அபிதான சிந்தாமணி

தில்லைநாயக சோதிடர் 889 திவ்வியமங்களமூர்த்தி கொண்டு என் பெண்டு, என் பெண்டு திவிட்டன் - பிரசாபதியின் இளைய ராணி என்று போரிட்டு மாண்டனர். வழிப் புத்திரன். நவவாசுதேவ அவதாரத் 2. பதுமைக்குத் தாய். தில் ஒன்று. | 3. புத்திசேநன் தாய், தீவிமிடன் - அஸ்தி குமரன், 4. நாடகத் தெய்வமகளிர் எண்பதின் திவிரதன் -1. நகபானன் குமரன். இவன் மருள் ஒருத்தி, (பெ- கதை.) குமரன் தர்மரதன் தில்லை நாயக சோதிடர் - சம்புகேசுரத்திற் 2. திதிவாகன் குமான். இறந்தவர், சாதகசிந்தாமணி இயற்றியவர். திவோதாசன் - 1. பீமரதன் குமரன் ; தில்லைநாயக முதலியார் - தொண்டை நாட் இவன் குமரன் துயுமான். டவர்; வேளாளர்; வேங்கடாசலசாமி என் 2. முத்கலன் குமரன். பவரின் மாணாக்கர்; தமிழில் ஜாதகாலங் 3. (தியுமந்தன்) பகீரதன் குமாரன். காரம் இயற்றியவர்; இது வடமொழி 4. காசி அரசனாகிய பீமசேநன் புத்தி யோகமஞ்சரியின் மொழிபெயர்ப்பு.. 'சன். அவன் புத்திரன் பிரதர் தனன். தில்லைமாளிகைமடம் - இது பெரும்பற்ற 5. மேனகையின் புத்திரன், புலியூர் நம்பியாருடைய ஆசிரியர் எழுந் 6. வாரணா திபதியாகிய தன்வந்தரி புத் தருளியிருந்த இடம். (திருவிளை.) தரனாகிய கேதும் தன் புத்திரன், பீமரதன் தில்லைவாழந்தணர் - ஸ்ரீ சிதம்பரத்து நட என்றும் பெயர். பாஜமூர்த்திக்கு ஆராதனையில் விருப்பும் 7. காசிராஜ வம்சத்துத் தன்வந்தரி றுத் திருக்கைலையிலிருந்து எழுந்தருளிய பௌத்ரனான பீமா தன் புத்ரன். இவன் சிவகணத்தவர். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக தன்வந்தரியின் குணங்களுடைமையின் ளால் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவர்கள். (திரு தன்வந்தரியெனப் பட்டனன். இவன்பால் த்தொண்டர் புராணம்). விசுவாமித்ர குமரராகிய சுருதர் முதலி திவஸ்பதி - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத்து 'யோர் இவனிடம் வைத்திய சாத்திரம் இந்திரன், கற்ற னர், திவாகாழர்த்தி - இரண்டு முகம் நான்கு திவோதானன் - ஒரு கற்பத்தில் உலகமழி கைகள். இரண்டு கைகளில் வில்வம், இர ந்தது. அக்காலத்தில் இரிபுவைப் பிரமன் ண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங்கள், மஞ் நோக்கி நீ உலகத்தை யாளுக உனக்கு சட் பட்டு வஸ்திரம், முத்துமாலையுடைய சேஷன் மோகினியைப் பாரியை யாக்கு வராய் இருக்குஞ் சூர்யமூர்த்தி. வான், தேவர்கள் வேண்டிய கொடுப்பர். திவாகாம் -1. ஒரு மலை, அதனாலுனக்குத் திவோ தானன் என்று 2. திவாகர முனிவரால் இயற்றப்பட்ட பெயர் உண்டாகும் என்றனன். அவ்வகை தமிழ் நிகண்டு. இது பன்னிரண்டு தொ திவோதானன் தேவரை மதியாது அரசளி குதிகளை யுடையது. க்கத் தேவர் பொருமை