அபிதான சிந்தாமணி

அம்மெய்யனாகனார் அயக்ரீவர் கள் படிப்போர்மனத்தைக் கவாந்துகொள் கூறுவர். இவள், வீடிடிந்தபோது பாடி ளுந் தன்மையவாயுன. தமிழ் நாட்டரசர்க யது. "பெருமாள் திருநாளைப் பேயாக்க ளுள் சேரன், பாண்டியன், என்னும் முடி வென்றோ, வருமாண்டு தோறுமிந் தமாண் யுடை வேந்தர் இருவராலும், திருக்கோவ பர் - ஒருநாளும், மாக்குதிரையேற்றியா லூரையாண்ட காரியென்னும் வள்ளலா மாசனங்க ளாமணக்கஞ், சாய்க்கு திரை லும் ஆதரிக்கப்பெற்றவர். பாண்டி நாட்டுக் யேறினார் தாம்" எனக் கூறினள். அக்காலத் கொற்கை நகரும், நடுநாட்டின் கண்ணதா தவ்விடமிருந்த அந்தகக் கவி வீரராகவ கிய திருக்கோவலூரும், பெண்ணையாறும், முதலியார் இவர்களது பொறாமைகண்டு 'சோழநாட்டுக்கோயில் வெண்ணியும், இவ "பாப்புக் குரங்கைப் படையாகக் கூட்டி ராற் பாடப்பெற்றுள்ளன. தலைமகன் காம வந்தீர், தேப்பெரு மாளே கச்சிச் செல் வேட்கையால் உப்புவிற்பாளைத்தடுத்துக் வரே, - கோப்பமைந்த, கொம்மைச் சிகர கூறல் வியக்கத் தக்கது ; அகம் (கூக0). லங்கைக் கோட்டையென்று கொண்டீரோ, தலைமகளைப் பெறவேண்டிய தலைமகன் அம்மைச்சிவாழ்வாளகம், என்றனர். ஆங்கு அடிமைத் தொழில் செய்தேனும் (தமிழ் நாவலர் சரிதை). பெறுவேமோ வென்பதும் அத்தன்மைய அயக்கண்டன் - அயக்கிரீவனுக்கு ஒரு பெ தாகும். அகம் (உ«0) கீழைக் கடற்கரை யர். இவனுக்கு அச்வகண்டன் எனவம் யைச் சிறப்பித்துப் பாடும் உலோச்சனா பெயர். ரும், மேலைக்கடற்கரையைச் சிறப்பித் அயக்கிரீவன் - !. மதுகைடவர் வேதங் துப் பாடும் இவருமாகிய இவ்விருவரும் களைத் திருடிச்சென்றகாலத்துக் குதிரை தமிழ்நாட்டிற்கு இருபாலும் விளங்கும் யின் கழுத்துள்ள திவ்யவுருக்கொண்டு இரண்டு வளரிளஞாயிறெனவும், இரண்டு சென்று அவர்களைக் கொலை புரிந்து அவற் கண்களெனவும், இரண்டு இரத்தினங்க றைக் கொண்டுவந்து உதவிய விஷ்ணு ளெனவும் கூறத்தக்கவராவார். இவரியற் வின் திருவுரு. றியனவாக நற்றிணையில் பத்துப் பாடல் 2. சண்முகசேநரவீரன். களும், குறுந்தொகையில் பதினொன்றும், 3. நரகாசூரனுக்கு மந்திரி. நரகாசூர ஐங்குறு நூற்றுல் நெய்தற்பாட்டு நூறும், வதையில் கண்ணனால் கொலைசெய்யப் அகநானூற்றில் ஆறுமாக (கஉஎ) பாடல் பட்டவன். (பாகவதம்). கள் கிடைத்திருக்கின்றன. - (நற்றிணை) 4. பிரமன் சத்திரயாகத்துதித்த விஷ் அம்மெய்யனுகனூர் - நாகன் என்பது இவர் ணுவினம்சம். (பாகவதம்). இயற்பெயர்; நாகன் என்னும் பெயருடை 5. திதிபுத்திரனாகிய அசுரன், விஷ்ணு யார் பலரா தலால் அவரின் இவர் வேறு மூர்த்தியாற் கொல்லப்பட்டவன். என்பது தெரிய இவர் இயற்பெயருக்கு ' 6. பிரமன் உறங்குகையில் வேதங் முதலில் " அம்மெய்யன்" என்னும் பெயர் களைத் திருடிச்சென்று