அபிதான சிந்தாமணி

துளசிதேவி 882 துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிள்ளை இருக்கிறானெனக் கூறி நாள் டத்திலுள்ளது) இவர்களே ஆதி வேளா மைத்து மணத்தில், மாங்கல்ய தாரணத் ளர். இவர்கள் ஆதொண்டைச் சக்ரவர்த் தைப் பிள்ளையாற் செய்விக்க முடியாமை தியால் தொண்டை நாட்டிற்குக் கொண்டு யால் பெண்ணால் முடிப்பித்து சோடச் வரப்பட்டவர்கள். இவர்கள் தமிழ்நாடு செல்லுகையில் பிள்ளை வீட்டுக்காரர் ஒருக் முழுதும் பரவி யிருப்பவர்கள். இவர்கள் கால் நீராடிற்கப்படம் வெளியாகு மென் தென் ஆற்காடு, வட ஆற்காடு, செங்கல் றஞ்சி என் மகனுக்குடம்பு செம்மையில்லை பட்டு ஜில்லாக்களில் இருப்பவர்கள். மா இரவில் நீராடலாமென உடம்பட்டு இர வலிபுரம் தேரில் ஆதொண்டைச் சக்ர வில் நீராடச் செல்லுகையில் பிள்ளை வீட் வர்த்தி ஏழாம் நூற்றாண்டில் அரசு செலுத் டார் ஒவ்வொருவராய் விட்டகன் றனர். தியதாகக் கூறியுள்ளது. காஞ்சிபுரம் இவ இதற்குக் காரணமென்னென நீராடும் னுக்கு இராஜதானி. இவன் ஸ்ரீசைலத்தி பிள்ளையை நோக்கப் பெண்ணாயிருக்கக் லிருந்து பிராமணர்களுடன் வேளாளரை கண்டு மனம் வருந்தி அவமதித்து அப் 'யும் அழைத்து வந்தனன் என்பர். இவர் பெண்ணைக் கழுதைமேலேற்றி ஊர்வலம் கள் தலைநாடு காஞ்சி. ஆதொண்டை சக்க வருவிக்கையில் துளசிதாசர் மடத்தைய வர்த்தி குறும்பாது (24) கோட்டைகளைச் டைந்து தாசரை அவ்வாணுருக்கொண்ட செயித்துத் தன் பெயரால் தொண்டை பெண் வணங்கத் தாசர் நீ உன் மனையாளு மண்டலமெனப் பெயரிட்டு அந் நாட்டில் டன் வாழ்க என்று ஆசிகூறக் கேட்ட குடியேறிய வேளாளரைத் தொண்டை பெண், தன் வரலாறு கூறக் கேட்ட தாசர் மண்டலம் துளுவவேளாளர் எனப் பெய விட்டலன் அநுக்கிரகிப்பான் எனப்பெண் ரிட்டனன். (தர்ஸ்ட ன்). ஆணாக அனைவருங்களித்துத் தாசரைப் துறை -- மக்களு மாவுமன்றிப் பிற தோன் புகழ்ந்து முன்போலழைத்துவந்து மண றினவாயினும் அவற்றை முன் சொல்லிய முடித்தனர். பின் அரசன் கேட்டுத் தாச வற்றோடு பொருந்தும் வண்ணம் ஆராய்ந்து ருக்கு மரியாதை செய்ய நீங்கிக் கோகுலம், இலக்கணம் வழுவாதபடி தன்னையன்றி யமுனை, பிருந்தாவனம், மதுரை முதலிய உரைப்போருங் கேட்போரு முண்டாத திருப்பதிகளை வணங்கிப் பிரிய தாசரிட லின்றிக் கவிஞனால் கூறப்படுவது. (அகம்). மடைந்து நீர் பாகவதர் சிறப்பெழுதிய (துறைக்கவி - மனம், களி, தாது, வயிாபம், புத்தகந்தாருமெனக்கேட்கச் சிறப்பு ஆண் சம்பிரதம், தவசு, குறம், கணிக முதலி டிலாதது கண்டு எண்ணுகையில் துளவோ யன. (வீரசோ). னச் சீரமைந்த புத்தகத்தை யமைக்க அது துறைக்குறுமாவிற் பாலங்கொற்றனார் - கொண்டு கோயிலிற் சென்று இவர் சீர் இவர் விஷயமாக யாதும் விளங்கவில்லை. நானெழுதாமை கண்டு இராமனெழுதினா தமது பாடலில் வணிகனைக் கிளவித் தலை னெனக்கூறி யாவர்க்கும் இவர்சீர் எழுதத் வனாக