அபிதான சிந்தாமணி

தாளவகையோத்த 812 தானங்கள் தாளவகையோத்து - இது தாள வகையி 3. இரண்யாச்வர ததானம் (கூ) முதல் னிலக்கணம் கூறும் நூல்களுள் ஒன்று. (க,000) பலமுள்ள பொன்னால் ரதம் செய் தாளுதுவான் - திருமங்கையாழ்வார்க்கு மந் வித்து அதில் தன் இஷ்டதேவதையைப் திரி, பொன்னாற் செய்வித்து நிறுத்தி அத் தானம் - (5) தலைப்படுதானம், இடைப்படு தேர்க்கு (அ) அல்லது (ச) பொற்குதிரை தானம், கடைப்படு தானம், அவையாவன: கள் பூட்டி வஸ்திராதிகளால் அலங்கரித்து அறத்தான் கட்டிய பொருளை முக்குற்றம் விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வதாம். அற்ற நற்றவத்தோரைக் கொள்க' எனப் இவ்வகை தானஞ்செய்தவன் பாபம் நீங் பணிந்து குறை இரந்து தம் உள்ளம் கித் தேசோசரீரனாய்ச் சிவபதமடைவன். உவந்து ஈதல் தலைப்படு தானம். ஆதுலர், ' 4. உபயகோமுகிதானம் - பசுவின் பிர குருடர், மாதர் முதல் பிறர் சிறுமையைப் சவகாலத்தில், பசுங்கன்றின் பாதிதேகம் பற்றி மனம் இரங்கி ஈவது இடைப்படு தாயின் வயிற்றிலும் மற்றப்பாதி வெளி தானம். புகழ், ஆர்வம், கைம்மாறு, அச் யிலும் இருக்கக்கண்டு பசுவினைப் பொன், சம், கண்ணோட்டம், காரணம், கடைப் வெள்ளிமுத்து முதலானவைகளால் அலங் பாடு இவற்றைப்பற்றி ஈவது கடைப்படு கரித்துத் துணையுடன் வேதியனுக்குத் தானம். இது பலவகைப்படும். இவற்றுள் தானஞ்செய்வதாம். இவ்வகைத் தானஞ் பதினாறு சிறந்தன. செய்தவன் தரணிதான பலனடைவதன் தானங்கள் - 1. தேவர்க்கும் நல்லோர்க்கும் றிப் பிதுருக்களையும் திருப்தி செய்தவனா ஈந்து புண்ணியம் அடைதல் ; அவை பல கிறான். வகையாயினும் அவற்றுள் (கசு) சிறந்தன. 5. கனக்கல்பலதிகாதானம் - (டு) முதல் இரண்யகர்ப்பதானம் - பொன்னால் (எ2) / (க,000) பலமுள்ள பொன்னால் நீர்க் அங்குலம் உயரமும் அதில் மூன்றம்சம் காக்கை, அன்னம் முதலிய பக்ஷிகள், விதி அகலமும் உள்ள தாமரைபோன்ற கும்பஞ் தியாதர பிரதிமைகள் முதலியவற்றோடு செய்வித்து அதில் தயிர், நெல், பால் முத கூடிய (க0) கல்பகக் கொடிகளைச் செய் லிய நிறைத்து வேதிகை செய்வித்து வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தக்க வேதி அதின்மேல் இரண்டு மாக்கால் எள்ளைப் யர்க்குத் தானஞ்செய்வதாம். இவ்வகை பாப்பி அதன்மீது கும்பத்தை நிறுத்தித் புரிந்தவன் சத்திய உலகம் அடைவன். தான கற்பவிதிப்படி பூசித்துப் பிரதக்ஷண 6. கனக்காமதேனு தானம் - (க,000) முதலிய செய்து எஜமானன் அந்த இரண்ய (500) (உடு) கணக்குள்ள பலத்தோடு தம்பத்தில் ஒரு விஸ்வாசகாலம் இருத்தல் கூடிய பொன்னால் கன்பேடுகூடிய பசு வேண்டும். இப்படி யஜமானன் கடத் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் திருந்து வெளிவருமுன் ஆசாரியன் இரண் செய்வதாம். இவ்வகைத் தானஞ்செய்த யகும்பத்திருக்கும் இரண்யகற்பனாகிய