அபிதான சிந்தாமணி

திருவிளையாடல் 855 திருவேங்கடம் கராய் மெய்க்காட்டிட்டது. (31) பாண்டிய தர்குலப்பெண்பொருட்டு வலைவீசி அவளை னுக்கு உலவாக்கிழி யருளியது. (32) மணந்தருளியது. (58) வாதவூரடிகளுக் மதுரைவீதியில் அவதரித்திருந்த இருடி குபதேசித்தது. (59) அரசனுக் கஞ்சிய பத்தினிகள் பொருட்டு வளையல் விற்றது. வாதவூரர்பொருட்டு நரிகளைப் பரிகளாக்கி (33) இயக்கியர்களுக்கு அஷ்டமாசித்தி யது. (60) பாண்டியனுக்களித்த பரிகளை அருளிச் செய்தது. (34) சோழன் பொரு நரிகளாக்கியது. (61) வாதவூரடிகள் பொ ட்டு மீன இலச்சினை விட்டிருந்த கதவந் ரூட்டு வைகைவெள்ளம் வருவித்து அதை திறப்பித்துத் தரிசனந் தந்து அவன் அடைக்க எவிய வந்திபொருட்டுக் கூலி மீண்டபின் இடபக்குறி யிட்டது. (35) யாளாய்ச்சென்று பிட்டுக்கு மண்சுமந்தது. பாண்டியன் படைக்குத் தண்ணீர்பந்தற் (62) திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளால் கூன் வைத்தது. (36) பொன்னனையாள் பொ 'பாண்டியன் சாரத்தையும் கூனையும் நீக்கு ருட்டு ரசவாதஞ் செய்தது. (37) மதுரை வித்தது. (63) சம்பந்த சுவாமிகளின் மீது படைகொண்டுவந்த சோழனை மடு வாதத்திற்தோற்ற சமணர் கழுவேறியது. வில் ஆழ்த்தியது. (38) வேளாளராகிய (64) வணிகப் பெண்ணுக்குச் சாணியாக அடியவர்பொருட்டு உலவா நெற்கோட் வன்னியும், கிணறும், இலிங்கமும் வரு டை யருளியது. (39) தாயத்தார் வழக் | வித்தது. கிடமயங்கிய வணிகன் மருகன் பொருட்டு திருவிளையாடற் புராணம் - இது மதுரை மாமனாக வந்து வழக்குத் தீர்த் தருளியது. | சொக்கநாத சுவாமிகள் செய்த திருவிளை (40) வரகுணதேவர் பொருட்டுச் சிவலோ யாடல்களை வடமொழியிற் கூறியபடி கம் காட்டி யருளியது. (41) இசைவல்ல தமிழில் பரஞ்சோதி முரிவராற் (சுரு) பாணபத்திரர்க்குப் பகைவனை விறகா படலங்கள் அடங்கிய (கூ, கூசுக) திரு ளாய் இசைபாடி ஒட்டுவித்தது. (42) விருத்தங்களாக இயற்றப்பட்ட நூல். 'பாணபத்திரர் பொருட்டுச் சேரமான் பெரு இது சொன்னோக்கம், பொருணோக்கம், மாணாயனாருக்குத் திருமுகந் தந்தருளியது. சாமுத்திரிகாலக்ஷணம், பாதம், அச்வலக்ஷ (43) அப்பாணபத்திரர் மழையால் வருந் 'ணம், ரத்தின பரீக்ஷை முதலியவற்றிற்கு தாது பாடப் பலகையிட்டது. (41) ஈழ இலக்கியமாகும். இவர் சாலிவாகனசகம் தேசத்துப் பாண்வல்லாளைப் பாணபத்தி (க,சஙO) இல் இதைப் பாடினர் என்பர். பர் மனைவி வெல்ல அருள் செய்தது. (45) 'அது சற்றேறக்குறைய (ந.கா) வருஷங் தாயிழந்த பன்றிக்குட்டிகளுக்குப் பால் கள் ஆகிறது. கொடுத்தது. (46) பன்றிக்குட்டிகளைப் திருவிஷ்டன் - வசுதேவருக்குத் திருத்தேவி பாண்டியர்க்கு மந்திரியர் ஆக்கியது. (47) யிடம் உதித்த குமரன், கரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்தருளி திருவீதிகள் ஐந்து – இவை தென்மதுரை யது. (48) நாரைக்கு முத்திகொடுத் தரு | யிலுள்ளவை 1. ஆடி வீதி, 2. சித்திரை