அபிதான சிந்தாமணி

தாஜ்மஹால் - 817 - தாஜ்மஹால் - இது, ஆக்ரா நகரத்துக்கு திக்தி - (சூ.) விதி அவ்யயன் குமான். 3 மைல் தூரத்தில் யமுனையாற்றின் மேற் தீக்மகேது - வச்சிரன் குமரன். கரையில் கட்டிய ஒரு பெரிய அழகிய தீசா - வடக்குத்திசையின் தேவதை, அஷ் மஹால். இது ஷஜஹான் எனும் டில்லி டவக்ரரைப் பலவிதமாக மயக்கினவள். சக்ரவர்த்தி தன் மனைவி மும்தாஜ்ஜமால் திசைச்சொல் - எனைத் திசைகளிலிருந்து என்பவளது ஞாபகச்சின்னமாகக் கட்டப் ஒரு பாஷை வழங்குநாட்டில் வழங்குவது. பட்டது. இது 22 வருஷகாலம் கோடி திசைழகக்கரு - பிரமகாயிகலோக முதலிய ரூபாய் செலவிட்டு, 20,000 வேலைக்கார பிரமலோகம் இருபதினுமுள்ள இருபது ராகிய காபூலியர், கோலகண்டா வேலைக் வகைப்பட்ட பிரமகண பிண்டங்கள். காரர், சிங்களர், இத்தாலியர் முதலியவர் திசையறிகருவி - இது, நாவா யாத்திரிக களா லியற்றப்பட்டது. இது அழகிய | ளாகிய கப்பலோட்டிகளுக்குக் கடிகாரம் பூஞ்சோலைகள் வாவிகள் சூழ இடையில் | போல் திசைகளைக் குறிப்பிட்ட வட்டபீடி பளிங்குக்கற்களால் பார்ப்போர் கண்களைக் கையில் பொருத்தப்பட்ட காந்த ஊசி. கவரும்படி செய்யப்பட்டது. தற்காலம் இது வடக்குநோக்கியே நிற்பதால் மற்றத் 300 வருஷங்களாயும் இது இப்போது திசைகளை எளிதில் அறியலாம். தான் கட்டப்பட்டதுபோ லிருக்கிறது. திசையோனிநிலை - கருடன் - கிழக்கு, பா இதில் இவளை அடக்கஞ்செய்த சமாதிம்பு - மேற்சூ, சிங்கம் - தெற்கு, யானை - யிருக்கிறது. | வடக்கு, பூனை - தென்கிழக்கு, எலி - வட தாஸ்- வட இந்தியாவிலுள்ள ஜைந நாடோ மேற்கு, நாய் - தென்மேற்கு, முசல் - வட டிகள். கிழக்கு. இவைகளில் அருக்கனில் கரு டனை வைத்து முறையே பார்க்கும்போது எதிர்க்கெதிர் பகை யோனி நிற்கும் அவ ற்றுள் கருடன் திசையிலிருந்து பாம்பு திசைக்குப் போகலாம். பாம்பு திசையி திகைப்பூண்டு - இது தென் இந்தியா காடு லிருந்து கருட திசைக்குப் போகலாகாது. களிலுள்ள ஒருவகைப் பூண்டு. இதை எனெனின், கருடன் இரைகொள்ளப் போ மிதிக்கின் புத்தி மயக்கமடைந்து அலைந்து கையில் பாம்பு இரையாக வரும். ஆதலால் திரிவர் என்பர். ஒருவன் யாத்திரைக்குப் பக்ஷி முதலிய திக்கஜம் - அட்டதிக்கஜத்தைக் காண்க. சகுனங்கள் பார்க்கையில் இரை யாகும் திக்கு -1. இது நித்தியம், விபு, சங்கியை, யோனி திசையிலிருந்து இரை யெடுக்கும் பரிமாணம், பிரதக்தவம், சையோகம், யோனி திசைக்கு அவை போகலாகா, விபாகம் எனும் ஐந்து குணம் உடையது. திடசேநன் -சிரதன் குமரன், இவன் குமா - 2. (அ) கிழக்கு, தென்கிழக்கு, தெற்கு, என் சுமதி. தென்மேற்கு, மேற்கு, வடமேற்கு, வட திடணை - திக்ஷணாவைக்காண்க. குமார் க்கு, வடகிழக்கு. இவற்றுடன் ஆகாயம், வேதசிரசு, தேவன், வயிநன், மது. பூமிசோ, பத்தாம். திடமதி - ஒரு சூத்திரன், இவன் முனிவன் திக்குப்பாலகர் - அட்டதிக்கு பாலகரைக் ஆகவேண்டித் தன் நண்பனாகிய சுமதி காண்க. முனிவனை நோக்கி என்னைப் பிராமணன் திக்குப்பாலகர் குறிகளாவன -- கொடி, ஆக்குக என்ன அவன் அவ்வாறே எஞ் புகை, சீயம், நாய், இடபம், கழுதை, ஞோபவீதம் சாத்தி வேதமந்திரம் உபதே யானை, காகம். இவை யெண்டிசையோனி சித்தனன் ; அதனால் முனிவன் பல பிறவி யென்ப.. எடுத்து முடிவில் வேதியனாய்ப் புண்ணிய திக்குப்பாலகன் - (சுராட்டு) பதினாயிரம் தீர்த்த ஸ்நானபலத்தால் முத்தி அடைந் ஊர்களின் வரிகளை அரசனுக்குச் சேர்ப் தனன். திடமதியோ பல ஜன்மங்களில் பிப்பவன். (சுக்கிரநீதி.) பட்டு உழன்று பருந்தாய்த் தீர்த்தயாத் திக்குவணன் - பிராமணனுக்கு அயோகவ திரை செய்தவர். உடலினின்று தெறித்த கன்னி இடத்துப் பிறந்தவன். இவன் நீர்த்துளியால் பவித்தரனாய்த்தேவர் உலகு தொழில் தோல்வர்த்தகஞ் செய்வது. அடைந்தனன். (திருச்செங்கோட்டுப் புராணம்) 103
தாஜ்மஹால் - 817 - தாஜ்மஹால் - இது ஆக்ரா நகரத்துக்கு திக்தி - ( சூ . ) விதி அவ்யயன் குமான் . 3 மைல் தூரத்தில் யமுனையாற்றின் மேற் தீக்மகேது - வச்சிரன் குமரன் . கரையில் கட்டிய ஒரு பெரிய அழகிய தீசா - வடக்குத்திசையின் தேவதை அஷ் மஹால் . இது ஷஜஹான் எனும் டில்லி டவக்ரரைப் பலவிதமாக மயக்கினவள் . சக்ரவர்த்தி தன் மனைவி மும்தாஜ்ஜமால் திசைச்சொல் - எனைத் திசைகளிலிருந்து என்பவளது ஞாபகச்சின்னமாகக் கட்டப் ஒரு பாஷை வழங்குநாட்டில் வழங்குவது . பட்டது . இது 22 வருஷகாலம் கோடி திசைழகக்கரு - பிரமகாயிகலோக முதலிய ரூபாய் செலவிட்டு 20 000 வேலைக்கார பிரமலோகம் இருபதினுமுள்ள இருபது ராகிய காபூலியர் கோலகண்டா வேலைக் வகைப்பட்ட பிரமகண பிண்டங்கள் . காரர் சிங்களர் இத்தாலியர் முதலியவர் திசையறிகருவி - இது நாவா யாத்திரிக களா லியற்றப்பட்டது . இது அழகிய | ளாகிய கப்பலோட்டிகளுக்குக் கடிகாரம் பூஞ்சோலைகள் வாவிகள் சூழ இடையில் | போல் திசைகளைக் குறிப்பிட்ட வட்டபீடி பளிங்குக்கற்களால் பார்ப்போர் கண்களைக் கையில் பொருத்தப்பட்ட காந்த ஊசி . கவரும்படி செய்யப்பட்டது . தற்காலம் இது வடக்குநோக்கியே நிற்பதால் மற்றத் 300 வருஷங்களாயும் இது