அமைத்துக் கூறிய தனால் இவர் தாமோவெனப் புகழ இருந்தவர். வணிக மரபினரோவென் றையங்கொள் துளசிதேவி - இவள் சுத்த சத்வச்வரூப ளப்படுகின்றது. இவர் பாலையைப் பாடி விஷ்ணுசத்தி புஷ்பரூபிணி, பூதேவியைப் யுள்ளார். இவர் பாடியது (நற். அஉசு -ம் பாத பரிசத்தால் சுத்தஞ் செய்பவள், பாட்டு) போக காமிகளுக்குப் போகத்தையும், மோ துறையூர் ஓடை கிழார் - ஆய்வள்ளலைப் கூகாமிகளுக்கு மோக்ஷத்தையுந் தருபவள். பாடிப் பரிசு பெற்றவர். (புற - நா.) (தேவி - பா.) துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் - துளுவர் - துளுவ நாட்டுச் சநங்கள். இங் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மெய்கண்ட நாட்டிலிருந்து தமிழ் நாட்டில் வந்து குடி சந்தானத்தவர். ஓர்காலத்துச் சிதம்பரம் யவரும் துளுவர் எனப்படுவர். நடராஜரது வரும்படிகளைப் பெருமாளுக் து வேளாளர் - 1. இவர்கள் கன்னட காக்கின வடுகனது அக்ரமம்பற்றி இராய 'தேசத்தில் துளுவநாட்டிலிருந்துவந்து அர வேலூரில் அரசு செய்துகொண்டிருந்த சனேவலால் நாட்டை வளப்படுத்திக் விரூபாக்ஷிராயரிடஞ் சென்று அவாது. காணியாட்சி கொண்டவர்கள். முதன் மந்திரியாகிய இலிங்கண்ணபத்தர் 2. இவர்கள் துளுவ நாட்டிலிருந்து மூலமாகத் தமது காரியத்தை வெற்றி வந்த வேளாளர். (துளுவம் தென்கன்ன) கொள்ள எண்ணித் தாம் சைவராயினும்
துளசிதேவி 882 துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிள்ளை இருக்கிறானெனக் கூறி நாள் டத்திலுள்ளது ) இவர்களே ஆதி வேளா மைத்து மணத்தில் மாங்கல்ய தாரணத் ளர் . இவர்கள் ஆதொண்டைச் சக்ரவர்த் தைப் பிள்ளையாற் செய்விக்க முடியாமை தியால் தொண்டை நாட்டிற்குக் கொண்டு யால் பெண்ணால் முடிப்பித்து சோடச் வரப்பட்டவர்கள் . இவர்கள் தமிழ்நாடு செல்லுகையில் பிள்ளை வீட்டுக்காரர் ஒருக் முழுதும் பரவி யிருப்பவர்கள் . இவர்கள் கால் நீராடிற்கப்படம் வெளியாகு மென் தென் ஆற்காடு வட ஆற்காடு செங்கல் றஞ்சி என் மகனுக்குடம்பு செம்மையில்லை பட்டு ஜில்லாக்களில் இருப்பவர்கள் . மா இரவில் நீராடலாமென உடம்பட்டு இர வலிபுரம் தேரில் ஆதொண்டைச் சக்ர வில் நீராடச் செல்லுகையில் பிள்ளை வீட் வர்த்தி ஏழாம் நூற்றாண்டில் அரசு செலுத் டார் ஒவ்வொருவராய் விட்டகன் றனர் . தியதாகக் கூறியுள்ளது . காஞ்சிபுரம் இவ இதற்குக் காரணமென்னென நீராடும் னுக்கு இராஜதானி . இவன் ஸ்ரீசைலத்தி பிள்ளையை நோக்கப் பெண்ணாயிருக்கக் லிருந்து பிராமணர்களுடன் வேளாளரை கண்டு மனம் வருந்தி அவமதித்து அப் ' யும் அழைத்து வந்தனன் என்பர் . இவர் பெண்ணைக் கழுதைமேலேற்றி ஊர்வலம் கள் தலைநாடு காஞ்சி . ஆதொண்டை சக்க வருவிக்கையில் துளசிதாசர் மடத்தைய வர்த்தி குறும்பாது ( 24 ) கோட்டைகளைச் டைந்து தாசரை அவ்வாணுருக்கொண்ட செயித்துத் தன் பெயரால் தொண்டை