புரு வன் தேவர்களால் பூசிக்கப்பட்டுச் சிவ ஷனுக்குக் கர்ப்பாதானம், பும்சவனம், பதம் பெறுவன். சீமந்தம், சாதகர்மம் முதலிய கிரியைகள் 7. கல்பவிருக்ஷ தானம் - (கூ) பலம் செய்தலவேண்டும். பின்யஜமானன் அதை முசல் (க,000) பலம் வரையில் பொன் விட்டு வெளிவந்து அந்தக் கலசத்துடன் னால் திரிமூர்த்தி பிரதிமைகளுடன், (ரு) இராமாதிகளையும் தானஞ் செய்ய வேண் கிளைகளோடு நானாவித பக்ஷிகள், பழங்கள் இம். அவ்வகை செய்தவன் (க00) கோடி முதலியவற்றுடன் கற்பகத்தரு செய்வித் சல்பம் பிரமலோகத்தில் வசித்துத் தனது துக் கிழக்கில் சகளத்திர காமதேவயுக்த பிதுருக்களை நாகத்திலிருந்து நீக்குவன். மான சந்தான விருக்ஷ த்தையும், தெற்கில் 2. இரண்யாச்வதானம் - (ஈ) முதல லக்ஷ்மியோடு கூடிய மந்தாரவிருக்ஷ த்தை (5000) பலமுள்ள பொன்னால் குதிரை யும், மேற்கில் சாவித்திரியோடு கூடிய யொன்று செய்வித்து நானாவித உபகா பாரிசாத விருக்ஷ த்தையும், வடக்கில் சுரபி ணமான ஒரு சையத்தையும், (அ) சுவர்ண யோடு கூடிய ஹரிச்சந்தனவிருக்ஷத்தையும் கலசங்களையும் வேதிகையில் தாபித்து, நிருமித்து விதிப்படி ஓமாதிகள் பூஜை விதிப்படி பூசிப்பதாம. இப்படிச் செய்த முதலிய செய்து நமஸ்கரித்துத் தானஞ வன் தேவாகளால் பூசிக்கப்பட்டு இந்திர செய்வதாம். இவ்வகைச் செய்தவன் சித்த, பதம் அடைவன். சாரண, கின்னா , அப்சாசுக்களால் சேவிக்
தாளவகையோத்த 812 தானங்கள் தாளவகையோத்து - இது தாள வகையி 3 . இரண்யாச்வர ததானம் ( கூ ) முதல் னிலக்கணம் கூறும் நூல்களுள் ஒன்று . ( 000 ) பலமுள்ள பொன்னால் ரதம் செய் தாளுதுவான் - திருமங்கையாழ்வார்க்கு மந் வித்து அதில் தன் இஷ்டதேவதையைப் திரி பொன்னாற் செய்வித்து நிறுத்தி அத் தானம் - ( 5 ) தலைப்படுதானம் இடைப்படு தேர்க்கு ( ) அல்லது ( ) பொற்குதிரை தானம் கடைப்படு தானம் அவையாவன : கள் பூட்டி வஸ்திராதிகளால் அலங்கரித்து அறத்தான் கட்டிய பொருளை முக்குற்றம் விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் செய்வதாம் . அற்ற நற்றவத்தோரைக் கொள்க ' எனப் இவ்வகை தானஞ்செய்தவன் பாபம் நீங் பணிந்து குறை இரந்து தம் உள்ளம் கித் தேசோசரீரனாய்ச் சிவபதமடைவன் . உவந்து ஈதல் தலைப்படு தானம் . ஆதுலர் ' 4 . உபயகோமுகிதானம் - பசுவின் பிர குருடர் மாதர் முதல் பிறர் சிறுமையைப் சவகாலத்தில் பசுங்கன்றின் பாதிதேகம் பற்றி மனம் இரங்கி ஈவது இடைப்படு தாயின் வயிற்றிலும் மற்றப்பாதி வெளி தானம் . புகழ் ஆர்வம் கைம்மாறு அச் யிலும் இருக்கக்கண்டு பசுவினைப் பொன் சம் கண்ணோட்டம் காரணம் கடைப் வெள்ளிமுத்து முதலானவைகளால் அலங் பாடு இவற்றைப்பற்றி ஈவது கடைப்படு கரித்துத் துணையுடன் வேதியனுக்குத் தானம் . இது பலவகைப்படும் . இவற்றுள் தானஞ்செய்வதாம் . இவ்வகைத் தானஞ் பதினாறு சிறந்தன . செய்தவன் தரணிதான பலனடைவதன் தானங்கள் - 1 . தேவர்க்கும் நல்லோர்க்கும் றிப் பிதுருக்களையும் திருப்தி செய்தவனா ஈந்து புண்ணியம் அடைதல் ; அவை பல கிறான் . வகையாயினும் அவற்றுள் ( கசு ) சிறந்தன . 