விஷ்ணுவால் புணர்த்தப்பட்டது. அம்மெய்யனென்பது கொல்லப்பட்ட அசுரன். தந்தையின் பெயர்போலும். இவர் பாலைத் 7. நக்கீரரைப் புசிக்க எடுத்துச்சென்ற திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பூதம். காதவியை வருணித்திருப்பது வியக்கத் அயகிவ - ஒருகாலத்தில் விஷ்ணு அசு தக்கது. இவர் பாடியது நற். (உடு உ)-ம் ரோடு பதினாயிரம் வருடம் யுத்தஞ் செய்யுள். (நற்றிணை). செய்து சோர்வு அடைந்தவராகி ஓரிடத் அம்மை - வனப்புகள் (க) இல், ஒன்று, சில திற் சென்று நாணினை முகவாய்க்கட்டை வாய மெல்லியவாய சொற்களால் தெள் யில் ஊன்றிக்கொண்டு நித்திரை செய்யத் ளிய பொருண்மேல் சிலவடிகளால் சொல் தொடங்கினர். அந்தக்காலத்து இந்திரன் லப்படுவது. (யாப்பு - வி முதலானோர் ஓர் யாகத்தைச் செய்ய அம்மைச் சி-இவள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்த விரும்பி வைகுண்டத்தில் விஷ்ணுவைக் ஒரு தாசி, கவிவல்லவள். இவள் வீடு வாத காணாமல் ஞான திருஷ்டியால் இருக்கு ராஜர் தேரோடும் வீதியிலிருந்ததென்றும் மிடம் உணர்ந்து அவ்விடம் பலநாள் காத் இவளிடம் பொறாமை கொண்ட வேதியர் திருந்தும் விஷ்ணுவிற்கு உறக்கந் தெளி இவளிருந்த வீட்டை இடிக்கவேண்டி ரத யாததனால் விசனம் அடைந்து இந்திரன் த்தி? டின்மீது விட்டனரென்றும் தன் பரிவாரங்களை நோக்கி இவரது சித்
அம்மெய்யனாகனார் அயக்ரீவர் கள் படிப்போர்மனத்தைக் கவாந்துகொள் கூறுவர் . இவள் வீடிடிந்தபோது பாடி ளுந் தன்மையவாயுன . தமிழ் நாட்டரசர்க யது . பெருமாள் திருநாளைப் பேயாக்க ளுள் சேரன் பாண்டியன் என்னும் முடி வென்றோ வருமாண்டு தோறுமிந் தமாண் யுடை வேந்தர் இருவராலும் திருக்கோவ பர் - ஒருநாளும் மாக்குதிரையேற்றியா லூரையாண்ட காரியென்னும் வள்ளலா மாசனங்க ளாமணக்கஞ் சாய்க்கு திரை லும் ஆதரிக்கப்பெற்றவர் . பாண்டி நாட்டுக் யேறினார் தாம் எனக் கூறினள் . அக்காலத் கொற்கை நகரும் நடுநாட்டின் கண்ணதா தவ்விடமிருந்த அந்தகக் கவி வீரராகவ கிய திருக்கோவலூரும் பெண்ணையாறும் முதலியார் இவர்களது பொறாமைகண்டு ' சோழநாட்டுக்கோயில் வெண்ணியும் இவ பாப்புக் குரங்கைப் படையாகக் கூட்டி ராற் பாடப்பெற்றுள்ளன . தலைமகன் காம வந்தீர் தேப்பெரு மாளே கச்சிச் செல் வேட்கையால் உப்புவிற்பாளைத்தடுத்துக் வரே - கோப்பமைந்த கொம்மைச் சிகர கூறல் வியக்கத் தக்கது ; அகம் ( கூக0 ) . லங்கைக் கோட்டையென்று கொண்டீரோ தலைமகளைப் பெறவேண்டிய தலைமகன் அம்மைச்சிவாழ்வாளகம் என்றனர் . ஆங்கு அடிமைத் தொழில் செய்தேனும் ( தமிழ் நாவலர் சரிதை ) . பெறுவேமோ வென்பதும் அத்தன்மைய அயக்கண்டன் - அயக்கிரீவனுக்கு ஒரு பெ தாகும் . அகம் ( « 0 ) கீழைக் கடற்கரை யர் . இவனுக்கு அச்வகண்டன் எனவம் யைச் சிறப்பித்துப் பாடும் உலோச்சனா