அபிதான சிந்தாமணி

தாவரவகைகள் 800 தாவரவகைக- வன பூ, பழம், விதை. மேற் கூறிய யில் கணுக்களில் வேருண்டாகிப். பாகங்கள் ஒரு தாவரத்திற்கு இன்றியமை யில் பதிவது. விழுதுகள், சில தாவ ந்த ஒவ்வொரு உறுப்புக்களும் பல கண் வகைகளில் கிளைகளிலும், கொடிகளிலும் ணறைகளைப் பெற்றவை, கிச்சிலிப்பழத் வேர் கிளைத்துப் பூமியில் இறங்கி நிலைப் தின் தோலினுட்பாகத்தில் பல சுளைக பவை. அடுத்த மாத்தின் சாரத்தால் வளர் ளைப் பிரித்துப் பார்த்தால் பல இரஸமுள்ள வன. புல்லுருவி, கொத்தான், இவ்வேர் பைகளைக் காணலாம். அந்த ஒவ்வொரு 'கள், வளரும் பகுதி, வளரும் பகுதியின் பையும் ஒவ்வொரு கண்ணறை. அவ் மூடி என இருவகை, வேர்கள் ஆகாரத் வொரு கண்ணறையினும் பாகுபோன்ற தைத் தேடி மண்ணிலும் நீரிலும் செல் ஒருவித சத்து நிறைந்திருக்கிறது. அச் லும், வளரும் பகுதி அம்மண்ணாலும் நீரா சத்தே ஜீவ அணு. மேற்சொன்ன அறை லும் தேயா வகை மூடிய கவசம் வளரும் கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தோல் போன்ற பகுதியின் மூடி. ஆகாரத்தைச் சேர்ப் கவசம் உண்டு. இவ்வறையி லடங்கிய பவை உண்மையில் உறையில்லாத பாகத் அணு பல காரியங்களைச் செய்கின்றது. தில் மெல்லிய இழைபோன்ற வேர்களே. இது ஈரத்தை யுறுஞ்சும், பாவக்கூடியது. ஆகாரம், வேர்களின் நுனிகள், தம்மிட பிரிந்து புது அறைகளைச் செய்யக்கூடியது. முள்ள ஒருவிதத் திரவத்தின் உதவியால் அசையுந் தன்மையுள்ளது. தாவரப் பொ பூமியிலுள்ள மட்கின எரு, மண், சுண் ருளாகிய இதற்கு இதுவே முக்ய ஆதாரம். ணாம்பு, இரும்பு, மாவுப்பு இவைகளின் வேர் - இது, மூன்று வகையாகப் பிரி சாரத்தைக் கிரகிக்கின்றன. பூமியிலிருக் கிறது. ஆணிவேர், பக்கவேர், சல்லிவேர் கும் ஆகாயம், இப் பொருள்களை மழை ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் ஓர் பாகம் பூமி நீரால் கரைத்து வேருக்கு தவுகிறது. யின் மேலும், ஓர் பாகம் பூமிக்குள்ளும் தண்டு, அடிமாம் - வேரின் மேலும், இருக்கின்றன. உட்பாகமான வேர், இர கிளை முதலியவற்றிற் கடியிலும் உள்ள ண்டு தொழில்களைச் செய்கிறது. அவை பாகத்தைத் தண்டு, அடிமரம் என்பர். அசையாதிருத்தல், ஆகாரங்களை யாராய்ந்து இதனைத் தமிழ் நூலார் அறை யென்பர். கொடுத்தலாம். மேல்பாகமாகிய கிளை, இவ்வறை பொரியறை, பொருக்கறை, இலை முதலிய வேரின் வழியாகத் தம் கோழறை என மூவகைப்படும். மாருதி ஆகாரத்தைப் பெறுகின்றன. ஆணிவேர், லியவற்றின் அறைபொரி போலிருத்த இவை புளி, மா முதலிய மரங்களில் மரம் வின் பொரியறை, புளி முதலியவற்றின் காற்று முதலியவற்றால் நிலைபெயரா தபடி அறை பொருக்கறை, வாழை முதலியவற் மரத்தை யசையாது நிறுத்துவது. இந்த றின் அறை வழுவழுத்திருத்தலின் கோ ஆணிவேர் உறுதியாகக் கீழ்நோக்கிச் செல் ழறை. இவ் வறைகள், மரங்களுக்கு லச்செல்லப் பக்கத்தில் சிலவேர்கள் அசை