேங்காய் - இது தேவர்க்கு நிவேதிக்கும் அடி வளரும். இதின் மடல்கள் ஒவ்வொன் பொருள்களுள் விசேஷமானது. தேங்கா யை ராசிகளினின்று சுத்தமான தாகப் நன்றாய் முதிர்ந்த நெற்றை மணற்பூமியில் பார்த்து அதில் பால்யம், விருத்தம் என் நீர் பாய்ச்சினால் சில மாதங்களுக்குப் பின் கிற மிக இளைசும், அதிமுற்றலும் நீக்கி முளை கிளம்பும். நாற்றுக்கள் ஏறக்குறைய யௌவனம் என்கிற நடுத்திறமானதைக் வளர்ந்த பிறகு (10) அடிக்கு ஒன்றாக நடு கொள்ள வேண்டும். கொள்ளுமிடத்துத் வார்கள். நன்றாக வளர்ந்த மரம் (5) வரு துர்க்கந் தமானதும், கோணலுள்ளதும், ஷத்தில் பலன் தரும். இது (48 - 50) அதினமானதும், பின்னமானதையும், மழு வருஷம் பலன் தரும், தென்னை மரம் இள மழுப்பில்லாததையும், கண்ணில்லா ததை நீர், தேங்காய், தேங்கா யெண்ணெய், கள், யும், அதிதூலமானதையும், அதிககூமமா தென்னைவெல்லம் முதலிய பலன்களைத் னதையும், குடுமியில்லாததையும், அழுகின தரும். ஒலையை வீடு மேய்வர், நரம்பால் தையும், நீர்வற்றினதையும், மற்றுமுள்ள துடைப்பம் முதலிய செய்வர், மட்டை குற்றமுள்ளவைகளையும் நீக்கித் தேங்கா யால் நார் திரித்துத் தாம்புக்கயிறு திரிப் யைக் கனிஷ்டாங்குலமுள்ள சிகையுள்ள பர். அடிமரம் வீட்டு வரிச்சல் துண்டு தாய்க்கொண்டு அதன் சிகையுடன் முகத் களாம். ஓட்டைப் பான பாத்திரமாக்குவர். தின் பாகமாய்த் தேங்காயைப் பிடித்துக் இதன் வகை பல அவை செவ்விளநீர், கொண்டு அருகிலிருக்கிற கல்லின் மேல் பச்சையிளநீர் , கேளி, மஞ்சள் கச்சி, அடுக் காயைச் சாணளவு உயரத்தூக்கி மந்திரஞ் கிளநீர், கருவிளநீர், சோரி இளநீர், ஆயி செபித்து ஒரே அடியில் இரண்டு பாகமாம் ரங்கச்சி, குண்டற்கச்சி யிளநீர், நக்கவாரி படி உடைக்கவேண்டும். அப்படி உடை முதலிய. . யின் அக்கார்யம் சுபத்தைத் தருவதும் தெக்ஷசாவர்ணி - வருணபுத்திரன்; ஒன் தனதான்ய விருத்தியும் தருவதாம். முகத் பதாமன்வந்தரத்து மறு. தின் பாகத்தில் முக்கால்பங்கும், அடிப் தெக்ஷணன் - விஷ்ணு திக்பாலன். பாகத்தில் காற்பங்குமாகவும், அல்லது தெக்ஷன் - சித்திரசேனன் குமரன். அடிப்புறம் முக்கால்பாகமாகவும், மேற் புறம் கால்பாகமாகவும், உடையின் புருஷர் தே ஸ்திரீகளாகிய இருவருக்கும் அந்யோன்ய கலகம் விளையும். தேங்காய் பொடிப் தேகத்தில் மர்ம ஸ்தானங்கள் - புருவம், பொடியாய் உடையின் தாம் கொண்ட கார் உச்சி, கண்டம், மார்பு, மார்பினடி, உந்தி, யம் நாசமாம், சண்ணின் புறமாக உடை உதடு, பீசம், முழங்கால், கணுக்கால், இடு | யின் எஜமானன் கெடுவன், முதன்மை - 112
தென்னை 889 தேங்காய் கும் சிலேஷையாகப் பாரதசதையையும் ப்பு காலின் பெருவிரல் சட்டு விரல் இராமாயண கதையையும் ஒரு செய்யு தோள் இந்தப் பதினான்கு இடங்களாம் . ளில் பொருந்தப் பாண்டுரங்க விஜயமென இவற்றில் அதிகாய்ம் படில் அசாத்யத்தை ஒரு நூல் செய்திருக்கின் றனன் . இவன் விளைக்கும் . ( ஜீவ . ) மகாகவி . இவன் காளியைத் தியானிக்கக் தேக பலம் - இது மூன்று விதப்படும் . காளி ( க000 ) சிரங்களுடன் கோரவருக் அவை சக்சபலம் காலபலம் புத்கிருதபலம் கொண்டு தரிசனம் தந்தபோது அவளைக் என்பன . சகசபலம் - வியாதியா லடிப்ப கண்டு அஞ்சாது அம்மே எமக்கு ஒரு டாததாய் தந்தையருக்குப் பிறந்தவர்க்குச் சிரம் ஒருமூக் கிருதொளை யிருந்து சலரோ சுபாவமாய் உண்டாவது . காலபலம் - பிண் கம் கண்டால் துன்பம் அடைகின்றோம் டந்தரித்த காலத்தினாலும் யவ்வன காலத் உமக்குச் சலசோகங் கண்டால் ஆயிர மூக் தில் பிதாவிற் குண்டான புத்திரற் குண் கால் எப்படிச் சிந்துவீர் எனக் காளி இவ டான பலம் யுத்கிருதபலம் - சிலம்ப முத னது ' அஞ்சாநிலைக்குக் களித்து விகடகவி ' லிய பழக்கத்தினாலும் நன்றாகப் புசித்த யாகுக என ஆசீர்வதித்துச் சென்றனள் இவ லாலும் தாது விருத்திப் பொருள்களை னைதென்னாட்டார் திருவாழித்தான் என்பர் . உண்பதாலும் உண்டாவது . தென்னை - இது நாணலின் சாதியில் ஒரு தேகளீசன் - திருக்குருகரி லெழுந்தரு வகை . இது மணற்பாங்கான உஷ்ணப் | ளிய விஷ்ணுமூர்த்தி . 1 பிரதேசத்து விருக்ஷம் . இது ( 60 - 70 ) | தேங்காய் - இது தேவர்க்கு நிவேதிக்கும் அடி வளரும் . இதின் மடல்கள் ஒவ்வொன் பொருள்களுள் விசேஷமானது . தேங்கா யை ராசிகளினின்று சுத்தமான தாகப் நன்றாய் முதிர்ந்த நெற்றை மணற்பூமியில் பார்த்து அதில் பால்யம் விருத்தம் என் நீர் பாய்ச்சினால் சில மாதங்களுக்குப் பின் கிற மிக இளைசும் அதிமுற்றலும் நீக்கி முளை கிளம்பும் . நாற்றுக்கள் ஏறக்குறைய யௌவனம் என்கிற நடுத்திறமானதைக் வளர்ந்த பிறகு ( 10 ) அடிக்கு ஒன்றாக நடு கொள்ள வேண்டும் . கொள்ளுமிடத்துத் வார்கள் . நன்றாக வளர்ந்த மரம் ( 5 ) வரு துர்க்கந் தமானதும் கோணலுள்ளதும் ஷத்தில் பலன் தரும் . இது ( 48 - 50 ) அதினமானதும் பின்னமானதையும் மழு வருஷம் பலன் தரும் தென்னை மரம் இள மழுப்பில்லாததையும் கண்ணில்லா ததை நீர் தேங்காய் தேங்கா யெண்ணெய் கள் யும் அதிதூலமானதையும் அதிககூமமா தென்னைவெல்லம் முதலிய பலன்களைத் னதையும் குடுமியில்லாததையும் அழுகின தரும் . ஒலையை வீடு மேய்வர் நரம்பால் தையும் நீர்வற்றினதையும் மற்றுமுள்ள துடைப்பம் முதலிய செய்வர் மட்டை குற்றமுள்ளவைகளையும் நீக்கித் தேங்கா யால் நார் திரித்துத் தாம்புக்கயிறு திரிப் யைக் கனிஷ்டாங்குலமுள்ள சிகையுள்ள பர் . அடிமரம் வீட்டு வரிச்சல் துண்டு தாய்க்கொண்டு அதன் சிகையுடன் முகத் களாம் . ஓட்டைப் பான பாத்திரமாக்குவர் . தின் பாகமாய்த் தேங்காயைப் பிடித்துக் இதன் வகை பல அவை செவ்விளநீர் கொண்டு அருகிலிருக்கிற கல்லின் மேல் பச்சையிளநீர் கேளி மஞ்சள் கச்சி அடுக் காயைச் சாணளவு உயரத்தூக்கி மந்திரஞ் கிளநீர் கருவிளநீர் சோரி இளநீர் ஆயி செபித்து ஒரே அடியில் இரண்டு பாகமாம் ரங்கச்சி குண்டற்கச்சி யிளநீர் நக்கவாரி படி உடைக்கவேண்டும் . அப்படி உடை முதலிய . . யின் அக்கார்யம் சுபத்தைத் தருவதும் தெக்ஷசாவர்ணி - வருணபுத்திரன் ; ஒன் தனதான்ய விருத்தியும் தருவதாம் . முகத் பதாமன்வந்தரத்து மறு . தின் பாகத்தில் முக்கால்பங்கும் அடிப் தெக்ஷணன் - விஷ்ணு திக்பாலன் . பாகத்தில் காற்பங்குமாகவும் அல்லது தெக்ஷன் - சித்திரசேனன் குமரன் . அடிப்புறம் முக்கால்பாகமாகவும் மேற் புறம் கால்பாகமாகவும் உடையின் புருஷர் தே ஸ்திரீகளாகிய இருவருக்கும் அந்யோன்ய கலகம் விளையும் . தேங்காய் பொடிப் தேகத்தில் மர்ம ஸ்தானங்கள் - புருவம் பொடியாய் உடையின் தாம் கொண்ட கார் உச்சி கண்டம் மார்பு மார்பினடி உந்தி யம் நாசமாம் சண்ணின் புறமாக உடை உதடு பீசம் முழங்கால் கணுக்கால் இடு | யின் எஜமானன் கெடுவன் முதன்மை - 112