அபிதான சிந்தாமணி

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி 832 திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி பிள்ளையார் தருமபுரம் அணைந்தார். அத் அனுப்பினர். பிறகு பிள்ளையார் அவ்விடம் தலம் திருசீலகண்டயாழ்ப் பாணரின் தாய் நீங்கித் திருப்புகலூர் அடைந்து அவ்விடம் பிறந்த இடமா தலால் அவர் சுற்றத்தவர் எதிர்கொண்ட முருகநாயனாருடன் தரிச எதிர்கொண்டு பாணரை நோக்கி நீர் பிள் னஞ் செய்திருக்கையில் ஆங்கு வந்த திரு ளையாரின் திருப்பதிகத்தை யாழிலிட்டு நாவுக்காசுகளை எதிர்கொண்டு அழைத்துத் வாசித்தலால் இசை யுலக முழுதும் பாவு திருவாரூரின் புகழ்கேட்டு அவ்விடம் கின்றது என்றனர். இதைக் கேட்ட திரு எழுந்தருளி வன்மீகநாதரைத் தரிசித்து நீலகண்டயாழ்ப்பாணர் நடுங்கிப் பிள்ளை மீண்டும் திருப்புகலூரை யடைந்து திருநா யாரை இசை, யாழில் அடங்காதிருக்கப் வுக்கரசுகளுடனும் முருக நாயனாருடனும் பதிக மோதக் கேட்டுக் கொண்டனர் எழுந்தருளி யிருந்தனர். இவ்விடம் பிள் பிள்ளையார் அவ்வகை "மாதர் மடப்பிடி ளையாரிருக்குஞ் செய்திகேட்டு திருநீலநக்க யும்" எனும் யாழ்முரி பாடினர். பாணர் நாயனாரும் அவ்விடம் சென்றிருந்தனர். அப் பாசுரத்தை யாழில் வாசிக்க இயலா பிள்ளையார் அவ்விடம் நீங்கித் திருக்கடவூ மையால் யாழைமுரிக்கத் தொடங்கினர். சடைந்து குங்கிலியக்கலய நாயனார் எதிர் பிள்ளையார் யாழினை வாங்கிச் சிவமூர்த்தி கொள்ள அத்தலம் சேவித்து அவர்வீட்டில் யின் புகழினடங்குமோ என்று மீண்டும் அமுதுண்டு இருந் தனர். மறுநாள் சிவாஞ் பாணரிடம் தந்தருளினர். பின் அவ்வி ஞைப்படி திருநாவுக்கரசுகளுடன் திருவீழி டம் நீங்கிச் திருச்சாத்தமங்கை யடைந்து மிழலை சென்று சீர்காழியிற்கண்ட திருக் தம்மை எதிர்கொண்ட திருநீலநக்க நாயனா கோலத்தை அங்குத் தரிசித்து மழையின் ருடன, அயவந்தி தரிசித்து அவர் வீட்டில் 'மையால் உயிர்களும் சிவனடியார்களும் விருந்துண்டு நீங்கிப் பல தலங்கள் சேவித் வருந்து தற்கிரங்கி இருவரும் திருத்துயில் துத் திருச்செங்காட்டங்குடி சேவிக்கச் கொண்டனர். அவ்விருமூர்த்திகளின் கலை சென்றனர். அங்குச் சிறுத்தொண்ட நாய விலும் சிவமூர்த்தி எழுந்தருளி இப்பஞ் னார் எதிர்கொள்ள, அவருடன் கணபதீச்சு சம் நீங்கி மழைபெய்து நாடு செழிக்குமள வரம் வணங்கி அவரிடம் விருந்துண்டு வும் உங்களிருவர்க்கும் பொற்காசுகொடு அவ்விடம் நீங்கித் திருமருகலுக்குச் சிவ 'போம் அவற்றால் சிவனடியவரை உண் தரிசினத்திற்கு எழுந்தருளினர். அங்குத் பிக்க என்று திருவாய்மலர்ந்து மறைந்தரு தாமன் எனும் வணிகபுத்திரி தன் பிதா ளினர். விழித்து இருவரும் நித்தியதை தன்னையொழிந்த அறுவரையும் தன் மருக மித்தியாதிகளை முடித்துத் திருக்கோயி ருக்குக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி லடைந்து திருவாயிலில் பொற்காசு இருக் அறுவரையும் பிறரிடம் பொருள் பெற்று கக்கண்டு தொழுது எடுத்துச் சிவனடிய மணஞ் செய்வித்துத் தன்னையு மவ்வாறு வரை உண்பித்து வருகையில் திருநாவுக் செய்ய