அபிதான சிந்தாமணி

திருமங்கையாழ்வார் 945) திருமன் திருமங்கையாழ்வார் - இவர் கலி (ஙகள்) எனை இந்தத் தம்பன மந்திரம் எனக்குச் இல் நளளு, கார்த்திகைமாதம், பௌர் சொல்லுமெனப் பெருமாள் ஆழ்வார் திருச் ணமி, வியாழக்கிழமை கிருத்திகையில் செவியில் அஷ்டாக்ஷரம் உபதேசிக்கக் திருவாலி நகரத்தில் நீலனென்னும் சேநா கேட்டுத் திகைத்து நிற்கையில் பெருமாள் பதிக்குப் புத்திரராய்ச் சோழராசனுக்குக் சேவைசாதித்து "நம் கவியா" என்று கீழ்ச்சிற்றரசரா யிருந்து கொண்டு, தாளூ அழைக்க ஆழ்வார், பெருமாளைக் கண்குளி துவான்; நீர்மேனடப்பான், நிழலின் ரத் தரிசித்துப் பெரிய திருமொழி முதலி மறைவான், தோலாவழக்கன், சாயைபிடிப் யவைகளால் துதித்து நாலுகவிப் பெருமா பான் முதவிய மந்திரியருடன் குமுதவல் ளெனப் பெயரடைந்து திவ்ய தேசயாத் லியை மணத்தற் பொருட்டுக் கேட்க திரை செய்து வருகையில் காழிச்சீராம அவள் திருவிலச்சினை இல்லாததால் மறுக் விண்ணகரஞ்சென்று சம்பந்தன் என்கிற கத் திருநறையூர் நம்பியிடத்தில் திருவிலச் வித்வானை வென்று திருவரங்கஞ் சென்று சினை பெற்றுக் குமுதவல்லியை மணந்து கைங்கர்யஞ் செய்துவரும் நாட்களில், பலவரசர்களைச் செயித்துப் பரகாலன் என் நாகப்பட்டினத்துப் பௌத்தர் கோயிலில் கிற பெயர் தாங்கியிருக்கையில் சோழன் செல்வமிருக்கிறதாகக் கேள்விப்பட்டு அங் பகுதிப்பணம் வராதிருத்தலைக் கண்டு ஆழ் குச்சென்று அதற்குக் காவலாகச் சுழன்று வாரைப் பிடிக்கக் கட்டளை யிட்டனன். கொண்டிருந்த சக்கரத்தை வாழைமரத் ஆழ்வார் வந்தவர்களை ஓட்டச், சோழன் தைச் சக்கரத்தில் கொடுத்து நிறுத்திச் ஆழ்வாரைத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துச் சிறை சுவர்ண பௌத்த விக்ரகத்தை உருக்கித் யிட்டனன், ஆழ்வார் ததியாராதன பங்கத் திருமதில் முதலிய கைங்கர்யஞ் செய்வித்து திற்கு விசனமடைய அத்திகிரிப்பெருமாள் ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்து நம்மாழ்வா இவரது கனவில் திருக்காஞ்சிக்கு வாரும் ரைக் கோயிலுக்கு எழுந்தருளச் செய் என்று திருவாய் மலர்ந்து மறைந் தருள வித்து ஒரு பரமபதவாயில் ஏற்படுத்தி அத் ஆழ்வார் சோழன் மந்திரிகளைப் பார்த்து தியயன உற்சவம் செய்வித்து (மரு) திரு நான் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் நக்ஷத்திரம் எழுந்தருளியிருந்து திருக் காஞ்சிபுரத்திற்கு என்னை அழைத்துக் குறுங்குடியில் திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளி கொண்டு போவீராயின் தருகிறேனென்று னார். இவர் அருளிச்செய்த பிரபந்தங்கள் அவர்களுடன் சென்று பெருமாளைச் திருவெழுகூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், சேவித்து வேகவதியிற் புதைத்திருந்த பெரிய்திருமடல், இவர்க்கு நீலநிறத்தார், பொருள்களை யெடுத்துப் பகுதிகட்டி மிகு பரகாலன், கவியன், நாலுகவிப்பெருமாள், தியைத் ததியாராதனத்திற்கு வைத்துத் அருள்மாரி என்று பெயர். இவர் குதி திருவாலிநகர்க்கு