அபிதான சிந்தாமணி

ம்பர்கிழானருவந்தை, அம்பலவாணதேசிகர் 4. ஓர் மாப்பிசின். இது அஸ்ஸாம், அவமதித்துச் சலபானஞ்செய்த அரசனைக் சீனா, ஜபான், இந்தியாவில் தக்கன், திரு கொல்ல எண்ணித் தமது சடையிலொன் வாங்கூர் முதலிய இடங்களில் அகப்படும் றைக் கோபத்துடன் பூமியிலெறிய அதி மருந்துச்சரக்கு. னின்றும் ஒரு பூதமுண்டாகி அரசனை பும்பர்கீழானருவநீதை - கலலாடரால் எதிர்க்க அரசன் அதை விஷ்ணு சக்கிரத் 'பாடப்பெற்ற வள்ளல், திவாகரரால் திவா தாற் கொன்றனன். பிறகு சக்கிரம் முனி கரத்துள் புகழப்பட்டவன். இவனுக்கு வரைத் துரத்த முனிவர், திரிமூர்த்திக அருவந்தையெனவும் பெயர். (புற - நா.) ளிடஞ் சென்றும் விடாமை கண்டு அர அம்பர்மாகாளம் - அம்பன், அம்பாசுரன் சனை அடைக்கலம் புகுந்து வேண்ட அர எனும் அசுார் இருவர்களைக் காளி கொலை சன் சக்கிர த்தை வேண்டிக் கொல்லாது செய்த, பாவம் நீங்கப் பூசித்த சிவஸ்தலம். காத்தனன், முனிவர் பயநீங்கி அரசனை (வீரசிங்கா தன புராணம்). ஆசீர்வதித்தனர். இவன் குமார் விரூபன், அம்பர்ஷன்-1. (சூ.) நபாகன புத்திரன். கேதுமான். இவனது சரித்திரத்தைப் இவன், விஷ்ணுவை எண்ணித் தவம் பருவதனைக் காண்க. (பாகவதம்). புரிய விஷ்ணு இந்திரனுருக்கொண்டு 2. இஷ்வாகுவம்சத்து மாந்தாதாவின் எதிர்வர அரசன் உம்மை நினைந்து தவம் குமரன். இவன் குமரன் யவனாசவன். புரியவில்லை உமது பதஞ்செல்க என, 3. ஓர் அரசன். இவன் குமரன், சிந் விஷ்ணுமூர்த்தி தம் முருக்காட்ட மகிழ்ந்து துத்வீபன். . பலவரம் பெற்றவன். இவன் பெண் அம்பலக்காரர் -மறவர் கள்ளர்களில் தலை ஸ்ரீமதி. இவன் அரண்மனையில் ஸ்ரீ சைல வர். இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டு முத் முனிவனை விஷ்ணு அபகரித்தனர். இவன், திரியரை யொத்தவர்கள். இவர்களுக்கு இந்திரனுடன் ஒரு ஆசனத்திருந்தவன். விதவா விவாகம் உரித்து. இவர்களுக்குச் இவன் சேநாபதி, சுவேதன். பருவதன், சேர்வைக்காரர் எனவும், மாளவராயர், நாரதன் இவ்விருவரும் ஸ்ரீமதியை விரு முதாரசர், வன்னியர், எனவும் பட்ட ம்பி, இவனிடஞ்சென்று விஷ்ணுமாயை முண்டு. இவர்கள் கண்ணப்பர் சந்ததி பாலவளை இழந்து கோபத்தால் அந்த யென்பர். ஒவ்வொரு அம்பலக்காரனுக் காரத்தையேவ அதை விஷ்ணு கொடுத்த கும் ஒரு வேலைக்காரன் உண்டு. அவன் சக்கிரத்தாற் காத்துக்கொண்டவன். இவன் குடிப்பிள்ளை . (தர்ஸ்ட ன்). ஒருகாலத்தில் யாகப்பசுவை இழந்ததனால் அம்பலவாசிகள் - இவர்கள் மலபார் நாய் அப்பசுவிற்குப் பதில் நரப்பசுகொள்ள டில் கோயில்வேலை செய்பவர்கள். இவர் எண்ணி இருசிகன் குமானாகிய சுநச்சே களில் புதுவரல், சாக்கியர், நம்பியாசான், பனை விலைகொடுத்து வாங்கிச் செல்லு பிடாரன், பிசிரோதி, வாரியன், நம்பி, கையில் சுநச்சேபன் விச்வாமித்திரரிடம் தெய்யம்பாடி, புஷ்பகன், பூப்பள்ளி, அடி