அபிதான சிந்தாமணி

அயோத்தியரசன் 79 அரசரைப்பற்றியவருவாய்வகை கூறுவர். சாயூநதி தீரத்திலுள்ள கோசல பாராட்டுவதும், அரசர் தமக்கு வெகு தேத்து இராஜதானி. Oudh, the birth மானம் சம்மானஞ் செய்யுமிடத்து அவை place of Rama. | தமக்கு அமையாவென்று இகழ்தலும், ''2. இக்குவாகு குலத்தரசர் நகரம் (களா.) அரசனுக்கு ஒப்பத் தம்மை அலங்கரித்துக் அயோத்தியாசன்-தருசகனோடு போர் செய் கொளலும், அரசவையை யூடறுத்துச் தற்கு வந்து தோல்வியுற்றுச் சென்ற அர சென்று வேறொருவனைச் சேர்ந்திருப் சர்களுள் ஒருவன். (பெருங்கதை.) பதும், தம்முறுதியையும், அரசனால் பிறர் அயோ முகன் - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன். க்கு உதவியாகிய கட்டுரைகளையும் அரச அயோழகி - தண்டகவனத்தில் இருந்த னிடங் கூறலும் ஆகாது. (ஆசாரக்கோவை). அரக்கி, இராம லக்குமணர் சீதையைப் அரசக் சின்ன ம் - (உக) முடி, குடை, கவரி, பிரிந்து வனத்திலிருக்கையில் இராமமூர்த் தோட்டி, முரசு, சக்கரம், யானை, கொடி திக்காகச் சலத்திற்கு வந்த இலக்குமண | மதிள், தோரணம், நீர்க்குடம், பூமாலை, சங்கு, கடல், மகரம், ஆமை, இணைக்கயல், காதும் அறுப்புண்டவள். (இராமாயணம், அரக்கு - இது ஒருவகை மரத்தின் பிசின், அரசபந்து - ஒரு அரசன், பூர்வஜன்மத்தில் இது, இந்தியா, இலங்கை முதலிய பிரம்மசாரியாகிப் பிறகு புலையனாகிய இடங்களில் உண்டாகிறது. இந்தப் பிசி ஒருவனால் வேதியர் பொருளின் தன்மை னைச் சலத்தில் ஊறப்போட்டால் இதில் இவ்வகையெனத் தெரிந்து கொண்டவன். ஊதாவர்ண முள்ள பொருள் ஜலத்தில் அாசப்பிரகிருதிகள் - (50) புரோகிதன், கரையும். அதை வடிகட்டி இறுகச்செய்து பிரதிநிதி, பிரதானன், சசிவன், மந்திரி, சாயக்காரர் பட்டு முதலியவற்றிற்குச் நீதியதிபன், பண்டி தன், சுமந்திரன், அமா சாயம் போடுகிறார்கள். ஜலத்தில் நிறம் த்தியன், தூ தன், இவர்களுடைய இலக் கரைந்தபின் தங்கியது பிசின், இது தவிட்டி கணங்களைத் தனித்தனி காண்க. (சுக்-நீ) னிறங்கொண்டிருக்கும் இதுவே அரக்கு. அரசழல்லை - பொரும்பகையை வருத்தும் இதில் கொம்பாக்கு, அவலரக்கு, செவ் சிவந்த சோதியாற்பொலிந்த நெடிய வே வாக்கு முதலிய உண்டு. லினையுடைய பெரிய புவியைக்காக்கும் அரங்கதாசன் - திருவேங்கடத்தில் புஷ்ப அரசன் றன்மையைச் சொல்லியது (பு.வெ) கைங்கர்யஞ் செய்ததால் மறுஜென்மத்தில் அரசயானை இலக்கணம் - நான்கு காலும், தொண்டைமானாகப் பிறந்தவன். (திரு துதிக்கையும், கோசமும், வாலும் ஆகிய வேங்கட புராணம்.) ஏழு உறுப்பும் நிலத்திற் றோய்வதும், பா அரங்கத்துவாரம் - ஓர் தீர்த்தம். லையும் சங்கையும் ஒத்த வெண்ணிறம் வாய் அரங்கம் - திருவரங்கம் பெரிய கோயில் ந்த கால்நகம் உடையதுமாய்க் காலினாலும், எனும் காவிரிசூழ்ந்த தீவு. விஷ்ணு த்தலம். துதிக்கையினாலும், சரீரத்தாலும், வாலினா