அபிதான சிந்தாமணி

தீர்க்கதவன் 863. - தீர்த்தமாகாத்மியம் அபானஸ்தானத்தில் பூசாததனால், இருடி தீர்க்கன்- மகதராஜன். பாண்டுவால் கொல் உனக்கு அபானமில்லாத புத்திரன் பிறப் லப்பட்டவன். பன் என் றனன். இதைக்கேட்ட இராஜ தீர்க்காதேவி - நிருதியின் தேவி. மகிஷி வேண்ட முனி அவளை உடம்பெங் | தீர்த்தங்கார் - இவர்கள் சைா தீர்த்தங்கார் கும் தடவிப் பார்த்து என் பரிசத்தால் கள், இவர் ஆதி தீர்த்த ங்கரர் எனவும், மத் உனக்கு அநேக புத்திரர் பிறப்பர் என்ற தியகால தீர்த்தங்கரர் எனவும், பவிஷ்யத் னர். பின் முனிவனை முன்சொன்ன எரு கால தீர்த்தங்கார் எனவும் மூன்று வகையர், தின் தாய் வந்து தன் குமானுக்குச் செய்த இவர்களுள் ஆதி தீர்த்தங்கரர்களைப் பற்றி உதவிக்கும், கோதர்மம் கைக்கொண்டதற் யும், பவிஷ்யத்காலதீர்த்தங்கார்களைப் பற் கும் உதவியாக உனக்குக் கண் கொடுக்கி றியும் ஒன்றும் தெரியவில்லை. மத்யகால றேன் என்று உடலைமோந்து பிரகஸ்பதி தீர்த்தங்கரர்களைப்பற்றி அவ்வவர் பெயர்க யின் சாபத்தை நீக்கிற்று. இந்த அரசனா ளில் காண்க. ஆதி தீர்த்தங்கார்கள் இரு கிய பலியின் சந்ததியில் ( சு) வது கர் பத்தி னால்வர். நிர்வாண, சாகா, மகா ணன், இவனைச் சூதன் என்பவன் வளர்த் சாது, விமலப்பிரப, ஸ்ரீதா, சுதத்த. அம தது பற்றிச் சூ தவம்சத்தவன் எனப்பட் லப்பிரப, உத்தர, ஆங்கீர், சந்மதி, சிந்து, டனன். குசுமாஞ்சலி, சிவகண, உத்சாக, ஞானேச் 3. உதத்யன் குமரன். இவன் பாரி பிர வா, பரமேச்வா, விமலேச்வா, யசோதா, தேஷிணி, குமார் கௌதமர் முதலியோர். கிருஷ்ண, ஞானமதி, ஸுத்தமதி, ஸ்ரீபத்ர, 4. கக்கீவன் தந்தை . அதிக்கிராந்த, சாந்தாச்சேதி முதலியவர். 5. ஒரு ரிஷி. உசத்தியன் குமரன். மத்தியகால தீர்த்தங்கரர் அல்லது வர்த்த தீர்க்கதவன் - புண்ணிய பாவனர்க்குத் தந் மான தீர்த்த ங்கார், ருஷபர், அசிதர், சம் தை. இவனிறந்ததற்குப் பாவநன் விச பவர், அபிநந்தனர், சுமதி, பத்மப்பிரப, னப்பட்ட தறிந்து புண்ணியன், யாக்கை சுபார்சவ, சந்திரப்பிரப், புஷ்பதந்த சீதள, நிலையாமைகூறித் தேற்றினான். சிரேயாம்ச, வாஸுபூச்ய, விமல, அருந்த, தீர்க்கதுண்டன் -- ஒரு காகம், இது துரு தர்ம, சாந்தி, குந்துநாத அர, மல்லி, முனு ஸு விரத, நமி, நேமி, பார்சுவ, வர்த்த வாசரிட்ட பலி அன்னத்தைக் கவர்ந்து மானர் முதலிய இருபத்தினால்வர். பவிஷ் செல்லுகையில் மற்றொரு காகம் அதனை யக்கால தீர்த்தங்கார் மகாபத்ம, சுரதேவ, மறித்தது. அதனால் அந்த அன்னம் ஒரு சுபார்சுவ, சுயம்பிரப, சர்வாத்மபூத, தேவ சிவன்டியவர் பாத்திரத்தில் விழுந்தது. அது இரண்டாமுறை கவர்ந்து செல்லுகை புத்ர குலபுத்ர, உதங்க, புரோஷ்டீல செய கீர்த்தி, முநிஸுவ்ரத, அர, ரிஷ்பாப, யில் அதை ஒரு வேடன் எய் தனன். அத நிஷ்கஷாய, விபுல நிர்மல. சித்ரகுத்த, னால் உயிர்நீங்கிச் சிவகணமாயிற்று. (அவி