அபிதான சிந்தாமணி

தானங்கள் 815 தானியமாலி செய்வதாம், இது செய்தவர் பிரமகத்தி புகுவிக்கும். ஆசனப்பலகையும் செம்புஸ் தோஷம் நீங்கி விஷ்ணுபதம் அடைவர். தாவியும் சுயம்பாகப் பொருளும் தானஞ் 27. ரௌப்பியபர்வததானம் - (உருoo) செய்யின் மரித்தவன் மார்க்கத்தில் இனிது பலம் முதல் (50,000) பலம் வரையில் செல்வன், ரௌப்பியபர்வதஞ் செய்வித்துத் தானஞ் 37. வஸ்திர தானஞ்செய்யின் - யமதூ செய்யின் சிவலோகமடைவர். தர் நல்லுருவத்துடன் தோன்றுவர். 28. லவண பர்வத தானம் - நாலுமாக் 38. பூமி, சுரபிகள், சுவர்ண ம் - இம் கால் முதல் பதினாறு மரக்கால் வரையில் மூன்றும் தானங்களில் விசேடமாம். எவ் உப்பை விதிப்படி தானஞ்செய்யின் சத்தி விதமெனின் பூமி விஷ்ணுசம்பந்த மாத உலகம் அடைவர். லாலும், சுவர்ணம் அக்கினியின் மகவாத ' 29. விச்வசக்ர தானம் - ஆயிரம் முதல் லாலும், சுரபிகள் சூரியபுத்திரிக ளாதலா (உடு) பலம் பொன்னால் பதினாறு இலை லும் விசேஷமாம். இவற்றைத் தானஞ் களுள்ள விச்வசக்கரத்தை எழு ஆவரணத் செய்வோன் அம்மூன்று லோகத்தையும் தோடு கூடிய தாகச் செய்வித்துச் சங்குசக் அடைவன். கிரதானாகிய விஷ்ணு மூர்த்தியை எட்டுத் 39. பருத்தி தானம் மகா தானமாகும் . தேவியருடன் பிம்பத்திற் செய்வித்திருத்தி இது தேவர் அந்தணர் முதலியோர்க்குப் விஷ்ணுமூர்த்தியின் தசாவதார பதுமை பூணு நூற்கு உபயோகம் ஆகையால் மிகச் களை நிருமித்து விதிப்படி பூசித்துத்தானஞ் சிறந்ததாம். இத் தானம் செய்தவன் செய்வதாம். இவ்வகைத் தானஞ்செய்த சுவர்க்கவாசியாகச் சிலநாள் வசித்து அழ வன் அரிபதமடைவன். கிய மேன்மையுடையவனாய்ச் சிவபதம் 30. ஹேமஹஸ்திரத்தானம் - ஐந்து அடைவன். பலம் முதல் ஒரு பாரம்வரையில் பொன் 40. திலதானம், கோதானம, தானய னால் புஷ்பரதம் செய்வித்து நான்கு தானம், சுவர்ண தானம், பூதானம் செய் பொன் யானைகளும், இரண்டு உயிர் யானை யின் - மகாபாதகங்கள் நசிக்கும். இவை சளையும் பூட்டி அவ்விரதத்தின் மத்தியில் களை உத்தமபிராமணருக்கே கொடுத்தல் லக்ஷ்மீ நாராயணனையும் இரண்டு பக்கங்க வேண்டும். | ளில் பிரம்ம மகேச்வராதி தேவவிக்கிரகம் 41. திலதானத்தாலும் இரும்பைத் - களையும் எழுந்தருளச்செய்து விதிப்படி தானஞ்செய் தலாலும், யமன் உவப்படை பூசித்துத் தானஞ்செய்தலாம். இத்தானஞ் கிறான். செய்தவன் வித்தியாதரரால் பூசிக்கப்பட் 42. இலவண தானத்தால் - இறக்கிற டுச் சிவபதமடைவன். வனுக்கு நமனிடம் அச்சம் உண்டாகாது 31. பருத்தி தானத்தால் - யமதூ தரிடத் தானவர் - 1. ஒருமுனிவர் அட்டகோண தில் அச்சம் உண்டாகாது. மகருஷியின் தாயுடன் பிறந்தாளை மணந்த 32. தானிய தானத்தால் - யமனும் தூது வர். குமரன் சுகேது. வரும் சந்தோஷித்து ஜீவனுக்கு வேண் டிய வற்றைக் கொடுப்பர். 