அபிதான சிந்தாமணி

திருவாதவூரர் 852 திருவாதவூரர் இக்குதிரையின் மேல் இட்டு விடைகொ அசரீரியாய்ப் பாண்டியனே நாம் இத் திரு ண்டு நீங்கினர். அன்றிரவு குதிரைகள் எல் விளையாடலை வாதவூரன்பொருட்டுச் செய் லாம் நரிகளாய் முன்னிருந்த குதிரைகளை தோம். இதனை நீ அறியாது அவனைக் யும் கடித்துவிட்டுச் சென்றன. இதைப் கோபித்தனை என்றனர். பாண்டியன் பாண்டியன் அறிந்து வாதவூரரிடம் கோபி வணங்கி வாதவூ ரடிகளை மீண்டும் மக் த்துப் பொருள்களையெல்லாம் வெயிலில் திரியாயிருக்க வேண்டினன். அடிகள் வைகையில் நிறுத்தி வாங்கும்படி கட்டளை பாண்டியனை விட்டு இறைவனைத் தேடிச் யிட்டனன். அவ்வகை ஏவலாளர் வை சென்றனர். திருவாதவூரர் பாண்டி நாடு கையில் நிறுத்தி வருத்தினர். இதனால் விட்டுப் பல தலங்களும் சென்று வணங்கி வாதவூரர் இரங்குவதைக் கேட்ட சிவமூர் ஸ்ரீசிதம்பரத் தலமடைந்து ஆரா அன்பு த்தி கங்கையை வைகையிடம் எவினர். கொண்டு பலநாள் இருந்து பாடிப் பணி அவள் பெருக்குடன் வாக்கண்ட பாண்டி ந்து துதித்து வருகையில் சைவர் ஒருவர் யன் பயந்து இது எதுபற்றி உண்டாயிற்று ஈழநாடு சென்று புத்தர் முன் பொன்னம்ப என்று அமைச்சரால் அறிந்து வாதவூரர் லம் என்றனர். புத்தர், அரசன் முன் கூறிச் துன்பத்தை நீக்கப் பெருக்கு அடங்கியது. சைவரை அழைத்து அரசனிடம் விட்ட அவ் வெள்ளத்தைப் பட்டணத்தில் வாரா னர். புத்த அரசன் புத்த குருவுடன் தில்லை மல் தடுக்க ஊரிலுள்ள குடிகளை எவினன். மூவாயிரவரை வாதிடத் துணிந்து தில்லை எல்லாரும் பங்கின்படி வெள்ளத்தைத் தடு யடைந்தனன். சிவமூர்த்தியைத் தில்லை த்தனர். பிட்டு விற்கும் வந்தி யென்பவள் மூவாயிரவர் தியானிக்கச் சிவமூர்த்தி அவர் பங்கு அடையாதது கண்டு அரசன் ஏவலர் கள் கனவிற் றோன்றி வாதவூர் அடிகளைக் அவளைக் கேட்கக் கிழவி சிவமூர்த்தியைத் கொண்டு வாதிடுக என்று திருவாய்மலர்ந் தியானித்தனள். சிவமூர்த்தி இவளிடம் தனர். தில்லை மூவாயிரவர் வாதவூர் அடி ஒரு கூலியாளாக எழுந்தருளி நான் உன் களைப் புத்தருடன் வாதிட வேண்டினர். னிடம் வேலை செய்வேன் எனக்குக் கூலி வாதவூர் அடிகள் வாதிடத் தொடங்கி தா என்றனர். கிழவி என்னிடம் உள்ள அவர்கள் வினாவிய வினாவிற்கு விடை பிட்டுக்களை விற்று அந்தியிற் கூலி தரு கூறினர். புத்தர் கேளாது மறுத்ததால் வேன் என்றனள். கூலியாளாக வந்தவர் வாதவூரர் வாக்கின் தேவியாகிய கலைமகளை கூலியாகவே பிட்டை வாங்கியுண்டு ஆளா நோக்கிக் கலைவாணி, பொய்யர் வாக்கி யிசைந்து வேலை செய்தும் சில போது னின்றும் நீங்குக என்றனர். உடனே புத்த செய்யாமல் தாமதித்தும், பலமுறை பிட் குருக்கண்மா ரனைவரும் ஊமைகளாயினர். டை யுண்டு கரையை அடைக்காமல் ஒரு இவ்வற்புதக் காட்சி கண்ட புத்த அரசன் கொன்றை மாநிழலில் இளைப்படைந்தவர் வாதவூர் அடிகளை நோக்கி வாக்குள்ளவர் போல் திருத்துயில் கொண்டனர். பாண் வாக்கிழந்தனர். வாக்கில்லாத