அபிதான சிந்தாமணி

தானங்கள் -8த் தானங்கள் ஒற்கும் புன்ன செய்வித்தும். ப 20. திக்பாலகதானம் - வேதியர் எட்டர் னுக்கும் மிகுதியை ருத்விக்குகளுக்கும் பெயரை வருவித்து அவர்களை ஆசனத்தி கொடுத்து அவர்கள் ஆக்கினையால் மற்ற லிருக்கச் செய்து அவர்களி எடுவில் சிவ வர்களுக்கும் தானாதிகள் கொடுத்தல் வேண் மூர்த்தியைப் பூசித்துப் பத்துக் கழஞ்சு ம்ே. இப்படிச் செய்தவன் தீர்த்தியையம் பொன்னாற் பதினெரு விமானம் செய் ஆயுளையுமடைந்து விஷ்ணுபத மடைவன். வித்து அதை வேதியர்க்கு விதிப்படி 22, பஞ்சலாங்கலதானம் - சாரமுள்ள தானஞ்செய்து பலவேதியர்க்கு அன்ன ஏறுகிராமங்கள் அன்றி யதாசக்தி கிராமத் மிடலாம். | தையும் மரத்தாற் செய்யப்பட்ட ஐந்து 20. திலபர்வததானம் - மூன்று மாக் கலப்பைகளையும், பொற் கொம்பா வலம் கால் முதல் பத்து மரக்கால் எள்ளினைப் பர் கரிக்கப்பட்ட பத்து எருதுகளையும் ஐந்து வதம்போற் குவித்து விதிப்படி பூசித்துத் முதல் (க,000) பலம் உள்ள பொற் கலப் தானஞ் செய்வது. இவ்வகைச் செய்தவன் பைகளையும் கன்சோடு கூடிய பசுக்களையும் சுவர்க்கமடைவன். 10 சாண்கோலொன்று விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வதாம். கட்டு அது மறைய என் கொட்டி அதன் இவ்வகைச் செய்தவன் விமானமேறிச் சிவ மேல் மண்டலஞ்செய்து ஆடையால் மூடி பதம் அடைவன். மலர் தூவி அதில் சிவமூர்த்தி பள்ளிகொள் ' 23. பிரமாண்டதானம் - இருபது பலம் வதாய்த் தியானித்துச் சிவமூர்த்தியைப் முதற்கொண்டு (க,000) பலம் வரையில் பூசித்து விதிப்படி தவணையுடன் பிராமண தன் சக்திக்கு இயன்ற அளவு (500) அங் ருக்குக் கொடுத்தலாம். திலதேனு, தில குல நீளம் இரண்டு கலசங்களும், எட்டுத் பத்மதானங்களைத் தனித்தனி காண்க. திக்கு யானைகளும், அஷ்டதிக்குப் பால 21. துலாபுருஷதானம் - இத் தானஞ் கரும் உள்ள ஒரு பிரமாண்டத்தைச் செய் செய்பவன் பரிசுத்தனாய்ப் பதினாறு முழத் வித்து அதில் திரிமூர்த்தி விக்ரகங்களை திற்குக் குறையாமல் மண்டபஞ் செய் எழுந்தருளச் செய்து பட்டு வஸ்திராப வித்துப் புண்ணியா வாசனம் முடித்து பணாதிகளால் அலங்கரித்து அந்தப் பிர ஏழடிவேதிகை செய்வித்து கான்கு குண் மாண்டத்தை இரண்டு மரக்கால் எள்ளில் டங்கள் செய்விக்கவேண்டும். பிறகு வேதி நிறுத்தி விதிப்படி பூசை முதவிய முடித் கையில் கலசத்தாபனம் செய்து அதில் துத் தானஞ் செய்வதாம். இவ்வகை செய் திரிமூர்த்திகளைப் பூசித்து எழுமுழமுள்ள தவன் பாபம் நீங்கி இந்திரபதம் அடைவன். தேவ தாரு முதலிய இரண்டு தம்பங்களை இரண்டு முழம் பூமியில் புதைத்து அதின் 24. மகாபூதகட தானம் - நூறு அங்குல மேல் சவர்ண முதலியவைகளால் அலங் நீளமுள்ள தாய், நாகாவித பத்தினங்கள் கரித்துத் துலா தண்டம் நிறுத்தி லோகமய இழைத்த கும்பத்தைப் பால் செய் முத மாகும் தட்டுகளைச் சங்கிலிகளில் மாட்டி