5 . கனக்கல்பலதிகாதானம் - ( டு ) முதல் இரண்யகர்ப்பதானம் - பொன்னால் ( எ2 ) / ( 000 ) பலமுள்ள பொன்னால் நீர்க் அங்குலம் உயரமும் அதில் மூன்றம்சம் காக்கை அன்னம் முதலிய பக்ஷிகள் விதி அகலமும் உள்ள தாமரைபோன்ற கும்பஞ் தியாதர பிரதிமைகள் முதலியவற்றோடு செய்வித்து அதில் தயிர் நெல் பால் முத கூடிய ( க0 ) கல்பகக் கொடிகளைச் செய் லிய நிறைத்து வேதிகை செய்வித்து வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தக்க வேதி அதின்மேல் இரண்டு மாக்கால் எள்ளைப் யர்க்குத் தானஞ்செய்வதாம் . இவ்வகை பாப்பி அதன்மீது கும்பத்தை நிறுத்தித் புரிந்தவன் சத்திய உலகம் அடைவன் . தான கற்பவிதிப்படி பூசித்துப் பிரதக்ஷண 6 . கனக்காமதேனு தானம் - ( 000 ) முதலிய செய்து எஜமானன் அந்த இரண்ய ( 500 ) ( உடு ) கணக்குள்ள பலத்தோடு தம்பத்தில் ஒரு விஸ்வாசகாலம் இருத்தல் கூடிய பொன்னால் கன்பேடுகூடிய பசு வேண்டும் . இப்படி யஜமானன் கடத் செய்வித்து விதிப்படி பூசித்துத் தானஞ் திருந்து வெளிவருமுன் ஆசாரியன் இரண் செய்வதாம் . இவ்வகைத் தானஞ்செய்த யகும்பத்திருக்கும் இரண்யகற்பனாகிய புரு வன் தேவர்களால் பூசிக்கப்பட்டுச் சிவ ஷனுக்குக் கர்ப்பாதானம் பும்சவனம் பதம் பெறுவன் . சீமந்தம் சாதகர்மம் முதலிய கிரியைகள் 7 . கல்பவிருக்ஷ தானம் - ( கூ ) பலம் செய்தலவேண்டும் . பின்யஜமானன் அதை முசல் ( 000 ) பலம் வரையில் பொன் விட்டு வெளிவந்து அந்தக் கலசத்துடன் னால் திரிமூர்த்தி பிரதிமைகளுடன் ( ரு ) இராமாதிகளையும் தானஞ் செய்ய வேண் கிளைகளோடு நானாவித பக்ஷிகள் பழங்கள் இம் . அவ்வகை செய்தவன் ( க00 ) கோடி முதலியவற்றுடன் கற்பகத்தரு செய்வித் சல்பம் பிரமலோகத்தில் வசித்துத் தனது துக் கிழக்கில் சகளத்திர காமதேவயுக்த பிதுருக்களை நாகத்திலிருந்து நீக்குவன் . மான சந்தான விருக்ஷ த்தையும் தெற்கில் 2 . இரண்யாச்வதானம் - ( ) முதல லக்ஷ்மியோடு கூடிய மந்தாரவிருக்ஷ த்தை ( 5000 ) பலமுள்ள பொன்னால் குதிரை யும் மேற்கில் சாவித்திரியோடு கூடிய யொன்று செய்வித்து நானாவித உபகா பாரிசாத விருக்ஷ த்தையும் வடக்கில் சுரபி ணமான ஒரு சையத்தையும் ( ) சுவர்ண யோடு கூடிய ஹரிச்சந்தனவிருக்ஷத்தையும் கலசங்களையும் வேதிகையில் தாபித்து நிருமித்து விதிப்படி ஓமாதிகள் பூஜை விதிப்படி பூசிப்பதாம . இப்படிச் செய்த முதலிய செய்து நமஸ்கரித்துத் தானஞ வன் தேவாகளால் பூசிக்கப்பட்டு இந்திர செய்வதாம் . இவ்வகைச் செய்தவன் சித்த பதம் அடைவன் . சாரண கின்னா அப்சாசுக்களால் சேவிக்