அபிதான சிந்தாமணி

திராவகயந்திரம் 823 திரிசங்கு அங்கயந்திரம் பவளம், உடல்பாதான். மந்திரிசத்து சிறுபயிறு, கரும்பு, வாழை, செவ்விளநீர். திரிதத்து - (ச.) சுசியின் குமான், பிரமனுக் நகர்படுதிரவியம் - அரசன், பித்தன், மந்தி குச் சாரதி, இவன் குமரன் சாந்திர தன், யானை, கண்ணாடி. - கடல்படுதிரவியம் - திரிகூடம் - ஒரு பாவ தம். உப்பு, முத்து, பவளம், சங்கு முதலிய. திரிகூடராசப்பகவிராயர்-இவர் குற்றலம் திராவகயந்திரம் - மருந்திட்ட பாத்திரம். 'பாண்டிநாட்டில் மேல் அகரம் எனும் இரா அப் பாத்திரத்தின் பொருத்தமான தூம் மத்தில் வேளாளர் மரபில் பிறந்தவர். மகா பமைந்த நீர்நிலை மூடி எரிக்கத் தூம்பின் கவி, இவர் காலம் முத்துவிஜயரங்க சொக் வழி திரவம் இறங்குவது. கநாதநாயகர் காலம், அவர் இவர்க்கு நில திராவிட பூபதி - திராவிட தேசத்தரசன், முதலிய கொடுத்து ஆதரித்தார். இவர் குற இவனிடம் அகத்தியர் யாகத்திற்குப் பொ வஞ்சி பாடிய தால் களிப்படைந்த அரசர் ரூள் கேட்க இவன் அவரது எண்ணத்தை இவர்க்குக் கொடுத்த இடத்திற்குக் குற முடிக்கவில்லை. வஞ்சி மேடு என்று இப்பொழுதும் வழங்கு திராவிடம் - தமிழ்க்கு ஆரியரிட்ட ஒரு கிறது. இவர் செய்த நூல்கள் திருக்குற பெயர். ஒரு தேசம். சலபுராணம், குற்றாலக் குறவஞ்சி, குற் திராவிடாசாரி - வேதாந்த சூத்திரத்திற்குப் மூலமாலை, குற்றாலச்சிலேடை வெண்பா. பாஷ்யஞ் செய்தவர். குற்றாலயமகவந்தாதி, குற்றாலவுலா, பாம் திராக்ஷாராமம் - ஆந்திர, கர்னாடக, மகா பொருள் மாலை, குற்றாலக்கோவை, குழல் ராட்டிர தேசங்களுக்கு இடையிலிருக்கும் வாய்மொழிகலிப்பாமாலை, கோமளமாலை, பர்வதம், குற்றாலம் பிள்ளைத் தமிழ், நன்னகர்வெண் திராக்ஷை - இது கரடு முரடான கொடி, 'பா, குற்றாலவெண்பா அந்தாதி முதலிய, - இது உறுதியானது. ஒவ்வொரு கொடி திரிசங்கு -1. சூர்யகுலத்தரசன், திரிபந்த யிலும் பல கணுக்கள் உண்டு. இதன் னன் குமான், பாரி கேகய ராசபுத்திரியா இலைகள் பீர்க்கனிலைபோ லிருக்கும் ; பூ கிய சத்யவதி, இவன், தான் உடலுட சிறிதாக இருக்கும். பூ மாறினவுடன் பிஞ் சுவர்க்கமடைய வேண்டித் தனது ஆச ) சுகள் கொத்தாய் முதிர்ந்து பழமாம். ஒவ் யராகிய வசிட்ட முனிவரைக் கேட்க அவர் வொரு குலையில் (50) - க்கு மேற்பட்ட மறுத்ததால் ஆசாரியரைக் கோபித்தனன். பழங்களிருக்கும். குலை முனை குவிந்தும் அதனால் வசிட்டர் திரிசங்கினைச சண்டா அடி பருத்துமிருக்கும். பழங்கள் பசுமை ளனாகச் சபித்தனர். திரிசங்கு விச்வாமித்ர நிறமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பழத்திலும் ரிடம் அடைந்து நடந்ததைக் கூற விச்வா (2, 3) விதைகளுண்டு. இதன் உற்பத்தி மித்ர முனிவர் தமது தபோபலத்தினால் பதி வைத்தல், பழம் தின்றால் பித்த சாந் போகச் செய்து சுவர்க்கத்தை அடைந்த