2. காச்யப ருஷிக்குத்ததுவிட முதித்த 33. பூதானஞ்செய்யின் - எத்தனை அடி குமார். அவர்கள் அஜோமுகன், அந்த கள் தானம் செய்தானோ அத்தனை காலம் கன், அடிதானவன், அருணி, அருட்டன், சவர்க்கத்தில் இன்புறுவன், அநுதாபகன், இல்வலன், ஏகசக்ரன், கபி 34. மராடி தானத்தால் - மார்க்கத்தில் லன், புலோமன், சம்பான், திவிமூர்த்த முள் முதலியவற்றால் துன்புறாது குதிரை னன், அயக்கீரிவன், சங்கசிரன், விபாவசு, யேறி யமபுரஞ் செல்வன், விருஷபர்வன், விப்ரசித்தி, வாதாபி, சுவர்பபானன், நமுசி, வக்தரயோதி, கால 35. குடை தானத்தால் - நிழலுள்ள வழி யிற் செல்வன், மழையால் துன்பமடை நாபன், திரியம்சன், சல்யன், நபன், நா கன், புலோமன், தாமரகேது, கருமன், யான். | 36. தீபதானஞ்செய்யின் - இருள் வழி விரூபாக்ஷன், துர்ச்சயன், வைச்வாநரன், தாயகன் முதலியோர், 9ல் பிரகாசத்துடன் செல்வன், மாண் எழுதல் ஓராண்டு தீபதானஞ்செய்யின் தானியமாலி -1. அதிகாயன் தாய், இராவு ன் குலத்தோரையும் சுவர்க்கத்தில் ணன் தேவியரில் ஒருத்தியாகிய அபசரசு,
தானங்கள் 815 தானியமாலி செய்வதாம் இது செய்தவர் பிரமகத்தி புகுவிக்கும் . ஆசனப்பலகையும் செம்புஸ் தோஷம் நீங்கி விஷ்ணுபதம் அடைவர் . தாவியும் சுயம்பாகப் பொருளும் தானஞ் 27 . ரௌப்பியபர்வததானம் - ( உருoo ) செய்யின் மரித்தவன் மார்க்கத்தில் இனிது பலம் முதல் ( 50 000 ) பலம் வரையில் செல்வன் ரௌப்பியபர்வதஞ் செய்வித்துத் தானஞ் 37 . வஸ்திர தானஞ்செய்யின் - யமதூ செய்யின் சிவலோகமடைவர் . தர் நல்லுருவத்துடன் தோன்றுவர் . 28 . லவண பர்வத தானம் - நாலுமாக் 38 . பூமி சுரபிகள் சுவர்ண ம் - இம் கால் முதல் பதினாறு மரக்கால் வரையில் மூன்றும் தானங்களில் விசேடமாம் . எவ் உப்பை விதிப்படி தானஞ்செய்யின் சத்தி விதமெனின் பூமி விஷ்ணுசம்பந்த மாத உலகம் அடைவர் . லாலும் சுவர்ணம் அக்கினியின் மகவாத ' 29 . விச்வசக்ர தானம் - ஆயிரம் முதல் லாலும் சுரபிகள் சூரியபுத்திரிக ளாதலா ( உடு ) பலம் பொன்னால் பதினாறு இலை லும் விசேஷமாம் . இவற்றைத் தானஞ் களுள்ள விச்வசக்கரத்தை எழு ஆவரணத் செய்வோன் அம்மூன்று லோகத்தையும் தோடு கூடிய தாகச் செய்வித்துச் சங்குசக் அடைவன் . கிரதானாகிய விஷ்ணு மூர்த்தியை எட்டுத் 39 . பருத்தி தானம் மகா தானமாகும் . தேவியருடன் பிம்பத்திற் செய்வித்திருத்தி