பெயர் . ரும் மேலைக்கடற்கரையைச் சிறப்பித் அயக்கிரீவன் - ! . மதுகைடவர் வேதங் துப் பாடும் இவருமாகிய இவ்விருவரும் களைத் திருடிச்சென்றகாலத்துக் குதிரை தமிழ்நாட்டிற்கு இருபாலும் விளங்கும் யின் கழுத்துள்ள திவ்யவுருக்கொண்டு இரண்டு வளரிளஞாயிறெனவும் இரண்டு சென்று அவர்களைக் கொலை புரிந்து அவற் கண்களெனவும் இரண்டு இரத்தினங்க றைக் கொண்டுவந்து உதவிய விஷ்ணு ளெனவும் கூறத்தக்கவராவார் . இவரியற் வின் திருவுரு . றியனவாக நற்றிணையில் பத்துப் பாடல் 2 . சண்முகசேநரவீரன் . களும் குறுந்தொகையில் பதினொன்றும் 3 . நரகாசூரனுக்கு மந்திரி . நரகாசூர ஐங்குறு நூற்றுல் நெய்தற்பாட்டு நூறும் வதையில் கண்ணனால் கொலைசெய்யப் அகநானூற்றில் ஆறுமாக ( கஉஎ ) பாடல் பட்டவன் . ( பாகவதம் ) . கள் கிடைத்திருக்கின்றன . - ( நற்றிணை ) 4 . பிரமன் சத்திரயாகத்துதித்த விஷ் அம்மெய்யனுகனூர் - நாகன் என்பது இவர் ணுவினம்சம் . ( பாகவதம் ) . இயற்பெயர் ; நாகன் என்னும் பெயருடை 5 . திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் விஷ்ணு யார் பலரா தலால் அவரின் இவர் வேறு மூர்த்தியாற் கொல்லப்பட்டவன் . என்பது தெரிய இவர் இயற்பெயருக்கு ' 6 . பிரமன் உறங்குகையில் வேதங் முதலில் அம்மெய்யன் என்னும் பெயர் களைத் திருடிச்சென்று விஷ்ணுவால் புணர்த்தப்பட்டது . அம்மெய்யனென்பது கொல்லப்பட்ட அசுரன் . தந்தையின் பெயர்போலும் . இவர் பாலைத் 7 . நக்கீரரைப் புசிக்க எடுத்துச்சென்ற திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பூதம் . காதவியை வருணித்திருப்பது வியக்கத் அயகிவ - ஒருகாலத்தில் விஷ்ணு அசு தக்கது . இவர் பாடியது நற் . ( உடு ) - ம் ரோடு பதினாயிரம் வருடம் யுத்தஞ் செய்யுள் . ( நற்றிணை ) . செய்து சோர்வு அடைந்தவராகி ஓரிடத் அம்மை - வனப்புகள் ( ) இல் ஒன்று சில திற் சென்று நாணினை முகவாய்க்கட்டை வாய மெல்லியவாய சொற்களால் தெள் யில் ஊன்றிக்கொண்டு நித்திரை செய்யத் ளிய பொருண்மேல் சிலவடிகளால் சொல் தொடங்கினர் . அந்தக்காலத்து இந்திரன் லப்படுவது . ( யாப்பு - வி முதலானோர் ஓர் யாகத்தைச் செய்ய அம்மைச் சி - இவள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்த விரும்பி வைகுண்டத்தில் விஷ்ணுவைக் ஒரு தாசி கவிவல்லவள் . இவள் வீடு வாத காணாமல் ஞான திருஷ்டியால் இருக்கு ராஜர் தேரோடும் வீதியிலிருந்ததென்றும் மிடம் உணர்ந்து அவ்விடம் பலநாள் காத் இவளிடம் பொறாமை கொண்ட வேதியர் திருந்தும் விஷ்ணுவிற்கு உறக்கந் தெளி இவளிருந்த வீட்டை இடிக்கவேண்டி ரத யாததனால் விசனம் அடைந்து இந்திரன் த்தி ? டின்மீது விட்டனரென்றும் தன் பரிவாரங்களை நோக்கி இவரது சித்