அபிதான சிந்தாமணி

தீபம் 881 தீயதேவதைகள் டம், சப்தமாதரம், நிவிர் த்யாதி, கலாத் தீப்பறவை - இது, பறவைகள் எல்லாவற் வீபம், ஸாஸ்வதித்வீபம் முதலிய தீபார்த் நினும் பெரிது, உயரம் (6, 7, 8) அடிக் திகளைச் செய்யவேண்டியது. தீபார்த்தி ளிருக்கும். இது ஆப்பிரிக்காவின் அகன்ற களை யெடுத்துத் தேவர்களுக்கு ஆராதனை வனாந்தரவாசி, இதன் கால்களும் கழுத் செய்வதில் மூன்று முறை தீபபாத்திரத்தை தும் ஒட்டகத்தைப்போல் நீண்டிருப்பதால் எடுத்து ஈஸ்வரருக்கு ஆராதனை செய்தல் ஒட்டகப்பக்ஷி யென்பர். இது ஒட்டகத் வேண்டும். அதில் முதன் முறை லோக தைப்போலவே பல நாட்கள் நீர் குடியாது க்ஷணார்த்தமும் இரண்டாமுறை கிராமா வசிக்கும் ; இது பறவாது ; கால்களில் க்ஷணார்த்தமும், மூன்றாமுறை பூதரக்ஷணார் பருத்த இரண்டு விரல்களுண்டு. குதிரை த்தமுமாகத் திரிப்ரதக்ஷணமாகப் பாதாதி 'யின் வேகத்திற் கதிகம் ஒடும். இதனைப் மத்தகம் வரையில் எடுத்துமத்தகம், லலா பழக்கி இதன்மேல் சவாரி செய்கிறார்கள், டம், மார்பு, திருவடிகள் முதலியவற்றைக் இதன் இறகுகளை ஆபரணமாகவும் முட் குறித்துப் பிரணவாகாரமாய்க் காட்டல் டைகளை ஆகாரமாகவும் முட்டை யோட் வேண்டும் இத்தீப ஆர்த்திகளின் முடி டைப் பான பாத்திரமாகவும் உபயோகிக்கி வில் கற்பூரார்த்தி செய்யப்படும். இது நார்கள். இதனை வேட்டை யாடுகையில் நீராஞ்ஜனம் என்று கூறப்படும். இதனால் அலுத்த பறவை தன்னை எதிரிகள் காண தேவாராதனை செய்யின் சர்வசித்திகள் வில்லையென மணலில் தலையை மறைத் உண்டாம். இதனைச் செய்யுமிடத்து நாலங் துக்கொள்ளும். அக் காலத்தில் அதனைப் குலம் ஜ்வாலை உயரம் எழும்பக் கற்பூரம் பிடித்துக்கொள்வர்.) ஏற்றின் உத்தமம். மூன்றங்குலம் மத்தி தீமந்தன் - 1. விரோகணன் குமரன். மம், இரண்டங்குலம் அதமம். நீராஞ்சன 2. புரூரவன் குமரன். பாத்திரமாகிறது. விருத்தமாய்ச் சூர்ய தீழருகற்பாஷாணம் - பொக்னி) (Phos- மண்டலாகாரமா யிருத்தல் வேண்டும்.) phorus) இது எலும்பி னின்றும், சில இடையில் அக்னிதேவனுடைய இருப் உலோகங்களினின்றும் எடுக்கப்படுகிறது. பாய்க் கற்பூராதிகள் பதித்தல் வேண்டும். இது தண்ணீரிலிருக்கும் வரையில் தன் (ஸ்ரீகாரணம்.) சணத்தை வெளியிடாது. வெளி வந்து தீபம் - 1. எண்ணெய், வர்த்தி, அக்கியால் காற்றுப்படின் தீப்பற்றும். இது தீக்குச் யோஜிக்கப்பட்டது. இது சகல புண்ணி சுகள் செய்ய உபயோகப்படுகிறது. பங்களையும் தரும். (விர தசூடாமணி). தீமைவிளைக்கும் தேவதைகள் - இவர்கள் - 2. மேனோக்கி வியாபித்து இருளைக் துச்சகன் சந்ததியார். அவர்களாவார் : கெடுப்பது. ஆதலால் இது மனிதர்களுக்கு தந்தாக்கிருஷ்டி, உக்தி, பரிவர்த்தகன், உற்சாகத்தையும் சக்தியையும் உண்டாக்கு அங்கயுக், சகுனி, கண்டபிராதருது, கற்ப