கொண்டு இவன் தீவாகர் - தமிழில் தம் பெயரால் நிகண்டு தவத்திற்குக் காரணமான அக்நியைக் கிர செய்து சேந்தனென்னும் அரசனுக்குக் கிக்க அரசன் எல்லாவிடத்தும் நிறைந்து கொடுத்து அதற்குச் சேந்தன் திவாகரம் சலியா திருக்கச் சிவமூர்த்தி இவன் நிலை எனப் பெயரிட்டவர். யை மாற்றும்படி யோகினிகள், துவாத வாகரன் -1. ஒரு துளுவ சந்நியாசி விஷ் சாதித்தர், பிரமன் சிவகணங்கள், கணபதி ணுவைத் திருவனந்தபுரத்தில் பூசித்து இவர்களை யேவிக் கலக்கினர். அவர்க முத்தி பெற்றவன். ளால் முடியாமை கண்ட விஷணு மூர்த்தி 2. கந்தமாதன த்தரசன், (சூளா.) பௌத்தமதம் போதித்துச் சனங்களை மய திவாயோகம் - ஆயிலியம், அச்வரி முதற் க்கியது கண்ட அரசன் காசியில் சிவப்பிர கால்; பரணி, மூலம் இரண்டாங்கால்; திட்டை செய்து பூசித்து முத்தி யடைந் திருவோணம், உத்திரம் மூன்றாம் கால்; தான். இவன் குமரன் சயமாஞ்சயன். மிருகசீரிஷம், சோதி நாலாங்கால் திவா தேவியை அங்கமோகினி யெனவுங் கூறு யோகமாம். இவற்றில் சுபங்கள் செய்யல் வர். (காசிகாண்ட ம்) ஆகாது. இரவிற் செய்யலாம். சந்திரன் திவ்வியமங்களமூர்த்-சிவபிரான் சர்வ சம் பூரணனா யொரு சுபக்ரகத்துட னிற்கை மார காலத்தில் எல்லாம் நீங்கத் தனித் யில் பகலும் தோஷமில்லை. (விதான.) | திருந்து பெற்ற பெயர்.
தில்லைநாயக சோதிடர் 889 திவ்வியமங்களமூர்த்தி கொண்டு என் பெண்டு என் பெண்டு திவிட்டன் - பிரசாபதியின் இளைய ராணி என்று போரிட்டு மாண்டனர் . வழிப் புத்திரன் . நவவாசுதேவ அவதாரத் 2 . பதுமைக்குத் தாய் . தில் ஒன்று . | 3 . புத்திசேநன் தாய் தீவிமிடன் - அஸ்தி குமரன் 4 . நாடகத் தெய்வமகளிர் எண்பதின் திவிரதன் - 1 . நகபானன் குமரன் . இவன் மருள் ஒருத்தி ( பெ - கதை . ) குமரன் தர்மரதன் தில்லை நாயக சோதிடர் - சம்புகேசுரத்திற் 2 . திதிவாகன் குமான் . இறந்தவர் சாதகசிந்தாமணி இயற்றியவர் . திவோதாசன் - 1 . பீமரதன் குமரன் ; தில்லைநாயக முதலியார் - தொண்டை நாட் இவன் குமரன் துயுமான் . டவர் ; வேளாளர் ; வேங்கடாசலசாமி என் 2 . முத்கலன் குமரன் . பவரின் மாணாக்கர் ; தமிழில் ஜாதகாலங் 3 . ( தியுமந்தன் ) பகீரதன் குமாரன் . காரம் இயற்றியவர் ; இது வடமொழி 4 . காசி அரசனாகிய பீமசேநன் புத்தி யோகமஞ்சரியின் மொழிபெயர்ப்பு . . ' சன் . அவன் புத்திரன் பிரதர் தனன் . தில்லைமாளிகைமடம் - இது பெரும்பற்ற 5 . மேனகையின் புத்திரன் புலியூர் நம்பியாருடைய ஆசிரியர் எழுந் 6 . வாரணா திபதியாகிய தன்வந்தரி புத் தருளியிருந்த இடம் . ( திருவிளை . ) தரனாகிய கேதும் தன் புத்திரன் பீமரதன் தில்லைவாழந்தணர் - ஸ்ரீ சிதம்பரத்து நட என்றும் பெயர் . பாஜமூர்த்திக்கு