என் குமரி டியன் கரைகள் அடைபட்டதைக் காண யாகிய ஊமை வாக்குப் பெறுவாளேல் வேண்டி வந்து எல்லார் பங்குகளும் அடை நான் சைவன் ஆகின்றேன் என்றனன். பட்டும் வந்தியின் பங்கு அடைபடாமைக் வாதவூரர் பெண்ணை வருவித்து ஒழிந்த கண்டு இதனை அடைப்பவன் யார் என்ற புத்தர் கேட்ட வினாக்களுக்கு விடை அவ் னன். அரச ஏவலர் இதோ கொன்றைமா ஆமைப் பெண் தரக் கட்டளை யிட்டனர். வடியில் உறங்குபவன் என்றனர். கூலி அவ்வகை வினாக்களுக்கு விடை அப்பெண் யாளர் அரசனைக் கண்டு பயந்தவர்போல் தரப் புத்த அரசன் கண்டு களித்துச் சைவ இருப்ப ஏவலாளர் கூலியாளரைப்பற்றி னாயினான். வாயிழந்த புத்த குருக்கண்மார் அரசனிடத்துக் குறை கூறினர். பாண்டி அனைவரும் வாதவூரடிகளை வேண்டி வாய் யன் கோபித்துக் கையிலிருந்த பிரம்பால் பெற்றுச் சைவராயினர். பின் வாதவூரர் ஓரடி கூலியாளரை அடித்தனன். கூலி தம்மிடம் இருக்கையில் சிவமூர்த்தி ஒரு யாளர் ஓர் கூடை மண் உடைப்பில் போ வேதியர்போல் இவரிடம் எழுந்தருளினர். ட்டு அடைத்து மறைந் தனர். அவ்வடி வாதவூரர் ஆசனமிட்டுத் தேவர் எந்தவூர் அணு முதல் மகத்தாகிய சராசரப்பொருள் என்றனர். வேதியர் நாம் இருப்பது பா கள் மேலும் தன்மீதும் படக்கண்டு பாண்டி ண்டிநாடு உம் புகழைக் கேட்டு நீர் பாடிய யன் திடுக்கிட்டு அஞ்சினன். சிவமூர்த்தி செய்யுட்களை ஓத வந்தேன் என்றனர்.
திருவாதவூரர் 852 திருவாதவூரர் இக்குதிரையின் மேல் இட்டு விடைகொ அசரீரியாய்ப் பாண்டியனே நாம் இத் திரு ண்டு நீங்கினர் . அன்றிரவு குதிரைகள் எல் விளையாடலை வாதவூரன்பொருட்டுச் செய் லாம் நரிகளாய் முன்னிருந்த குதிரைகளை தோம் . இதனை நீ அறியாது அவனைக் யும் கடித்துவிட்டுச் சென்றன . இதைப் கோபித்தனை என்றனர் . பாண்டியன் பாண்டியன் அறிந்து வாதவூரரிடம் கோபி வணங்கி வாதவூ ரடிகளை மீண்டும் மக் த்துப் பொருள்களையெல்லாம் வெயிலில் திரியாயிருக்க வேண்டினன் . அடிகள் வைகையில் நிறுத்தி வாங்கும்படி கட்டளை பாண்டியனை விட்டு இறைவனைத் தேடிச் யிட்டனன் . அவ்வகை ஏவலாளர் வை சென்றனர் . திருவாதவூரர் பாண்டி நாடு கையில் நிறுத்தி வருத்தினர் . இதனால் விட்டுப் பல தலங்களும் சென்று வணங்கி வாதவூரர் இரங்குவதைக் கேட்ட சிவமூர் ஸ்ரீசிதம்பரத் தலமடைந்து ஆரா அன்பு த்தி கங்கையை வைகையிடம் எவினர் . கொண்டு பலநாள் இருந்து பாடிப் பணி அவள் பெருக்குடன் வாக்கண்ட பாண்டி ந்து துதித்து வருகையில் சைவர் ஒருவர் யன் பயந்து இது எதுபற்றி உண்டாயிற்று ஈழநாடு சென்று புத்தர் முன் பொன்னம்ப என்று அமைச்சரால் அறிந்து வாதவூரர் லம் என்றனர் . புத்தர் அரசன் முன் கூறிச் துன்பத்தை நீக்கப் பெருக்கு அடங்கியது . சைவரை அழைத்து அரசனிடம் விட்ட அவ் வெள்ளத்தைப் பட்டணத்தில் வாரா னர் . புத்த அரசன் புத்த குருவுடன் தில்லை மல் தடுக்க