நடந்தது கூற, விச்வாமித்திரர் அவனுக்கு கள், நம்பிடி, பிளப்பள்ளி, நாட்டுப்பட் மிருத்யுஞ் ஜய மந்திரம் உபதேசித்து டம், தையாத்துணி, குருக்கள், எனப் பல அனுப்பினர். சுநச்சேபன் யாகத்தில் மங் வகுப்புண்டு. இவர்களிற் சிலர் கோவில் திரத்தைச் செபிக்கத் தேவர் அரசனைக் வேலை செய்யாமலும் இருக்கின்றனர். கண்டு நாங்கள் அவிபெற்றோமெனக் கூறி (தர்ஸ்ட ன்). இப்புதல்வனைக் காத்தனர். இவன் ஏகாதசி அம்பலவாண கவிராயர் - 1. சதுரகிரி விரதம் அனுஷ்டித்து முடிவில் அறுபது அறப்பளீசுரரை முன்னிட்டு அறப்பளீசுர கோ தானஞ் செய்து துவாதசியில் பாரணை சதகமெனும் நீதி நூல் பாடிய கவி. அருணா செய்ய இருக்கையில் துருவாசர் அதிதி சலக்கவிராயர் குமரர். யாகவந்து அன்னம்வேண்ட அரசன் களிப் 2. இவர் மருதூரிலிருந்த கவிவல்லவர். புற்று வருகவென் றனன். முனிவர், காளி ஆதித்தபுரி புராணம் பாடியவர். ந்தி நதிசென் தீர்த்தமாடுகையில் அர அம்பலவாண தேசிகர்- பண்டார சாத்திரத் சன் துவாதசி கடத்தலை எண்ணிப்பயந்தவ தில் பதினொன்றாகிய அதிசயமாலை, உய னாகிச் சலபானஞ் செய்தனன். தம் கருமம் தேசவெண்பா, உபாயநிட்டைவெண்பா, முடித்துத் திரும்பிய முனிவர், அரசன் உயிரட்டவணை, சன்மார்க்கசித்தியார், சித் செய்கையறிந்து கோபித்துத் தம்மை தாந்தசிகாமணி, சித்தாந்த பஃறொடை, -10
ம்பர்கிழானருவந்தை அம்பலவாணதேசிகர் 4 . ஓர் மாப்பிசின் . இது அஸ்ஸாம் அவமதித்துச் சலபானஞ்செய்த அரசனைக் சீனா ஜபான் இந்தியாவில் தக்கன் திரு கொல்ல எண்ணித் தமது சடையிலொன் வாங்கூர் முதலிய இடங்களில் அகப்படும் றைக் கோபத்துடன் பூமியிலெறிய அதி மருந்துச்சரக்கு . னின்றும் ஒரு பூதமுண்டாகி அரசனை பும்பர்கீழானருவநீதை - கலலாடரால் எதிர்க்க அரசன் அதை விஷ்ணு சக்கிரத் ' பாடப்பெற்ற வள்ளல் திவாகரரால் திவா தாற் கொன்றனன் . பிறகு சக்கிரம் முனி கரத்துள் புகழப்பட்டவன் . இவனுக்கு வரைத் துரத்த முனிவர் திரிமூர்த்திக அருவந்தையெனவும் பெயர் . ( புற - நா . ) ளிடஞ் சென்றும் விடாமை கண்டு அர அம்பர்மாகாளம் - அம்பன் அம்பாசுரன் சனை அடைக்கலம் புகுந்து வேண்ட அர எனும் அசுார் இருவர்களைக் காளி கொலை சன் சக்கிர த்தை வேண்டிக் கொல்லாது செய்த பாவம் நீங்கப் பூசித்த சிவஸ்தலம் . காத்தனன் முனிவர் பயநீங்கி அரசனை ( வீரசிங்கா தன புராணம் ) . ஆசீர்வதித்தனர் . இவன் குமார் விரூபன் அம்பர்ஷன் - 1 . ( சூ . ) நபாகன புத்திரன் . கேதுமான் . இவனது சரித்திரத்தைப் இவன் விஷ்ணுவை எண்ணித் தவம் பருவதனைக் காண்க . ( பாகவதம் ) . புரிய விஷ்ணு இந்திரனுருக்கொண்டு 2 . இஷ்வாகுவம்சத்து மாந்தாதாவின் எதிர்வர அரசன் உம்மை நினைந்து தவம் குமரன் . இவன் குமரன் யவனாசவன் . புரியவில்லை