சாமதிகுப்த, ஸ்வயம்பு அவிர்த்தகர், சய, நாசித்தல புராணம்.) விமல், தேவபால, அருந்தவீர்யாச்சேதி தீர்க்கதேவன் - ஒரு முனிவன், தீர்க்க தம முதலிய இருபத்தினால்வர். னுக்கு ஆசிரியன். தீர்த்தபசு -- சுராஷ்டரன் குமரன். இவன் தீர்க்கபாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன். குமான் தன்வந்திரி தீர்க்கபாது (சூ.) கட்டுவாங்கன் குமரன். நீர்ப்பித்தக்காடைலமைசைாரி இவன் குமான் ரகு. யர் குமார். வேதாந்ததேசிகர் திருவடி தீர்க்கபாதன் - கருமுக வாநரத் தலைவன். தீர்த்த விசேஷத்தால் பிறந்தவர். இவர்க்கு தீர்க்க புசன் - திருதராட்டிரன் குமரன். ஆயி ஆழ்வான் பிள்ளை எனவும் பெயர். தீர்க்கப்பிரக்யன் -1. பாரதவீரரில் ஒரு தீர்த்தமாகாத்மியம் - தீர்த்தங்களாவன : வன், உருஷபர்வன் அம்சம். கங்கை, கோதாவிரி, நருமதை, சிந்து, 2. உத்தர கோசலநாட்டரசன். ஜம்புமார்க்கம், கோடி தீர்த்தம், சர்மண் தீர்க்கயஞ்ஞன் - பீமனால் திக்குவிஜயத்தில் வதி, சோமநாதம், பிரபா ஸகம், சரஸ்வதி, செயிக்கப்பட்ட வடநாட்டரசன். பிண்டாரகம், கோமதி, சர்வசித்தி, பூமி தீர்க்கலோசனன் - துரியோதனன் தம்பி, தீர்த்த ம், பிரம்மதுங்கம், பஞ்சநதம், பீம பதினான்காம் நாள் பீமனால் இறந்தவன். தீர்த்தம், கிரீந்திரம், தேவிகை, பாபநாசம், தீர்க்கவசன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் | குமாரகோடி, குருக்ஷேத்ரம், வாரணாசி,
தீர்க்கதவன் 863 . - தீர்த்தமாகாத்மியம் அபானஸ்தானத்தில் பூசாததனால் இருடி தீர்க்கன் - மகதராஜன் . பாண்டுவால் கொல் உனக்கு அபானமில்லாத புத்திரன் பிறப் லப்பட்டவன் . பன் என் றனன் . இதைக்கேட்ட இராஜ தீர்க்காதேவி - நிருதியின் தேவி . மகிஷி வேண்ட முனி அவளை உடம்பெங் | தீர்த்தங்கார் - இவர்கள் சைா தீர்த்தங்கார் கும் தடவிப் பார்த்து என் பரிசத்தால் கள் இவர் ஆதி தீர்த்த ங்கரர் எனவும் மத் உனக்கு அநேக புத்திரர் பிறப்பர் என்ற தியகால தீர்த்தங்கரர் எனவும் பவிஷ்யத் னர் . பின் முனிவனை முன்சொன்ன எரு கால தீர்த்தங்கார் எனவும் மூன்று வகையர் தின் தாய் வந்து தன் குமானுக்குச் செய்த இவர்களுள் ஆதி தீர்த்தங்கரர்களைப் பற்றி உதவிக்கும் கோதர்மம் கைக்கொண்டதற் யும் பவிஷ்யத்காலதீர்த்தங்கார்களைப் பற் கும் உதவியாக உனக்குக் கண் கொடுக்கி றியும் ஒன்றும் தெரியவில்லை . மத்யகால றேன் என்று உடலைமோந்து பிரகஸ்பதி தீர்த்தங்கரர்களைப்பற்றி அவ்வவர் பெயர்க யின் சாபத்தை நீக்கிற்று . இந்த அரசனா ளில் காண்க . ஆதி தீர்த்தங்கார்கள் இரு கிய பலியின் சந்ததியில் ( சு ) வது கர் பத்தி னால்வர் . நிர்வாண சாகா மகா ணன் இவனைச் சூதன் என்பவன் வளர்த் சாது விமலப்பிரப ஸ்ரீதா சுதத்த . அம தது பற்றிச் சூ தவம்சத்தவன் எனப்பட் லப்பிரப உத்தர ஆங்கீர் சந்மதி சிந்து டனன் . குசுமாஞ்சலி சிவகண உத்சாக ஞானேச் 3 . உதத்யன் குமரன் . இவன் பாரி பிர வா பரமேச்வா விமலேச்வா யசோதா தேஷிணி குமார் கௌதமர் முதலியோர் . கிருஷ்ண ஞானமதி ஸுத்தமதி ஸ்ரீபத்ர 4 . கக்கீவன் தந்தை . அதிக்கிராந்த சாந்தாச்சேதி முதலியவர் . 