ஊரிலுள்ள குடிகளை எவினன் . மூவாயிரவரை வாதிடத் துணிந்து தில்லை எல்லாரும் பங்கின்படி வெள்ளத்தைத் தடு யடைந்தனன் . சிவமூர்த்தியைத் தில்லை த்தனர் . பிட்டு விற்கும் வந்தி யென்பவள் மூவாயிரவர் தியானிக்கச் சிவமூர்த்தி அவர் பங்கு அடையாதது கண்டு அரசன் ஏவலர் கள் கனவிற் றோன்றி வாதவூர் அடிகளைக் அவளைக் கேட்கக் கிழவி சிவமூர்த்தியைத் கொண்டு வாதிடுக என்று திருவாய்மலர்ந் தியானித்தனள் . சிவமூர்த்தி இவளிடம் தனர் . தில்லை மூவாயிரவர் வாதவூர் அடி ஒரு கூலியாளாக எழுந்தருளி நான் உன் களைப் புத்தருடன் வாதிட வேண்டினர் . னிடம் வேலை செய்வேன் எனக்குக் கூலி வாதவூர் அடிகள் வாதிடத் தொடங்கி தா என்றனர் . கிழவி என்னிடம் உள்ள அவர்கள் வினாவிய வினாவிற்கு விடை பிட்டுக்களை விற்று அந்தியிற் கூலி தரு கூறினர் . புத்தர் கேளாது மறுத்ததால் வேன் என்றனள் . கூலியாளாக வந்தவர் வாதவூரர் வாக்கின் தேவியாகிய கலைமகளை கூலியாகவே பிட்டை வாங்கியுண்டு ஆளா நோக்கிக் கலைவாணி பொய்யர் வாக்கி யிசைந்து வேலை செய்தும் சில போது னின்றும் நீங்குக என்றனர் . உடனே புத்த செய்யாமல் தாமதித்தும் பலமுறை பிட் குருக்கண்மா ரனைவரும் ஊமைகளாயினர் . டை யுண்டு கரையை அடைக்காமல் ஒரு இவ்வற்புதக் காட்சி கண்ட புத்த அரசன் கொன்றை மாநிழலில் இளைப்படைந்தவர் வாதவூர் அடிகளை நோக்கி வாக்குள்ளவர் போல் திருத்துயில் கொண்டனர் . பாண் வாக்கிழந்தனர் . வாக்கில்லாத என் குமரி டியன் கரைகள் அடைபட்டதைக் காண யாகிய ஊமை வாக்குப் பெறுவாளேல் வேண்டி வந்து எல்லார் பங்குகளும் அடை நான் சைவன் ஆகின்றேன் என்றனன் . பட்டும் வந்தியின் பங்கு அடைபடாமைக் வாதவூரர் பெண்ணை வருவித்து ஒழிந்த கண்டு இதனை அடைப்பவன் யார் என்ற புத்தர் கேட்ட வினாக்களுக்கு விடை அவ் னன் . அரச ஏவலர் இதோ கொன்றைமா ஆமைப் பெண் தரக் கட்டளை யிட்டனர் . வடியில் உறங்குபவன் என்றனர் . கூலி அவ்வகை வினாக்களுக்கு விடை அப்பெண் யாளர் அரசனைக் கண்டு பயந்தவர்போல் தரப் புத்த அரசன் கண்டு களித்துச் சைவ இருப்ப ஏவலாளர் கூலியாளரைப்பற்றி னாயினான் . வாயிழந்த புத்த குருக்கண்மார் அரசனிடத்துக் குறை கூறினர் . பாண்டி அனைவரும் வாதவூரடிகளை வேண்டி வாய் யன் கோபித்துக் கையிலிருந்த பிரம்பால் பெற்றுச் சைவராயினர் . பின் வாதவூரர் ஓரடி கூலியாளரை அடித்தனன் . கூலி தம்மிடம் இருக்கையில் சிவமூர்த்தி ஒரு யாளர் ஓர் கூடை மண் உடைப்பில் போ வேதியர்போல் இவரிடம் எழுந்தருளினர் . ட்டு அடைத்து மறைந் தனர் . அவ்வடி வாதவூரர் ஆசனமிட்டுத் தேவர் எந்தவூர் அணு முதல் மகத்தாகிய சராசரப்பொருள் என்றனர் . வேதியர் நாம் இருப்பது பா கள் மேலும் தன்மீதும் படக்கண்டு பாண்டி ண்டிநாடு உம் புகழைக் கேட்டு நீர் பாடிய யன் திடுக்கிட்டு அஞ்சினன் . சிவமூர்த்தி செய்யுட்களை ஓத வந்தேன் என்றனர் .