அபிதான சிந்தாமணி

திரியந்தனன் 825) திரிபுரம் பெற்று தேவர்க வெமூர்த்தி தேருரு த்தகரி, . இந்திரி யத்தி னுருவத்தைக்கொண்டு பரிணமித்த, திரிபுரபைாவிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் லாம். இதனை வட ஏலாற் பரிணாமாலங் | ஒன்று , | காரம் என்பர். திரிபுாம் -1. தாரகாசான் குமாரராகிய வித் 2. உவமைப் பொருள் உபமேயத்தின் துற்மாலி, தாரகாஷன், கமலாக்ஷன் இவர் உருவத்தைக்கொண்டு வேறுபடுதல். (பரி கள் மூவரும் சிவபூஜாபலத்தால், பொன் ணாமாலங்காரம்). வெள்ளி, இரும்புக் கோட்டைகளைப் திரிபந்தனன் -(கு.) திரியகுலான் குமான். பெற்று அக்கோட்டைகளுடன் பறந்து திரிபாகி - இது சொல்லணியி லொன்று. சென்று தேவர்களை வருத்தியிருந்தனர். மூன்றெழுத்தாய் ஒன்றின் பெயராய், முத இதனால் தேவர், சிவமூர்த்தியிடம் முறை லமீறும் ஒன்றின் பெயராய், இடையுமீ யிடச் சிவபிரானிவர்க ளிடத்துள்ள சிவப் றும் ஒன்றின் பெயராயினவென்று வாசி பற்று மாறில் இவர்க்குச் செல்வங்குறையு கம் செய்வது. பாதிரி என நிறுத்தி, மெனக்கூறக் கேட்டுக் களிப்புடன் விஷ் பாதிரி, பாரி, திரி, என் றவிழ்ப்ப து. ணுமூர்த்தியிடம் சென்று சிவமூர்த்தி திரு (யாப்பு - வி.) | வாய் மலர்ந் தருளியதைக் கூறினர் விஷ் திரிபாததிரிழர்த்தி - சிவமூர்த்தி ஒருவரே ணுமூர்த்தி, தாம் புத்தராயவ தரித்து நாரத தம்மில் பிரமவிஷ்ணுக்களை யொடுக்கிக் ரைச் சீடராகக் கொண்டு திரிபுராதிகளி கொண்டு தாம் ஒருவரே திரிமூர்த்தி சுவ -ஞ் சென்று அவர்களுக்குள்ள சிவப்பற் ரூபர் என்பதைத் தெரிவிக்க நின்ற திருக் றைக் கெடுத்தனர். அதனால் புத்தர் சிவ கோலம். விரோதிகளாயினர். சிவமூர்த்தி இவ்வசுர திரிபுட்காயோகம் - முக்கால் நாளான புனர் ரது இறுமாப்பைக் கெடுக்க எண்ணித் பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி; கால் நாளான தேவர்களை நோக்கித் தேர்கொண்டுவரக் கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடமும், பத் கட்டளையிட்டனர். விஷ்ணுமூர்த்தி, சூர்ய, திரையான துதியை, சப்தமி, துவாதசியும், சந்திரர்களைத் தேருருளையாகவும், காலம், வெள்ளி, வியாழம், செவ்வாய் சேர்ந்த வானம், உதயகிரி, அத்தகிரி, காட்டை , நாள் திரிபுட்காயோகமாம். இவ்யோகத் கணம், லவம், வேள்வி, ஐம்பூதம், இந்திரி தில் மரித்தல், சுடுதல் செய்தால் அக்குடி யம் இவற்றை முறையே பார், மேலிடம், 'யில் மூவர் மரிப்பர். (விதானமாலை). நகம், முன் கொம்பு, கொம்புக்காதாரப் திரிபுரதாசர் - இவர் மதுராநகரத்தரசனது. பொருள்களாகவும், புராணங்களைப் பட மந்திரி. இவர் இல்லறத்து வெறுப்புள் மாகவும், உலோகாலோகபர்வதம் படியா ளவராய் மாதவன்மீது. சிந்தைகொண்டு கவும், அஷ்டகுல பர்வதங்கள் விதானமாக தமக்கிருந்த பொருள் முழுதும் பாகவதர்க் வும், அண்டமுகடு கொடிஞ்சியாகவும், குக் கொடுத்துப் பிக்ஷை செய்துகொண்டு இடைவெளி தட்டாகவும், வேதங்களைக் துளசிவனத்தில் கண்ணனைக்கண்டு