எண்ணியிருக்கையில் இவள் தன் காசுகள் திருமடத்தில் அடியவர் விரைந்து பிதாவின் மருகனிடம் இரக்கமடைந்து உண்பதையும் தம்மடத்தில் காலதாமதங் அவனைத் தான் மணந்து கொள்ளும்படி கொண்டு அடியவர் உண்பதையும் நோக் துணிந்து அவனுடன் பிதா அறியாமல் கிக் காரணம் வினவினர். பரிசாரகர் வெளிவந்து இத்தலத்தில் அவ்வணிக காசிற்கு வாசிகேட்குதலால் காலதாமதமா குமாரனுடன தங்கினள். அன்றிரவு நாயக தலையம் திருநாவுக்கரசுகள் காசிற்கு வாசி னாகக்கொள்ள நினைந்த வணிக குமான் 'வேண்டாமையையும் அறிவித்தனர். அத பாம்பு தீண்ட இறந்தனன். இவ்வணிக னைப் பிள்ளையார், திருநாவுக்கரசுகள் அக் கன்னிகை அவனைத் தீண்டாது, அத்தலத் காசு பெறுதல் திருத்தொண்டின் பலன் இல் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவமூர்த்திய எனத் தாழே யறிந்து வாசி தீரக் காசு -ம் தன் குறைகூறி இரந்தனள். இவளது வேண்டி அடியவரை உண்பித்து வருகை குறைகேட்ட அவ்விடம் எழுந்தருளிய யில் மழை பொழிந்து உலகம் செழித்தது. பிள்ளையார் அவளிடம் கருணைகூர்ந்து பிள்ளையார் அவ்விடம் நீங்கித் திருநாவுக் சடையாயெனுமால் சாணீயெனுமால் காசுகளுடன் வேதாரணியம் எழுந்தருளி எனுந் திருப்பதிக மோதினர். வணிகன் னர். முன் வேதம் பூசித்த காலத்தில் மூடப் உயிர்பெற்று எழுந்தனன். பிள்ளையார் பட்ட திருக்க தவத்தைத் திறந்து தரிசனம் அவ்விருவரையும் மணஞ் செய்துகொள்ள செய்ய ஆவலுள்ள பிள்ளையார், அப்பறை நளியிரு இரந்து எழுந்டர்க்கி டம் தருமனுமான் பட்டதில் WIK
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி 832 திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி பிள்ளையார் தருமபுரம் அணைந்தார் . அத் அனுப்பினர் . பிறகு பிள்ளையார் அவ்விடம் தலம் திருசீலகண்டயாழ்ப் பாணரின் தாய் நீங்கித் திருப்புகலூர் அடைந்து அவ்விடம் பிறந்த இடமா தலால் அவர் சுற்றத்தவர் எதிர்கொண்ட முருகநாயனாருடன் தரிச எதிர்கொண்டு பாணரை நோக்கி நீர் பிள் னஞ் செய்திருக்கையில் ஆங்கு வந்த திரு ளையாரின் திருப்பதிகத்தை யாழிலிட்டு நாவுக்காசுகளை எதிர்கொண்டு அழைத்துத் வாசித்தலால் இசை யுலக முழுதும் பாவு திருவாரூரின் புகழ்கேட்டு அவ்விடம் கின்றது என்றனர் . இதைக் கேட்ட திரு எழுந்தருளி வன்மீகநாதரைத் தரிசித்து நீலகண்டயாழ்ப்பாணர் நடுங்கிப் பிள்ளை மீண்டும் திருப்புகலூரை யடைந்து திருநா யாரை இசை யாழில் அடங்காதிருக்கப் வுக்கரசுகளுடனும் முருக நாயனாருடனும் பதிக மோதக் கேட்டுக் கொண்டனர் எழுந்தருளி யிருந்தனர் . இவ்விடம் பிள் பிள்ளையார் அவ்வகை மாதர் மடப்பிடி ளையாரிருக்குஞ் செய்திகேட்டு திருநீலநக்க யும் எனும் யாழ்முரி பாடினர் . பாணர் நாயனாரும் அவ்விடம் சென்றிருந்தனர் . அப் பாசுரத்தை யாழில் வாசிக்க இயலா பிள்ளையார் அவ்விடம் நீங்கித் திருக்கடவூ மையால் யாழைமுரிக்கத் தொடங்கினர் . சடைந்து குங்கிலியக்கலய நாயனார் எதிர் பிள்ளையார் யாழினை வாங்கிச் சிவமூர்த்தி கொள்ள அத்தலம் சேவித்து அவர்வீட்டில் யின் புகழினடங்குமோ என்று