இது தேவர் அந்தணர் முதலியோர்க்குப் விஷ்ணுமூர்த்தியின் தசாவதார பதுமை பூணு நூற்கு உபயோகம் ஆகையால் மிகச் களை நிருமித்து விதிப்படி பூசித்துத்தானஞ் சிறந்ததாம் . இத் தானம் செய்தவன் செய்வதாம் . இவ்வகைத் தானஞ்செய்த சுவர்க்கவாசியாகச் சிலநாள் வசித்து அழ வன் அரிபதமடைவன் . கிய மேன்மையுடையவனாய்ச் சிவபதம் 30 . ஹேமஹஸ்திரத்தானம் - ஐந்து அடைவன் . பலம் முதல் ஒரு பாரம்வரையில் பொன் 40 . திலதானம் கோதானம தானய னால் புஷ்பரதம் செய்வித்து நான்கு தானம் சுவர்ண தானம் பூதானம் செய் பொன் யானைகளும் இரண்டு உயிர் யானை யின் - மகாபாதகங்கள் நசிக்கும் . இவை சளையும் பூட்டி அவ்விரதத்தின் மத்தியில் களை உத்தமபிராமணருக்கே கொடுத்தல் லக்ஷ்மீ நாராயணனையும் இரண்டு பக்கங்க வேண்டும் . | ளில் பிரம்ம மகேச்வராதி தேவவிக்கிரகம் 41 . திலதானத்தாலும் இரும்பைத் - களையும் எழுந்தருளச்செய்து விதிப்படி தானஞ்செய் தலாலும் யமன் உவப்படை பூசித்துத் தானஞ்செய்தலாம் . இத்தானஞ் கிறான் . செய்தவன் வித்தியாதரரால் பூசிக்கப்பட் 42 . இலவண தானத்தால் - இறக்கிற டுச் சிவபதமடைவன் . வனுக்கு நமனிடம் அச்சம் உண்டாகாது 31 . பருத்தி தானத்தால் - யமதூ தரிடத் தானவர் - 1 . ஒருமுனிவர் அட்டகோண தில் அச்சம் உண்டாகாது . மகருஷியின் தாயுடன் பிறந்தாளை மணந்த 32 . தானிய தானத்தால் - யமனும் தூது வர் . குமரன் சுகேது . வரும் சந்தோஷித்து ஜீவனுக்கு வேண் டிய வற்றைக் கொடுப்பர் . 2 . காச்யப ருஷிக்குத்ததுவிட முதித்த 33 . பூதானஞ்செய்யின் - எத்தனை அடி குமார் . அவர்கள் அஜோமுகன் அந்த கள் தானம் செய்தானோ அத்தனை காலம் கன் அடிதானவன் அருணி அருட்டன் சவர்க்கத்தில் இன்புறுவன் அநுதாபகன் இல்வலன் ஏகசக்ரன் கபி 34 . மராடி தானத்தால் - மார்க்கத்தில் லன் புலோமன் சம்பான் திவிமூர்த்த முள் முதலியவற்றால் துன்புறாது குதிரை னன் அயக்கீரிவன் சங்கசிரன் விபாவசு யேறி யமபுரஞ் செல்வன் விருஷபர்வன் விப்ரசித்தி வாதாபி சுவர்பபானன் நமுசி வக்தரயோதி கால 35 . குடை தானத்தால் - நிழலுள்ள வழி யிற் செல்வன் மழையால் துன்பமடை நாபன் திரியம்சன் சல்யன் நபன் நா கன் புலோமன் தாமரகேது கருமன் யான் . | 36 . தீபதானஞ்செய்யின் - இருள் வழி விரூபாக்ஷன் துர்ச்சயன் வைச்வாநரன் தாயகன் முதலியோர் 9ல் பிரகாசத்துடன் செல்வன் மாண் எழுதல் ஓராண்டு தீபதானஞ்செய்யின் தானியமாலி - 1 . அதிகாயன் தாய் இராவு ன் குலத்தோரையும் சுவர்க்கத்தில் ணன் தேவியரில் ஒருத்தியாகிய அபசரசு