அவன் குதிரைகளாகவும், வாசுகியை நாணாகவும், வடிவழகை யனுபவித்திருக்கையில் ஒரு மேருவை வில்லாகவும், பிரமனை முட் நாள் பெருமாளுக்கு ஒரு போர்வையிட கோல் பிடித்துத் தேரைச்செலுத்தும் சார எண்ணங் கொண்டு பொருளிலாமையால் தியாகவும் செய்வித்துத் தேர் முடிந்த மசிக்கூட்டினை விற்றுப் போர்வை வாங்கி தென்று கூறினர். சிவமூர்த்தி தேர்மேல் அர்ச்சகனிடந் தந்து பெருமாளுக்குப் போ ஆரோகணித்து வில்லைக் கையிலேந்தி ர்க்கவென அர்ச்சகன் இது பெருமாளுக் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பாணமாக்கி எய்யத் தப் பற்றாத போர்வையென்று படுக்கை தொடங்குகையில் விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மன பாகக் கொண்டனன். பெருமாள் தமக்குக் திலுதித்த இறுமாப்பை யெண்ணித் திரி குளிர் கலக்கச் செய்து நடுக்க அர்ச்சகர் புரத்தை நோக்கியும் இவரது எண்ணத்தை எங்குள்ள போர்வைகளும் போர்க்க நின் யெண்ணியும் சிரித்தனர். இச்சிரிப்பின் றிலது. தாசர் கொடுத்த கலைமேல் துயின் சுவாலையால் திரிபுரம் தீப்பட்டது. இதில் றோன் கனவிடைப் பெருமாள் சென்று மேற்கூறிய மூன்று அசுார் சிவபூசை விடா தாசா கொடுத்த கலையினைப் போர்க்கின் மல் இருந்தவராதலால் தீப்படாமல் காக் குளிரடங்குமென அவ்வாறு செய்யக் குளிர் கப்பட்டனர். நின்றது. இதனை யறிந்த பாகவதர் தாச 2. மற்றொரு காலத்தில் சாக ரைப் பணிந்து போற்றினர் பொருட்டுச் சிவபிரான் வேதங்கள் நாமும் 104
திரியந்தனன் 825 ) திரிபுரம் பெற்று தேவர்க வெமூர்த்தி தேருரு த்தகரி . இந்திரி யத்தி னுருவத்தைக்கொண்டு பரிணமித்த திரிபுரபைாவிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் லாம் . இதனை வட ஏலாற் பரிணாமாலங் | ஒன்று | காரம் என்பர் . திரிபுாம் - 1 . தாரகாசான் குமாரராகிய வித் 2 . உவமைப் பொருள் உபமேயத்தின் துற்மாலி தாரகாஷன் கமலாக்ஷன் இவர் உருவத்தைக்கொண்டு வேறுபடுதல் . ( பரி கள் மூவரும் சிவபூஜாபலத்தால் பொன் ணாமாலங்காரம் ) . வெள்ளி இரும்புக் கோட்டைகளைப் திரிபந்தனன் - ( கு . ) திரியகுலான் குமான் . பெற்று அக்கோட்டைகளுடன் பறந்து திரிபாகி - இது சொல்லணியி லொன்று . சென்று தேவர்களை வருத்தியிருந்தனர் . மூன்றெழுத்தாய் ஒன்றின் பெயராய் முத இதனால் தேவர் சிவமூர்த்தியிடம் முறை லமீறும் ஒன்றின் பெயராய் இடையுமீ யிடச் சிவபிரானிவர்க ளிடத்துள்ள சிவப் றும் ஒன்றின் பெயராயினவென்று வாசி பற்று மாறில் இவர்க்குச் செல்வங்குறையு கம் செய்வது . பாதிரி என நிறுத்தி மெனக்கூறக் கேட்டுக் களிப்புடன் விஷ் பாதிரி பாரி திரி என் றவிழ்ப்ப து . ணுமூர்த்தியிடம் சென்று சிவமூர்த்தி திரு ( யாப்பு - வி . ) | வாய் மலர்ந் தருளியதைக் கூறினர் விஷ் திரிபாததிரிழர்த்தி - சிவமூர்த்தி ஒருவரே ணுமூர்த்தி தாம் புத்தராயவ தரித்து நாரத தம்மில் பிரமவிஷ்ணுக்களை யொடுக்கிக் ரைச் சீடராகக் கொண்டு திரிபுராதிகளி கொண்டு