மூன்று வகையில் உதவுகின்றன. (1) இலை, யாது தாங்கக் கிளைக்கும் அவற்றைப் பக்க இளை, பூ, பழம் முதலிய தாங்கிநின்று 'வேர் என்பர். இப் பக்கவேர் செல்லுகை அவற்றின் மேல் சூர்யவெப்பம் படும் டி யில் இவற்றில் சில சிறு வேர்கள் இளைக் செய்கிறது. (2) பூமியிலிருந்து வேர் தரும் கின்றன. அவற்றை வேய்த்துய்கள் என் உணவை மேற்பாகத்தில் செலுத்துகிறது. பர். இவையே மாஞ் செடிகளுக்கு வேண் (3) இலையுதிர்காலத்து வெயிலால் வருந் டிய ஆகாரங்களைப் பூமியினின்றும் கிரகிக் துன்பத்திற்கு உணவைச் சேகரித் துதவு கின்றன. மற்றொரு வகைச் சல்லிவேர் கிறது. அடிமரமாகிய அறையானது கிளை என்பர். அது நெல், சோளம், கேழ்வரகு முதலியவைகளைத் தாங்குவதற்கு உறுதி முதலிய சின்னாட் பயிருக்கு உள்ளவை. யாய் இருத்தல் வேண்டும். இரண்டு, இவை, மண்ணையும் மணலையும் பிடித்துக் மூன்று மாதம் வளரும் தாவரங்கள் இளந் கொள்ளும் வலியுள்ளவை. சதைப்பற் தண்டுகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. இவற் றுள்ள வேர் முள்ளங்கி, சருக்கரைவள்ளி றில் சில கணுக்களைப் பெற்றும் இருக் போன்றவை. இவை, தங்கள் இலை கொடி கின்றன. அடிமரம் தண்டு முதலியவற் வளர்தற்குரிய ஆகாரம் போக மிச்சத்தை றின் வகை :- வேரில் சேர்க்கின்றன. ஓடுவேர் பூசினை, 1. தொத்தும் கொடிகள் இவை கொழு சுரை, சக்கரைவள்ளி முதலிய ஓடுகை | கொம்புகளைப்பற்றி நிற்பவை. - 10 '
தாவரவகைகள் 800 தாவரவகைக வன பூ பழம் விதை . மேற் கூறிய யில் கணுக்களில் வேருண்டாகிப் . பாகங்கள் ஒரு தாவரத்திற்கு இன்றியமை யில் பதிவது . விழுதுகள் சில தாவ ந்த ஒவ்வொரு உறுப்புக்களும் பல கண் வகைகளில் கிளைகளிலும் கொடிகளிலும் ணறைகளைப் பெற்றவை கிச்சிலிப்பழத் வேர் கிளைத்துப் பூமியில் இறங்கி நிலைப் தின் தோலினுட்பாகத்தில் பல சுளைக பவை . அடுத்த மாத்தின் சாரத்தால் வளர் ளைப் பிரித்துப் பார்த்தால் பல இரஸமுள்ள வன . புல்லுருவி கொத்தான் இவ்வேர் பைகளைக் காணலாம் . அந்த ஒவ்வொரு ' கள் வளரும் பகுதி வளரும் பகுதியின் பையும் ஒவ்வொரு கண்ணறை . அவ் மூடி என இருவகை வேர்கள் ஆகாரத் வொரு கண்ணறையினும் பாகுபோன்ற தைத் தேடி மண்ணிலும் நீரிலும் செல் ஒருவித சத்து நிறைந்திருக்கிறது . அச் லும் வளரும் பகுதி அம்மண்ணாலும் நீரா சத்தே ஜீவ அணு . மேற்சொன்ன அறை லும் தேயா வகை மூடிய கவசம் வளரும் கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தோல் போன்ற பகுதியின் மூடி . ஆகாரத்தைச் சேர்ப் கவசம் உண்டு . இவ்வறையி லடங்கிய பவை உண்மையில் உறையில்லாத பாகத் அணு பல காரியங்களைச் செய்கின்றது . தில் மெல்லிய இழைபோன்ற வேர்களே . இது ஈரத்தை யுறுஞ்சும் பாவக்கூடியது . ஆகாரம் வேர்களின் நுனிகள் தம்மிட பிரிந்து புது அறைகளைச் செய்யக்கூடியது . முள்ள