அபிதான சிந்தாமணி

தெய்வலோகம் 888/ தேனனாலிராமகிருஷ்ணன் கேட்டுச் சித்திபெற்ற அளவந்தார் திரு கண் இதன் தெய்வலோகம் - (சு) (1) மகாராஜிகலோ சிவபூசைக்குப் புட்பத்தின் பொருட்டுச் கம், (2) திரயத்திரிம்சத்லோகம், (3) யாம செல்ல அவ்விடமிருந்த கரடிகளிரண்டு லோகம் (4) துஷிதலோகம், (5) நிருமா தமக்குச் சிவாநந்த முனிவரா லுண்டான ணாதிலோகம், (6) பரநிருமி தவசவிருத்தி சாபத்தை நீக்க வேண்டின. அவ்வகையே லோகம். இது பௌத்த நூலிற் கண்டது. அவற்றிற்குக் காந்தருவ உருவத்தைக் தெய்வவன்மன் -- சுமந்தமுனிவரிடம் புரா கொடுத் தநுக்கிரகித்தவர். தெலுங்கு திரிலிங்கதேசம் காண்க. இது தெய்வவாரியாண்டான் - ஆளவந்தார் திரு கண்ணுவரால் ஏற்படுத்திய பாஷை யென் வடிசம்பந்தி. பர். இதன் எழுத்து, உச்சரிப்பு முதலிய தெய்வீகமகாராஜன் - இவன் நடுநாட்டை வடமொழியை யொத்திருக்கும். இதில் ஆண்ட அரசருள் ஒருவன். இவன் கல்யா பல சிறந்த நூலாசிரியர்கள் பற்பல ணத்தில் ஒளவை சென்று, பாலாறு, செய் இலக்கண நிரம்பிய நூல்களியற்றி யிருக் யாறு, பெண்ணையாறு இம்மூன்றினையும் கின்ற னர். | முறையே பால், நெய், வெண்ணெயாக தெளிவு - இது வை தருப்பநெறியி லொன் வரும்படி ஏவினள். ஆதலால் அவ்வாறு ராகிய செய்யுணெறி. இது, கவியாற் கரு வந்தனவென்பர். சிவமூர்த்தி தனித்து தப்பட்ட பொருள் கேட்போருக்கு உளங் இருக்கையில் பர்வதராஜன், காணச் கொண்டு விளங்கத் தோன்றுவது. (தண்.) சென்று சாபம் அடைந்து குகமுனிவர் தெள்ளுப்பூச்சு - இது பறக்காது, இரத் யாகத்தில் பிறந்து தெய்வீக அரசன் என்று தத்தை உறுஞ்சும் பூச்சு வகையில் ஒன்று. பெயர் பெற்றனன். இவன் தெய்வப்புரவி இவ்வகையில் மாட்டுத் தெள்ளு, நாய்த் ஊர்ந்து காசி, சிதம்பரம், இராமேச்சுாத் | தெள்ளு முதலியவையும் உண்டு. தை நாள்தோறும் தெரிசித்து வருவன். தெற்காழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிங்காச இவனிடமுள்ள குதிரையைப் பிடுங்க | னாதிபதியரில் ஒருவர். வைணவாசாரியர். ஆவல் கொண்ட தமிழ்நாட்டரசர் மூவரும் (குருபரம்பரை.) மந்திரியரை எவிக் குதிரையைக் கேட்டு தெற்பன் - உசீநரன் குமான். அனுப்பினர். அரசன் மறுத்தமையால் தென் அமெரிக்கா - இது தீபகற்பம். இது மூவரசரும் யுத்தசந்தத்தராய் நாங்கள் வடக்கில் கொஞ்சங் குறைய மற்றப் பாகங் தோற்பின் எங்கள் கன்னியரைத் தருகின் கள் கடலாற் சூழப்பட்டுள்ளது. இதன் றோம் ; நீர் தோற்பின் உமது குதிரையைத் தேசங்கள் கொலம்பியா, ஈக்வடார், வெனி தருக எனப் பந்தயம் இட்டு யுத்தத்தில் சுலா, கயானா, பிரேசில், பெரு, பொலி தோற்றுத் தமது கன்னியரை அரசனுக்கு வியா, உரகுவே, சில்லி, பாடகோனியா மணப்பித்தனர். இவன் காரண்டன், வல் முதலிய . | லூரன் எனும் இரண்டு அசுரரை வதைத் தென்காஞ்சி - இவர்கள் திருநெல்வேலி துப் பாண்டியன் புத்திரியாகிய காஞ்சன ஜில்லா தென்காசியிலிருந்து குடியேறின மாலையை மணந்து, நரசிங்கமுனையரையவர்கள். (தர்ஸ்டன்). நாயனாரைப் பெற்றுச் சோழன் புத்திரி | தென்திசை - இது ஒரு வேளாண் பகுப்பு. யாகிய பொன் மாலையிடம் மெய்ப்பொருள் | இவர்கள் கோங்குவேளாளரைச் சேர்ந்த நாயனரைப் பெற்றுச் சோன் குமரியாகிய வர்கள், இவர்கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா பத்மாவதியிடம் சித்திரசேகனைப் பெற்று வில் இருக்கின்றனர். (தர்ஸ்டன்). முத்தி அடைந்தனன். இவன் வழியில் தென்பாண்டி - தமிழ்நாட்டிலொன்று, திரு நந்தமான்வம்சம், சுதர்மான் வம்சம் மலைய | நெல்வேலி, மான் வம்சம் உண்டாயின. தென்னவன் பிரமராயன் - மாணிக்கவாசக தெரிநிலைவினை - செயலையுங் காலத்தையும் | - சுவாமிகள் மந்திரியாக விருந்த காலத்துப் வெளிப்படையாகத் தெரிவிப்பது. (நன்.) | பாண்டியனால் தரப்பட்ட பெயர். தெலிபோன் (Telephove) - தூரத்திலுண் தென்னாலிராமகிருஷ்ணன் - இவன் ஒரு டாம் ஒசையை மீண்டும் மின்சார சக்தி வேதியன்; கிருஷ்ணதேவராயர் அரசாட்சி யால் தெரிவிக்கும் கருவி. யில் அவர் சமஸ்தான கவிகள் எண்பதின் தெலுங்கச் சோமையர் - இவர் கலியாண மரில் இவன் விகடகவி, தெலுங்கநாட்ட நகாத்திருந்த வீரசைவ அடியவர். இவர் வன். இவன், பாண்டவர்க்கும் இராமருக்
தெய்வலோகம் 888 / தேனனாலிராமகிருஷ்ணன் கேட்டுச் சித்திபெற்ற அளவந்தார் திரு கண் இதன் தெய்வலோகம் - ( சு ) ( 1 ) மகாராஜிகலோ சிவபூசைக்குப் புட்பத்தின் பொருட்டுச் கம் ( 2 ) திரயத்திரிம்சத்லோகம் ( 3 ) யாம செல்ல அவ்விடமிருந்த கரடிகளிரண்டு லோகம் ( 4 ) துஷிதலோகம் ( 5 ) நிருமா தமக்குச் சிவாநந்த முனிவரா லுண்டான ணாதிலோகம் ( 6 ) பரநிருமி தவசவிருத்தி சாபத்தை நீக்க வேண்டின . அவ்வகையே லோகம் . இது பௌத்த நூலிற் கண்டது . அவற்றிற்குக் காந்தருவ உருவத்தைக் தெய்வவன்மன் - - சுமந்தமுனிவரிடம் புரா கொடுத் தநுக்கிரகித்தவர் . தெலுங்கு திரிலிங்கதேசம் காண்க . இது தெய்வவாரியாண்டான் - ஆளவந்தார் திரு கண்ணுவரால் ஏற்படுத்திய பாஷை யென் வடிசம்பந்தி . பர் . இதன் எழுத்து உச்சரிப்பு முதலிய தெய்வீகமகாராஜன் - இவன் நடுநாட்டை வடமொழியை யொத்திருக்கும் . இதில் ஆண்ட அரசருள் ஒருவன் . இவன் கல்யா பல சிறந்த நூலாசிரியர்கள் பற்பல ணத்தில் ஒளவை சென்று பாலாறு செய் இலக்கண நிரம்பிய நூல்களியற்றி யிருக் யாறு பெண்ணையாறு இம்மூன்றினையும் கின்ற னர் . | முறையே பால் நெய் வெண்ணெயாக தெளிவு - இது வை தருப்பநெறியி லொன் வரும்படி ஏவினள் . ஆதலால் அவ்வாறு ராகிய செய்யுணெறி . இது கவியாற் கரு வந்தனவென்பர் . சிவமூர்த்தி தனித்து தப்பட்ட பொருள் கேட்போருக்கு உளங் இருக்கையில் பர்வதராஜன் காணச் கொண்டு