அபிதான சிந்தாமணி

திருநாவுடையபிரான் 543 திருநீலநக்க நாயனார் எனவும் பெயர். இவர் அருளிச் செய்த நியமம் பூண்டு சிற்றின்ப இச்சையுடைய திருமுறைகள் (ங). (பெரிய புராணம்). ராய் நிகழ்வதை மனைவியா ரறிந்து இனி திருநாவுடையபிரான் தாசர் அண்ணர் எமமைத் தீண்டில் திருநீலகண்டம் என இவர் எழுபத்தினான்கு சிம்மாசனாதிபதிக ஆணையிட்டனர். இதைக் கேட்ட நாயனார், ளில் கோமடத்தாழ்வாருடைய திருவம்சத் அஞ்சி எம்மையெனப் பன்மையாய்க் தவர். இவர் கொல்விக்காவல் தாசர் குமா கூறியதால் எந்த மாதரையும் தொடாமல் ரத்தியை மணந்து சிக்கலில் கொல்லிக்கா கொண்ட வொழுக்கம் தவறாது ஒழுகி வல்தாசர் வீட்டிலிருந்தார். இவர் தம் வரும் நாட்களில் சிவமூர்த்தி இவரது மாமனார் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளின பின் ஒழுக்கத்தை உலகறிந்துய்யச் சங்கமராய் தம் மனைவியரை அழைத்துக் கொண்டு எழுந்தருளி ஒரு ஓட்டினை அவரிடத் 'திருநகரிக் கெழுந்தருளி யிருந்தவர். இவர் துக் கொடுத்து நாம் மீண்டும் கேட்கும் குமாரர் மணவாள மாமுனிகள். போது இதனைக் கொடுக்க எனப்பணித்து, கிருநாளைப்போவார் நாயனார் - இவர் சோ கொடுத்த ஓட்டினை மாயையால் மறை ணாட்டில் ஆதனூரில் புலையர் குலத்தில் த்து, மீண்டும் நாயனாரிடம் வந்து ஒட்டி அவதரித்து நந்தனார் எனத் திருநாமம் னைக் கேட்டனர். நாயனார் ஓட்டினை வை பெற்று, சிவபக்தியுடையராய்ச் சிவாலயங் த்த இடத்தில் சென்று பார்க்கக், காணாது களுக்குப் பேரிகை முழவு, யாழ் முதலிய சங்கமரிடம் வந்து மயங்கினர். சங்கமர், வைகளுக்குத் தோல், வார், நரம்பு, கோ நீ என் ஒட்டினைக் களவு செய்தனை அதனை ரோசனம் உதவி வருவர். இவர் பல சிவா நீ களவு செய்யாதது உண்மையாயின் நீ லயங்களையும் தரிசிக்க விரும்பித் திருப்புன் உன் மனைவி கைப்பற்றிக்கொண்டு தீர்த் கூரில் சுவாமியை நேரே தரிசிக்க எண் தத்துண் முழுகிக் கூறுகவென அவ்ஙனமே ணிச் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவபிரான் உடன்பட்டு இருவரும் கோலின் முனைகளை தமக்கு முன்னிருந்த நந்தி பிரானை விலக் இருபுறத்தும் பற்றி முழுகி இளமைபெ கிக் காட்சி தந்தருளினர். இவர் சிதம் ற்று மேலெழுந்து சிவாஞ்ஞையால் முத்தி பரத்தில் நடராசமூர்த்தியைச் சேவிக்க யடைந்தவர். (பெரிய புராணம்). வெண்ணித் தமக்கு அத்தலத்துள் செல் |கிருநீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார் - இவர் லும் ஆதிக்க மில்லாமையால் மனந் தள திருஎருக்கத்தம்புலியூரில் திரு அவதரித்து ர்ந்து ஆசை யெழும்போ தெல்லாம், மதுரையில் யாழ் வாசிக்கையில், மழை ''நாளைப் போவேன், நாளைப் போவேன் வருஷிக்க அசரீரியால் பலகையிடக் கட் என்று பலமுறை சொல்லிக்கொண் டிரு டளை பெற்று, பலகை பெற்று, அதிலிரு நது துணிந்து அத்தலத்தை யடைந்து உள் 'ந்து, யாழ் வாசித்துத் திருவாரூரில் சிவ செல்லாது திருவெல்லையை வலஞ்செய்து மூர்த்தியால் நிருமிக்கப்பட்ட வடவாயி கொண்டிருக்க நடராஜமூர்த்தி