உமது பதஞ்செல்க என 3 . ஓர் அரசன் . இவன் குமரன் சிந் விஷ்ணுமூர்த்தி தம் முருக்காட்ட மகிழ்ந்து துத்வீபன் . . பலவரம் பெற்றவன் . இவன் பெண் அம்பலக்காரர் - மறவர் கள்ளர்களில் தலை ஸ்ரீமதி . இவன் அரண்மனையில் ஸ்ரீ சைல வர் . இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டு முத் முனிவனை விஷ்ணு அபகரித்தனர் . இவன் திரியரை யொத்தவர்கள் . இவர்களுக்கு இந்திரனுடன் ஒரு ஆசனத்திருந்தவன் . விதவா விவாகம் உரித்து . இவர்களுக்குச் இவன் சேநாபதி சுவேதன் . பருவதன் சேர்வைக்காரர் எனவும் மாளவராயர் நாரதன் இவ்விருவரும் ஸ்ரீமதியை விரு முதாரசர் வன்னியர் எனவும் பட்ட ம்பி இவனிடஞ்சென்று விஷ்ணுமாயை முண்டு . இவர்கள் கண்ணப்பர் சந்ததி பாலவளை இழந்து கோபத்தால் அந்த யென்பர் . ஒவ்வொரு அம்பலக்காரனுக் காரத்தையேவ அதை விஷ்ணு கொடுத்த கும் ஒரு வேலைக்காரன் உண்டு . அவன் சக்கிரத்தாற் காத்துக்கொண்டவன் . இவன் குடிப்பிள்ளை . ( தர்ஸ்ட ன் ) . ஒருகாலத்தில் யாகப்பசுவை இழந்ததனால் அம்பலவாசிகள் - இவர்கள் மலபார் நாய் அப்பசுவிற்குப் பதில் நரப்பசுகொள்ள டில் கோயில்வேலை செய்பவர்கள் . இவர் எண்ணி இருசிகன் குமானாகிய சுநச்சே களில் புதுவரல் சாக்கியர் நம்பியாசான் பனை விலைகொடுத்து வாங்கிச் செல்லு பிடாரன் பிசிரோதி வாரியன் நம்பி கையில் சுநச்சேபன் விச்வாமித்திரரிடம் தெய்யம்பாடி புஷ்பகன் பூப்பள்ளி அடி நடந்தது கூற விச்வாமித்திரர் அவனுக்கு கள் நம்பிடி பிளப்பள்ளி நாட்டுப்பட் மிருத்யுஞ் ஜய மந்திரம் உபதேசித்து டம் தையாத்துணி குருக்கள் எனப் பல அனுப்பினர் . சுநச்சேபன் யாகத்தில் மங் வகுப்புண்டு . இவர்களிற் சிலர் கோவில் திரத்தைச் செபிக்கத் தேவர் அரசனைக் வேலை செய்யாமலும் இருக்கின்றனர் . கண்டு நாங்கள் அவிபெற்றோமெனக் கூறி ( தர்ஸ்ட ன் ) . இப்புதல்வனைக் காத்தனர் . இவன் ஏகாதசி அம்பலவாண கவிராயர் - 1 . சதுரகிரி விரதம் அனுஷ்டித்து முடிவில் அறுபது அறப்பளீசுரரை முன்னிட்டு அறப்பளீசுர கோ தானஞ் செய்து துவாதசியில் பாரணை சதகமெனும் நீதி நூல் பாடிய கவி . அருணா செய்ய இருக்கையில் துருவாசர் அதிதி சலக்கவிராயர் குமரர் . யாகவந்து அன்னம்வேண்ட அரசன் களிப் 2 . இவர் மருதூரிலிருந்த கவிவல்லவர் . புற்று வருகவென் றனன் . முனிவர் காளி ஆதித்தபுரி புராணம் பாடியவர் . ந்தி நதிசென் தீர்த்தமாடுகையில் அர அம்பலவாண தேசிகர் - பண்டார சாத்திரத் சன் துவாதசி கடத்தலை எண்ணிப்பயந்தவ தில் பதினொன்றாகிய அதிசயமாலை உய னாகிச் சலபானஞ் செய்தனன் . தம் கருமம் தேசவெண்பா உபாயநிட்டைவெண்பா முடித்துத் திரும்பிய முனிவர் அரசன் உயிரட்டவணை சன்மார்க்கசித்தியார் சித் செய்கையறிந்து கோபித்துத் தம்மை தாந்தசிகாமணி சித்தாந்த பஃறொடை - 10