அபிதான சிந்தாமணி

திமித்துவசன 821 தியுமத்சேநன் வாக்ஸ் என்பர். இதன் குடலிலிருந்து சாபம் அனுபவியாமல் ஒழியாது எனக் அம்பர்கிரீஸ் எனும் மணப் பொருள் எடுக் கூறிப் பின்னர் அநுக்கிரகித் தனர். உன் கின்றனர். கிராம்பஸ் - இது ஒருவகை புத்திரன் பிறந்து இறைவனது நேத்திரத் திமிங்கிலம், இது 30 அடி நீளம். இது தினால் அழிந்து மீண்டும் எழுந்து நெடுநாள் திமிங்கிலங்களையும் வேட்டையாடித் தின் உருவிலியாய் இருக்க என்றனர். அன்று றுவிடும். மகா வலிவுள்ள ஜெந்து. முதல் விஷ்ணுமூர்த்தி சோமாஸ்கந்த திமீத்துவசன் -- இந்திரன் வேண்டுகோளால் திருவுருவத்தினைத் திருப்பாற்கடலில் தாம் தசரதன் துணையிருக்க இந்திரனால் கொல் துயிலும் அரவணையில் தமது மார்பு இடத் லப்பட்ட அசுரன். இப்போரில் கைகேயி துக்கொண்டு யோகநித்திரை புரிந்து இருந் தசரதனுக்கு இர தம் செலுத்தி இரதத்தில் தனர். அந்தக் காலத்துச் சோமாஸ்கந்த அவனது மூர்ச்சை தெளிவிக்க அவன் மூர்த்தி மேகமொன்று நீள்வெள்ளி வெற் களிப்படைந்து இரண்டு வரம் கேட்க பணைந்தென விளங்கு நாகணைமேவி, யோக வென அவற்றை வேண்டியபோது பெறு நற்றுயில் கொண்டுறை கடவுணெட் டுயிர் கிறேன் என்று இராமனை வனம் புகச் ப்பசைவா லன்னா, னாகமீ தசைந் தாடியே செய்தனள். யமர்ந்தன னமுத சந்திர மோலி, யேக திமிராபதம் - முக்கியமான அக்னி. நாயகனம்பிகை கந்தனோ டெண்ணிலாவுல திம்மராஜன் - இவன் கி. பி. 1515-ல் விஜய குய்ய " என்றபடி அசைந்து ஆடி இருந்து நகர சமஸ் தானத்தில் மந்திரியாக இருந்த வரம் தந்தவர் ஆதலால் இப் பெயர் பெற் தவன். விஜயநகரத்தரசன் கட்டளைப்படி றனர். இச் சோமாஸ் கந்தமூர்த்தியை செங்கற்பட்டை அரசாண்டவன். இவன் விஷ்ணுவிடம் இந்திரன் தன்னாடு வளம் தன் பெயரால் செங்கற்பட்டில் ஒரு குளம் பெறவேண்டிப் பெற்றுப் பூசித்து வருகை தோண்டுவித்தான். அதற்குத் திம்மராஜா யில் வலன் என்னும் அசுரனை இந்திரன் குளம் என்று பெயர். வேண்டுகோளால் வெல்லும்படி வந்த முசு திம்மவாது - திர்யோ தனன் தம்பி. குந்த சக்கரவர்த்தி கேட்க இந்திரன் அது போ -எட்டாவது வசு. இவன் தேவி அங் விஷ்ணுவின் கட்டளையால் கொண்டு செல் குலா. அஷ்டவசுக்களும் தங்கள் தேவிய லத்தக்கதென அவ் விஷ்ணுவின் கட்டளை ருடன் பூலோகத்திற்கு வரும்போது வசி ஏற்று முசுகுந்தன் கேட்கத் தர மனமிலாத ஷ்ட தேனுவாகிய நந்தினியைக் கண்டு இந்திரன் வேறு ஆறு சோமாஸ்கந்தமூர்த் தியாவின் மனைவி அதின் சிறப்புக்களைக் தங்களைச் சிருட்டித்துத் தர அவற்றைச் கேட்டுப் பூலோகத்தில் உசீநருடைய மக சக்கிரவர்த்தி மறுப்ப இறுதியில் இந்திரன் ளுக்கு அதனது பாலை யுண்பிக்க எவ்வகை தான் பூசித்த சோமாஸ்கந்தமூர்த்தியினைக் யேனும் களவு செய்து தரவேண்டும் என கொடுக்கக் களிப்புடன் பெற்றுத் திருவா அவ்வகை உடன்பட்டுச் செய்து வசிட்ட ரூரில் பிரதிஷ்டை