ளியது. (49) பிரளயத்தழிந்த மதுரைமா வீதி, 3. ஆவணி மூலவீதி, 4. மாசி வீதி, நகரின் எல்லையை அரவகங்கணத்தால் 5. கோட்டை வெளிவீதி. இவற்றுள், சித் அறிவித்து ஆலவாயாக்கியது. (50) பாண் திரை வீதியில் மாசித் திருவிழாவும் மாசி டியன்பொருட்டுப் படைத்துணைசென்று வீதியில் சித்திரைத் திருவிழாவும் மது சுந்தரப்பேரம்பெய்தது. (51) நக்கீரர் ரையில் இக்காலத்து நடைபெறுகின்றன. முதலிய புலவர்பொருட்டுச் சங்கப்பலகை (திருவிளையாடல்) தந்தது. (52) பாண்டியன் ஐயம் தீரத் தரு திருவுந்தியார் - சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் மிக்குக் கவிதந்து கிழியறுத்துக் கொடுப்ப தினான்கனுள் ஒன்று. | பித்தது. (53) தருமிக்குத் தந்த கவிக்குக் திருவெண்ணெய் நல்லூர் -நமை வெண் குற்றங்கூறிய நக்கீரரைப் பொற்றாமரைத்ணெயால் கோட்டை கட்டி இடையிலி தீர்த்தத்தில் வீழ்வித்துப் பின் கரையேற்றி | ருந்து பஞ்சாக்னி வளர்த்திப் பூசை செய்த யது. (54) கீரருக்கு இலக்கணம் உரைப் தலம். (வீரசிங் - புரா.) பித்தது. (55) சங்கத்தார் கலகத்தை மூங் திருவேங்கடசுவாமி - மாதைத் திருவேங் கைப்பிள்ளையால் தீர்ப்பித்தது. (56) பாண்த டகா தரைக் காண்க. டியனுடன் கோபித்து நீங்கிய இடைக்கா தருவேங்கடம் - புரந்தான் என்னும் வேதி டர் பிணக்குத் தீர்த்தருளியது (57) பாயன் குமாரனாகிய மாதவன் தான், ஆசாரம்
திருவிளையாடல் 855 திருவேங்கடம் கராய் மெய்க்காட்டிட்டது . ( 31 ) பாண்டிய தர்குலப்பெண்பொருட்டு வலைவீசி அவளை னுக்கு உலவாக்கிழி யருளியது . ( 32 ) மணந்தருளியது . ( 58 ) வாதவூரடிகளுக் மதுரைவீதியில் அவதரித்திருந்த இருடி குபதேசித்தது . ( 59 ) அரசனுக் கஞ்சிய பத்தினிகள் பொருட்டு வளையல் விற்றது . வாதவூரர்பொருட்டு நரிகளைப் பரிகளாக்கி ( 33 ) இயக்கியர்களுக்கு அஷ்டமாசித்தி யது . ( 60 ) பாண்டியனுக்களித்த பரிகளை அருளிச் செய்தது . ( 34 ) சோழன் பொரு நரிகளாக்கியது . ( 61 ) வாதவூரடிகள் பொ ட்டு மீன இலச்சினை விட்டிருந்த கதவந் ரூட்டு வைகைவெள்ளம் வருவித்து அதை திறப்பித்துத் தரிசனந் தந்து அவன் அடைக்க எவிய வந்திபொருட்டுக் கூலி மீண்டபின் இடபக்குறி யிட்டது . ( 35 ) யாளாய்ச்சென்று பிட்டுக்கு மண்சுமந்தது . பாண்டியன் படைக்குத் தண்ணீர்பந்தற் ( 62 ) திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளால் கூன் வைத்தது . ( 36 ) பொன்னனையாள் பொ ' பாண்டியன் சாரத்தையும் கூனையும் நீக்கு ருட்டு ரசவாதஞ் செய்தது . ( 37 ) மதுரை வித்தது . ( 63 ) சம்பந்த சுவாமிகளின் மீது படைகொண்டுவந்த சோழனை மடு வாதத்திற்தோற்ற சமணர் கழுவேறியது . வில் ஆழ்த்தியது . ( 38 ) வேளாளராகிய ( 64 ) வணிகப் பெண்ணுக்குச் சாணியாக அடியவர்பொருட்டு உலவா நெற்கோட் வன்னியும் கிணறும் இலிங்கமும் வரு டை யருளியது . ( 39 ) தாயத்தார் வழக் | வித்தது . கிடமயங்கிய வணிகன் மருகன் பொருட்டு