அபிதான சிந்தாமணி

அமுதந்தி 72 அம்பர் -- - - - பஸ்மக வியாதியையும் போக்கியது. 5. இடிசிகனைக் காண்க. (மணிமேகலை). 6. கஸ்யப் புத்ரன், தாய் அதிதி. (பார்) அமுத நீதி ஒரு இருடி, மானுருக்கொண்டு 7. அரிஷ்டையின் புத்திரனான கந்தர் மனைவியுடன் புணருகையில் பாண்டுவால் வன். இவனே திருதராஷ்டிரனாகப் பிறந் - எய்யப்பட்டுப் பாண்டுராஜனுக்கு நீ இனி தவன். (பாரதம் - ஆதிபர்வம்:) 'உன மனைவியைச் சேர்கையில் இறக்க அம்சி-ஒரு அரசன். அம்சர் எனப்படும் 'வெனச் சாபமளித்தவன். (பாரதம்) யோகியரை வசப்படுத்தி வைத்துக்கொண் அழதபதி- இரவிவன்மன் தேவி. இவள் | டிருந் தவனாதலால் இவனுக்கு இப்பெயர் குமரியர் தாரை, வீரை, இலக்குமி (மணி). வந்தது. | 2. பகீர தன்புத்ரி, கௌசரிஷியின் பாரி அழகனா-திருவரங்கத்தமுதனாரைக் யை. (பாரதம் - அது.) காணக. அழர்த்திசாதாகமம் - சாந்தியெனும் பெய அம்சு- புருகோதரன் குமரன். அம்சுமான்-1. (சூர்.) அசமஞ்சன் குமரன். ரையுடைய ஆதிசக்தி, அரூபியா தலால் இவன் குமரன் திலீபன். சகான் பௌத் அமூர்த்தியெனும் பெயரடைந்து, வடி ரன் (பாரதம் - ஆதி பர்வம்) வறுதி ஆதலால் விகற்பமான கலைகளுக் 2. (க்ஷத்.) திரௌபதியின் ஸ்வயம்வாத் கப்பாற்பட்டு, தூணாகாரமான லிங்கமாய், சிற்கு வந்தவன். (பாரதம்). கோடி சூர்யப்ரகாசமான லிங்கத்தி னடுவே - 3. (க்ஷத்) பாண்டவபக்ஷத்தவன் போஜ காண்டற்கரிய வடிவைக் கற்பித்திருப்பது. வம்சத்தவன், துரோணாசார்யனால் கொல் அமெரிந்தியர் - கொலம்பஸ் முதல் முதல், லப்பட்டவன். (பாரதம் கர்ணபர்வம்). அமெரிகாவைக் கண்டு பிடித்தபோது அம்சுமாலி-ஒரு சூரியன். இவனுக்கு ஆறு, அதனை இந்தியாவென எண்ணி அதிலுள் முகம் பன்னிரண்டு கைகள் சிவப்புவர்ணம், ளாரை இந்தியர் என்றான். பிறகு இந்தி இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங்கள், யருக்கும் அப் பெயருள்ள தால் அவர் தோமரம், வாள், பட்டயம், கேடயம், களை வேற்றிய அமெரிந்தியர் என் றனன். பாசம், அங்குசம், சத்தி, வேதாளம், அப (Amerinds). யம், வரதம் இவற்றை வல இடக்கரங் அமோகன்-1. சூரனுக்கு முத மந்திரி. களில் கொண்டிருப்பன். 2. சணமுகசேநாவீரன். அம்பட்டன் - வைசியப் பெண் பிராமண அமோகவருஷன் - தொண்டைமணடலத் னைக் கூடிப் பிறந்த குமரன். பிராமணன் தில் அரசிருந்த சை அரசன் சூத்திரப்பெண்ணைக்கூடியும், அரசன் அமோகை-சிவசூர்யனிடம் அமருஞ் சிவ வைசியப் பெண்ணைக்கூடியும் பிறந்தவன் சத்தி. என்பர். இவனுக்குப் பரிகாரி யெனவும் அம்சம் - மேருவின் வடக்கின் கணுள்ள பெயர். இவன் தொழில் கிராமத்தில் ஒரு