திருவரங்கம் காண்க. (சிலப்பதிகாரம்.) லும், கொம்பினாலும், கொல்லவல்ல தாய் அரசகேசரி - 1. தனதத்தன் பெருமை எழுமுழம் உயர்ந்து ஒன்பது முழம் நீண்டு யுணர்ந்து சிவபூஜை கடைப்பிடித்து நாகை பதின்மூன்று முழம் சுற்றுடைத்தாய்ச் யில் சிவாலயம் புதுக்கியவன். சிறிய கண்களையும் சிவந்த புள்ளிகளையும் 2. இவர் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர். உடைய தாய் முன்பு முற்கூறியவாறு உயர் இவர் பரராசகேசரி மகாராஜாவின் மருகர். ந்து பின்பு தாழ்ந்தது அரசயானை யென்று பாண்டி நாட்டு ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்த கூறுவர். பத்ரம், மந்திரம், மிருகம் இவை அஷ்டாவதானி இராமாநுச கவிராயரிடம் | யானையின் ஜாதிவிசேஷம், (இராமாயணம்) கல்வி பயின்றவர். இவர் காலம் சற்றேறக் அரசாதுதொழில்-ஓதல், பொருதல், நாடு குறைய முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் புரத்தல், ஈதல், வேட்டல், படை பயிறல் என்பர். இவர் வட நூல் இரகு வம்சகா (பிங்கலம் ) வியத்தைத் தமிழில் செய்யுட்களாக இயற் அாசரெழவகை நிலை-அறம், பொருள், றியவர். | இன்பம், இம்மை , மறுமை, புகழ், மதிப்பு. அரசசேவையில் செய்யத்தகாதன- அரசர் | (பிங்கலம்.) வாயிலில் செல்லத் தடையுண்டானால் அரசரைப்பற்றிய வருவாய்வகை -- சாமந் கோபித்தலும், அரசருடன் அதிக சொங்கம் தன் - குடிகளை வருத்தாமல் வருடத்தில்
அயோத்தியரசன் 79 அரசரைப்பற்றியவருவாய்வகை கூறுவர் . சாயூநதி தீரத்திலுள்ள கோசல பாராட்டுவதும் அரசர் தமக்கு வெகு தேத்து இராஜதானி . Oudh the birth மானம் சம்மானஞ் செய்யுமிடத்து அவை place of Rama . | தமக்கு அமையாவென்று இகழ்தலும் ' ' 2 . இக்குவாகு குலத்தரசர் நகரம் ( களா . ) அரசனுக்கு ஒப்பத் தம்மை அலங்கரித்துக் அயோத்தியாசன் - தருசகனோடு போர் செய் கொளலும் அரசவையை யூடறுத்துச் தற்கு வந்து தோல்வியுற்றுச் சென்ற அர சென்று வேறொருவனைச் சேர்ந்திருப் சர்களுள் ஒருவன் . ( பெருங்கதை . ) பதும் தம்முறுதியையும் அரசனால் பிறர் அயோ முகன் - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் . க்கு உதவியாகிய கட்டுரைகளையும் அரச அயோழகி - தண்டகவனத்தில் இருந்த னிடங் கூறலும் ஆகாது . ( ஆசாரக்கோவை ) . அரக்கி இராம லக்குமணர் சீதையைப் அரசக் சின்ன ம் - ( உக ) முடி குடை கவரி பிரிந்து வனத்திலிருக்கையில் இராமமூர்த் தோட்டி முரசு சக்கரம் யானை கொடி திக்காகச் சலத்திற்கு வந்த இலக்குமண | மதிள் தோரணம் நீர்க்குடம் பூமாலை சங்கு கடல் மகரம் ஆமை இணைக்கயல் காதும் அறுப்புண்டவள் . ( இராமாயணம் அரக்கு - இது ஒருவகை மரத்தின் பிசின் அரசபந்து - ஒரு அரசன் பூர்வஜன்மத்தில் இது இந்தியா இலங்கை முதலிய பிரம்மசாரியாகிப் பிறகு புலையனாகிய இடங்களில் உண்டாகிறது . இந்தப் பிசி