5 . ஒரு ரிஷி . உசத்தியன் குமரன் . மத்தியகால தீர்த்தங்கரர் அல்லது வர்த்த தீர்க்கதவன் - புண்ணிய பாவனர்க்குத் தந் மான தீர்த்த ங்கார் ருஷபர் அசிதர் சம் தை . இவனிறந்ததற்குப் பாவநன் விச பவர் அபிநந்தனர் சுமதி பத்மப்பிரப னப்பட்ட தறிந்து புண்ணியன் யாக்கை சுபார்சவ சந்திரப்பிரப் புஷ்பதந்த சீதள நிலையாமைகூறித் தேற்றினான் . சிரேயாம்ச வாஸுபூச்ய விமல அருந்த தீர்க்கதுண்டன் - - ஒரு காகம் இது துரு தர்ம சாந்தி குந்துநாத அர மல்லி முனு ஸு விரத நமி நேமி பார்சுவ வர்த்த வாசரிட்ட பலி அன்னத்தைக் கவர்ந்து மானர் முதலிய இருபத்தினால்வர் . பவிஷ் செல்லுகையில் மற்றொரு காகம் அதனை யக்கால தீர்த்தங்கார் மகாபத்ம சுரதேவ மறித்தது . அதனால் அந்த அன்னம் ஒரு சுபார்சுவ சுயம்பிரப சர்வாத்மபூத தேவ சிவன்டியவர் பாத்திரத்தில் விழுந்தது . அது இரண்டாமுறை கவர்ந்து செல்லுகை புத்ர குலபுத்ர உதங்க புரோஷ்டீல செய கீர்த்தி முநிஸுவ்ரத அர ரிஷ்பாப யில் அதை ஒரு வேடன் எய் தனன் . அத நிஷ்கஷாய விபுல நிர்மல . சித்ரகுத்த னால் உயிர்நீங்கிச் சிவகணமாயிற்று . ( அவி சாமதிகுப்த ஸ்வயம்பு அவிர்த்தகர் சய நாசித்தல புராணம் . ) விமல் தேவபால அருந்தவீர்யாச்சேதி தீர்க்கதேவன் - ஒரு முனிவன் தீர்க்க தம முதலிய இருபத்தினால்வர் . னுக்கு ஆசிரியன் . தீர்த்தபசு - - சுராஷ்டரன் குமரன் . இவன் தீர்க்கபாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . குமான் தன்வந்திரி தீர்க்கபாது ( சூ . ) கட்டுவாங்கன் குமரன் . நீர்ப்பித்தக்காடைலமைசைாரி இவன் குமான் ரகு . யர் குமார் . வேதாந்ததேசிகர் திருவடி தீர்க்கபாதன் - கருமுக வாநரத் தலைவன் . தீர்த்த விசேஷத்தால் பிறந்தவர் . இவர்க்கு தீர்க்க புசன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . ஆயி ஆழ்வான் பிள்ளை எனவும் பெயர் . தீர்க்கப்பிரக்யன் - 1 . பாரதவீரரில் ஒரு தீர்த்தமாகாத்மியம் - தீர்த்தங்களாவன : வன் உருஷபர்வன் அம்சம் . கங்கை கோதாவிரி நருமதை சிந்து 2 . உத்தர கோசலநாட்டரசன் . ஜம்புமார்க்கம் கோடி தீர்த்தம் சர்மண் தீர்க்கயஞ்ஞன் - பீமனால் திக்குவிஜயத்தில் வதி சோமநாதம் பிரபா ஸகம் சரஸ்வதி செயிக்கப்பட்ட வடநாட்டரசன் . பிண்டாரகம் கோமதி சர்வசித்தி பூமி தீர்க்கலோசனன் - துரியோதனன் தம்பி தீர்த்த ம் பிரம்மதுங்கம் பஞ்சநதம் பீம பதினான்காம் நாள் பீமனால் இறந்தவன் . தீர்த்தம் கிரீந்திரம் தேவிகை பாபநாசம் தீர்க்கவசன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் | குமாரகோடி குருக்ஷேத்ரம் வாரணாசி