செய்வித்து மற்ற ஆறு ரால் மனிதனாகப் பிறக்கச் சாபமேற்றுப் மூர்த்திகளையும் "சீரார் திருவாரூர் தென் பூமியில் பீஷ்மராகப் பிறந்தவர். னாகை நள்ளாறு, காரார் மறைக்காடு காரா தியாகராஜகவிராயர் - இவர் ஊர் விருத் யல், நேரே - உற்ற திருவாய்மூர் உகந்த 'தாசலம், சைவர், மயூராசல புராணம் பாடி திருக்குவளை, சத்த விடங்கேசர் தலம்" என் னும் ஆறு திருத்தலங்களில் பிரதிஷ்டை யவர். தியாகராஜமூர்த்தி - இயர் விஷ்ணுமூர்த்தி செய்வித்துத் தரிசித்து இருந்தனன். யால் பூசிக்கப்பட்ட சோமாஸ்கந்தர். எவ் தீயாசகன் - பிதுர்க்கள் பதின்மரில் மலர் வகை எனின், விஷ்ணுமூர்த்தி புத்திரப் தியாச்சியம் -நக்ஷத்திரங்களில் சுபகாரியம் பேறு வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை எண்ணித் செய்யக்கூடாதகாலம். நகத்திரம் தான் தவம் இயற்றினர். சிவமூர்த்தி ஒரு புத்தி தியுமத்சே நன் - 1. மகாபலனாயிருந்த ஒரு சன் உண்டாக வரமளித்தனர். தேவியார் அரசன் கிருஷ்ணனால் செயிக்கப்பட்ட வன். தம்மைப் பூசிக்காததினால் சினம் கொண்டு அப் புத்திரன் பிறந்து சில நாட்களில் மர 2. சாளுவன் பாண்டவர் சேநாபதி பிர ணம் அடைக எனச் சாபம் இட்டனர். த்தியும் நனுடன் யுத்தஞ் செய்தவன். இதனால் விஷ்ணுமூர்த்தி பிராட்டியாரை 3. சாளுவ தேசாதிபதி சத்தியவதனன் வணங்கிக் கேட்கப் பிராட்டியார் நமது பிதா. சாவத்திரியின் மாமன். மனிகடன்பட்டு, காவேண்டு லவகை
திமித்துவசன 821 தியுமத்சேநன் வாக்ஸ் என்பர் . இதன் குடலிலிருந்து சாபம் அனுபவியாமல் ஒழியாது எனக் அம்பர்கிரீஸ் எனும் மணப் பொருள் எடுக் கூறிப் பின்னர் அநுக்கிரகித் தனர் . உன் கின்றனர் . கிராம்பஸ் - இது ஒருவகை புத்திரன் பிறந்து இறைவனது நேத்திரத் திமிங்கிலம் இது 30 அடி நீளம் . இது தினால் அழிந்து மீண்டும் எழுந்து நெடுநாள் திமிங்கிலங்களையும் வேட்டையாடித் தின் உருவிலியாய் இருக்க என்றனர் . அன்று றுவிடும் . மகா வலிவுள்ள ஜெந்து . முதல் விஷ்ணுமூர்த்தி சோமாஸ்கந்த திமீத்துவசன் - - இந்திரன் வேண்டுகோளால் திருவுருவத்தினைத் திருப்பாற்கடலில் தாம் தசரதன் துணையிருக்க இந்திரனால் கொல் துயிலும் அரவணையில் தமது மார்பு இடத் லப்பட்ட அசுரன் . இப்போரில் கைகேயி துக்கொண்டு யோகநித்திரை புரிந்து இருந் தசரதனுக்கு இர தம் செலுத்தி இரதத்தில் தனர் . அந்தக் காலத்துச் சோமாஸ்கந்த அவனது மூர்ச்சை தெளிவிக்க அவன் மூர்த்தி மேகமொன்று நீள்வெள்ளி வெற் களிப்படைந்து இரண்டு வரம் கேட்க பணைந்தென விளங்கு நாகணைமேவி யோக வென அவற்றை வேண்டியபோது பெறு நற்றுயில் கொண்டுறை கடவுணெட் டுயிர் கிறேன் என்று இராமனை வனம் புகச் ப்பசைவா லன்னா னாகமீ தசைந் தாடியே செய்தனள் . யமர்ந்தன னமுத சந்திர மோலி யேக திமிராபதம் - முக்கியமான அக்னி . நாயகனம்பிகை கந்தனோ டெண்ணிலாவுல திம்மராஜன் - இவன் கி . பி . 