அபிதான சிந்தாமணி

திருவாரூர் பிறந்தவா 854 திருவிளையாடல "முன்னாளறுபத்து மூவரிருந் தாரவரில், தடா தகைப் பிராட்டியாரைத் திருமணங் இந்தா ளிரண்டுபே ரேகினார் - கன்னான், கொண்டது. (6) பதஞ்சலி வியாக்ரபாத நறுக்கினான் விற்றுவிட்ட நாகராஜநம்பி, ரிஷிக ளிருவருக்கும் வெள்ளியம்பலத் இருக்கின்றான் கிருஷ்ணராயா." கிருஷ் திருக்கூத்துத் தரிசனங் காட்டியருளியது. ணதேவராயர்காலம் 1509-1529. (தமிழ் (7) தடா தகைப் பிராட்டியார் பொருட்டுக் நாவலர் சரிதை.) குடையாளாகிய குண்டோதரனுக்கு அன் திருவாநர் பிறந்தவர் - திருவாரூரில் பிறந் னமிட் டருளியது. (8) குண்டோதரன் தவர் அனைவரும் சிவகணத்தவரா யிருந்த பொருட்டு வைகையையும் அன்னக்குழி தனால் அக்காலத்துச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி யையும் வருவித்தது. (9) தடாதகைப் களால் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட தொகை பிராட்டியாரின் வேண்டுகோளுக்கிரங்கிக் யடியவர்கள். (பெரியபுராணம்.) 'காஞ்சனமாலையாட எழுகடல் அழைப்பித் திருவாலவாய்த்தம்பிரானார்- பழைய கணக் தது. (10) காஞ்சனமாலையுட னீராடச் குகள் முதலியவற்றில் ஸ்ரீ சோமசுந்திரக் சுவர்க்கத்திருந்த மலையத்துவசனை வருவித் கடவுளுக்கு இத் திருநாமமே வழங்கப் தது. (11) தடாதகைப் பிராட்டியிடம் பெற்றுவந்ததாம். "தம்பிராற்கேதுகுலம்" 'உக்ரகுமார பாண்டியன் திருவவதரித்தது. என்பதனானுமுணர்க. (திருவிளை.) (12) உக்ரகுமார பாண்டியற்கு வேல், திருவாலவாய் நல்லூர் - இவ்வூர் சமயநல் வளை, செண்டருளியது. (13) கடல்சுவற லூர்க்கு மேற்கேயுள்ளது. இக்காலத்துத் வேலெறிந்தது. (14) அவ்வுக்ர குமாரன் திருவாநல்லூரென வழங்கப்படுகின்றது. தன்னுடன் எதிர்த்த இந்திரன் முடிமேல் (திருவிளையாடல் ) வளையெறிந்தது. (15) மேருவிலிருந்த திருவாவி - மயிலையிலிருந்த ஒரு பிரபு. கம் நீதியெடுக்கக் கொடாத மேருவைச் செண் பருக்கு உதவி செய்த பிரபு. டாலெறிந்தது. (16) வேதத்திற்குப் பொ திருவாலியழதனார் - இவர் திருமயிலையில் ருளறியாது மயங்கிய இருடிகளுக்குப் வேதியர் குலத்து அவதரித்துச் சிவத்தைப் பொருள் அருளிச்செய்தது. (17) பாண் பாடி முத்திபெற்றவர். இவரது திருப்பா டியகுமாரன் கிரீடத்தின் பொருட்டு மாணி சுரம் ஒன்பதாந் திருமுறையாக்கப்பட்டது. க்கம் விற்றது. (18) மதுரைமீது வரு திருவாழ்மார்பர் - காரியார் மாமனார், நம் ணன் விட்ட கடலை வற்றச்செய்தது. (19) மாழ்வாரின் தாயைப்பெற்ற தந்தை. வருணன் எவிய மழை தடுத்து நகரத்தை திருவாளன் - ஒரு வேடன்; திருமழிசை) நான்மாடக்கூடலாக்கியது. (20) எல்லாம் 'யாழ்வாரையெடுத்து வளர்த்தவன்; இவன் வல்ல சித்தராய் எழுந்தருளிச் சித்துச் தேவி பங்கயச்செல்வி. செய்தது. (21) சோதிக்கவந்த பாண்டி திருவிண்ணகாப்பன் - உய்யக்கொண்டார் யன் பொருட்டுக் கல்லானைக்குக் கரும் திருவடிசம்பந்தி. பருத்தியது. (22) மதுரையை