தாம் ஒருவரே திரிமூர்த்தி சுவ - ஞ் சென்று அவர்களுக்குள்ள சிவப்பற் ரூபர் என்பதைத் தெரிவிக்க நின்ற திருக் றைக் கெடுத்தனர் . அதனால் புத்தர் சிவ கோலம் . விரோதிகளாயினர் . சிவமூர்த்தி இவ்வசுர திரிபுட்காயோகம் - முக்கால் நாளான புனர் ரது இறுமாப்பைக் கெடுக்க எண்ணித் பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி ; கால் நாளான தேவர்களை நோக்கித் தேர்கொண்டுவரக் கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடமும் பத் கட்டளையிட்டனர் . விஷ்ணுமூர்த்தி சூர்ய திரையான துதியை சப்தமி துவாதசியும் சந்திரர்களைத் தேருருளையாகவும் காலம் வெள்ளி வியாழம் செவ்வாய் சேர்ந்த வானம் உதயகிரி அத்தகிரி காட்டை நாள் திரிபுட்காயோகமாம் . இவ்யோகத் கணம் லவம் வேள்வி ஐம்பூதம் இந்திரி தில் மரித்தல் சுடுதல் செய்தால் அக்குடி யம் இவற்றை முறையே பார் மேலிடம் ' யில் மூவர் மரிப்பர் . ( விதானமாலை ) . நகம் முன் கொம்பு கொம்புக்காதாரப் திரிபுரதாசர் - இவர் மதுராநகரத்தரசனது . பொருள்களாகவும் புராணங்களைப் பட மந்திரி . இவர் இல்லறத்து வெறுப்புள் மாகவும் உலோகாலோகபர்வதம் படியா ளவராய் மாதவன்மீது . சிந்தைகொண்டு கவும் அஷ்டகுல பர்வதங்கள் விதானமாக தமக்கிருந்த பொருள் முழுதும் பாகவதர்க் வும் அண்டமுகடு கொடிஞ்சியாகவும் குக் கொடுத்துப் பிக்ஷை செய்துகொண்டு இடைவெளி தட்டாகவும் வேதங்களைக் துளசிவனத்தில் கண்ணனைக்கண்டு அவன் குதிரைகளாகவும் வாசுகியை நாணாகவும் வடிவழகை யனுபவித்திருக்கையில் ஒரு மேருவை வில்லாகவும் பிரமனை முட் நாள் பெருமாளுக்கு ஒரு போர்வையிட கோல் பிடித்துத் தேரைச்செலுத்தும் சார எண்ணங் கொண்டு பொருளிலாமையால் தியாகவும் செய்வித்துத் தேர் முடிந்த மசிக்கூட்டினை விற்றுப் போர்வை வாங்கி தென்று கூறினர் . சிவமூர்த்தி தேர்மேல் அர்ச்சகனிடந் தந்து பெருமாளுக்குப் போ ஆரோகணித்து வில்லைக் கையிலேந்தி ர்க்கவென அர்ச்சகன் இது பெருமாளுக் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் பாணமாக்கி எய்யத் தப் பற்றாத போர்வையென்று படுக்கை தொடங்குகையில் விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மன பாகக் கொண்டனன் . பெருமாள் தமக்குக் திலுதித்த இறுமாப்பை யெண்ணித் திரி குளிர் கலக்கச் செய்து நடுக்க அர்ச்சகர் புரத்தை நோக்கியும் இவரது எண்ணத்தை எங்குள்ள போர்வைகளும் போர்க்க நின் யெண்ணியும் சிரித்தனர் . இச்சிரிப்பின் றிலது . தாசர் கொடுத்த கலைமேல் துயின் சுவாலையால் திரிபுரம் தீப்பட்டது . இதில் றோன் கனவிடைப் பெருமாள் சென்று மேற்கூறிய மூன்று அசுார் சிவபூசை விடா தாசா கொடுத்த கலையினைப் போர்க்கின் மல் இருந்தவராதலால் தீப்படாமல் காக் குளிரடங்குமென அவ்வாறு செய்யக் குளிர் கப்பட்டனர் . நின்றது . இதனை யறிந்த பாகவதர் தாச 2 . மற்றொரு காலத்தில் சாக ரைப் பணிந்து போற்றினர் பொருட்டுச் சிவபிரான் வேதங்கள் நாமும் 104