மலை. தலைசிறைத்தலும் வைத்யம் செய்தலுமாம்; அர்சர் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவிற் பெண்கள் மருத்துவத்தொழில் செய்வர். கொரு பெயர். இவ்வகுப்பினர் ஜகந்நாதத்தில் பெருமா அம்சகன்-குனி புத்திரன். ளுக்கு நிவேதனம், பூஜை முதலிய செய்கி அம்சகீதை - பிரமன் அன்ன உருவமாய் றார்கள். சேலம் ஜில்லாவில் கொங்கு இருடிகளுக்குக் கூறிய ஞான நூல். வேளாளர் கல்யாணத்தில் இவர்கள் கல் அம்சத்துவசன் - (சங்.) ஒரு அரசன். இவ யாணப் பெண்ணுக்கு மங்கலநாண் தரிக் னது குமரன் கவுசலன், கின்றனர் என்பர். இவர்கள் எல்லாச் அம்சன்-1. வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியிடம் சுபாசுபகாரியங்களுக்கு உதவியானவர்கள். உதித்த மூன்றாங் குமரன். (தர்ஸடன்- 2. சராசந்தனுக்குச் சிநேகன். மகாபரா அம்பான்- திதிபுத்திரனாகிய அசுரன். கரமசாலி. பலராமனால் (கன)-ஆம் நாள் பர்-1. சோணாட்டிலுள்ள ஓர் ஊர். பாரதயுத்தத்தில் மூர்ச்சை யடைந்தவன். 2. தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டுகளில் கூறப் 3 ஒரு காந்தருவராசன் பட்டிருக்கிற சிவஸ்தலம். '4 ஞானாப்பியாச நிஷ்டாபாகிைய சங் 3 திவாகா மியற்றுவித்த ஒரு சிற்றா இயாசி |
அமுதந்தி 72 அம்பர் - - - - - பஸ்மக வியாதியையும் போக்கியது . 5 . இடிசிகனைக் காண்க . ( மணிமேகலை ) . 6 . கஸ்யப் புத்ரன் தாய் அதிதி . ( பார் ) அமுத நீதி ஒரு இருடி மானுருக்கொண்டு 7 . அரிஷ்டையின் புத்திரனான கந்தர் மனைவியுடன் புணருகையில் பாண்டுவால் வன் . இவனே திருதராஷ்டிரனாகப் பிறந் - எய்யப்பட்டுப் பாண்டுராஜனுக்கு நீ இனி தவன் . ( பாரதம் - ஆதிபர்வம் : ) ' உன மனைவியைச் சேர்கையில் இறக்க அம்சி - ஒரு அரசன் . அம்சர் எனப்படும் ' வெனச் சாபமளித்தவன் . ( பாரதம் ) யோகியரை வசப்படுத்தி வைத்துக்கொண் அழதபதி - இரவிவன்மன் தேவி . இவள் | டிருந் தவனாதலால் இவனுக்கு இப்பெயர் குமரியர் தாரை வீரை இலக்குமி ( மணி ) . வந்தது . | 2 . பகீர தன்புத்ரி கௌசரிஷியின் பாரி அழகனா - திருவரங்கத்தமுதனாரைக் யை . ( பாரதம் - அது . ) காணக . அழர்த்திசாதாகமம் - சாந்தியெனும் பெய அம்சு - புருகோதரன் குமரன் . அம்சுமான் - 1 . ( சூர் . ) அசமஞ்சன் குமரன் . ரையுடைய ஆதிசக்தி அரூபியா தலால் இவன் குமரன் திலீபன் . சகான் பௌத் அமூர்த்தியெனும் பெயரடைந்து வடி ரன் ( பாரதம் - ஆதி பர்வம் ) வறுதி ஆதலால் விகற்பமான கலைகளுக் 2 . ( க்ஷத் . ) திரௌபதியின் ஸ்வயம்வாத் கப்பாற்பட்டு தூணாகாரமான லிங்கமாய் சிற்கு