அழிக்கச் திருவிளக்குப்பிச்சன் - திருவரங்கத்தில் சமணர்களே விய யானையை எய்தது. பெருமாளுக்குத் திருவிளக்குக் கைங்கர் (23) கௌரியம்மையின் பொருட்டு விருத்த யம் செய்து கொண்டிருந்து நம்பிள்ளைத் குமாரர் பாலரானது. (24) பாண்டியன் திருவோலக்கத்தைப் பெருமாள், நின்று பொருட்டுக் கான்மாறி யாடினது. (25) காணப், பெருமாளைச் சிமமாசனத்திருந்து கொலைக்கஞ்சியவேடன் பொருட்டுப் பழிக் கேட்கச் செய்தவர். கஞ்சி, வேண்டிய பாண்டியற்காக வணி, தீருவிளையாடல் - இவை மதுரைமா நகரத் கன் மணத்திற் சாக்ஷி காட்டி யருளியது. தில் சிவபெருமான் செய்த திருவிளையா (26) தந்தையைக் கொன்று தாயைப் 'டல்கள் : (1) குருவையிழந்த இந்திரனது புணர்ந்தான் மாபா தகந் தீர்த்தது. (27) சாபத்தைப் போக்கியது. (2) வெள்ளை வாட்படை யாசிரியன் மனைவியை வலி யானைக்குத் துருவாசரால் வந்த சாபங் மையி லிச்சித்த மாணாக்கனது அங்கம் தீர்த்தது. (3) கடம்பவன த்தை யழித்து வெட்டியது. (28) சமணர் மதுரை மீதே நாடாக்கியது. (4) உமாதேவியார் மலயத் விய நாகத்தை யெய்தது. (29) சமணர் துவச பாண்டியற்குத் தடா தகையாய்த் ஏவிய பசுவை நந்திதேவரை எவிக் கொல் திரு அவதரித்தது. (5) சிவபெருமான் வித்தது. (30) சவந்தா சாமந்தனெனுஞ சோமசுந்தரபாண்டியனாக வெழுந்தருளித் சேநாதிபதியின் பொருட்டுப் போர்ச்சேவ
திருவாரூர் பிறந்தவா 854 திருவிளையாடல முன்னாளறுபத்து மூவரிருந் தாரவரில் தடா தகைப் பிராட்டியாரைத் திருமணங் இந்தா ளிரண்டுபே ரேகினார் - கன்னான் கொண்டது . ( 6 ) பதஞ்சலி வியாக்ரபாத நறுக்கினான் விற்றுவிட்ட நாகராஜநம்பி ரிஷிக ளிருவருக்கும் வெள்ளியம்பலத் இருக்கின்றான் கிருஷ்ணராயா . கிருஷ் திருக்கூத்துத் தரிசனங் காட்டியருளியது . ணதேவராயர்காலம் 1509 - 1529 . ( தமிழ் ( 7 ) தடா தகைப் பிராட்டியார் பொருட்டுக் நாவலர் சரிதை . ) குடையாளாகிய குண்டோதரனுக்கு அன் திருவாநர் பிறந்தவர் - திருவாரூரில் பிறந் னமிட் டருளியது . ( 8 ) குண்டோதரன் தவர் அனைவரும் சிவகணத்தவரா யிருந்த பொருட்டு வைகையையும் அன்னக்குழி தனால் அக்காலத்துச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி யையும் வருவித்தது . ( 9 ) தடாதகைப் களால் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட தொகை பிராட்டியாரின் வேண்டுகோளுக்கிரங்கிக் யடியவர்கள் . ( பெரியபுராணம் . ) ' காஞ்சனமாலையாட எழுகடல் அழைப்பித் திருவாலவாய்த்தம்பிரானார் - பழைய கணக் தது . ( 10 ) காஞ்சனமாலையுட னீராடச் குகள் முதலியவற்றில் ஸ்ரீ சோமசுந்திரக் சுவர்க்கத்திருந்த மலையத்துவசனை வருவித் கடவுளுக்கு இத் திருநாமமே வழங்கப் தது . ( 11 ) தடாதகைப் பிராட்டியிடம் பெற்றுவந்ததாம் . தம்பிராற்கேதுகுலம் ' உக்ரகுமார பாண்டியன் திருவவதரித்தது . என்பதனானுமுணர்க . ( திருவிளை . ) ( 12 ) உக்ரகுமார