அபிதான சிந்தாமணி

துநவி நீதன் 875| துர்க்கையின் கோட்டம் யை போட இவர் சென்னல் இருந்த இவன் 10. இராமமூர்த்தி, கால முனியுடன் துருவேசனை - சுமதியின் தேவி. ஏகாந்தத்தில் பேசுகையில் இவர் வரக் துரோடகாசாரியர் - சங்கராசாரியர் காலத் கோபத்திற்கஞ்சி வாயிலில் இருந்த இலக் தவர், அக்னியம்சம், குமணர்விட இவர் சென்று இராமமூர்த்தி துரோணர் - 1. (சுக்ரன் - அம்சம்) தந்தை யை நோக்கி, நான் ஆயிரம் யாண்டு தவம் பாரத்துவாசமுனி, பாரி சதாநந்தர் புத்திரி புரிந்து மிகப் பசித்தேன் அன்னம் வேண்டு 'யாகிய கிருபி, இவர் துருபதனிடம் அசு மெனக் கேட்டுண்டவர். வத்தாமனுக்குப் பால்வேண்டிப் பசு கேட் ' 111 அசமுகி இவரைப் புணர்ந்து வா கச்சென்று அவன் மறுத்தமையால் அவனை தாவி, வில்வனைப்பெற அக்குமார் இவரை நோக்கி என் மாணாக்கனா லுன்னைக் கட் நோக்கி, இதுவரையில் செய்த தவத்தைக் டிக் கொண்டுவரச் செய்கிறேன் என்று கேட்க மறுத்தது கண்டு கொல்ல வர சபதம் கூறிப் பீஷ்மரையடைந்து பாண்டு முனிவர் கோபித்து நீங்கள் அகத்தியரால் மக்களுக்கு வில் வித்தை கற்பித்து அவர்க இறக்கவெனச் சபித்து மறைந்தவர். - ளில் வில் வல்லானாகிய அருச்சுகனை ஏவித் 12. தாம் சிவபூசை செய்து முடிவில் துருபதனைக் கட்டிவரச் செய்து அவனை சிவமூர்த்தி முடியிலிருந்து பெற்ற மாலை விட்டவர். இவரை ஆற்றில் முதலை பற்ற யைப் பவரிவரும் இந்திரனுக்குக் கொடு அருச்சுனிவரை விடுவித்தனன், பிரம் க்க அவன் யானை மீதிட அந்த வெள்ளை னிடமிருந்து இந்திரனிடம் வந்த கவசத் யானை அப் புஷ்பத்தை எறியக் கண்டு தைத் தாம் பெற்றுத் துரியோ தனனுக்குக் கோபித்து இந்திரன் முடியிடறவும் வெள் கொடுத்தவர். இவர் பாரத யுத்தத்தில் ளையானை காட்டானையாகவும் சாபமிட்ட (கரு)-ஆம் நாளில் தருமராசன், சொன்ன வர். குந்திக்கு மந்திர முபதேசித்தவர். அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சர மென்னுஞ் சத் வபுஸ் என்னும் காந்தருவப் பெண்ணைப் தங் கேட்டுத் திட்டத்துய்மனால் உயிர் நீன் பக்ஷியாகச் சபித்தவர். திரிபுரமெரித்த கியவர். | சிவமூர்த்தியின் சினத்தீக் குழந்தை யுருக் 2. பிரமனை நோக்கித் தவம்புரிந்து மறு கொண்டு நிற்க இதைத் தேவர்கள் யார் பிறப்பில் நந்தகோபனாய்ப் பிறந்து இரு எனச் சிவமூர்த்தி இவன் துர்வாசனாம். ஷ்ணனைப் பெற்றவன், இவன் தேவி வா இவனை அநசூயைப் பொருட்டருளினோம் மதி, இவளே யசோதை. என்றனர். அதனால் அவளிடம் வளர்ந்து - 3. வசுக்களில் ஒருவன், தருமத்திற்கு இருடி ஆயினர். ஒருக்கால் கிருஷ்ணமூர் வசுவிடமுதித்த குமரன், பாரி அபிமதி, த்தியிடத்திற் சென்று இடக்கரான செய் 4. மந்தபால முனிவர் குமார், தரும கைகளைச் செய்து அவரைப் பாயசம் வின பக்ஷிகளைக் காண்க. விக் கொணர்ந்து வாங்கிச் சாப்பிட்டு மிகு