எழுந்தருளினர். இச் சைக்குப் பெயர் ஆடன்மா . (குருபரம்.) செய்தியைச் சோழன் அறிந்து தனத்தை திருமணத்தூணம்பி - அழகிய மணவாளன். ஆழ்வாருக்குக் கொடுப்பித்து க்ஷாமணஞ் காணியாளரான சிங்கப்பிரான் புத்திரன், செய்து கொண்டு போயினன். பின் ததி | சிங்கப்பிரானைக் காண்க. யாரா தனத்திற்குப் பணமில்லாமையால் திருமண்- மலையின் உச்சி, நதிக்கரை, புணய உலுத்தரிடத்தும், அவைணவரிடத்தும் பூமி, சமுத்திர தீரம், புற்றுக்கள், துளவத் உள்ள பொருள்களைப் பறித்துத் ததியாரா தின் அடிகளில் உள்ள மண்களைக் கிரகிக்க தனஞ் செய்வித்து வருகையில் ஒரு நாள் வேண்டும். (பிரமாண்ட புராணம்). மேற் நெற்றியில் திருமண்ணில்லாத பெண்ணொ கூறிய மண்களில் கறுத்தமண் அனிஷ ருத்தியின் கையிலிருந்த வெள்ளிக்கிண் டங்களை ஒழிக்கும், செம்மண் வசியத் ணத்தைப் பரிக்க அவள், நாராயணன் நம் தைத் தரும், பச்சைமண் செல்வந்தரும், சொத்தை அங்கீகரித்தான் எனச்சொல்லக் வெள்ளை மண் வைஷ்ணவமாம். இவற் கேட்டு அதைப் போட்டுவிட்டுச் செல்கை றைத் தரிக்கையில் பெருவிரலால் தரிக் யில் பெருமாள் நாய்ச்சியாருடன் மணக் கின் புஷ்டியைத் தரும், நடுவிரல் ஆயுளைத் கோலங் கொண்டுவர அவரிடஞ்சென்று தரும் ; ஈற்றயல் விரல் இச்சித்தவுண்டி அவ்விருவரது திருவாபரணங்களைக் கழற் யைத் தரும் ; சுட்டுவிரல் மோஷத்தைத் றித்தரப் பெற்றுப் பெட்டகத்திட்டுத் தூக் தரும். நகத்தால் தரிக்கக்கூடாது. இத் குகையில் பளுவா யிருந்தது கண்டு மணவா) திருமண் தரிக்கு மிடத்துத் தீச்சுவாலை
திருமங்கையாழ்வார் 945 ) திருமன் திருமங்கையாழ்வார் - இவர் கலி ( ஙகள் ) எனை இந்தத் தம்பன மந்திரம் எனக்குச் இல் நளளு கார்த்திகைமாதம் பௌர் சொல்லுமெனப் பெருமாள் ஆழ்வார் திருச் ணமி வியாழக்கிழமை கிருத்திகையில் செவியில் அஷ்டாக்ஷரம் உபதேசிக்கக் திருவாலி நகரத்தில் நீலனென்னும் சேநா கேட்டுத் திகைத்து நிற்கையில் பெருமாள் பதிக்குப் புத்திரராய்ச் சோழராசனுக்குக் சேவைசாதித்து நம் கவியா என்று கீழ்ச்சிற்றரசரா யிருந்து கொண்டு தாளூ அழைக்க ஆழ்வார் பெருமாளைக் கண்குளி துவான் ; நீர்மேனடப்பான் நிழலின் ரத் தரிசித்துப் பெரிய திருமொழி முதலி மறைவான் தோலாவழக்கன் சாயைபிடிப் யவைகளால் துதித்து நாலுகவிப் பெருமா பான் முதவிய மந்திரியருடன் குமுதவல் ளெனப் பெயரடைந்து திவ்ய தேசயாத் லியை மணத்தற் பொருட்டுக் கேட்க திரை செய்து வருகையில் காழிச்சீராம அவள் திருவிலச்சினை இல்லாததால் மறுக் விண்ணகரஞ்சென்று சம்பந்தன் என்கிற கத் திருநறையூர் நம்பியிடத்தில் திருவிலச் வித்வானை வென்று திருவரங்கஞ் சென்று சினை பெற்றுக் குமுதவல்லியை மணந்து கைங்கர்யஞ் செய்துவரும் நாட்களில் பலவரசர்களைச் செயித்துப் பரகாலன் என் நாகப்பட்டினத்துப் பௌத்தர் கோயிலில் கிற பெயர் தாங்கியிருக்கையில் சோழன் செல்வமிருக்கிறதாகக் கேள்விப்பட்டு அங் பகுதிப்பணம் வராதிருத்தலைக் கண்டு ஆழ் குச்சென்று அதற்குக் காவலாகச் சுழன்று வாரைப் பிடிக்கக் கட்டளை