ஆராதனையில் விருப்பும் 7 . காசிராஜ வம்சத்துத் தன்வந்தரி றுத் திருக்கைலையிலிருந்து எழுந்தருளிய பௌத்ரனான பீமா தன் புத்ரன் . இவன் சிவகணத்தவர் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக தன்வந்தரியின் குணங்களுடைமையின் ளால் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றவர்கள் . ( திரு தன்வந்தரியெனப் பட்டனன் . இவன்பால் த்தொண்டர் புராணம் ) . விசுவாமித்ர குமரராகிய சுருதர் முதலி திவஸ்பதி - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத்து ' யோர் இவனிடம் வைத்திய சாத்திரம் இந்திரன் கற்ற னர் திவாகாழர்த்தி - இரண்டு முகம் நான்கு திவோதானன் - ஒரு கற்பத்தில் உலகமழி கைகள் . இரண்டு கைகளில் வில்வம் இர ந்தது . அக்காலத்தில் இரிபுவைப் பிரமன் ண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங்கள் மஞ் நோக்கி நீ உலகத்தை யாளுக உனக்கு சட் பட்டு வஸ்திரம் முத்துமாலையுடைய சேஷன் மோகினியைப் பாரியை யாக்கு வராய் இருக்குஞ் சூர்யமூர்த்தி . வான் தேவர்கள் வேண்டிய கொடுப்பர் . திவாகாம் - 1 . ஒரு மலை அதனாலுனக்குத் திவோ தானன் என்று 2 . திவாகர முனிவரால் இயற்றப்பட்ட பெயர் உண்டாகும் என்றனன் . அவ்வகை தமிழ் நிகண்டு . இது பன்னிரண்டு தொ திவோதானன் தேவரை மதியாது அரசளி குதிகளை யுடையது . க்கத் தேவர் பொருமை கொண்டு இவன் தீவாகர் - தமிழில் தம் பெயரால் நிகண்டு தவத்திற்குக் காரணமான அக்நியைக் கிர செய்து சேந்தனென்னும் அரசனுக்குக் கிக்க அரசன் எல்லாவிடத்தும் நிறைந்து கொடுத்து அதற்குச் சேந்தன் திவாகரம் சலியா திருக்கச் சிவமூர்த்தி இவன் நிலை எனப் பெயரிட்டவர் . யை மாற்றும்படி யோகினிகள் துவாத வாகரன் - 1 . ஒரு துளுவ சந்நியாசி விஷ் சாதித்தர் பிரமன் சிவகணங்கள் கணபதி ணுவைத் திருவனந்தபுரத்தில் பூசித்து இவர்களை யேவிக் கலக்கினர் . அவர்க முத்தி பெற்றவன் . ளால் முடியாமை கண்ட விஷணு மூர்த்தி 2 . கந்தமாதன த்தரசன் ( சூளா . ) பௌத்தமதம் போதித்துச் சனங்களை மய திவாயோகம் - ஆயிலியம் அச்வரி முதற் க்கியது கண்ட அரசன் காசியில் சிவப்பிர கால் ; பரணி மூலம் இரண்டாங்கால் ; திட்டை செய்து பூசித்து முத்தி யடைந் திருவோணம் உத்திரம் மூன்றாம் கால் ; தான் . இவன் குமரன் சயமாஞ்சயன் . மிருகசீரிஷம் சோதி நாலாங்கால் திவா தேவியை அங்கமோகினி யெனவுங் கூறு யோகமாம் . இவற்றில் சுபங்கள் செய்யல் வர் . ( காசிகாண்ட ம் ) ஆகாது . இரவிற் செய்யலாம் . சந்திரன் திவ்வியமங்களமூர்த் - சிவபிரான் சர்வ சம் பூரணனா யொரு சுபக்ரகத்துட னிற்கை மார காலத்தில் எல்லாம் நீங்கத் தனித் யில் பகலும் தோஷமில்லை . ( விதான . ) | திருந்து பெற்ற பெயர் .