அபிதான சிந்தாமணி

அயன் 78 - அயோத்த ளுக்கு ஆதியந்தங்களின் மும்மூன்று நாழி தாழ்ந்த சண்டாளன் என்பர். இவனுக்குத் கைகள் கழிக்கப்படும். சாவண வாண்டுக்கு | தச்சுவேலை என்பர். (மது.) (5) நாள் தவிரப்படும். நக்ஷத்திரவாண் அயோத்தி - இது, எழு முத்தித்தலங்களுள் 'டுக்கு (உ) நாட்கள் தவிரப்படும். சௌர ஒன்று. இது, பகைவரால் யுத்தத்தில் வாண்டுக்கு (க) நாட்கள் தவிரப்படும். 'ஜெயிக்கப்படாதது. இது பூர்வம், பரம குரு வாண்டுக்கு (ச) நாட்கள் தவிரப்படும். பதத்தில் இருந்து சுவாயம்பு மநுவால் சந்திரவாண்டுக்கு (க) நாட்கள் தவிரப் பெறப்பட்டுப் பூமியில் கொண்டுவரப்பட் படும். (வி தானமாலை) டது. இப்பட்டணம், பெண்ணுருக்கொ அயன் - 1. பிரமனுக்கு ஒரு பெயர். ண்டு குசலவதியை ஆண்ட குசனிடத்திற் '2. துந்து என்பவனுக்குப் பிதா. சூரிய சென்று தன்னையாளும்படி வேண்டிற்று, வம்சத்து அரசன். இது சூர்யவம்சத்து அரசர்களுக்கு இராஜ அயா -'அநேக யாகங்கள் செய்த அரசன், தானி. இதில் சகஸ்திர தாரை, சுவர்கத்து அயாசித தீக்ஷதர் - சங்கராசாரியருக்கு நெல் வாரம், இராமதந்த தாவனகுண்டம், அனும விக்கனி தந்த அம்மணியின் வீட்டுக்காரர். குண்டம், கஜேந்திரகுண்டம், சீதாகூபம், அயிந்தவர் - இவர் காசிபர் குலத்துதித்த ஞானகூபம், சுக்ரீவகுண்டம், அக்னிகுண் சிந்து என்போனது மறுபிறவியாய்ப்பிரம டம், வசிட்டதிலோதகிசங்கமம், கணேச தீர்த்தம், தசரதகுண்டம், கோசலைகுண் சிருட்டி செய்தவர். டம், சுமித்தி ராகுண்டம், யோகினிகுண் டம், ஊர்வசிகுண்டம், மகப்பிரம், தூர்ப் அயாவேகம் - ஓர் தீர்த்த ம். பாசரசு, பிரகஸ்பதி தீர்த்தம், ருக்மணி குண் அயிராமகாதேவி-- சாந்தி தீர்த்தங்கரருக்குத் டம், க்ஷரோ தகம், தனக்ஷய தீர்த்தம், ரண தாய். சைநமதம். (மா புராணம்). விமோசன தீர்த்தம், பாபவிமோசன தீர்த் அயிநர், புகழியூர் - நெடுஞ்செழியன், அதிய தம், வைதரணிகோஷராக்கம் எனும் சூர்ய '' னுடன் போரிட்டுவென்ற இடம். காவிரி குண்டம், ரதிகுண்டம், காந்தருவகுண்டம், வடகரையிலுள்ளது. குசுமாயு தகுண்டம், மந்திரேசுர தீர்த்தம், அயிரை-ஓர் நதி, (சிலப்பதிகாரம்). இந்திர தீர்த்தம், துர்க்காகுண்டம், நாரா அயீர் - இது ஒரு மணப்பொருள். இது) யண குண்டம், வான்மீக தீர்த்தம், புண் 'குடகுதிசையினின்றும் கீழ்த்திசையினின் ணிய அரி தீர்த்த ம், கிருதாசி தீர்த்தம், சரயு றும் இறக்குவது. அவற்றுட் குடதிசை கர்க்கரசங்கம், சம்பு தீர்த்தம், அகஸ்திய அயிர்யவன தேசத்தது, குணதிசை அயிர் சாசு, ஸ்ரீகுண்டம், குடிலந்தி கலக்கும் காரகில் இதினுறுப்பு கட்டி, செந்தேன், வரசிரோதசு தீர்த்தம், குப்ஜா தீர்த்தம், நிரியாசம், பச்சிலை, ஆரம், அகில் என மகஸ் தானம், இராமரேகை முதலிய பல