அபிதான சிந்தாமணி

தியுமந்தன் 822 திரவியம் 4. கிருஷ்ணனால் வெல்லப்பட்டவன். திரணபுருஷன் - இவன் தேவர் முதலியோ தியுமந்தன் - சுவரோசி மனுவிற்கு வந்தே ரின் இறுமாப்பைக் கெடுக்கச் சிவபிரானால் வதையிடம் பிறந்த குமரன். - துரும்பு போல் செய்விக்கப் பெற்ற புரு தீயுமான் -1. வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் ஷன். இவன் மீது விதி விஷ்ணு இந்தி உதித்த குமரன். ராதியர் யுத்தத்திற்கு வந்து சற்று மவனை 2. சூர்ய வம்சத்து மதிராஸ்வன் புத்தி அசைக்க வலியற்று நீங்கித் தேவியை துதி சன், த்து அவளருளால் மசாதேவனை வணங்கி 3 சாளுவராஜன். ருசிகன் பொருட்டு உண்மை யுணர்ந்தனர். (சிவரஹஸ்யம்). ராஜ்ஜியத்தைக் கொடுத்தவன். தீரணாசநன் - கௌதமி தீரத்து இருந்த பன் தியூதம் - சொக்கட்டான் சதுரங்க முதலிய சைனன் குமரன். சிவத்தைத் தரிசிக்கா வெளிப்படைத் திருட்டு, (மது.) மல், சத்தியைத் தரிசித்த தோஷத்தால் திரசதயன் இருக்கு வேதத்திற் புகழப் அரக்க வுருக்கொண்டு நாரத முனிவர் சொ பட்ட ஒரு அரசன். ற்படி மணிகன்னிகையில் மூழ்கி நல்லுருவ திரசதன் - புருகுத்தன் குமரன், அநரண் வடைந்தவன். (திருப்பூவண புராணம்). யன் தந்தை . I திரணாவர்த்தன் - ஓர் அரக்கன், கண்ண ன் திரசதாசயன் - மாந்தாத்ரியன் பௌத்தி குழந்தைப் பருவத்துக் கண்ணனை அந்தரத் ரன், இவன் ருக்வேதத்தாற் புகழப்பட்ட துத் தூக்கிச் சென்று கொல்ல முயன்று கொடையாளி. அவரால் கொல்லப்பட்டவன். திரசனு - (தம்சு) ஒரு க்ஷத்திரியன் அந்திய தீரமிடம் கர்நாடக ஆந்திர தேசங்களுக் னாரன் புத்திரன், தாய் சாஸ்வதி, மனைவி கிடையிலுள்ள நாடு. Part of the Decean காளிந்தி, புத்திரன் இளீளன். from Madras to Soringa patam and திரடசுதன் - இத்மவாகனைக் காண்க. 'Cape Comorin. Is Oaphial wasKanchi- திரடதன் வா - ஒரு அரசன். pure, mo-dern name Oonjeevaram, உதிரமீடன் - 1. இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட திரணகூபம் - ஒரு தடாகம், பலராமர் தீர் முதித்த குமரன். த்தயாத்திரைகாலத்து ஸ்நாநஞ் செய்தது. 2. சத்தியாதனனைக் காண்க. திரணபிந்து - 1. பந்து என்பவன் குமரன். திரயருணன் - இருக்கு வேதத்திற் கூறப் இவற்கு மூன்று குமரர். விசாலன், சூன்ய பட்ட ஒரு அரசன். பந்து, தூம்பிரகேது. ஒரு பெண் இளி நீ திரயாரணன் - சூர்யாரணியன். திரயாருணி பிளை, காசிபருக்கு மாமனா, புலத்தயா | ரிஷியன் குமரன். க்கு மாமன் எனவும் கூறுவா. சுத்தியும் தீரவணன் - வருணன் குமரன். னன முறபறப் புணர்ந்து களத்தலா. தீரவிடம் - 1. (ரு) தமிழ், ஆந்திரம், கன்ன 2. ஒரு இருடி, இவர் செய்த தவத்தைக் டம், மகராட்டிரம், கூர்ச்ச ரம். கெடுக்கத் தேவர் அரணி