பாண்டியற்கு வேல் திருவாலவாய் நல்லூர் - இவ்வூர் சமயநல் வளை செண்டருளியது . ( 13 ) கடல்சுவற லூர்க்கு மேற்கேயுள்ளது . இக்காலத்துத் வேலெறிந்தது . ( 14 ) அவ்வுக்ர குமாரன் திருவாநல்லூரென வழங்கப்படுகின்றது . தன்னுடன் எதிர்த்த இந்திரன் முடிமேல் ( திருவிளையாடல் ) வளையெறிந்தது . ( 15 ) மேருவிலிருந்த திருவாவி - மயிலையிலிருந்த ஒரு பிரபு . கம் நீதியெடுக்கக் கொடாத மேருவைச் செண் பருக்கு உதவி செய்த பிரபு . டாலெறிந்தது . ( 16 ) வேதத்திற்குப் பொ திருவாலியழதனார் - இவர் திருமயிலையில் ருளறியாது மயங்கிய இருடிகளுக்குப் வேதியர் குலத்து அவதரித்துச் சிவத்தைப் பொருள் அருளிச்செய்தது . ( 17 ) பாண் பாடி முத்திபெற்றவர் . இவரது திருப்பா டியகுமாரன் கிரீடத்தின் பொருட்டு மாணி சுரம் ஒன்பதாந் திருமுறையாக்கப்பட்டது . க்கம் விற்றது . ( 18 ) மதுரைமீது வரு திருவாழ்மார்பர் - காரியார் மாமனார் நம் ணன் விட்ட கடலை வற்றச்செய்தது . ( 19 ) மாழ்வாரின் தாயைப்பெற்ற தந்தை . வருணன் எவிய மழை தடுத்து நகரத்தை திருவாளன் - ஒரு வேடன் ; திருமழிசை ) நான்மாடக்கூடலாக்கியது . ( 20 ) எல்லாம் ' யாழ்வாரையெடுத்து வளர்த்தவன் ; இவன் வல்ல சித்தராய் எழுந்தருளிச் சித்துச் தேவி பங்கயச்செல்வி . செய்தது . ( 21 ) சோதிக்கவந்த பாண்டி திருவிண்ணகாப்பன் - உய்யக்கொண்டார் யன் பொருட்டுக் கல்லானைக்குக் கரும் திருவடிசம்பந்தி . பருத்தியது . ( 22 ) மதுரையை அழிக்கச் திருவிளக்குப்பிச்சன் - திருவரங்கத்தில் சமணர்களே விய யானையை எய்தது . பெருமாளுக்குத் திருவிளக்குக் கைங்கர் ( 23 ) கௌரியம்மையின் பொருட்டு விருத்த யம் செய்து கொண்டிருந்து நம்பிள்ளைத் குமாரர் பாலரானது . ( 24 ) பாண்டியன் திருவோலக்கத்தைப் பெருமாள் நின்று பொருட்டுக் கான்மாறி யாடினது . ( 25 ) காணப் பெருமாளைச் சிமமாசனத்திருந்து கொலைக்கஞ்சியவேடன் பொருட்டுப் பழிக் கேட்கச் செய்தவர் . கஞ்சி வேண்டிய பாண்டியற்காக வணி தீருவிளையாடல் - இவை மதுரைமா நகரத் கன் மணத்திற் சாக்ஷி காட்டி யருளியது . தில் சிவபெருமான் செய்த திருவிளையா ( 26 ) தந்தையைக் கொன்று தாயைப் ' டல்கள் : ( 1 ) குருவையிழந்த இந்திரனது புணர்ந்தான் மாபா தகந் தீர்த்தது . ( 27 ) சாபத்தைப் போக்கியது . ( 2 ) வெள்ளை வாட்படை யாசிரியன் மனைவியை வலி யானைக்குத் துருவாசரால் வந்த சாபங் மையி லிச்சித்த மாணாக்கனது அங்கம் தீர்த்தது . ( 3 ) கடம்பவன த்தை யழித்து வெட்டியது . ( 28 ) சமணர் மதுரை மீதே நாடாக்கியது . ( 4 ) உமாதேவியார் மலயத் விய நாகத்தை யெய்தது . ( 29 ) சமணர் துவச பாண்டியற்குத் தடா தகையாய்த் ஏவிய பசுவை நந்திதேவரை எவிக் கொல் திரு அவதரித்தது . ( 5 ) சிவபெருமான் வித்தது . ( 30 ) சவந்தா சாமந்தனெனுஞ சோமசுந்தரபாண்டியனாக வெழுந்தருளித் சேநாதிபதியின் பொருட்டுப் போர்ச்சேவ