பெண் வணங்கத் தாசர் நீ உன் மனையாளு மண்டலமெனப் பெயரிட்டு அந் நாட்டில் டன் வாழ்க என்று ஆசிகூறக் கேட்ட குடியேறிய வேளாளரைத் தொண்டை பெண் தன் வரலாறு கூறக் கேட்ட தாசர் மண்டலம் துளுவவேளாளர் எனப் பெய விட்டலன் அநுக்கிரகிப்பான் எனப்பெண் ரிட்டனன் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . ஆணாக அனைவருங்களித்துத் தாசரைப் துறை - - மக்களு மாவுமன்றிப் பிற தோன் புகழ்ந்து முன்போலழைத்துவந்து மண றினவாயினும் அவற்றை முன் சொல்லிய முடித்தனர் . பின் அரசன் கேட்டுத் தாச வற்றோடு பொருந்தும் வண்ணம் ஆராய்ந்து ருக்கு மரியாதை செய்ய நீங்கிக் கோகுலம் இலக்கணம் வழுவாதபடி தன்னையன்றி யமுனை பிருந்தாவனம் மதுரை முதலிய உரைப்போருங் கேட்போரு முண்டாத திருப்பதிகளை வணங்கிப் பிரிய தாசரிட லின்றிக் கவிஞனால் கூறப்படுவது . ( அகம் ) . மடைந்து நீர் பாகவதர் சிறப்பெழுதிய ( துறைக்கவி - மனம் களி தாது வயிாபம் புத்தகந்தாருமெனக்கேட்கச் சிறப்பு ஆண் சம்பிரதம் தவசு குறம் கணிக முதலி டிலாதது கண்டு எண்ணுகையில் துளவோ யன . ( வீரசோ ) . னச் சீரமைந்த புத்தகத்தை யமைக்க அது துறைக்குறுமாவிற் பாலங்கொற்றனார் - கொண்டு கோயிலிற் சென்று இவர் சீர் இவர் விஷயமாக யாதும் விளங்கவில்லை . நானெழுதாமை கண்டு இராமனெழுதினா தமது பாடலில் வணிகனைக் கிளவித் தலை னெனக்கூறி யாவர்க்கும் இவர்சீர் எழுதத் வனாக அமைத்துக் கூறிய தனால் இவர் தாமோவெனப் புகழ இருந்தவர் . வணிக மரபினரோவென் றையங்கொள் துளசிதேவி - இவள் சுத்த சத்வச்வரூப ளப்படுகின்றது . இவர் பாலையைப் பாடி விஷ்ணுசத்தி புஷ்பரூபிணி பூதேவியைப் யுள்ளார் . இவர் பாடியது ( நற் . அஉசு - ம் பாத பரிசத்தால் சுத்தஞ் செய்பவள் பாட்டு ) போக காமிகளுக்குப் போகத்தையும் மோ துறையூர் ஓடை கிழார் - ஆய்வள்ளலைப் கூகாமிகளுக்கு மோக்ஷத்தையுந் தருபவள் . பாடிப் பரிசு பெற்றவர் . ( புற - நா . ) ( தேவி - பா . ) துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் - துளுவர் - துளுவ நாட்டுச் சநங்கள் . இங் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மெய்கண்ட நாட்டிலிருந்து தமிழ் நாட்டில் வந்து குடி சந்தானத்தவர் . ஓர்காலத்துச் சிதம்பரம் யவரும் துளுவர் எனப்படுவர் . நடராஜரது வரும்படிகளைப் பெருமாளுக் து வேளாளர் - 1 . இவர்கள் கன்னட காக்கின வடுகனது அக்ரமம்பற்றி இராய ' தேசத்தில் துளுவநாட்டிலிருந்துவந்து அர வேலூரில் அரசு செய்துகொண்டிருந்த சனேவலால் நாட்டை வளப்படுத்திக் விரூபாக்ஷிராயரிடஞ் சென்று அவாது . காணியாட்சி கொண்டவர்கள் . முதன் மந்திரியாகிய இலிங்கண்ணபத்தர் 2 . இவர்கள் துளுவ நாட்டிலிருந்து மூலமாகத் தமது காரியத்தை வெற்றி வந்த வேளாளர் . ( துளுவம் தென்கன்ன ) கொள்ள எண்ணித் தாம் சைவராயினும்