யென்ற தேவ 2. தட்சணத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி மாதை அதுப்ப அவள் இவரை மயக்க ஈறாக உள்ள தேசம். இருடி சினந்து நீ மானிட வுருக்கொள் திரவிடன் - சூர்யவம்சத் தரசன் ; இவன் எனச் சபித்தனர். அச்சாபம் ஏற்ற அந்த யோகியாயினன்- மாது போஜராஜன் புத்திரியாகிய இந்து திரவிணகன் - அக்கி யென்னும் வசுவிற்கு மதியெனப் பிறந்தனள். வசோற்தாரையிட முதித்த குமரன். 3. மருத்சக்ரவர்த்தியின் வம்சத்தவனான கரலியாமை திரவியத்தன்மை - நித்யாநித்ய வஸ்துக்க புதன் குமரன்; இவன் குமரன் விசாலன். ளில் சமவாய சம்பந்தமுடையதாயும், நித்ய 4. ஜமதக்னியின் குமாரராகிய தொல் மரயும், குண கர்மங்களில் சமவாய சம்பந்த காப்பிய மகருஷிக்கு ஒரு பெயர். இவ மில்லாததாயுமுள்ள சாதி. ரைத் திரண தூமாக்னி யென்பர். தீரவீயம் -(ரு) மலைப்படுவன, காடுபடுவன, 5. ஒரு இருடி ; இவர்க்குச் சிவபெரு நாடுபடுவன, நகர்படுவன, கடல்படுவன. யான் ஒரு எத்திலிருந்து பிரசன்னராய் மலைபடுதிரவியம் - மிளகு, கோஷ்டம், அவரது குட்டநோயை நீக்கினர். அகில், தக்கோலம், குங்குமம். காடுபடுதிர தீரணபிந்துசாம் - திரணபிந்து அரசனால் வியம் - இறால், தேன், அரக்கு, நாவி, ' உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு தீர்த்தம். மயிற்பீலி. நாடுபடுதிரவியம் - செந்நெல்,
தியுமந்தன் 822 திரவியம் 4 . கிருஷ்ணனால் வெல்லப்பட்டவன் . திரணபுருஷன் - இவன் தேவர் முதலியோ தியுமந்தன் - சுவரோசி மனுவிற்கு வந்தே ரின் இறுமாப்பைக் கெடுக்கச் சிவபிரானால் வதையிடம் பிறந்த குமரன் . - துரும்பு போல் செய்விக்கப் பெற்ற புரு தீயுமான் - 1 . வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் ஷன் . இவன் மீது விதி விஷ்ணு இந்தி உதித்த குமரன் . ராதியர் யுத்தத்திற்கு வந்து சற்று மவனை 2 . சூர்ய வம்சத்து மதிராஸ்வன் புத்தி அசைக்க வலியற்று நீங்கித் தேவியை துதி சன் த்து அவளருளால் மசாதேவனை வணங்கி 3 சாளுவராஜன் . ருசிகன் பொருட்டு உண்மை யுணர்ந்தனர் . ( சிவரஹஸ்யம் ) . ராஜ்ஜியத்தைக் கொடுத்தவன் . தீரணாசநன் - கௌதமி தீரத்து இருந்த பன் தியூதம் - சொக்கட்டான் சதுரங்க முதலிய சைனன் குமரன் . சிவத்தைத் தரிசிக்கா வெளிப்படைத் திருட்டு ( மது . ) மல் சத்தியைத் தரிசித்த தோஷத்தால் திரசதயன் இருக்கு வேதத்திற் புகழப் அரக்க வுருக்கொண்டு நாரத முனிவர் சொ பட்ட ஒரு அரசன் . ற்படி மணிகன்னிகையில் மூழ்கி நல்லுருவ திரசதன் - புருகுத்தன் குமரன் அநரண் வடைந்தவன் . ( திருப்பூவண புராணம் ) . யன் தந்தை . I திரணாவர்த்தன் - ஓர் அரக்கன் கண்ண ன் திரசதாசயன் - மாந்தாத்ரியன் பௌத்தி குழந்தைப் பருவத்துக் கண்ணனை அந்தரத் ரன் இவன் ருக்வேதத்தாற் புகழப்பட்ட