மீண்டும் அமுதுண்டு இருந் தனர் . மறுநாள் சிவாஞ் பாணரிடம் தந்தருளினர் . பின் அவ்வி ஞைப்படி திருநாவுக்கரசுகளுடன் திருவீழி டம் நீங்கிச் திருச்சாத்தமங்கை யடைந்து மிழலை சென்று சீர்காழியிற்கண்ட திருக் தம்மை எதிர்கொண்ட திருநீலநக்க நாயனா கோலத்தை அங்குத் தரிசித்து மழையின் ருடன அயவந்தி தரிசித்து அவர் வீட்டில் ' மையால் உயிர்களும் சிவனடியார்களும் விருந்துண்டு நீங்கிப் பல தலங்கள் சேவித் வருந்து தற்கிரங்கி இருவரும் திருத்துயில் துத் திருச்செங்காட்டங்குடி சேவிக்கச் கொண்டனர் . அவ்விருமூர்த்திகளின் கலை சென்றனர் . அங்குச் சிறுத்தொண்ட நாய விலும் சிவமூர்த்தி எழுந்தருளி இப்பஞ் னார் எதிர்கொள்ள அவருடன் கணபதீச்சு சம் நீங்கி மழைபெய்து நாடு செழிக்குமள வரம் வணங்கி அவரிடம் விருந்துண்டு வும் உங்களிருவர்க்கும் பொற்காசுகொடு அவ்விடம் நீங்கித் திருமருகலுக்குச் சிவ ' போம் அவற்றால் சிவனடியவரை உண் தரிசினத்திற்கு எழுந்தருளினர் . அங்குத் பிக்க என்று திருவாய்மலர்ந்து மறைந்தரு தாமன் எனும் வணிகபுத்திரி தன் பிதா ளினர் . விழித்து இருவரும் நித்தியதை தன்னையொழிந்த அறுவரையும் தன் மருக மித்தியாதிகளை முடித்துத் திருக்கோயி ருக்குக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி லடைந்து திருவாயிலில் பொற்காசு இருக் அறுவரையும் பிறரிடம் பொருள் பெற்று கக்கண்டு தொழுது எடுத்துச் சிவனடிய மணஞ் செய்வித்துத் தன்னையு மவ்வாறு வரை உண்பித்து வருகையில் திருநாவுக் செய்ய எண்ணியிருக்கையில் இவள் தன் காசுகள் திருமடத்தில் அடியவர் விரைந்து பிதாவின் மருகனிடம் இரக்கமடைந்து உண்பதையும் தம்மடத்தில் காலதாமதங் அவனைத் தான் மணந்து கொள்ளும்படி கொண்டு அடியவர் உண்பதையும் நோக் துணிந்து அவனுடன் பிதா அறியாமல் கிக் காரணம் வினவினர் . பரிசாரகர் வெளிவந்து இத்தலத்தில் அவ்வணிக காசிற்கு வாசிகேட்குதலால் காலதாமதமா குமாரனுடன தங்கினள் . அன்றிரவு நாயக தலையம் திருநாவுக்கரசுகள் காசிற்கு வாசி னாகக்கொள்ள நினைந்த வணிக குமான் ' வேண்டாமையையும் அறிவித்தனர் . அத பாம்பு தீண்ட இறந்தனன் . இவ்வணிக னைப் பிள்ளையார் திருநாவுக்கரசுகள் அக் கன்னிகை அவனைத் தீண்டாது அத்தலத் காசு பெறுதல் திருத்தொண்டின் பலன் இல் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவமூர்த்திய எனத் தாழே யறிந்து வாசி தீரக் காசு - ம் தன் குறைகூறி இரந்தனள் . இவளது வேண்டி அடியவரை உண்பித்து வருகை குறைகேட்ட அவ்விடம் எழுந்தருளிய யில் மழை பொழிந்து உலகம் செழித்தது . பிள்ளையார் அவளிடம் கருணைகூர்ந்து பிள்ளையார் அவ்விடம் நீங்கித் திருநாவுக் சடையாயெனுமால் சாணீயெனுமால் காசுகளுடன் வேதாரணியம் எழுந்தருளி எனுந் திருப்பதிக மோதினர் . வணிகன் னர் . முன் வேதம் பூசித்த காலத்தில் மூடப் உயிர்பெற்று எழுந்தனன் . பிள்ளையார் பட்ட திருக்க தவத்தைத் திறந்து தரிசனம் அவ்விருவரையும் மணஞ் செய்துகொள்ள செய்ய ஆவலுள்ள பிள்ளையார் அப்பறை நளியிரு இரந்து எழுந்டர்க்கி டம் தருமனுமான் பட்டதில் WIK