துர்கிரன் - (சங்.) யயாதிக்குச் சன்மிஷ்டை தியைத் தம்மேல் பூசச்செய்து இரதத்தின் யிட முதித்த குமரன். மேலேறிக்கொண்டு காடு மேடுகளில் கிரு துர்க்கன் - சதாக்ஷியைக் காண்க, ஷ்ணனையும் உருக்மணியையு மிழுக்கச் துர்க்கா - ஒரு மாயாதேவி. செய்து மனந்தள ராததினால் சகல வாமுங் துர்க்கியன் - யயாதியின் புத்ரன், கொடுத்துக் கண்ணனை நோக்கி நீ என் துர்க்கை - 1. காளி. மீது பாயசம் பூசுகையில் என்னுள்ளங் 12. விந்தமலையிற் பிறக்கும் நதி. காலில் படாததினால் உனக்கு உள்ளங்கா லில் உயிர்நிலையென்று கூறி மறைந்தவர். 3. இவள் சலசத்திகளுக்கும் அதிதே வதை. இவளுக்கு நூறு புஜங்களுண்டு, துருவி நீதன் - ஒரு வேதியன். தந்தை இத் இவள் தன் கரங்களில் எல்லா ஆயு தங்களை மவாகன், தாய் உருசி, தாயைப் புணர்ந்து யுங் கொண்டிருப்பவள். வியாசர் சொல்லால் சேதுஸ்நானஞ்செய்து துர்க்கைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று. சுத்தனானவன். துருவிமோகன் - திருதராட்டிரன் குமரன். துர்க்கையின் கோட்டம் - துர்க்கை கோ துருவிருத்தன் - பாப திருத்தியங்களைச் செ யில், இஃது இரண்டிடத்தில் உள்ளது ய்த ஒரு வேதியன். கருணாபரிபூரணர் ஒன்று உச்சையினின் பக்கத்துள்ளது, மற் என்னும் சிவகணத்தவரால் தடுத்து ஆளப் சென்று நருமதையாற்றுக் கப்பாலுள்ள பெற்றவன். பாலை நிலத்திலிருப்பது. (பெ. கதை).
துநவி நீதன் 875 | துர்க்கையின் கோட்டம் யை போட இவர் சென்னல் இருந்த இவன் 10 . இராமமூர்த்தி கால முனியுடன் துருவேசனை - சுமதியின் தேவி . ஏகாந்தத்தில் பேசுகையில் இவர் வரக் துரோடகாசாரியர் - சங்கராசாரியர் காலத் கோபத்திற்கஞ்சி வாயிலில் இருந்த இலக் தவர் அக்னியம்சம் குமணர்விட இவர் சென்று இராமமூர்த்தி துரோணர் - 1 . ( சுக்ரன் - அம்சம் ) தந்தை யை நோக்கி நான் ஆயிரம் யாண்டு தவம் பாரத்துவாசமுனி பாரி சதாநந்தர் புத்திரி புரிந்து மிகப் பசித்தேன் அன்னம் வேண்டு ' யாகிய கிருபி இவர் துருபதனிடம் அசு மெனக் கேட்டுண்டவர் . வத்தாமனுக்குப் பால்வேண்டிப் பசு கேட் ' 111 அசமுகி இவரைப் புணர்ந்து வா கச்சென்று அவன் மறுத்தமையால் அவனை தாவி வில்வனைப்பெற அக்குமார் இவரை நோக்கி என் மாணாக்கனா லுன்னைக் கட் நோக்கி இதுவரையில் செய்த தவத்தைக் டிக் கொண்டுவரச் செய்கிறேன் என்று கேட்க மறுத்தது கண்டு கொல்ல வர சபதம் கூறிப் பீஷ்மரையடைந்து பாண்டு முனிவர் கோபித்து நீங்கள் அகத்தியரால் மக்களுக்கு வில் வித்தை கற்பித்து அவர்க இறக்கவெனச் சபித்து மறைந்தவர் . - ளில் வில் வல்லானாகிய அருச்சுகனை ஏவித் 12 . தாம் சிவபூசை செய்து முடிவில் துருபதனைக் கட்டிவரச் செய்து அவனை சிவமூர்த்தி முடியிலிருந்து பெற்ற மாலை விட்டவர் . இவரை ஆற்றில் முதலை பற்ற யைப் பவரிவரும் இந்திரனுக்குக் கொடு அருச்சுனிவரை