அபிதான சிந்தாமணி

தித்திரி 820 திமிங்கிலம் வைக்கோப். பெருநற்கிள்ளியின் தந்தை. இதனைத் தூரத்திலிருந்து சுட்டுங் கொல் (புற - நா.) | வர். 'திமிங்கிலத்தை விழுங்குமீன் திமிங் தித்திரி - 1 ஒரு பக்ஷி தைத்திரீயத்தைக் கிலகலம், திமிங்கில வகையில் - சாகப காண்க. க்ஷணி, மாமிசபக்ஷணி என இரண்டு வகை 2. ஒரு ரிஷி. களுண்டு. சாகபக்ஷணிக்குப் பற்களுண்டு, 3. ஒரு சர்பம். மாமிசபக்ஷணிக்குப் பற்கள் கிடையா. இத் தித்திரிபுரிலன் - ஒரு நாகன். திமிங்கிலங்களில் மன்னாத்தித் திமிங்கிலம், திந்துசாரன் - நிதந்துவின் குமரன். 'கோங் திமிங்கிலம், கூன் திமிங்கிலம், திபதகேது - தெக்ஷசாவர்ணி மதுப் புத்தி ஸ்டெல்லாய் திமிங்கிலம், பல்லுள்ள திமிங் ரன். கிலம், வெள்ளைத் திமிங்கிலம், நீலத் திமி திபோதாசன் - திவோ தாசனுக்கு ஒரு ங்கிலம், தலைபருத்த திமிங்கிலம், ஈட்டி பெயர். மூக்குத் திமிங்கிலம் என பல பேதங்கள் திப்புத்தோளார் - கடைச்சங்கத்துப் புல இருக்கின்றன. மன்னாத்தித் திமிங்கிலம் - வர். இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்கள் மேற்கூறிய திமிங்கிலம் போன் றுள்ளது. ளில் ஒருவர். நாயகனைக் குமரவேளுக் இது குட்டிகளுக்குப் பால் கொடுத்து வள கொப்பாக குறுந்தொகை முதற் செய்யுள் ர்ப்பதா தலின் இதனைக் கடற்பசு வென்பர். கூறியவர். கோங் திமிங்கிலம் - இது அமெரிகா, ஆஸ் திமி - காசிபர் தேவி, தக்ஷன் குமரி சலசந் திரேலியா கடல்களி லுள்ளது. இதன் துக்களைப் பெற்றவுள். விலா தட்டை , வயிறு முதுகுகளின் பக்கம் திமிங்கலன் - இராசத பர்வதத்தி னரசன். அகற்சி, இது 10, 15 அடி நீளம், இது திமிங்கிலம் - இது நீர்வாழ் மிருகம். இது சாகபக்ஷணி. ஸ்டெல்லாய் திமிங்கிலம் - நீர்வாழ் பிராணிகளில் பெரிது; சுமார் 80 மன்னாத்தி போன்றதே. இது 20 முதல் அடி நீளம் இருக்கும், இதன் தலை பெரி 25 அடிகள் நீளம், சாகப்க்ஷ ணி. கூன் யது. வாய் பெருத்து அகன்றிருக்கும், திமிங்கிலம் - இது வடக்டலிலுள்ளது. 60 வாயில் பற்களுக்குப் பதிலாகச் சீப்புப்போ அடி நீளம், இதன் மூக்கு மற்ற திமிங் ன்ற எலும்புகள் மேலுதட்டினின்று தொ கிலங்களுக்கிருப்பதுபோ வில்லாமல் நேர் ங்கும்; இது பன்னாடை போன்றது. இதனா மட்டமாய் நிமிர்ந்திருக்கிறது. இதன் லிது உட்கொள்ளும் ஆகாரத்துடன் சேர் முதுகு கூன் பக்கத்தில் சிறகு பெற்றிருக் ந்த நீரை வடிக்கிறது. தொண்டை குறு கிறது. இதற்கு ஏற்றத் தாழ்வான வரிக கியது. கண்களும் காதுகளும் சிறியவை. ளுண்டு. வடகடற்றிமிங்கிலம் - இது 80 கண்களுக்கருகி லிரண்டு பக்கங்களிலும் அடிகளுக்கு மேற்பட்ட நீளமும் அதற்குத் ஏறக்குறைய (9) அடி நீண்டும் (4) அடி) தகுந்த கனமுள்ளது. இதன் வாயில் கீழ் அகன்று முள்ள முட்களுண்டு. கால்கள் நோக்கிய பல் 10, 15 அடிகள் நீளம். இது குறுகியவை. வால் ஏறக்குறைய (20) இரை வேண்டிய காலத்து வாயை அங்கா அடி நீண்டு வலிய தானது. நிறம் கறுப்பு, ந்து திரிய வாயிற் பட்டவைகளைக்கொண்டு தோல் தடித்திருக்கும், வயிறு வெளுத்தது, நீரை மூக்கின் வழி மேல்நோக்கி விடும். இதன் ரத்தம் மிருக ரத்தம்போ லுஷ்ண இது எல்லாத் திமிங்கிலங்களிலும் பெரிது. மானது. இது தன் குட்டிகளுக்குப் பால் தென் கடற்றிமிங்கிலமும் 70 அடிகள் நீளம், கொடுக்கும். இது சுவாசத்தை உள் வாங்கு இதன் நாக்கு 20 அடி நீளம், 12 அடிகள் கையில் நீர் உட்சென்று வெளி வருகையி அகலம், இது மாமிசபக்ஷணி. தலைபருத்த லதி தூரம் உயரும். இது நீர் மட்டத்தின் திமிங்கிலம் - இது தக்ஷிண சமுத்திரவாசி. மேல் வந்து நித்திரை செய்யும். இது வட இதன் வாய் முகத்தின் மேல்பாகத்திராமல் கடல் வாசி. இதைக் கொழுப்பிற்காகவும், சுறாவைப்போல் கீழ்பாகத்தி லிருக்கிறது. தோல், எலும்பிற்காகவும், உணவிற்காக இது 60 அடிகளுக்கு மேற்பட்ட நீளம், வும் வேட்டை யாடுவார்கள். இதன் வே இதன் மூக்கு 12 அங்குல நீளம், கண்கள் ட்டை அபாயமானது, இதற்கென்றுள்ள சிறியவை. இத் திமிங்கிலத்தில் ஒருவகை படவில் ஏறி ஈட்டியில் கயிறு கட்டி யெறி யான மஞ்சள் எண்ணெ யிருக்கிறதாம். ந்து பிடிப்பர். இது தன் வாலால் படகை ஒருவகை உயர்ந்த மெழுகும் இதனிடம் யும் கப்பலையும் எறிந்து மூழ்குவிக்கும்.) உண்டாகிறது. அதனை ஸ்பெர்மாலிட்டி
தித்திரி 820 திமிங்கிலம் வைக்கோப் . பெருநற்கிள்ளியின் தந்தை . இதனைத் தூரத்திலிருந்து சுட்டுங் கொல் ( புற - நா . ) | வர் . ' திமிங்கிலத்தை விழுங்குமீன் திமிங் தித்திரி - 1 ஒரு பக்ஷி தைத்திரீயத்தைக் கிலகலம் திமிங்கில வகையில் - சாகப காண்க . க்ஷணி மாமிசபக்ஷணி என இரண்டு வகை 2 . ஒரு ரிஷி . களுண்டு . சாகபக்ஷணிக்குப் பற்களுண்டு 3 . ஒரு சர்பம் . மாமிசபக்ஷணிக்குப் பற்கள் கிடையா . இத் தித்திரிபுரிலன் - ஒரு நாகன் . திமிங்கிலங்களில் மன்னாத்தித் திமிங்கிலம் திந்துசாரன் - நிதந்துவின் குமரன் . ' கோங் திமிங்கிலம் கூன் திமிங்கிலம் திபதகேது - தெக்ஷசாவர்ணி மதுப் புத்தி ஸ்டெல்லாய் திமிங்கிலம் பல்லுள்ள திமிங் ரன் . கிலம் வெள்ளைத் திமிங்கிலம் நீலத் திமி திபோதாசன் - திவோ தாசனுக்கு ஒரு ங்கிலம் தலைபருத்த திமிங்கிலம் ஈட்டி பெயர் . மூக்குத் திமிங்கிலம் என பல பேதங்கள் திப்புத்தோளார் - கடைச்சங்கத்துப் புல இருக்கின்றன . மன்னாத்தித் திமிங்கிலம் - வர் . இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்கள் மேற்கூறிய திமிங்கிலம் போன் றுள்ளது . ளில் ஒருவர் . நாயகனைக் குமரவேளுக் இது குட்டிகளுக்குப் பால் கொடுத்து வள கொப்பாக குறுந்தொகை முதற் செய்யுள் ர்ப்பதா தலின் இதனைக் கடற்பசு வென்பர் . கூறியவர் . கோங் திமிங்கிலம் - இது அமெரிகா ஆஸ் திமி - காசிபர் தேவி