துத் தூக்கிச் சென்று கொல்ல முயன்று கொடையாளி . அவரால் கொல்லப்பட்டவன் . திரசனு - ( தம்சு ) ஒரு க்ஷத்திரியன் அந்திய தீரமிடம் கர்நாடக ஆந்திர தேசங்களுக் னாரன் புத்திரன் தாய் சாஸ்வதி மனைவி கிடையிலுள்ள நாடு . Part of the Decean காளிந்தி புத்திரன் இளீளன் . from Madras to Soringa patam and திரடசுதன் - இத்மவாகனைக் காண்க . ' Cape Comorin . Is Oaphial wasKanchi திரடதன் வா - ஒரு அரசன் . pure mo - dern name Oonjeevaram உதிரமீடன் - 1 . இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட திரணகூபம் - ஒரு தடாகம் பலராமர் தீர் முதித்த குமரன் . த்தயாத்திரைகாலத்து ஸ்நாநஞ் செய்தது . 2 . சத்தியாதனனைக் காண்க . திரணபிந்து - 1 . பந்து என்பவன் குமரன் . திரயருணன் - இருக்கு வேதத்திற் கூறப் இவற்கு மூன்று குமரர் . விசாலன் சூன்ய பட்ட ஒரு அரசன் . பந்து தூம்பிரகேது . ஒரு பெண் இளி நீ திரயாரணன் - சூர்யாரணியன் . திரயாருணி பிளை காசிபருக்கு மாமனா புலத்தயா | ரிஷியன் குமரன் . க்கு மாமன் எனவும் கூறுவா . சுத்தியும் தீரவணன் - வருணன் குமரன் . னன முறபறப் புணர்ந்து களத்தலா . தீரவிடம் - 1 . ( ரு ) தமிழ் ஆந்திரம் கன்ன 2 . ஒரு இருடி இவர் செய்த தவத்தைக் டம் மகராட்டிரம் கூர்ச்ச ரம் . கெடுக்கத் தேவர் அரணி யென்ற தேவ 2 . தட்சணத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி மாதை அதுப்ப அவள் இவரை மயக்க ஈறாக உள்ள தேசம் . இருடி சினந்து நீ மானிட வுருக்கொள் திரவிடன் - சூர்யவம்சத் தரசன் ; இவன் எனச் சபித்தனர் . அச்சாபம் ஏற்ற அந்த யோகியாயினன் மாது போஜராஜன் புத்திரியாகிய இந்து திரவிணகன் - அக்கி யென்னும் வசுவிற்கு மதியெனப் பிறந்தனள் . வசோற்தாரையிட முதித்த குமரன் . 3 . மருத்சக்ரவர்த்தியின் வம்சத்தவனான கரலியாமை திரவியத்தன்மை - நித்யாநித்ய வஸ்துக்க புதன் குமரன் ; இவன் குமரன் விசாலன் . ளில் சமவாய சம்பந்தமுடையதாயும் நித்ய 4 . ஜமதக்னியின் குமாரராகிய தொல் மரயும் குண கர்மங்களில் சமவாய சம்பந்த காப்பிய மகருஷிக்கு ஒரு பெயர் . இவ மில்லாததாயுமுள்ள சாதி . ரைத் திரண தூமாக்னி யென்பர் . தீரவீயம் - ( ரு ) மலைப்படுவன காடுபடுவன 5 . ஒரு இருடி ; இவர்க்குச் சிவபெரு நாடுபடுவன நகர்படுவன கடல்படுவன . யான் ஒரு எத்திலிருந்து பிரசன்னராய் மலைபடுதிரவியம் - மிளகு கோஷ்டம் அவரது குட்டநோயை நீக்கினர் . அகில் தக்கோலம் குங்குமம் . காடுபடுதிர தீரணபிந்துசாம் - திரணபிந்து அரசனால் வியம் - இறால் தேன் அரக்கு நாவி ' உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு தீர்த்தம் . மயிற்பீலி . நாடுபடுதிரவியம் - செந்நெல்