வந்தவன் . ( பாரதம் ) . கோடி சூர்யப்ரகாசமான லிங்கத்தி னடுவே - 3 . ( க்ஷத் ) பாண்டவபக்ஷத்தவன் போஜ காண்டற்கரிய வடிவைக் கற்பித்திருப்பது . வம்சத்தவன் துரோணாசார்யனால் கொல் அமெரிந்தியர் - கொலம்பஸ் முதல் முதல் லப்பட்டவன் . ( பாரதம் கர்ணபர்வம் ) . அமெரிகாவைக் கண்டு பிடித்தபோது அம்சுமாலி - ஒரு சூரியன் . இவனுக்கு ஆறு அதனை இந்தியாவென எண்ணி அதிலுள் முகம் பன்னிரண்டு கைகள் சிவப்புவர்ணம் ளாரை இந்தியர் என்றான் . பிறகு இந்தி இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலங்கள் யருக்கும் அப் பெயருள்ள தால் அவர் தோமரம் வாள் பட்டயம் கேடயம் களை வேற்றிய அமெரிந்தியர் என் றனன் . பாசம் அங்குசம் சத்தி வேதாளம் அப ( Amerinds ) . யம் வரதம் இவற்றை வல இடக்கரங் அமோகன் - 1 . சூரனுக்கு முத மந்திரி . களில் கொண்டிருப்பன் . 2 . சணமுகசேநாவீரன் . அம்பட்டன் - வைசியப் பெண் பிராமண அமோகவருஷன் - தொண்டைமணடலத் னைக் கூடிப் பிறந்த குமரன் . பிராமணன் தில் அரசிருந்த சை அரசன் சூத்திரப்பெண்ணைக்கூடியும் அரசன் அமோகை - சிவசூர்யனிடம் அமருஞ் சிவ வைசியப் பெண்ணைக்கூடியும் பிறந்தவன் சத்தி . என்பர் . இவனுக்குப் பரிகாரி யெனவும் அம்சம் - மேருவின் வடக்கின் கணுள்ள பெயர் . இவன் தொழில் கிராமத்தில் ஒரு மலை . தலைசிறைத்தலும் வைத்யம் செய்தலுமாம் ; அர்சர் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவிற் பெண்கள் மருத்துவத்தொழில் செய்வர் . கொரு பெயர் . இவ்வகுப்பினர் ஜகந்நாதத்தில் பெருமா அம்சகன் - குனி புத்திரன் . ளுக்கு நிவேதனம் பூஜை முதலிய செய்கி அம்சகீதை - பிரமன் அன்ன உருவமாய் றார்கள் . சேலம் ஜில்லாவில் கொங்கு இருடிகளுக்குக் கூறிய ஞான நூல் . வேளாளர் கல்யாணத்தில் இவர்கள் கல் அம்சத்துவசன் - ( சங் . ) ஒரு அரசன் . இவ யாணப் பெண்ணுக்கு மங்கலநாண் தரிக் னது குமரன் கவுசலன் கின்றனர் என்பர் . இவர்கள் எல்லாச் அம்சன் - 1 . வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியிடம் சுபாசுபகாரியங்களுக்கு உதவியானவர்கள் . உதித்த மூன்றாங் குமரன் . ( தர்ஸடன் 2 . சராசந்தனுக்குச் சிநேகன் . மகாபரா அம்பான் - திதிபுத்திரனாகிய அசுரன் . கரமசாலி . பலராமனால் ( கன ) - ஆம் நாள் பர் - 1 . சோணாட்டிலுள்ள ஓர் ஊர் . பாரதயுத்தத்தில் மூர்ச்சை யடைந்தவன் . 2 . தஞ்சாவூர்க் கல்வெட்டுகளில் கூறப் 3 ஒரு காந்தருவராசன் பட்டிருக்கிற சிவஸ்தலம் . ' 4 ஞானாப்பியாச நிஷ்டாபாகிைய சங் 3 திவாகா மியற்றுவித்த ஒரு சிற்றா இயாசி |