திருவிளையாடற் புராணம் - இது மதுரை மாமனாக வந்து வழக்குத் தீர்த் தருளியது . | சொக்கநாத சுவாமிகள் செய்த திருவிளை ( 40 ) வரகுணதேவர் பொருட்டுச் சிவலோ யாடல்களை வடமொழியிற் கூறியபடி கம் காட்டி யருளியது . ( 41 ) இசைவல்ல தமிழில் பரஞ்சோதி முரிவராற் ( சுரு ) பாணபத்திரர்க்குப் பகைவனை விறகா படலங்கள் அடங்கிய ( கூ கூசுக ) திரு ளாய் இசைபாடி ஒட்டுவித்தது . ( 42 ) விருத்தங்களாக இயற்றப்பட்ட நூல் . ' பாணபத்திரர் பொருட்டுச் சேரமான் பெரு இது சொன்னோக்கம் பொருணோக்கம் மாணாயனாருக்குத் திருமுகந் தந்தருளியது . சாமுத்திரிகாலக்ஷணம் பாதம் அச்வலக்ஷ ( 43 ) அப்பாணபத்திரர் மழையால் வருந் ' ணம் ரத்தின பரீக்ஷை முதலியவற்றிற்கு தாது பாடப் பலகையிட்டது . ( 41 ) ஈழ இலக்கியமாகும் . இவர் சாலிவாகனசகம் தேசத்துப் பாண்வல்லாளைப் பாணபத்தி ( சஙO ) இல் இதைப் பாடினர் என்பர் . பர் மனைவி வெல்ல அருள் செய்தது . ( 45 ) ' அது சற்றேறக்குறைய ( . கா ) வருஷங் தாயிழந்த பன்றிக்குட்டிகளுக்குப் பால் கள் ஆகிறது . கொடுத்தது . ( 46 ) பன்றிக்குட்டிகளைப் திருவிஷ்டன் - வசுதேவருக்குத் திருத்தேவி பாண்டியர்க்கு மந்திரியர் ஆக்கியது . ( 47 ) யிடம் உதித்த குமரன் கரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்தருளி திருவீதிகள் ஐந்து இவை தென்மதுரை யது . ( 48 ) நாரைக்கு முத்திகொடுத் தரு | யிலுள்ளவை 1 . ஆடி வீதி 2 . சித்திரை ளியது . ( 49 ) பிரளயத்தழிந்த மதுரைமா வீதி 3 . ஆவணி மூலவீதி 4 . மாசி வீதி நகரின் எல்லையை அரவகங்கணத்தால் 5 . கோட்டை வெளிவீதி . இவற்றுள் சித் அறிவித்து ஆலவாயாக்கியது . ( 50 ) பாண் திரை வீதியில் மாசித் திருவிழாவும் மாசி டியன்பொருட்டுப் படைத்துணைசென்று வீதியில் சித்திரைத் திருவிழாவும் மது சுந்தரப்பேரம்பெய்தது . ( 51 ) நக்கீரர் ரையில் இக்காலத்து நடைபெறுகின்றன . முதலிய புலவர்பொருட்டுச் சங்கப்பலகை ( திருவிளையாடல் ) தந்தது . ( 52 ) பாண்டியன் ஐயம் தீரத் தரு திருவுந்தியார் - சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் மிக்குக் கவிதந்து கிழியறுத்துக் கொடுப்ப தினான்கனுள் ஒன்று . | பித்தது . ( 53 ) தருமிக்குத் தந்த கவிக்குக் திருவெண்ணெய் நல்லூர் - நமை வெண் குற்றங்கூறிய நக்கீரரைப் பொற்றாமரைத்ணெயால் கோட்டை கட்டி இடையிலி தீர்த்தத்தில் வீழ்வித்துப் பின் கரையேற்றி | ருந்து பஞ்சாக்னி வளர்த்திப் பூசை செய்த யது . ( 54 ) கீரருக்கு இலக்கணம் உரைப் தலம் . ( வீரசிங் - புரா . ) பித்தது . ( 55 ) சங்கத்தார் கலகத்தை மூங் திருவேங்கடசுவாமி - மாதைத் திருவேங் கைப்பிள்ளையால் தீர்ப்பித்தது . ( 56 ) பாண்த டகா தரைக் காண்க . டியனுடன் கோபித்து நீங்கிய இடைக்கா தருவேங்கடம் - புரந்தான் என்னும் வேதி டர் பிணக்குத் தீர்த்தருளியது ( 57 ) பாயன் குமாரனாகிய மாதவன் தான் ஆசாரம்