விளங்கத் தோன்றுவது . ( தண் . ) சென்று சாபம் அடைந்து குகமுனிவர் தெள்ளுப்பூச்சு - இது பறக்காது இரத் யாகத்தில் பிறந்து தெய்வீக அரசன் என்று தத்தை உறுஞ்சும் பூச்சு வகையில் ஒன்று . பெயர் பெற்றனன் . இவன் தெய்வப்புரவி இவ்வகையில் மாட்டுத் தெள்ளு நாய்த் ஊர்ந்து காசி சிதம்பரம் இராமேச்சுாத் | தெள்ளு முதலியவையும் உண்டு . தை நாள்தோறும் தெரிசித்து வருவன் . தெற்காழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிங்காச இவனிடமுள்ள குதிரையைப் பிடுங்க | னாதிபதியரில் ஒருவர் . வைணவாசாரியர் . ஆவல் கொண்ட தமிழ்நாட்டரசர் மூவரும் ( குருபரம்பரை . ) மந்திரியரை எவிக் குதிரையைக் கேட்டு தெற்பன் - உசீநரன் குமான் . அனுப்பினர் . அரசன் மறுத்தமையால் தென் அமெரிக்கா - இது தீபகற்பம் . இது மூவரசரும் யுத்தசந்தத்தராய் நாங்கள் வடக்கில் கொஞ்சங் குறைய மற்றப் பாகங் தோற்பின் எங்கள் கன்னியரைத் தருகின் கள் கடலாற் சூழப்பட்டுள்ளது . இதன் றோம் ; நீர் தோற்பின் உமது குதிரையைத் தேசங்கள் கொலம்பியா ஈக்வடார் வெனி தருக எனப் பந்தயம் இட்டு யுத்தத்தில் சுலா கயானா பிரேசில் பெரு பொலி தோற்றுத் தமது கன்னியரை அரசனுக்கு வியா உரகுவே சில்லி பாடகோனியா மணப்பித்தனர் . இவன் காரண்டன் வல் முதலிய . | லூரன் எனும் இரண்டு அசுரரை வதைத் தென்காஞ்சி - இவர்கள் திருநெல்வேலி துப் பாண்டியன் புத்திரியாகிய காஞ்சன ஜில்லா தென்காசியிலிருந்து குடியேறின மாலையை மணந்து நரசிங்கமுனையரையவர்கள் . ( தர்ஸ்டன் ) . நாயனாரைப் பெற்றுச் சோழன் புத்திரி | தென்திசை - இது ஒரு வேளாண் பகுப்பு . யாகிய பொன் மாலையிடம் மெய்ப்பொருள் | இவர்கள் கோங்குவேளாளரைச் சேர்ந்த நாயனரைப் பெற்றுச் சோன் குமரியாகிய வர்கள் இவர்கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா பத்மாவதியிடம் சித்திரசேகனைப் பெற்று வில் இருக்கின்றனர் . ( தர்ஸ்டன் ) . முத்தி அடைந்தனன் . இவன் வழியில் தென்பாண்டி - தமிழ்நாட்டிலொன்று திரு நந்தமான்வம்சம் சுதர்மான் வம்சம் மலைய | நெல்வேலி மான் வம்சம் உண்டாயின . தென்னவன் பிரமராயன் - மாணிக்கவாசக தெரிநிலைவினை - செயலையுங் காலத்தையும் | - சுவாமிகள் மந்திரியாக விருந்த காலத்துப் வெளிப்படையாகத் தெரிவிப்பது . ( நன் . ) | பாண்டியனால் தரப்பட்ட பெயர் . தெலிபோன் ( Telephove ) - தூரத்திலுண் தென்னாலிராமகிருஷ்ணன் - இவன் ஒரு டாம் ஒசையை மீண்டும் மின்சார சக்தி வேதியன் ; கிருஷ்ணதேவராயர் அரசாட்சி யால் தெரிவிக்கும் கருவி . யில் அவர் சமஸ்தான கவிகள் எண்பதின் தெலுங்கச் சோமையர் - இவர் கலியாண மரில் இவன் விகடகவி தெலுங்கநாட்ட நகாத்திருந்த வீரசைவ அடியவர் . இவர் வன் . இவன் பாண்டவர்க்கும் இராமருக்