வது. இது பலிக்குச் சுக்ரன் கூறியது. கனன், சசியக்னன், நியோஜிகை, விமோ (பாரதம் அநுசாசனிகபர்வம்) தினி, சுவயம்ஹாரிகை, பிராமணி, ருது தீபயஷ்டி - (தீவட்டி) இது, ஒரு கொம் ஹாரிகை, ஸ்மிருதிஹாரிகை, பீஜாபஹா பில் தீப்பிடிக்கும் எண்ணெய்ச் சேர்ந்த ரிணி, வித்வேஷணி, தந்தாக்கிருஷ்டி, பொருள்களைச் சேர்த்து வெளிச்சந் தரச் விஜல்பை, கலகை, காலஜிஹ்வன், பரி செய்வதும், கிண்ணம் போன்ற இருப்புப் வர்த்தினி, அவிக்னன், மேகனை, க்ஷத்ர பாத்திரத்தில் எரி நெருப்பிட்டு ஒளிரச் கன், சோதகை, கிராஹகை, தமப்பிரசாத செய்யுங் கருவி. கன், சோதகன், கிருஹன், அர்த்த ஹாரி, தீபஸ்தம்பம் - கலங்கரை விளக்கம் காண்க வீர்யஹாரி, குசஹாரிணி, குசத்துவயஹா தீபாவளிபண்டிகை - இது ஐப்பசிய கிரு ரிணி, ஜாதஹாரிணி, பிரசண்டன், வாத ஷ்ணபக்ஷ திரயோதசி இரவில் சதுர்த்தசி ரூபை, அரூபை, அபகர்ஷை முதலிய சம்பந்த மடைகையில் உலகத்தைத் துன் வர், இவர்கள் செய்கைகளைத் தனித்தனி புறுத்தித் துன்ப இருள் மூடச் செய்திருந்த காண்க. பிராக்சோதிடபுரி யாண்ட நரகாசுரனைக் 'தீயதேவதைகள் - தென்னாட்டில் சிலர் கண்ணன் கொன்றதின் பொருட்டுக் களிப் 'மாரி திருவிழாவில் கணக்கில்லா ஆட்டுக் பினால் எண்ணெயிட்டு ஸ்நானஞ்செய்து குட்டிகளைப் பலியிடும் தேவதைக்குக் குட் விளக்கிட்டுக் களிப்பது. | டிக்குறாமாயி எனவும், இரத்தங்களைச சட்
தீபம் 881 தீயதேவதைகள் டம் சப்தமாதரம் நிவிர் த்யாதி கலாத் தீப்பறவை - இது பறவைகள் எல்லாவற் வீபம் ஸாஸ்வதித்வீபம் முதலிய தீபார்த் நினும் பெரிது உயரம் ( 6 7 8 ) அடிக் திகளைச் செய்யவேண்டியது . தீபார்த்தி ளிருக்கும் . இது ஆப்பிரிக்காவின் அகன்ற களை யெடுத்துத் தேவர்களுக்கு ஆராதனை வனாந்தரவாசி இதன் கால்களும் கழுத் செய்வதில் மூன்று முறை தீபபாத்திரத்தை தும் ஒட்டகத்தைப்போல் நீண்டிருப்பதால் எடுத்து ஈஸ்வரருக்கு ஆராதனை செய்தல் ஒட்டகப்பக்ஷி யென்பர் . இது ஒட்டகத் வேண்டும் . அதில் முதன் முறை லோக தைப்போலவே பல நாட்கள் நீர் குடியாது க்ஷணார்த்தமும் இரண்டாமுறை கிராமா வசிக்கும் ; இது பறவாது ; கால்களில் க்ஷணார்த்தமும் மூன்றாமுறை பூதரக்ஷணார் பருத்த இரண்டு விரல்களுண்டு . குதிரை த்தமுமாகத் திரிப்ரதக்ஷணமாகப் பாதாதி ' யின் வேகத்திற் கதிகம் ஒடும் . இதனைப் மத்தகம் வரையில் எடுத்துமத்தகம் லலா பழக்கி இதன்மேல் சவாரி செய்கிறார்கள் டம் மார்பு திருவடிகள் முதலியவற்றைக் இதன் இறகுகளை ஆபரணமாகவும் முட் குறித்துப் பிரணவாகாரமாய்க் காட்டல் டைகளை ஆகாரமாகவும் முட்டை யோட் வேண்டும் இத்தீப ஆர்த்திகளின் முடி டைப் பான பாத்திரமாகவும் உபயோகிக்கி வில் கற்பூரார்த்தி செய்யப்படும் . இது நார்கள் . இதனை வேட்டை யாடுகையில் நீராஞ்ஜனம் என்று