அவர் கன லாற் சென்று தரிசித்து, சீர்காழி சென்று விற் சேன்றி நீ நெருப்பில் மூழ்கி நம்மை திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளிடம் கட்டளை வந்து தரிசிப்பையென்று அருளிச்செய்து பெற்றுத் திருப்பதிகங்களை யாழிலமைத் தில்லைவாழந்தணருக்கும் திருநாளைப்போ துப் பாடித் திருஞானசம்பந்தசவாமிகளைப் வார் பொருட்டுத் தீவளர்த்தக் கட்டளை பிரியாதிருந்து ஸ்ரீசம்பந்தர் திருமணத்தில் யிட்டு மறைந்தனர். தில்லைவாழந்தணர் முத்தி யடைந்தனர், இவர் வரகுணபாண் இறைவன் சொற்படி நந்தனாரிடம் சென்று டியன் காலத்தவர். பாணபத்திரர் எனவும் தீ வளர்த்த நந்தனார் தீயினை வலம் வந்து பெயர். இவர் காலம் சற்றேறக்குறையச் உள்புகுந்து முனிவர் உருக்கொண்டு வேதி சம்பந்தர் சேரமான் பெருமாணாயனார் கால யராய் வந்து சுவாமி சந்நிதானத்து நட மாக இருக்கிறது. பாணபத்திரரைக் ராஜமூர்த்தியைச் சேவித்து மறைந்தனர். காண்க. (பெரிய புராணம்) (பெரிய புராணம்). திருநீலநக்கநாயனூர் - சோழநாட்டுச் சாத்த திருநிலையகம் - 1. ஒரு வித்தியாதர நகரம். மங்கையென்னுங் கிராமத்தில் பிராமண '2. போ தன நகரில் ஒரு நந்தவனம். குலத்தில் திரு அவதரித்துச் சிவார்ச்சனை திருநீலகண்ட நாயனார் - இவர், சிதம்பரத் செய்து வரும் நாட்களில் ஒரு நாள் சிவ தில் குயவர் குலத்தில் திரு அவதரித்துச் பூசை செய்யும்படி மனைவியார் பூசைக்கு சிவனடியவர்களுக்குத் திருவோடு தரும் வேண்டிய பொருள்களைத் தாங்கிவர அய
திருநாவுடையபிரான் 543 திருநீலநக்க நாயனார் எனவும் பெயர் . இவர் அருளிச் செய்த நியமம் பூண்டு சிற்றின்ப இச்சையுடைய திருமுறைகள் ( ) . ( பெரிய புராணம் ) . ராய் நிகழ்வதை மனைவியா ரறிந்து இனி திருநாவுடையபிரான் தாசர் அண்ணர் எமமைத் தீண்டில் திருநீலகண்டம் என இவர் எழுபத்தினான்கு சிம்மாசனாதிபதிக ஆணையிட்டனர் . இதைக் கேட்ட நாயனார் ளில் கோமடத்தாழ்வாருடைய திருவம்சத் அஞ்சி எம்மையெனப் பன்மையாய்க் தவர் . இவர் கொல்விக்காவல் தாசர் குமா கூறியதால் எந்த மாதரையும் தொடாமல் ரத்தியை மணந்து சிக்கலில் கொல்லிக்கா கொண்ட வொழுக்கம் தவறாது ஒழுகி வல்தாசர் வீட்டிலிருந்தார் . இவர் தம் வரும் நாட்களில் சிவமூர்த்தி இவரது மாமனார் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளின பின் ஒழுக்கத்தை உலகறிந்துய்யச் சங்கமராய் தம் மனைவியரை அழைத்துக் கொண்டு எழுந்தருளி ஒரு ஓட்டினை அவரிடத் ' திருநகரிக் கெழுந்தருளி யிருந்தவர் . இவர் துக் கொடுத்து நாம் மீண்டும் கேட்கும் குமாரர் மணவாள மாமுனிகள் . போது இதனைக் கொடுக்க எனப்பணித்து கிருநாளைப்போவார் நாயனார் - இவர் சோ கொடுத்த ஓட்டினை மாயையால் மறை ணாட்டில் ஆதனூரில் புலையர் குலத்தில் த்து மீண்டும் நாயனாரிடம் வந்து ஒட்டி அவதரித்து நந்தனார் எனத் திருநாமம் னைக் கேட்டனர் . நாயனார் ஓட்டினை வை பெற்று சிவபக்தியுடையராய்ச் சிவாலயங் த்த இடத்தில் சென்று பார்க்கக் காணாது களுக்குப் பேரிகை முழவு