வியவைகளால் நிறைத்து அதில் ஒரு அத்துலாத்தைக் கொடி முதலியவைகளா சுவர்ண கற்பவிருகத்தை நிறுத்தி விதிப் லலங்கரித்துக் குருவையும் வேதமறிந்த படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வ தாம். இவ் எட்டுருத்விக்குகளையும் வருவித்து நான்கு வகைச் செய்தவன் கோடி சூர்யப் பிரகாச திக்குகளில் இவ்விருவரை நிறுத்திப் பிர முள்ள விமானமேறி வைகுண்ட பதம் மாதி தேவர்க்கு ஓமஞ்செய்து எஜமானன் அடைவன். ஆசாரியருடன் பவி பூசைகள் முடித்து 25. ரத்னதேனுதானம் - வச்சிரம், பவ அத்தினத்தில் எல்லோரும் உபவசிக்க எம், வைடூர்யம், கோமேதகம், புஷ்பரா வேண்டும். மறுகான் ஸ்கானாதிகள் முடித் கம், மரகதம், மாணிக்கம், சர்க்கரை, பெல் துப் பரிசுத்தனாய் கானாவித பூஷணாலங் லம் முதலியவற்றல் புராணாதிகளில் திருதனான எஜமானன், ஆசாரியனோடு கூறியபடி ரத்னபசு செய்வித்து விதிப்படி தலைக்கு நமஸ்கரித்துத்துலா ஆரோகணஞ் பூசித்துத் தானாதிகளைச் செய்வதாம். இவ் செய்தல் வேண்டும். அதில் ஒரு தட்டில் வகை செய்தவன் மதனசமான காந்தியுள் எஜமானனிருந்து மது தட்டில் வ்வாணத் 'சானாய் விஷ்ணுபத மடைவன் தை வைத்துச் சமமாகத் தூக்கி கண 26. ரத்னபர்வததானம் முத்ரா பலம் கோம் அதிலிருந்து அதினின்றும் இறங்கி முதல் (க,000) பலம் வரையில் இரத் அதிலுள்ள திரவியத்தில் பாதி ஆசாரிய தினத்தால் பர்வதஞ் செய்வித்துத் தானஞ் இத்தினத்தில் பல பகைது. எஜமான
தானங்கள் - 8த் தானங்கள் ஒற்கும் புன்ன செய்வித்தும் . 20 . திக்பாலகதானம் - வேதியர் எட்டர் னுக்கும் மிகுதியை ருத்விக்குகளுக்கும் பெயரை வருவித்து அவர்களை ஆசனத்தி கொடுத்து அவர்கள் ஆக்கினையால் மற்ற லிருக்கச் செய்து அவர்களி எடுவில் சிவ வர்களுக்கும் தானாதிகள் கொடுத்தல் வேண் மூர்த்தியைப் பூசித்துப் பத்துக் கழஞ்சு ம்ே . இப்படிச் செய்தவன் தீர்த்தியையம் பொன்னாற் பதினெரு விமானம் செய் ஆயுளையுமடைந்து விஷ்ணுபத மடைவன் . வித்து அதை வேதியர்க்கு விதிப்படி 22 பஞ்சலாங்கலதானம் - சாரமுள்ள தானஞ்செய்து பலவேதியர்க்கு அன்ன ஏறுகிராமங்கள் அன்றி யதாசக்தி கிராமத் மிடலாம் . | தையும் மரத்தாற் செய்யப்பட்ட ஐந்து 20 . திலபர்வததானம் - மூன்று மாக் கலப்பைகளையும் பொற் கொம்பா வலம் கால் முதல் பத்து மரக்கால் எள்ளினைப் பர் கரிக்கப்பட்ட பத்து எருதுகளையும் ஐந்து வதம்போற் குவித்து விதிப்படி பூசித்துத் முதல் ( 000 ) பலம் உள்ள பொற் கலப் தானஞ் செய்வது . இவ்வகைச் செய்தவன் பைகளையும் கன்சோடு கூடிய பசுக்களையும் சுவர்க்கமடைவன் . 