ஒருவனால் வேதியர் பொருளின் தன்மை னைச் சலத்தில் ஊறப்போட்டால் இதில் இவ்வகையெனத் தெரிந்து கொண்டவன் . ஊதாவர்ண முள்ள பொருள் ஜலத்தில் அாசப்பிரகிருதிகள் - ( 50 ) புரோகிதன் கரையும் . அதை வடிகட்டி இறுகச்செய்து பிரதிநிதி பிரதானன் சசிவன் மந்திரி சாயக்காரர் பட்டு முதலியவற்றிற்குச் நீதியதிபன் பண்டி தன் சுமந்திரன் அமா சாயம் போடுகிறார்கள் . ஜலத்தில் நிறம் த்தியன் தூ தன் இவர்களுடைய இலக் கரைந்தபின் தங்கியது பிசின் இது தவிட்டி கணங்களைத் தனித்தனி காண்க . ( சுக் - நீ ) னிறங்கொண்டிருக்கும் இதுவே அரக்கு . அரசழல்லை - பொரும்பகையை வருத்தும் இதில் கொம்பாக்கு அவலரக்கு செவ் சிவந்த சோதியாற்பொலிந்த நெடிய வே வாக்கு முதலிய உண்டு . லினையுடைய பெரிய புவியைக்காக்கும் அரங்கதாசன் - திருவேங்கடத்தில் புஷ்ப அரசன் றன்மையைச் சொல்லியது ( பு . வெ ) கைங்கர்யஞ் செய்ததால் மறுஜென்மத்தில் அரசயானை இலக்கணம் - நான்கு காலும் தொண்டைமானாகப் பிறந்தவன் . ( திரு துதிக்கையும் கோசமும் வாலும் ஆகிய வேங்கட புராணம் . ) ஏழு உறுப்பும் நிலத்திற் றோய்வதும் பா அரங்கத்துவாரம் - ஓர் தீர்த்தம் . லையும் சங்கையும் ஒத்த வெண்ணிறம் வாய் அரங்கம் - திருவரங்கம் பெரிய கோயில் ந்த கால்நகம் உடையதுமாய்க் காலினாலும் எனும் காவிரிசூழ்ந்த தீவு . விஷ்ணு த்தலம் . துதிக்கையினாலும் சரீரத்தாலும் வாலினா திருவரங்கம் காண்க . ( சிலப்பதிகாரம் . ) லும் கொம்பினாலும் கொல்லவல்ல தாய் அரசகேசரி - 1 . தனதத்தன் பெருமை எழுமுழம் உயர்ந்து ஒன்பது முழம் நீண்டு யுணர்ந்து சிவபூஜை கடைப்பிடித்து நாகை பதின்மூன்று முழம் சுற்றுடைத்தாய்ச் யில் சிவாலயம் புதுக்கியவன் . சிறிய கண்களையும் சிவந்த புள்ளிகளையும் 2 . இவர் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர் . உடைய தாய் முன்பு முற்கூறியவாறு உயர் இவர் பரராசகேசரி மகாராஜாவின் மருகர் . ந்து பின்பு தாழ்ந்தது அரசயானை யென்று பாண்டி நாட்டு ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்த கூறுவர் . பத்ரம் மந்திரம் மிருகம் இவை அஷ்டாவதானி இராமாநுச கவிராயரிடம் | யானையின் ஜாதிவிசேஷம் ( இராமாயணம் ) கல்வி பயின்றவர் . இவர் காலம் சற்றேறக் அரசாதுதொழில் - ஓதல் பொருதல் நாடு குறைய முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் புரத்தல் ஈதல் வேட்டல் படை பயிறல் என்பர் . இவர் வட நூல் இரகு வம்சகா ( பிங்கலம் ) வியத்தைத் தமிழில் செய்யுட்களாக இயற் அாசரெழவகை நிலை - அறம் பொருள் றியவர் . | இன்பம் இம்மை மறுமை புகழ் மதிப்பு . அரசசேவையில் செய்யத்தகாதன - அரசர் | ( பிங்கலம் . ) வாயிலில் செல்லத் தடையுண்டானால் அரசரைப்பற்றிய வருவாய்வகை - - சாமந் கோபித்தலும் அரசருடன் அதிக சொங்கம் தன் - குடிகளை வருத்தாமல் வருடத்தில்