யிட்டனன் . கொண்டிருந்த சக்கரத்தை வாழைமரத் ஆழ்வார் வந்தவர்களை ஓட்டச் சோழன் தைச் சக்கரத்தில் கொடுத்து நிறுத்திச் ஆழ்வாரைத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துச் சிறை சுவர்ண பௌத்த விக்ரகத்தை உருக்கித் யிட்டனன் ஆழ்வார் ததியாராதன பங்கத் திருமதில் முதலிய கைங்கர்யஞ் செய்வித்து திற்கு விசனமடைய அத்திகிரிப்பெருமாள் ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்து நம்மாழ்வா இவரது கனவில் திருக்காஞ்சிக்கு வாரும் ரைக் கோயிலுக்கு எழுந்தருளச் செய் என்று திருவாய் மலர்ந்து மறைந் தருள வித்து ஒரு பரமபதவாயில் ஏற்படுத்தி அத் ஆழ்வார் சோழன் மந்திரிகளைப் பார்த்து தியயன உற்சவம் செய்வித்து ( மரு ) திரு நான் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் நக்ஷத்திரம் எழுந்தருளியிருந்து திருக் காஞ்சிபுரத்திற்கு என்னை அழைத்துக் குறுங்குடியில் திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளி கொண்டு போவீராயின் தருகிறேனென்று னார் . இவர் அருளிச்செய்த பிரபந்தங்கள் அவர்களுடன் சென்று பெருமாளைச் திருவெழுகூற்றிருக்கை சிறிய திருமடல் சேவித்து வேகவதியிற் புதைத்திருந்த பெரிய்திருமடல் இவர்க்கு நீலநிறத்தார் பொருள்களை யெடுத்துப் பகுதிகட்டி மிகு பரகாலன் கவியன் நாலுகவிப்பெருமாள் தியைத் ததியாராதனத்திற்கு வைத்துத் அருள்மாரி என்று பெயர் . இவர் குதி திருவாலிநகர்க்கு எழுந்தருளினர் . இச் சைக்குப் பெயர் ஆடன்மா . ( குருபரம் . ) செய்தியைச் சோழன் அறிந்து தனத்தை திருமணத்தூணம்பி - அழகிய மணவாளன் . ஆழ்வாருக்குக் கொடுப்பித்து க்ஷாமணஞ் காணியாளரான சிங்கப்பிரான் புத்திரன் செய்து கொண்டு போயினன் . பின் ததி | சிங்கப்பிரானைக் காண்க . யாரா தனத்திற்குப் பணமில்லாமையால் திருமண் - மலையின் உச்சி நதிக்கரை புணய உலுத்தரிடத்தும் அவைணவரிடத்தும் பூமி சமுத்திர தீரம் புற்றுக்கள் துளவத் உள்ள பொருள்களைப் பறித்துத் ததியாரா தின் அடிகளில் உள்ள மண்களைக் கிரகிக்க தனஞ் செய்வித்து வருகையில் ஒரு நாள் வேண்டும் . ( பிரமாண்ட புராணம் ) . மேற் நெற்றியில் திருமண்ணில்லாத பெண்ணொ கூறிய மண்களில் கறுத்தமண் அனிஷ ருத்தியின் கையிலிருந்த வெள்ளிக்கிண் டங்களை ஒழிக்கும் செம்மண் வசியத் ணத்தைப் பரிக்க அவள் நாராயணன் நம் தைத் தரும் பச்சைமண் செல்வந்தரும் சொத்தை அங்கீகரித்தான் எனச்சொல்லக் வெள்ளை மண் வைஷ்ணவமாம் . இவற் கேட்டு அதைப் போட்டுவிட்டுச் செல்கை றைத் தரிக்கையில் பெருவிரலால் தரிக் யில் பெருமாள் நாய்ச்சியாருடன் மணக் கின் புஷ்டியைத் தரும் நடுவிரல் ஆயுளைத் கோலங் கொண்டுவர அவரிடஞ்சென்று தரும் ; ஈற்றயல் விரல் இச்சித்தவுண்டி அவ்விருவரது திருவாபரணங்களைக் கழற் யைத் தரும் ; சுட்டுவிரல் மோஷத்தைத் றித்தரப் பெற்றுப் பெட்டகத்திட்டுத் தூக் தரும் . நகத்தால் தரிக்கக்கூடாது . இத் குகையில் பளுவா யிருந்தது கண்டு மணவா ) திருமண் தரிக்கு மிடத்துத் தீச்சுவாலை