தக்ஷன் குமரி சலசந் திரேலியா கடல்களி லுள்ளது . இதன் துக்களைப் பெற்றவுள் . விலா தட்டை வயிறு முதுகுகளின் பக்கம் திமிங்கலன் - இராசத பர்வதத்தி னரசன் . அகற்சி இது 10 15 அடி நீளம் இது திமிங்கிலம் - இது நீர்வாழ் மிருகம் . இது சாகபக்ஷணி . ஸ்டெல்லாய் திமிங்கிலம் - நீர்வாழ் பிராணிகளில் பெரிது ; சுமார் 80 மன்னாத்தி போன்றதே . இது 20 முதல் அடி நீளம் இருக்கும் இதன் தலை பெரி 25 அடிகள் நீளம் சாகப்க்ஷ ணி . கூன் யது . வாய் பெருத்து அகன்றிருக்கும் திமிங்கிலம் - இது வடக்டலிலுள்ளது . 60 வாயில் பற்களுக்குப் பதிலாகச் சீப்புப்போ அடி நீளம் இதன் மூக்கு மற்ற திமிங் ன்ற எலும்புகள் மேலுதட்டினின்று தொ கிலங்களுக்கிருப்பதுபோ வில்லாமல் நேர் ங்கும் ; இது பன்னாடை போன்றது . இதனா மட்டமாய் நிமிர்ந்திருக்கிறது . இதன் லிது உட்கொள்ளும் ஆகாரத்துடன் சேர் முதுகு கூன் பக்கத்தில் சிறகு பெற்றிருக் ந்த நீரை வடிக்கிறது . தொண்டை குறு கிறது . இதற்கு ஏற்றத் தாழ்வான வரிக கியது . கண்களும் காதுகளும் சிறியவை . ளுண்டு . வடகடற்றிமிங்கிலம் - இது 80 கண்களுக்கருகி லிரண்டு பக்கங்களிலும் அடிகளுக்கு மேற்பட்ட நீளமும் அதற்குத் ஏறக்குறைய ( 9 ) அடி நீண்டும் ( 4 ) அடி ) தகுந்த கனமுள்ளது . இதன் வாயில் கீழ் அகன்று முள்ள முட்களுண்டு . கால்கள் நோக்கிய பல் 10 15 அடிகள் நீளம் . இது குறுகியவை . வால் ஏறக்குறைய ( 20 ) இரை வேண்டிய காலத்து வாயை அங்கா அடி நீண்டு வலிய தானது . நிறம் கறுப்பு ந்து திரிய வாயிற் பட்டவைகளைக்கொண்டு தோல் தடித்திருக்கும் வயிறு வெளுத்தது நீரை மூக்கின் வழி மேல்நோக்கி விடும் . இதன் ரத்தம் மிருக ரத்தம்போ லுஷ்ண இது எல்லாத் திமிங்கிலங்களிலும் பெரிது . மானது . இது தன் குட்டிகளுக்குப் பால் தென் கடற்றிமிங்கிலமும் 70 அடிகள் நீளம் கொடுக்கும் . இது சுவாசத்தை உள் வாங்கு இதன் நாக்கு 20 அடி நீளம் 12 அடிகள் கையில் நீர் உட்சென்று வெளி வருகையி அகலம் இது மாமிசபக்ஷணி . தலைபருத்த லதி தூரம் உயரும் . இது நீர் மட்டத்தின் திமிங்கிலம் - இது தக்ஷிண சமுத்திரவாசி . மேல் வந்து நித்திரை செய்யும் . இது வட இதன் வாய் முகத்தின் மேல்பாகத்திராமல் கடல் வாசி . இதைக் கொழுப்பிற்காகவும் சுறாவைப்போல் கீழ்பாகத்தி லிருக்கிறது . தோல் எலும்பிற்காகவும் உணவிற்காக இது 60 அடிகளுக்கு மேற்பட்ட நீளம் வும் வேட்டை யாடுவார்கள் . இதன் வே இதன் மூக்கு 12 அங்குல நீளம் கண்கள் ட்டை அபாயமானது இதற்கென்றுள்ள சிறியவை . இத் திமிங்கிலத்தில் ஒருவகை படவில் ஏறி ஈட்டியில் கயிறு கட்டி யெறி யான மஞ்சள் எண்ணெ யிருக்கிறதாம் . ந்து பிடிப்பர் . இது தன் வாலால் படகை ஒருவகை உயர்ந்த மெழுகும் இதனிடம் யும் கப்பலையும் எறிந்து மூழ்குவிக்கும் . ) உண்டாகிறது . அதனை ஸ்பெர்மாலிட்டி