யாழ் முதலிய சங்கமரிடம் வந்து மயங்கினர் . சங்கமர் வைகளுக்குத் தோல் வார் நரம்பு கோ நீ என் ஒட்டினைக் களவு செய்தனை அதனை ரோசனம் உதவி வருவர் . இவர் பல சிவா நீ களவு செய்யாதது உண்மையாயின் நீ லயங்களையும் தரிசிக்க விரும்பித் திருப்புன் உன் மனைவி கைப்பற்றிக்கொண்டு தீர்த் கூரில் சுவாமியை நேரே தரிசிக்க எண் தத்துண் முழுகிக் கூறுகவென அவ்ஙனமே ணிச் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவபிரான் உடன்பட்டு இருவரும் கோலின் முனைகளை தமக்கு முன்னிருந்த நந்தி பிரானை விலக் இருபுறத்தும் பற்றி முழுகி இளமைபெ கிக் காட்சி தந்தருளினர் . இவர் சிதம் ற்று மேலெழுந்து சிவாஞ்ஞையால் முத்தி பரத்தில் நடராசமூர்த்தியைச் சேவிக்க யடைந்தவர் . ( பெரிய புராணம் ) . வெண்ணித் தமக்கு அத்தலத்துள் செல் | கிருநீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார் - இவர் லும் ஆதிக்க மில்லாமையால் மனந் தள திருஎருக்கத்தம்புலியூரில் திரு அவதரித்து ர்ந்து ஆசை யெழும்போ தெல்லாம் மதுரையில் யாழ் வாசிக்கையில் மழை ' ' நாளைப் போவேன் நாளைப் போவேன் வருஷிக்க அசரீரியால் பலகையிடக் கட் என்று பலமுறை சொல்லிக்கொண் டிரு டளை பெற்று பலகை பெற்று அதிலிரு நது துணிந்து அத்தலத்தை யடைந்து உள் ' ந்து யாழ் வாசித்துத் திருவாரூரில் சிவ செல்லாது திருவெல்லையை வலஞ்செய்து மூர்த்தியால் நிருமிக்கப்பட்ட வடவாயி கொண்டிருக்க நடராஜமூர்த்தி அவர் கன லாற் சென்று தரிசித்து சீர்காழி சென்று விற் சேன்றி நீ நெருப்பில் மூழ்கி நம்மை திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளிடம் கட்டளை வந்து தரிசிப்பையென்று அருளிச்செய்து பெற்றுத் திருப்பதிகங்களை யாழிலமைத் தில்லைவாழந்தணருக்கும் திருநாளைப்போ துப் பாடித் திருஞானசம்பந்தசவாமிகளைப் வார் பொருட்டுத் தீவளர்த்தக் கட்டளை பிரியாதிருந்து ஸ்ரீசம்பந்தர் திருமணத்தில் யிட்டு மறைந்தனர் . தில்லைவாழந்தணர் முத்தி யடைந்தனர் இவர் வரகுணபாண் இறைவன் சொற்படி நந்தனாரிடம் சென்று டியன் காலத்தவர் . பாணபத்திரர் எனவும் தீ வளர்த்த நந்தனார் தீயினை வலம் வந்து பெயர் . இவர் காலம் சற்றேறக்குறையச் உள்புகுந்து முனிவர் உருக்கொண்டு வேதி சம்பந்தர் சேரமான் பெருமாணாயனார் கால யராய் வந்து சுவாமி சந்நிதானத்து நட மாக இருக்கிறது . பாணபத்திரரைக் ராஜமூர்த்தியைச் சேவித்து மறைந்தனர் . காண்க . ( பெரிய புராணம் ) ( பெரிய புராணம் ) . திருநீலநக்கநாயனூர் - சோழநாட்டுச் சாத்த திருநிலையகம் - 1 . ஒரு வித்தியாதர நகரம் . மங்கையென்னுங் கிராமத்தில் பிராமண ' 2 . போ தன நகரில் ஒரு நந்தவனம் . குலத்தில் திரு அவதரித்துச் சிவார்ச்சனை திருநீலகண்ட நாயனார் - இவர் சிதம்பரத் செய்து வரும் நாட்களில் ஒரு நாள் சிவ தில் குயவர் குலத்தில் திரு அவதரித்துச் பூசை செய்யும்படி மனைவியார் பூசைக்கு சிவனடியவர்களுக்குத் திருவோடு தரும் வேண்டிய பொருள்களைத் தாங்கிவர அய