இப்போது திசைகளை எளிதில் அறியலாம் . தான் கட்டப்பட்டதுபோ லிருக்கிறது . திசையோனிநிலை - கருடன் - கிழக்கு பா இதில் இவளை அடக்கஞ்செய்த சமாதிம்பு - மேற்சூ சிங்கம் - தெற்கு யானை - யிருக்கிறது . | வடக்கு பூனை - தென்கிழக்கு எலி - வட தாஸ் - வட இந்தியாவிலுள்ள ஜைந நாடோ மேற்கு நாய் - தென்மேற்கு முசல் - வட டிகள் . கிழக்கு . இவைகளில் அருக்கனில் கரு டனை வைத்து முறையே பார்க்கும்போது எதிர்க்கெதிர் பகை யோனி நிற்கும் அவ ற்றுள் கருடன் திசையிலிருந்து பாம்பு திசைக்குப் போகலாம் . பாம்பு திசையி திகைப்பூண்டு - இது தென் இந்தியா காடு லிருந்து கருட திசைக்குப் போகலாகாது . களிலுள்ள ஒருவகைப் பூண்டு . இதை எனெனின் கருடன் இரைகொள்ளப் போ மிதிக்கின் புத்தி மயக்கமடைந்து அலைந்து கையில் பாம்பு இரையாக வரும் . ஆதலால் திரிவர் என்பர் . ஒருவன் யாத்திரைக்குப் பக்ஷி முதலிய திக்கஜம் - அட்டதிக்கஜத்தைக் காண்க . சகுனங்கள் பார்க்கையில் இரை யாகும் திக்கு - 1 . இது நித்தியம் விபு சங்கியை யோனி திசையிலிருந்து இரை யெடுக்கும் பரிமாணம் பிரதக்தவம் சையோகம் யோனி திசைக்கு அவை போகலாகா விபாகம் எனும் ஐந்து குணம் உடையது . திடசேநன் - சிரதன் குமரன் இவன் குமா - 2 . ( ) கிழக்கு தென்கிழக்கு தெற்கு என் சுமதி . தென்மேற்கு மேற்கு வடமேற்கு வட திடணை - திக்ஷணாவைக்காண்க . குமார் க்கு வடகிழக்கு . இவற்றுடன் ஆகாயம் வேதசிரசு தேவன் வயிநன் மது . பூமிசோ பத்தாம் . திடமதி - ஒரு சூத்திரன் இவன் முனிவன் திக்குப்பாலகர் - அட்டதிக்கு பாலகரைக் ஆகவேண்டித் தன் நண்பனாகிய சுமதி காண்க . முனிவனை நோக்கி என்னைப் பிராமணன் திக்குப்பாலகர் குறிகளாவன - - கொடி ஆக்குக என்ன அவன் அவ்வாறே எஞ் புகை சீயம் நாய் இடபம் கழுதை ஞோபவீதம் சாத்தி வேதமந்திரம் உபதே யானை காகம் . இவை யெண்டிசையோனி சித்தனன் ; அதனால் முனிவன் பல பிறவி யென்ப . . எடுத்து முடிவில் வேதியனாய்ப் புண்ணிய திக்குப்பாலகன் - ( சுராட்டு ) பதினாயிரம் தீர்த்த ஸ்நானபலத்தால் முத்தி அடைந் ஊர்களின் வரிகளை அரசனுக்குச் சேர்ப் தனன் . திடமதியோ பல ஜன்மங்களில் பிப்பவன் . ( சுக்கிரநீதி . ) பட்டு உழன்று பருந்தாய்த் தீர்த்தயாத் திக்குவணன் - பிராமணனுக்கு அயோகவ திரை செய்தவர் . உடலினின்று தெறித்த கன்னி இடத்துப் பிறந்தவன் . இவன் நீர்த்துளியால் பவித்தரனாய்த்தேவர் உலகு தொழில் தோல்வர்த்தகஞ் செய்வது . அடைந்தனன் . ( திருச்செங்கோட்டுப் புராணம் ) 103