ஐந்தாம். தீர்த்தங்களும், விக்னேச்வரப்பிரதிட்டை, அயிலன்- புரூசவனுக்கு ஒரு பெயர். நாகேச்வரப்பிரதிட்டை, துர்க்கேச்வரப் அயிள் பினி - (சூ) தசரதன் குமரன், பிரதிட்டை, மந்திரேச்வரப்பிரதிட்டை, அயுகன்--(சங்.) வசுவிற்குப் புத்திரகாமேஷ்டி க்ஷரேசுவரப்பிரதிட்டை , பைரவப்பிரதிட் யாகத்தில் பிறந்தவன். டை, சொப்பனேச்வரிபிரதிட்டை, சீதளா அயுதசித் -(சங்.) பஜமானன் குமான். சகத் தேவி, வந்திதேவிகளின்பிரதிட்டை , திரசித்துடன் பிறந்தவன். சுடகிபிரதிட்டை , சந்திர அரி, தரும அரி, அயுதாயு-(சூ.) சிந்துத் தீபன்குமரன். இவன் இராகவப்பிரதிட்டை, விஷ்ணு அரிப்பிர குமரன் இருதுபர்ணன். இவனுக்கு அடி திட்டை , சக்ர அரி, குபுத அரி, லக்ஷ்மி முத தாயுசு எனவும் பெயர். லிய பிரதிட்டைகளும் அயோத்தியாபீடம், அயுத்தன் - சண்முகசேநாவீரன். இரத்தமண்டபம், கனகமண்டபம், ஜனன அயை - கோசலநாட்டரசன் பெண், மகேக் ஸ்தானம், கண்டகம் என்கிற யமஸ் தலம், திரன் தேவி. பொக்கிஷசாலை, வேதிகை, சீதை உத்தி அயோகவன் - சூத்திரனுக்கு வைசியஸ்திரீ, யானவனம், சித்தபீடம் முதலியவைகளும் கத்திரியஸ் திரீ, பிராமணஸ்திரீ இவர்க இருக்கின்றன. இது சரயுநதிக்கண் (சஅ) ளிடத்தில் பிறந்தவன். இவனுக்கு க்ஷத்தா மைல் நீளமும் (கஉ) மைல் அகலமும் கொ என்றும் பெயர். இவனை மனிதருக்குள் ண்ட தேசம். இதனைச் சாகேதமெனவுங்
அயன் 78 - அயோத்த ளுக்கு ஆதியந்தங்களின் மும்மூன்று நாழி தாழ்ந்த சண்டாளன் என்பர் . இவனுக்குத் கைகள் கழிக்கப்படும் . சாவண வாண்டுக்கு | தச்சுவேலை என்பர் . ( மது . ) ( 5 ) நாள் தவிரப்படும் . நக்ஷத்திரவாண் அயோத்தி - இது எழு முத்தித்தலங்களுள் ' டுக்கு ( ) நாட்கள் தவிரப்படும் . சௌர ஒன்று . இது பகைவரால் யுத்தத்தில் வாண்டுக்கு ( ) நாட்கள் தவிரப்படும் . ' ஜெயிக்கப்படாதது . இது பூர்வம் பரம குரு வாண்டுக்கு ( ) நாட்கள் தவிரப்படும் . பதத்தில் இருந்து சுவாயம்பு மநுவால் சந்திரவாண்டுக்கு ( ) நாட்கள் தவிரப் பெறப்பட்டுப் பூமியில் கொண்டுவரப்பட் படும் . ( வி தானமாலை ) டது . இப்பட்டணம் பெண்ணுருக்கொ அயன் - 1 . பிரமனுக்கு ஒரு பெயர் . ண்டு குசலவதியை ஆண்ட குசனிடத்திற் ' 2 . துந்து என்பவனுக்குப் பிதா . சூரிய சென்று தன்னையாளும்படி வேண்டிற்று வம்சத்து அரசன் . இது சூர்யவம்சத்து அரசர்களுக்கு இராஜ அயா - ' அநேக யாகங்கள் செய்த அரசன் தானி . இதில் சகஸ்திர தாரை சுவர்கத்து அயாசித தீக்ஷதர் - சங்கராசாரியருக்கு நெல் வாரம் இராமதந்த தாவனகுண்டம் அனும விக்கனி தந்த அம்மணியின் வீட்டுக்காரர் . குண்டம் கஜேந்திரகுண்டம் சீதாகூபம் அயிந்தவர் - இவர் காசிபர் குலத்துதித்த ஞானகூபம் சுக்ரீவகுண்டம் அக்னிகுண் சிந்து என்போனது