அபிதான சிந்தாமணி

திருதராஷ்டிர புத்திரர் நூற்றுவர் -837 திருதி லால் அவர்களுக்குக் கல்வியோடு தனுர் சமன், (30) ஊர்ண நாபன், (31) பத்ம வித்தை முதலியவைகளைக் கற்பித்து வள நாபன், (32) நந்தன், (33) உபநந்தன், ர்த்து வந்தனன். பாண்டவாது புத்தி (34) சேநாபதி, (35) சுடேணன், (36) கோசாரத்தையும் சாகசத்தையும் கண்ட கண்டோதரன், (37) மகோதரன், (38) துரியோதனன் பொறாமை கொண்டு தன் சித்திரவாகு, (39) சித்ரவர்மா, (40) சுவ பிதாவிடம் முறையிட்டுக் கொண்டபடி மா, (41) துருவிரோசான், (42) அயோ கேட்டுப் பாண்டவரை இந்திரப்பிரத்தத்தி வாகு, (43) மஹாவாகு, (44) சித்திரசா லிருந்து வருவித்துச் சபாமண்டபம் காண் பன், (45) சுகுண்ட லன், (46) வீமவேகன், பித்துச் சகுனியால் சூதாடுவித்துக் காட் (47) வீமபலன், (48) பலாகன், (49) வீம டிற் கேகினன். பாண்டவர் காடு சென்று விக்ரமன், (50) உக்ராயுதன், (51) வீம மீண்டு நாடடைந்து யுத்த சந்தத்தராயிருக் சான், (52) கனகாயு, (53) திருடாயு தன், கையில் சஞ்சயனை எவி அவரது கருத் (54) திருடவர்யா , (55) திருடகத்ரன், தறிந்து பாண்டவர் சண்டை புரிகையில் (56) சோமகீர்த்தி , (57) அநூதரன், (58) பதினெட்டு நாளும் நடந்த செய்திகளைச் சராசந்தன், (59) திருடசந்தன், (60) சத் சஞ்சயனாலறிந்து யுத்தத்தில் துரியோத தியசந்தன், (61) சகச்சிரவாகு, (62) உக் னாதியர் இறந்தபின் சிலகாலமிருந்து தவ கிரச்சிரவா, (63) உக்ரசேநன், (64) சே த்தை யடைந்து காடு சென்று நாரதரால் நாநி, (65) மகமூர்த்தி , (66) அபராசிதன், இனிவரும் பதவியில் குபேரனிடத்தில் (67) பண்டிதகன், (68) விசாலாக்ஷன், யக்ஷராஜனாயிருப்பையெனக் கேட்டு வியா (69) துராதரன், (70) திருடகத்தன், (71) சரால், இறந்த மைந்தர் முதலியவரைக் சுகத்தன், (72) வாதவேகன், (73) சுவர்ச் கண்டு தவஞ்செய்கையில் காட்டுத் தீப் சசன், (74) ஆதித்யகேது, (75) வெகு பற்றிவர அதிவகப்பட்டுக் காந்தாரி, குந்தி, வாதி, (76) நாகத்தன், (77) அநுயாயி, தஞ்சயனுடன் மேலுலகமடைந்தவன். தரு (78) நிஷங்கி, (79) கவசி, (80) தண் , மராஜனுக்குப் பட்டமான பதினெட்டாம் (81) தண்ட தரன், (82) தனுக்கிரகன், வருஷம் இறந்தான். இவன் காந்தருவ (83) உக்கிரன், (84) பீமரதன், (85) அம்சம் லீரன், (86) வீரவாகு, (87) அலோலுபன், 2. பாதாளவாசியாகிய நாகன. (88) அபயன், (89) இரௌத்திரகர்மன், 3. சக்கிராங்கன் குமரன். இவன் தன் (90) திருடரதன், (91) அநாதிருடியன், குலம் நீங்கித் தன் பாரியுடன் நந்தன வனத் (92) குண்ட பேதன், (93) விராவி, (94) திற் சென்று மிருத்தியு லிங்கம் பூசித்து தீர்க்கலோசான், (95) தீர்க்கவாகு, (96) வாணாசுரனாகப் பிறந்து குடமுழாமுழக் மகாவாகு, (97) வியுடோரு, (98) கன கினவன். (கடம்பவதபுராணம்) காங்கதன், (19) குண்டசித்து, (100) சித் 