கூறப்படும் . இதனால் அலுத்த பறவை தன்னை எதிரிகள் காண தேவாராதனை செய்யின் சர்வசித்திகள் வில்லையென மணலில் தலையை மறைத் உண்டாம் . இதனைச் செய்யுமிடத்து நாலங் துக்கொள்ளும் . அக் காலத்தில் அதனைப் குலம் ஜ்வாலை உயரம் எழும்பக் கற்பூரம் பிடித்துக்கொள்வர் . ) ஏற்றின் உத்தமம் . மூன்றங்குலம் மத்தி தீமந்தன் - 1 . விரோகணன் குமரன் . மம் இரண்டங்குலம் அதமம் . நீராஞ்சன 2 . புரூரவன் குமரன் . பாத்திரமாகிறது . விருத்தமாய்ச் சூர்ய தீழருகற்பாஷாணம் - பொக்னி ) ( Phos மண்டலாகாரமா யிருத்தல் வேண்டும் . ) phorus ) இது எலும்பி னின்றும் சில இடையில் அக்னிதேவனுடைய இருப் உலோகங்களினின்றும் எடுக்கப்படுகிறது . பாய்க் கற்பூராதிகள் பதித்தல் வேண்டும் . இது தண்ணீரிலிருக்கும் வரையில் தன் ( ஸ்ரீகாரணம் . ) சணத்தை வெளியிடாது . வெளி வந்து தீபம் - 1 . எண்ணெய் வர்த்தி அக்கியால் காற்றுப்படின் தீப்பற்றும் . இது தீக்குச் யோஜிக்கப்பட்டது . இது சகல புண்ணி சுகள் செய்ய உபயோகப்படுகிறது . பங்களையும் தரும் . ( விர தசூடாமணி ) . தீமைவிளைக்கும் தேவதைகள் - இவர்கள் - 2 . மேனோக்கி வியாபித்து இருளைக் துச்சகன் சந்ததியார் . அவர்களாவார் : கெடுப்பது . ஆதலால் இது மனிதர்களுக்கு தந்தாக்கிருஷ்டி உக்தி பரிவர்த்தகன் உற்சாகத்தையும் சக்தியையும் உண்டாக்கு அங்கயுக் சகுனி கண்டபிராதருது கற்ப வது . இது பலிக்குச் சுக்ரன் கூறியது . கனன் சசியக்னன் நியோஜிகை விமோ ( பாரதம் அநுசாசனிகபர்வம் ) தினி சுவயம்ஹாரிகை பிராமணி ருது தீபயஷ்டி - ( தீவட்டி ) இது ஒரு கொம் ஹாரிகை ஸ்மிருதிஹாரிகை பீஜாபஹா பில் தீப்பிடிக்கும் எண்ணெய்ச் சேர்ந்த ரிணி வித்வேஷணி தந்தாக்கிருஷ்டி பொருள்களைச் சேர்த்து வெளிச்சந் தரச் விஜல்பை கலகை காலஜிஹ்வன் பரி செய்வதும் கிண்ணம் போன்ற இருப்புப் வர்த்தினி அவிக்னன் மேகனை க்ஷத்ர பாத்திரத்தில் எரி நெருப்பிட்டு ஒளிரச் கன் சோதகை கிராஹகை தமப்பிரசாத செய்யுங் கருவி . கன் சோதகன் கிருஹன் அர்த்த ஹாரி தீபஸ்தம்பம் - கலங்கரை விளக்கம் காண்க வீர்யஹாரி குசஹாரிணி குசத்துவயஹா தீபாவளிபண்டிகை - இது ஐப்பசிய கிரு ரிணி ஜாதஹாரிணி பிரசண்டன் வாத ஷ்ணபக்ஷ திரயோதசி இரவில் சதுர்த்தசி ரூபை அரூபை அபகர்ஷை முதலிய சம்பந்த மடைகையில் உலகத்தைத் துன் வர் இவர்கள் செய்கைகளைத் தனித்தனி புறுத்தித் துன்ப இருள் மூடச் செய்திருந்த காண்க . பிராக்சோதிடபுரி யாண்ட நரகாசுரனைக் ' தீயதேவதைகள் - தென்னாட்டில் சிலர் கண்ணன் கொன்றதின் பொருட்டுக் களிப் ' மாரி திருவிழாவில் கணக்கில்லா ஆட்டுக் பினால் எண்ணெயிட்டு ஸ்நானஞ்செய்து குட்டிகளைப் பலியிடும் தேவதைக்குக் குட் விளக்கிட்டுக் களிப்பது . | டிக்குறாமாயி எனவும் இரத்தங்களைச சட்