ஒருவிதத் திரவத்தின் உதவியால் அசையுந் தன்மையுள்ளது . தாவரப் பொ பூமியிலுள்ள மட்கின எரு மண் சுண் ருளாகிய இதற்கு இதுவே முக்ய ஆதாரம் . ணாம்பு இரும்பு மாவுப்பு இவைகளின் வேர் - இது மூன்று வகையாகப் பிரி சாரத்தைக் கிரகிக்கின்றன . பூமியிலிருக் கிறது . ஆணிவேர் பக்கவேர் சல்லிவேர் கும் ஆகாயம் இப் பொருள்களை மழை ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் ஓர் பாகம் பூமி நீரால் கரைத்து வேருக்கு தவுகிறது . யின் மேலும் ஓர் பாகம் பூமிக்குள்ளும் தண்டு அடிமாம் - வேரின் மேலும் இருக்கின்றன . உட்பாகமான வேர் இர கிளை முதலியவற்றிற் கடியிலும் உள்ள ண்டு தொழில்களைச் செய்கிறது . அவை பாகத்தைத் தண்டு அடிமரம் என்பர் . அசையாதிருத்தல் ஆகாரங்களை யாராய்ந்து இதனைத் தமிழ் நூலார் அறை யென்பர் . கொடுத்தலாம் . மேல்பாகமாகிய கிளை இவ்வறை பொரியறை பொருக்கறை இலை முதலிய வேரின் வழியாகத் தம் கோழறை என மூவகைப்படும் . மாருதி ஆகாரத்தைப் பெறுகின்றன . ஆணிவேர் லியவற்றின் அறைபொரி போலிருத்த இவை புளி மா முதலிய மரங்களில் மரம் வின் பொரியறை புளி முதலியவற்றின் காற்று முதலியவற்றால் நிலைபெயரா தபடி அறை பொருக்கறை வாழை முதலியவற் மரத்தை யசையாது நிறுத்துவது . இந்த றின் அறை வழுவழுத்திருத்தலின் கோ ஆணிவேர் உறுதியாகக் கீழ்நோக்கிச் செல் ழறை . இவ் வறைகள் மரங்களுக்கு லச்செல்லப் பக்கத்தில் சிலவேர்கள் அசை மூன்று வகையில் உதவுகின்றன . ( 1 ) இலை யாது தாங்கக் கிளைக்கும் அவற்றைப் பக்க இளை பூ பழம் முதலிய தாங்கிநின்று ' வேர் என்பர் . இப் பக்கவேர் செல்லுகை அவற்றின் மேல் சூர்யவெப்பம் படும் டி யில் இவற்றில் சில சிறு வேர்கள் இளைக் செய்கிறது . ( 2 ) பூமியிலிருந்து வேர் தரும் கின்றன . அவற்றை வேய்த்துய்கள் என் உணவை மேற்பாகத்தில் செலுத்துகிறது . பர் . இவையே மாஞ் செடிகளுக்கு வேண் ( 3 ) இலையுதிர்காலத்து வெயிலால் வருந் டிய ஆகாரங்களைப் பூமியினின்றும் கிரகிக் துன்பத்திற்கு உணவைச் சேகரித் துதவு கின்றன . மற்றொரு வகைச் சல்லிவேர் கிறது . அடிமரமாகிய அறையானது கிளை என்பர் . அது நெல் சோளம் கேழ்வரகு முதலியவைகளைத் தாங்குவதற்கு உறுதி முதலிய சின்னாட் பயிருக்கு உள்ளவை . யாய் இருத்தல் வேண்டும் . இரண்டு இவை மண்ணையும் மணலையும் பிடித்துக் மூன்று மாதம் வளரும் தாவரங்கள் இளந் கொள்ளும் வலியுள்ளவை . சதைப்பற் தண்டுகளைப் பெற்றிருக்கின்றன . இவற் றுள்ள வேர் முள்ளங்கி சருக்கரைவள்ளி றில் சில கணுக்களைப் பெற்றும் இருக் போன்றவை . இவை தங்கள் இலை கொடி கின்றன . அடிமரம் தண்டு முதலியவற் வளர்தற்குரிய ஆகாரம் போக மிச்சத்தை றின் வகை : வேரில் சேர்க்கின்றன . ஓடுவேர் பூசினை 1 . தொத்தும் கொடிகள் இவை கொழு சுரை சக்கரைவள்ளி முதலிய ஓடுகை | கொம்புகளைப்பற்றி நிற்பவை . - 10 '