10 சாண்கோலொன்று விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வதாம் . கட்டு அது மறைய என் கொட்டி அதன் இவ்வகைச் செய்தவன் விமானமேறிச் சிவ மேல் மண்டலஞ்செய்து ஆடையால் மூடி பதம் அடைவன் . மலர் தூவி அதில் சிவமூர்த்தி பள்ளிகொள் ' 23 . பிரமாண்டதானம் - இருபது பலம் வதாய்த் தியானித்துச் சிவமூர்த்தியைப் முதற்கொண்டு ( 000 ) பலம் வரையில் பூசித்து விதிப்படி தவணையுடன் பிராமண தன் சக்திக்கு இயன்ற அளவு ( 500 ) அங் ருக்குக் கொடுத்தலாம் . திலதேனு தில குல நீளம் இரண்டு கலசங்களும் எட்டுத் பத்மதானங்களைத் தனித்தனி காண்க . திக்கு யானைகளும் அஷ்டதிக்குப் பால 21 . துலாபுருஷதானம் - இத் தானஞ் கரும் உள்ள ஒரு பிரமாண்டத்தைச் செய் செய்பவன் பரிசுத்தனாய்ப் பதினாறு முழத் வித்து அதில் திரிமூர்த்தி விக்ரகங்களை திற்குக் குறையாமல் மண்டபஞ் செய் எழுந்தருளச் செய்து பட்டு வஸ்திராப வித்துப் புண்ணியா வாசனம் முடித்து பணாதிகளால் அலங்கரித்து அந்தப் பிர ஏழடிவேதிகை செய்வித்து கான்கு குண் மாண்டத்தை இரண்டு மரக்கால் எள்ளில் டங்கள் செய்விக்கவேண்டும் . பிறகு வேதி நிறுத்தி விதிப்படி பூசை முதவிய முடித் கையில் கலசத்தாபனம் செய்து அதில் துத் தானஞ் செய்வதாம் . இவ்வகை செய் திரிமூர்த்திகளைப் பூசித்து எழுமுழமுள்ள தவன் பாபம் நீங்கி இந்திரபதம் அடைவன் . தேவ தாரு முதலிய இரண்டு தம்பங்களை இரண்டு முழம் பூமியில் புதைத்து அதின் 24 . மகாபூதகட தானம் - நூறு அங்குல மேல் சவர்ண முதலியவைகளால் அலங் நீளமுள்ள தாய் நாகாவித பத்தினங்கள் கரித்துத் துலா தண்டம் நிறுத்தி லோகமய இழைத்த கும்பத்தைப் பால் செய் முத மாகும் தட்டுகளைச் சங்கிலிகளில் மாட்டி வியவைகளால் நிறைத்து அதில் ஒரு அத்துலாத்தைக் கொடி முதலியவைகளா சுவர்ண கற்பவிருகத்தை நிறுத்தி விதிப் லலங்கரித்துக் குருவையும் வேதமறிந்த படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வ தாம் . இவ் எட்டுருத்விக்குகளையும் வருவித்து நான்கு வகைச் செய்தவன் கோடி சூர்யப் பிரகாச திக்குகளில் இவ்விருவரை நிறுத்திப் பிர முள்ள விமானமேறி வைகுண்ட பதம் மாதி தேவர்க்கு ஓமஞ்செய்து எஜமானன் அடைவன் . ஆசாரியருடன் பவி பூசைகள் முடித்து 25 . ரத்னதேனுதானம் - வச்சிரம் பவ அத்தினத்தில் எல்லோரும் உபவசிக்க எம் வைடூர்யம் கோமேதகம் புஷ்பரா வேண்டும் . மறுகான் ஸ்கானாதிகள் முடித் கம் மரகதம் மாணிக்கம் சர்க்கரை பெல் துப் பரிசுத்தனாய் கானாவித பூஷணாலங் லம் முதலியவற்றல் புராணாதிகளில் திருதனான எஜமானன் ஆசாரியனோடு கூறியபடி ரத்னபசு செய்வித்து விதிப்படி தலைக்கு நமஸ்கரித்துத்துலா ஆரோகணஞ் பூசித்துத் தானாதிகளைச் செய்வதாம் . இவ் செய்தல் வேண்டும் . அதில் ஒரு தட்டில் வகை செய்தவன் மதனசமான காந்தியுள் எஜமானனிருந்து மது தட்டில் வ்வாணத் ' சானாய் விஷ்ணுபத மடைவன் தை வைத்துச் சமமாகத் தூக்கி கண 26 . ரத்னபர்வததானம் முத்ரா பலம் கோம் அதிலிருந்து அதினின்றும் இறங்கி முதல் ( 000 ) பலம் வரையில் இரத் அதிலுள்ள திரவியத்தில் பாதி ஆசாரிய தினத்தால் பர்வதஞ் செய்வித்துத் தானஞ் இத்தினத்தில் பல பகைது . எஜமான