தம். தேனில் ஊறவிட்டுண்ணவும், சாரா னன். அவ்விடம் தேவர்கள் சண்டாள யம் செய்யவும் உதவும். தேகமுள்ள இவனைக் கண்டு தலைகீழாய்த் திரிககுத்து - ரசஸ்ஸு குமான. தள்ள விழுகையில் விச்வாமித்திரர் இவ திரிகடுகம் - சங்க மருவிய நீதி நூல், இது னுக்கு அபயம் தந்து ஒருபதம் தரப்பெற்று பதினெண்கீழ்க்கணக்குகளுள் ஒன்று. இது அந்தரத்தில் நின்றவன். இவன் குமான் நல்லா தனாரால் இயற்றப்பட்டது. மும்மூ அரிச்சந்திரன். சூர்யாரண்யன் குமான் ன்று பொருள்களை விளக்கும் வெண்பாக் எனவுங் கூறுவர். பிருது. குமரன் எனவுங் கள் (கடவுள் வாழ்த்துட்பட) நூற்றொன் கூறுவர். (பாகவதம்). றுடையது. 2. இவன் திரையாருணன் குமரன் ; திரிகந்தம் - கிராம்பூ, நாவற்பூ, சண்பகப் இவனுக்குச் சத்தியவதனன் எனவும் பெ யர். இவனது தீச்செயலால் இவனை இவன் கிரிகர்த்தம் - பாகலீக் தேசத்திற்குத் தென் பிதா வனத்திற் கோட்ட அவ்விடத்தில் மேற்கிலுள்ள விபாசைந்திக்குச் சமீபத்தி இவன் விச்வாமித்திரர் குடும்பத்தைக் காக் லுள்ள தேசம். இது ஆர்யாவர்த்தத்திற்கு கத் தீத்தொழில் செய்து கொண்டு வருகை மேற்கிலுள்ள தேசம். இத் தேசாதிபதி யில் இவன் பிதா வசிட்டரை நோக்கி அரிகர்த்த ன். Jalandhar, & part of the இராஜ்யத்திற்குக் குமரனில்லையென இன் d.strict of Labore. னும் சிறிது நாளில் சத்திய தனன் இராஜ் கீரிகாலவாசுதேவர் - யதுகுல பேதம் யம் பெறுவானெனக் கூறிச் சத்தியவ தன
திராவகயந்திரம் 823 திரிசங்கு அங்கயந்திரம் பவளம் உடல்பாதான் . மந்திரிசத்து சிறுபயிறு கரும்பு வாழை செவ்விளநீர் . திரிதத்து - ( . ) சுசியின் குமான் பிரமனுக் நகர்படுதிரவியம் - அரசன் பித்தன் மந்தி குச் சாரதி இவன் குமரன் சாந்திர தன் யானை கண்ணாடி . - கடல்படுதிரவியம் - திரிகூடம் - ஒரு பாவ தம் . உப்பு முத்து பவளம் சங்கு முதலிய . திரிகூடராசப்பகவிராயர் - இவர் குற்றலம் திராவகயந்திரம் - மருந்திட்ட பாத்திரம் . ' பாண்டிநாட்டில் மேல் அகரம் எனும் இரா அப் பாத்திரத்தின் பொருத்தமான தூம் மத்தில் வேளாளர் மரபில் பிறந்தவர் . மகா பமைந்த நீர்நிலை மூடி எரிக்கத் தூம்பின் கவி இவர் காலம் முத்துவிஜயரங்க சொக் வழி திரவம் இறங்குவது . கநாதநாயகர் காலம் அவர் இவர்க்கு நில திராவிட பூபதி - திராவிட தேசத்தரசன் முதலிய கொடுத்து ஆதரித்தார் . இவர் குற இவனிடம் அகத்தியர் யாகத்திற்குப் பொ வஞ்சி பாடிய தால் களிப்படைந்த அரசர் ரூள் கேட்க இவன் அவரது எண்ணத்தை இவர்க்குக் கொடுத்த இடத்திற்குக் குற முடிக்கவில்லை . வஞ்சி மேடு என்று இப்பொழுதும் வழங்கு திராவிடம் - தமிழ்க்கு ஆரியரிட்ட ஒரு கிறது . இவர் செய்த நூல்கள் திருக்குற பெயர் . ஒரு தேசம் . சலபுராணம் குற்றாலக் குறவஞ்சி குற் திராவிடாசாரி - வேதாந்த சூத்திரத்திற்குப் மூலமாலை குற்றாலச்சிலேடை வெண்பா . பாஷ்யஞ் செய்தவர் . குற்றாலயமகவந்தாதி குற்றாலவுலா பாம் திராக்ஷாராமம் - ஆந்திர கர்னாடக மகா பொருள் மாலை குற்றாலக்கோவை குழல் ராட்டிர தேசங்களுக்கு இடையிலிருக்கும் வாய்மொழிகலிப்பாமாலை கோமளமாலை பர்வதம் குற்றாலம் பிள்ளைத் தமிழ் நன்னகர்வெண் திராக்ஷை - இது கரடு முரடான கொடி ' பா குற்றாலவெண்பா அந்தாதி முதலிய - இது உறுதியானது . ஒவ்வொரு கொடி திரிசங்கு - 1 . சூர்யகுலத்தரசன் திரிபந்த யிலும் பல கணுக்கள் உண்டு . இதன் னன் குமான் பாரி கேகய ராசபுத்திரியா இலைகள் பீர்க்கனிலைபோ லிருக்கும் ; பூ கிய சத்யவதி இவன் தான் உடலுட சிறிதாக இருக்கும் . பூ மாறினவுடன் பிஞ் சுவர்க்கமடைய வேண்டித் தனது ஆச ) சுகள் கொத்தாய் முதிர்ந்து பழமாம் . ஒவ் யராகிய வசிட்ட முனிவரைக் கேட்க அவர் வொரு குலையில் ( 50 ) - க்கு மேற்பட்ட மறுத்ததால் ஆசாரியரைக் கோபித்தனன் . பழங்களிருக்கும் . குலை முனை குவிந்தும் அதனால் வசிட்டர் திரிசங்கினைச சண்டா அடி பருத்துமிருக்கும் . பழங்கள் பசுமை ளனாகச் சபித்தனர் . திரிசங்கு விச்வாமித்ர நிறமாக இருக்கும் . ஒவ்வொரு பழத்திலும் ரிடம் அடைந்து நடந்ததைக் கூற விச்வா ( 2 3 ) விதைகளுண்டு . இதன் உற்பத்தி மித்ர முனிவர் தமது தபோபலத்தினால் பதி வைத்தல் பழம் தின்றால் பித்த சாந் போகச் செய்து சுவர்க்கத்தை அடைந்த தம் . தேனில் ஊறவிட்டுண்ணவும் சாரா னன் . அவ்விடம் தேவர்கள் சண்டாள யம் செய்யவும் உதவும் . தேகமுள்ள இவனைக் கண்டு தலைகீழாய்த் திரிககுத்து - ரசஸ்ஸு குமான . தள்ள விழுகையில் விச்வாமித்திரர் இவ திரிகடுகம் - சங்க மருவிய நீதி நூல் இது னுக்கு அபயம் தந்து ஒருபதம் தரப்பெற்று பதினெண்கீழ்க்கணக்குகளுள் ஒன்று . இது அந்தரத்தில் நின்றவன் . இவன் குமான் நல்லா தனாரால் இயற்றப்பட்டது . மும்மூ அரிச்சந்திரன் . சூர்யாரண்யன் குமான் ன்று பொருள்களை விளக்கும் வெண்பாக் எனவுங் கூறுவர் . பிருது . குமரன் எனவுங் கள் ( கடவுள் வாழ்த்துட்பட ) நூற்றொன் கூறுவர் . ( பாகவதம் ) . றுடையது . 2 . இவன் திரையாருணன் குமரன் ; திரிகந்தம் - கிராம்பூ நாவற்பூ சண்பகப் இவனுக்குச் சத்தியவதனன் எனவும் பெ யர் . இவனது தீச்செயலால் இவனை இவன் கிரிகர்த்தம் - பாகலீக் தேசத்திற்குத் தென் பிதா வனத்திற் கோட்ட அவ்விடத்தில் மேற்கிலுள்ள விபாசைந்திக்குச் சமீபத்தி இவன் விச்வாமித்திரர் குடும்பத்தைக் காக் லுள்ள தேசம் . இது ஆர்யாவர்த்தத்திற்கு கத் தீத்தொழில் செய்து கொண்டு வருகை மேற்கிலுள்ள தேசம் . இத் தேசாதிபதி யில் இவன் பிதா வசிட்டரை நோக்கி அரிகர்த்த ன் . Jalandhar & part of the இராஜ்யத்திற்குக் குமரனில்லையென இன் d . strict of Labore . னும் சிறிது நாளில் சத்திய தனன் இராஜ் கீரிகாலவாசுதேவர் - யதுகுல பேதம் யம் பெறுவானெனக் கூறிச் சத்தியவ தன