மறுபிறவியாய்ப்பிரம டம் வசிட்டதிலோதகிசங்கமம் கணேச தீர்த்தம் தசரதகுண்டம் கோசலைகுண் சிருட்டி செய்தவர் . டம் சுமித்தி ராகுண்டம் யோகினிகுண் டம் ஊர்வசிகுண்டம் மகப்பிரம் தூர்ப் அயாவேகம் - ஓர் தீர்த்த ம் . பாசரசு பிரகஸ்பதி தீர்த்தம் ருக்மணி குண் அயிராமகாதேவி - - சாந்தி தீர்த்தங்கரருக்குத் டம் க்ஷரோ தகம் தனக்ஷய தீர்த்தம் ரண தாய் . சைநமதம் . ( மா புராணம் ) . விமோசன தீர்த்தம் பாபவிமோசன தீர்த் அயிநர் புகழியூர் - நெடுஞ்செழியன் அதிய தம் வைதரணிகோஷராக்கம் எனும் சூர்ய ' ' னுடன் போரிட்டுவென்ற இடம் . காவிரி குண்டம் ரதிகுண்டம் காந்தருவகுண்டம் வடகரையிலுள்ளது . குசுமாயு தகுண்டம் மந்திரேசுர தீர்த்தம் அயிரை - ஓர் நதி ( சிலப்பதிகாரம் ) . இந்திர தீர்த்தம் துர்க்காகுண்டம் நாரா அயீர் - இது ஒரு மணப்பொருள் . இது ) யண குண்டம் வான்மீக தீர்த்தம் புண் ' குடகுதிசையினின்றும் கீழ்த்திசையினின் ணிய அரி தீர்த்த ம் கிருதாசி தீர்த்தம் சரயு றும் இறக்குவது . அவற்றுட் குடதிசை கர்க்கரசங்கம் சம்பு தீர்த்தம் அகஸ்திய அயிர்யவன தேசத்தது குணதிசை அயிர் சாசு ஸ்ரீகுண்டம் குடிலந்தி கலக்கும் காரகில் இதினுறுப்பு கட்டி செந்தேன் வரசிரோதசு தீர்த்தம் குப்ஜா தீர்த்தம் நிரியாசம் பச்சிலை ஆரம் அகில் என மகஸ் தானம் இராமரேகை முதலிய பல ஐந்தாம் . தீர்த்தங்களும் விக்னேச்வரப்பிரதிட்டை அயிலன் - புரூசவனுக்கு ஒரு பெயர் . நாகேச்வரப்பிரதிட்டை துர்க்கேச்வரப் அயிள் பினி - ( சூ ) தசரதன் குமரன் பிரதிட்டை மந்திரேச்வரப்பிரதிட்டை அயுகன் - - ( சங் . ) வசுவிற்குப் புத்திரகாமேஷ்டி க்ஷரேசுவரப்பிரதிட்டை பைரவப்பிரதிட் யாகத்தில் பிறந்தவன் . டை சொப்பனேச்வரிபிரதிட்டை சீதளா அயுதசித் - ( சங் . ) பஜமானன் குமான் . சகத் தேவி வந்திதேவிகளின்பிரதிட்டை திரசித்துடன் பிறந்தவன் . சுடகிபிரதிட்டை சந்திர அரி தரும அரி அயுதாயு - ( சூ . ) சிந்துத் தீபன்குமரன் . இவன் இராகவப்பிரதிட்டை விஷ்ணு அரிப்பிர குமரன் இருதுபர்ணன் . இவனுக்கு அடி திட்டை சக்ர அரி குபுத அரி லக்ஷ்மி முத தாயுசு எனவும் பெயர் . லிய பிரதிட்டைகளும் அயோத்தியாபீடம் அயுத்தன் - சண்முகசேநாவீரன் . இரத்தமண்டபம் கனகமண்டபம் ஜனன அயை - கோசலநாட்டரசன் பெண் மகேக் ஸ்தானம் கண்டகம் என்கிற யமஸ் தலம் திரன் தேவி . பொக்கிஷசாலை வேதிகை சீதை உத்தி அயோகவன் - சூத்திரனுக்கு வைசியஸ்திரீ யானவனம் சித்தபீடம் முதலியவைகளும் கத்திரியஸ் திரீ பிராமணஸ்திரீ இவர்க இருக்கின்றன . இது சரயுநதிக்கண் ( சஅ ) ளிடத்தில் பிறந்தவன் . இவனுக்கு க்ஷத்தா மைல் நீளமும் ( கஉ ) மைல் அகலமும் கொ என்றும் பெயர் . இவனை மனிதருக்குள் ண்ட தேசம் . இதனைச் சாகேதமெனவுங்