4. ஒரு காந்தருவன். இவளை யிந்தி திரகன். பான். மருத்துச் செய்த யாகத்தில் பிரகஸ் திருதராஷ்டிரை தருமன் புதரி. விச்சுளி பதியைப் புரோகிதராய்க் கொள்ள எவர்க ளைப் பெற்றவள் பட்டவன். (பார - அச்வமேதபர்வம்). | திருதவாதன் - ஒரு வேதியன். இவன் திருதராஷ்டிரன் புத்திரர் நூற்றுவர்-(1) துரி மனைவி, புத்திரனைக் கூடிய பாபம் பற்ற யோ தனன், (2) யுயுத்சு, (3) துச்சாதனன், | தௌ தபாப தீர்த்த ஸ்நாகஞ்செய்து நல (4) துச்சகன், (5) துச்சலன், (6) துர்மு 'மடைந்தாள். (பிரமபுராணம்) கன், (7) விவிஞ்சதி, (8) விகர்ண ன், (9) திருதவன்மா - ஒரு சோழன். திருவேங் சலசந்தன், (10) சுலோசகன், (11) விந் - கடமலை யுண்டான காலத் திருந்தவன. தன், (12) அனுவிந்தன், (13) தூர்த் தரு டன், (14) சுவாகு, (15) துர்ப்பிரதருட திருதன் - 1. காந்தாரன் போன். ணன், (16) தூர்மருடணன், (17) துருமு -2. இவன் ருக்குவேதத்திற் புகழப்பட் கன், (18) தூக்கருணன், (19) கர்ணன், டவன். (20) சித்திரன், (21) உபசித்திரன், (22) திருதி-1 மனுவென்னும் ஏகாதசருத்திரன் இத்திசொக்கன், (23) சாரு, (24) சித்திரா தேவி. கென், (25) துர்மதன், (26). துர்பிரகா 2. (சூ.) விபிலாசுவன் குமரன். cன், (27) விவித்சு, (28) விகடன் (29) 3. தக்ஷன் பெண். தருமன் தே
திருதராஷ்டிர புத்திரர் நூற்றுவர் - 837 திருதி லால் அவர்களுக்குக் கல்வியோடு தனுர் சமன் ( 30 ) ஊர்ண நாபன் ( 31 ) பத்ம வித்தை முதலியவைகளைக் கற்பித்து வள நாபன் ( 32 ) நந்தன் ( 33 ) உபநந்தன் ர்த்து வந்தனன் . பாண்டவாது புத்தி ( 34 ) சேநாபதி ( 35 ) சுடேணன் ( 36 ) கோசாரத்தையும் சாகசத்தையும் கண்ட கண்டோதரன் ( 37 ) மகோதரன் ( 38 ) துரியோதனன் பொறாமை கொண்டு தன் சித்திரவாகு ( 39 ) சித்ரவர்மா ( 40 ) சுவ பிதாவிடம் முறையிட்டுக் கொண்டபடி மா ( 41 ) துருவிரோசான் ( 42 ) அயோ கேட்டுப் பாண்டவரை இந்திரப்பிரத்தத்தி வாகு ( 43 ) மஹாவாகு ( 44 ) சித்திரசா லிருந்து வருவித்துச் சபாமண்டபம் காண் பன் ( 45 ) சுகுண்ட லன் ( 46 ) வீமவேகன் பித்துச் சகுனியால் சூதாடுவித்துக் காட் ( 47 ) வீமபலன் ( 48 ) பலாகன் ( 49 ) வீம டிற் கேகினன் . பாண்டவர் காடு சென்று விக்ரமன் ( 50 ) உக்ராயுதன் ( 51 ) வீம மீண்டு நாடடைந்து யுத்த சந்தத்தராயிருக் சான் ( 52 ) கனகாயு ( 53 ) திருடாயு தன் கையில் சஞ்சயனை எவி அவரது கருத் ( 54 ) திருடவர்யா ( 55 ) திருடகத்ரன் தறிந்து பாண்டவர் சண்டை புரிகையில் ( 56 ) சோமகீர்த்தி ( 57 ) அநூதரன் ( 58 ) பதினெட்டு நாளும் நடந்த செய்திகளைச் சராசந்தன் ( 59 ) திருடசந்தன் ( 60 ) சத் சஞ்சயனாலறிந்து யுத்தத்தில் துரியோத தியசந்தன் ( 61 ) சகச்சிரவாகு ( 62 ) உக் னாதியர் இறந்தபின் சிலகாலமிருந்து தவ கிரச்சிரவா ( 63 ) உக்ரசேநன் ( 64 ) சே த்தை யடைந்து காடு சென்று நாரதரால் நாநி ( 65 ) மகமூர்த்தி ( 66 ) அபராசிதன் இனிவரும் பதவியில் குபேரனிடத்தில் ( 67 ) பண்டிதகன் ( 68 ) விசாலாக்ஷன் யக்ஷராஜனாயிருப்பையெனக் கேட்டு வியா ( 69 ) துராதரன் ( 70 ) திருடகத்தன் ( 71 ) சரால் இறந்த மைந்தர் முதலியவரைக் சுகத்தன் ( 72 ) வாதவேகன் ( 73 ) சுவர்ச் கண்டு தவஞ்செய்கையில் காட்டுத் தீப் சசன் ( 74 ) ஆதித்யகேது ( 75 ) வெகு பற்றிவர அதிவகப்பட்டுக் காந்தாரி குந்தி வாதி ( 76 ) நாகத்தன் ( 77 ) அநுயாயி தஞ்சயனுடன் மேலுலகமடைந்தவன் . தரு ( 78 ) நிஷங்கி ( 79 ) கவசி ( 80 ) தண் மராஜனுக்குப் பட்டமான பதினெட்டாம் ( 81 ) தண்ட தரன் ( 82 ) தனுக்கிரகன் வருஷம் இறந்தான் . இவன் காந்தருவ ( 83 ) உக்கிரன் ( 84 ) பீமரதன் ( 85 ) அம்சம் லீரன் ( 86 ) வீரவாகு ( 87 ) அலோலுபன் 2 . பாதாளவாசியாகிய நாகன . ( 88 ) அபயன் ( 89 ) இரௌத்திரகர்மன் 3 . சக்கிராங்கன் குமரன் . இவன் தன் ( 90 ) திருடரதன் ( 91 ) அநாதிருடியன் குலம் நீங்கித் தன் பாரியுடன் நந்தன வனத் ( 92 ) குண்ட பேதன் ( 93 ) விராவி ( 94 ) திற் சென்று மிருத்தியு லிங்கம் பூசித்து தீர்க்கலோசான் ( 95 ) தீர்க்கவாகு ( 96 ) வாணாசுரனாகப் பிறந்து குடமுழாமுழக் மகாவாகு ( 97 ) வியுடோரு ( 98 ) கன கினவன் . ( கடம்பவதபுராணம் ) காங்கதன் ( 19 ) குண்டசித்து ( 100 ) சித் 4 . ஒரு காந்தருவன் . இவளை யிந்தி திரகன் . பான் . மருத்துச் செய்த யாகத்தில் பிரகஸ் திருதராஷ்டிரை தருமன் புதரி . விச்சுளி பதியைப் புரோகிதராய்க் கொள்ள எவர்க ளைப் பெற்றவள் பட்டவன் . ( பார - அச்வமேதபர்வம் ) . | திருதவாதன் - ஒரு வேதியன் . இவன் திருதராஷ்டிரன் புத்திரர் நூற்றுவர் - ( 1 ) துரி மனைவி புத்திரனைக் கூடிய பாபம் பற்ற யோ தனன் ( 2 ) யுயுத்சு ( 3 ) துச்சாதனன் | தௌ தபாப தீர்த்த ஸ்நாகஞ்செய்து நல ( 4 ) துச்சகன் ( 5 ) துச்சலன் ( 6 ) துர்மு ' மடைந்தாள் . ( பிரமபுராணம் ) கன் ( 7 ) விவிஞ்சதி ( 8 ) விகர்ண ன் ( 9 ) திருதவன்மா - ஒரு சோழன் . திருவேங் சலசந்தன் ( 10 ) சுலோசகன் ( 11 ) விந் - கடமலை யுண்டான காலத் திருந்தவன . தன் ( 12 ) அனுவிந்தன் ( 13 ) தூர்த் தரு டன் ( 14 ) சுவாகு ( 15 ) துர்ப்பிரதருட திருதன் - 1 . காந்தாரன் போன் . ணன் ( 16 ) தூர்மருடணன் ( 17 ) துருமு - 2 . இவன் ருக்குவேதத்திற் புகழப்பட் கன் ( 18 ) தூக்கருணன் ( 19 ) கர்ணன் டவன் . ( 20 ) சித்திரன் ( 21 ) உபசித்திரன் ( 22 ) திருதி - 1 மனுவென்னும் ஏகாதசருத்திரன் இத்திசொக்கன் ( 23 ) சாரு ( 24 ) சித்திரா தேவி . கென் ( 25 ) துர்மதன் ( 26 ) . துர்பிரகா 2 . ( சூ . ) விபிலாசுவன் குமரன் . cன் ( 27 ) விவித்சு ( 28 ) விகடன் ( 29 ) 3 . தக்ஷன் பெண் . தருமன் தே