விடுவித்தனன் பிரம் க்க அவன் யானை மீதிட அந்த வெள்ளை னிடமிருந்து இந்திரனிடம் வந்த கவசத் யானை அப் புஷ்பத்தை எறியக் கண்டு தைத் தாம் பெற்றுத் துரியோ தனனுக்குக் கோபித்து இந்திரன் முடியிடறவும் வெள் கொடுத்தவர் . இவர் பாரத யுத்தத்தில் ளையானை காட்டானையாகவும் சாபமிட்ட ( கரு ) - ஆம் நாளில் தருமராசன் சொன்ன வர் . குந்திக்கு மந்திர முபதேசித்தவர் . அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சர மென்னுஞ் சத் வபுஸ் என்னும் காந்தருவப் பெண்ணைப் தங் கேட்டுத் திட்டத்துய்மனால் உயிர் நீன் பக்ஷியாகச் சபித்தவர் . திரிபுரமெரித்த கியவர் . | சிவமூர்த்தியின் சினத்தீக் குழந்தை யுருக் 2 . பிரமனை நோக்கித் தவம்புரிந்து மறு கொண்டு நிற்க இதைத் தேவர்கள் யார் பிறப்பில் நந்தகோபனாய்ப் பிறந்து இரு எனச் சிவமூர்த்தி இவன் துர்வாசனாம் . ஷ்ணனைப் பெற்றவன் இவன் தேவி வா இவனை அநசூயைப் பொருட்டருளினோம் மதி இவளே யசோதை . என்றனர் . அதனால் அவளிடம் வளர்ந்து - 3 . வசுக்களில் ஒருவன் தருமத்திற்கு இருடி ஆயினர் . ஒருக்கால் கிருஷ்ணமூர் வசுவிடமுதித்த குமரன் பாரி அபிமதி த்தியிடத்திற் சென்று இடக்கரான செய் 4 . மந்தபால முனிவர் குமார் தரும கைகளைச் செய்து அவரைப் பாயசம் வின பக்ஷிகளைக் காண்க . விக் கொணர்ந்து வாங்கிச் சாப்பிட்டு மிகு துர்கிரன் - ( சங் . ) யயாதிக்குச் சன்மிஷ்டை தியைத் தம்மேல் பூசச்செய்து இரதத்தின் யிட முதித்த குமரன் . மேலேறிக்கொண்டு காடு மேடுகளில் கிரு துர்க்கன் - சதாக்ஷியைக் காண்க ஷ்ணனையும் உருக்மணியையு மிழுக்கச் துர்க்கா - ஒரு மாயாதேவி . செய்து மனந்தள ராததினால் சகல வாமுங் துர்க்கியன் - யயாதியின் புத்ரன் கொடுத்துக் கண்ணனை நோக்கி நீ என் துர்க்கை - 1 . காளி . மீது பாயசம் பூசுகையில் என்னுள்ளங் 12 . விந்தமலையிற் பிறக்கும் நதி . காலில் படாததினால் உனக்கு உள்ளங்கா லில் உயிர்நிலையென்று கூறி மறைந்தவர் . 3 . இவள் சலசத்திகளுக்கும் அதிதே வதை . இவளுக்கு நூறு புஜங்களுண்டு துருவி நீதன் - ஒரு வேதியன் . தந்தை இத் இவள் தன் கரங்களில் எல்லா ஆயு தங்களை மவாகன் தாய் உருசி தாயைப் புணர்ந்து யுங் கொண்டிருப்பவள் . வியாசர் சொல்லால் சேதுஸ்நானஞ்செய்து துர்க்கைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று . சுத்தனானவன் . துருவிமோகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . துர்க்கையின் கோட்டம் - துர்க்கை கோ துருவிருத்தன் - பாப திருத்தியங்களைச் செ யில் இஃது இரண்டிடத்தில் உள்ளது ய்த ஒரு வேதியன் . கருணாபரிபூரணர் ஒன்று உச்சையினின் பக்கத்துள்ளது மற் என்னும் சிவகணத்தவரால் தடுத்து ஆளப் சென்று நருமதையாற்றுக் கப்பாலுள்ள பெற்றவன் . பாலை நிலத்திலிருப்பது . ( பெ . கதை ) .