1515 - ல் விஜய குய்ய என்றபடி அசைந்து ஆடி இருந்து நகர சமஸ் தானத்தில் மந்திரியாக இருந்த வரம் தந்தவர் ஆதலால் இப் பெயர் பெற் தவன் . விஜயநகரத்தரசன் கட்டளைப்படி றனர் . இச் சோமாஸ் கந்தமூர்த்தியை செங்கற்பட்டை அரசாண்டவன் . இவன் விஷ்ணுவிடம் இந்திரன் தன்னாடு வளம் தன் பெயரால் செங்கற்பட்டில் ஒரு குளம் பெறவேண்டிப் பெற்றுப் பூசித்து வருகை தோண்டுவித்தான் . அதற்குத் திம்மராஜா யில் வலன் என்னும் அசுரனை இந்திரன் குளம் என்று பெயர் . வேண்டுகோளால் வெல்லும்படி வந்த முசு திம்மவாது - திர்யோ தனன் தம்பி . குந்த சக்கரவர்த்தி கேட்க இந்திரன் அது போ - எட்டாவது வசு . இவன் தேவி அங் விஷ்ணுவின் கட்டளையால் கொண்டு செல் குலா . அஷ்டவசுக்களும் தங்கள் தேவிய லத்தக்கதென அவ் விஷ்ணுவின் கட்டளை ருடன் பூலோகத்திற்கு வரும்போது வசி ஏற்று முசுகுந்தன் கேட்கத் தர மனமிலாத ஷ்ட தேனுவாகிய நந்தினியைக் கண்டு இந்திரன் வேறு ஆறு சோமாஸ்கந்தமூர்த் தியாவின் மனைவி அதின் சிறப்புக்களைக் தங்களைச் சிருட்டித்துத் தர அவற்றைச் கேட்டுப் பூலோகத்தில் உசீநருடைய மக சக்கிரவர்த்தி மறுப்ப இறுதியில் இந்திரன் ளுக்கு அதனது பாலை யுண்பிக்க எவ்வகை தான் பூசித்த சோமாஸ்கந்தமூர்த்தியினைக் யேனும் களவு செய்து தரவேண்டும் என கொடுக்கக் களிப்புடன் பெற்றுத் திருவா அவ்வகை உடன்பட்டுச் செய்து வசிட்ட ரூரில் பிரதிஷ்டை செய்வித்து மற்ற ஆறு ரால் மனிதனாகப் பிறக்கச் சாபமேற்றுப் மூர்த்திகளையும் சீரார் திருவாரூர் தென் பூமியில் பீஷ்மராகப் பிறந்தவர் . னாகை நள்ளாறு காரார் மறைக்காடு காரா தியாகராஜகவிராயர் - இவர் ஊர் விருத் யல் நேரே - உற்ற திருவாய்மூர் உகந்த ' தாசலம் சைவர் மயூராசல புராணம் பாடி திருக்குவளை சத்த விடங்கேசர் தலம் என் னும் ஆறு திருத்தலங்களில் பிரதிஷ்டை யவர் . தியாகராஜமூர்த்தி - இயர் விஷ்ணுமூர்த்தி செய்வித்துத் தரிசித்து இருந்தனன் . யால் பூசிக்கப்பட்ட சோமாஸ்கந்தர் . எவ் தீயாசகன் - பிதுர்க்கள் பதின்மரில் மலர் வகை எனின் விஷ்ணுமூர்த்தி புத்திரப் தியாச்சியம் - நக்ஷத்திரங்களில் சுபகாரியம் பேறு வேண்டிச் சிவமூர்த்தியை எண்ணித் செய்யக்கூடாதகாலம் . நகத்திரம் தான் தவம் இயற்றினர் . சிவமூர்த்தி ஒரு புத்தி தியுமத்சே நன் - 1 . மகாபலனாயிருந்த ஒரு சன் உண்டாக வரமளித்தனர் . தேவியார் அரசன் கிருஷ்ணனால் செயிக்கப்பட்ட வன் . தம்மைப் பூசிக்காததினால் சினம் கொண்டு அப் புத்திரன் பிறந்து சில நாட்களில் மர 2 . சாளுவன் பாண்டவர் சேநாபதி பிர ணம் அடைக எனச் சாபம் இட்டனர் . த்தியும் நனுடன் யுத்தஞ் செய்தவன் . இதனால் விஷ்ணுமூர்த்தி பிராட்டியாரை 3 . சாளுவ தேசாதிபதி சத்தியவதனன் வணங்கிக் கேட்கப் பிராட்டியார் நமது பிதா . சாவத்திரியின் மாமன் . மனிகடன்பட்டு காவேண்டு லவகை