அபிதான சிந்தாமணி

தார் நிலை 808 தாவரங்கள் என்னும் தேவதையை ஒன்பது தலைகளு தார்க்ஷகன் - 1. ஒரு முனிவன் ; வேட் டன் செய்து கிராமதேவதையாகப் பூசித் டைக்கு வந்த துந்துமாரன் என்னும் அர துப் பலிகொடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற சன், மான்தோல்போர்த்துத் தவஞ்செய்து னர். கடுச்சடா என்னும் தேவன் பரிசுத் கொண்டிருந்த இவனது குமானை மானெ தத்தையும் மறுஜென்மத்தையும் கொடுப் ன்று எண்ணி அம்பெய்து கொன்றனன். பன். இவர்களில் சிலர் பூமியைத் தெய்வ இம்முனிவன், குமரன் இறந்ததால் விசன மாக நம்பி வெறுந்தரையில் படுத்துப் மடையாமல் குமரனை மீண்டும் உயிர்ப்பித் புரளுவர். ஜாகாகிஸ் என்னும் தார்த்தாரி தனன். இவனுக்குத் தார்க்கிகன் எனவும் கள் இறந்தவர்களே தேவதைகளென்று பெயர். பூசிக்கின்றனர். டாங்குசஸ் என்னும் ஜாதி 2. ஒரு விஷ்ணுபடன. யார் சுகமானன் என்னும் சிருஷ்டிகர்த்தா தாலகேது - 1. கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் இருக்கின்றனன் என்பர். பிராட் என்ப பட்ட வருணன் சேவகன். வர்கள் சூரியசந்திரன் தெய்வமென்பர். 2. வச்சிரகேதுவின் குமரன், இருதத் அவ்விடத்திலுள்ள காக்கேஸிய ஜாதியார் துவசனைக் காண்க. பெரியமனிதரே தெய்வமென்பர். தேசா தாலசங்கன்- செயத்துவசன் குமரன், இவ சாரம் - மாத்ருகமனம் செய்தல் நியாய னுக்கு (க00) குமரர் உதித்தனர். அவர் மென்பர். நாற்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட கள் நூற்றுவரும் சகானால் சங்கரிக்கப்பட் வர்களை விவாகஞ் செய்து கொள்ளல் நலம் டனர். இவர்களுள் ஜ்யேஷ்டன் விதி என்பர். உத்தமஸ்திரிகள் இறந்து போனால் ஹோத்ரன். அந்த ஸ்திரிகளைப்போல் பிரதிமைசெய்து தாலத்துவசன் - நாரதரைக் காண்க. வைத்துக்கொள்ளுவர். செத்த பிணத்தை தாலப்பியழனிவர் - புலஸ்தியர் மாணாக்கா'. நன்றாக உலர்ந்தபிறகு அலங்காரஞ்செய்து தாலப்யர் - இவர் பாஞ்சால அரசனாகிய பூசித்து அடக்கஞ்செய்வர். திருதராஷ்டிரனைப் பசுக்கள் கேட்க அவன் நார்நிலை - தூசிப்படையைத் தடுப்பனென கோபத்தினால் செத்த பசுக்களைக்கொண்டு அரசற்கு ஒரு வீரன் தனது தறுகண்மை போக என ருஷி அரசனிடத்துக் கோபித் யைச் சொல்லியது. ஒருகுடை வேந்தனைக் துச் செத்த பசுவின் மாமிசத்தில் ராஜ்யங் குடைவேந்தர் பலர் அடையப் போரிடத் கற்பித்து அவாகீர்ண க்ஷே தரத்தில் யாகஞ் துக் தனிவீரன் தானே தடுத்தற்கு மூரி செய்ய இராஜாவின் ராஜ்யம் க்ஷணித்தல் த்த அத்துறை. (பு. வெ.) கண்டு ருஷியைக் கண்டு வணங்கிச்செய்த கார்பிச்சுக்கட்டி - இது தேவதாருவைப் பிழைபொறுக்க வேண்டக் கருணை செய் போன்ற ஒருவித மரத்தின் துண்டுகளி தவர். இவர்க்குப் பகர் என்று ஒரு பெயர். லிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. டி மரத் (பார - சல்லி ). துண்டுகளை ஒரு வட்டமான குழியில் தாலவழனிவர் - ஒரு இருடி; தேவி சுலபை. நிரப்பிக் குழியினடியில் ஒரு துவாரமிட் தாலி - மங்கலசூத்ரங் காண்க. டுக் குழாயைச் செலுத்தி வைப்பர். அக் தாவரங்கள் - ஒரிடத்திலிருந்து ஒரிடம் குழாயின் ஒருமுனை குழியினும் மற்றொரு அசையாதவை, அவை மரம், செடி, முனை ஒரு தொட்டியினும் பொருந்தி கொடி, பூண்டு, புல் முதலிய. இவை பிருக்கும். மேற்சொன்ன மரத்துண்டு இடம்விட்டு அசையக்கூடாதன ஆயினும் களில் நெருப்பிட்டுக் கொளுத்திக் குழியை பிராணிகளென்றே கூறலாம். இவை பிரா நன்றாக மூடுவார்கள். குழியிலிருக்கும் கட் ணிகளைப்போல் வளர்ந்து ஆகாரங்கொ டையிலிருந்து கருமையான திரவம் குழா ண்டு தம் வர்க்கத்தை விருத்தி செய்து நா யின் வழியாகத் தொட்டியில் விழுகிறது. ளடைவில் அடைகின்றன. இவை பிராணி இதுவே தார், கீல். இந்தத் தாரை கழுத்து வகைப்போல் பல பாகங்களை யுடையன. வளைந்த பாத்திரத்தில் காய்ச்சினால் தார் இவ்வாறு பலவேறு பட்ட தொழில் செய்யு எண்ணெயாகிறது. மிவற்றை இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். நார்க்ஷி-துர்வாஸமுனிவர் தவததை அழிக் ஒன்று, தன்னை விருத்தி செய்வது. மற் கச்சென்று அவர் சாபமிடப் பக்ஷியான றது, தன்னின த்தை விருத்தி செய்வது. வடஸ் என்னும் அப்சரசு. கந்தரனுக்குத் தன்னை விருத்தி செய்வன, வேர், அடி தமனகையிடத்துப் பிறந்த பெண், ' மரம், வேர். தன்னின த்தை விருத்தி செய்
தார் நிலை 808 தாவரங்கள் என்னும் தேவதையை ஒன்பது தலைகளு தார்க்ஷகன் - 1 . ஒரு முனிவன் ; வேட் டன் செய்து கிராமதேவதையாகப் பூசித் டைக்கு வந்த துந்துமாரன் என்னும் அர துப் பலிகொடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற சன் மான்தோல்போர்த்துத் தவஞ்செய்து னர் . கடுச்சடா என்னும் தேவன் பரிசுத் கொண்டிருந்த இவனது குமானை மானெ தத்தையும் மறுஜென்மத்தையும் கொடுப் ன்று எண்ணி அம்பெய்து கொன்றனன் . பன் . இவர்களில் சிலர் பூமியைத் தெய்வ இம்முனிவன் குமரன் இறந்ததால் விசன மாக நம்பி வெறுந்தரையில் படுத்துப் மடையாமல் குமரனை மீண்டும் உயிர்ப்பித் புரளுவர் . ஜாகாகிஸ் என்னும் தார்த்தாரி தனன் . இவனுக்குத் தார்க்கிகன் எனவும் கள் இறந்தவர்களே தேவதைகளென்று பெயர் . பூசிக்கின்றனர் . டாங்குசஸ் என்னும் ஜாதி 2 . ஒரு விஷ்ணுபடன . யார் சுகமானன் என்னும் சிருஷ்டிகர்த்தா தாலகேது - 1 . கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் இருக்கின்றனன் என்பர் . பிராட் என்ப பட்ட வருணன் சேவகன் . வர்கள் சூரியசந்திரன் தெய்வமென்பர் . 2 . வச்சிரகேதுவின் குமரன் இருதத் அவ்விடத்திலுள்ள காக்கேஸிய ஜாதியார் துவசனைக் காண்க . பெரியமனிதரே தெய்வமென்பர் . தேசா தாலசங்கன் - செயத்துவசன் குமரன் இவ சாரம் - மாத்ருகமனம் செய்தல் நியாய னுக்கு ( க00 ) குமரர் உதித்தனர் . அவர் மென்பர் . நாற்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட கள் நூற்றுவரும் சகானால் சங்கரிக்கப்பட் வர்களை விவாகஞ் செய்து கொள்ளல் நலம் டனர் . இவர்களுள் ஜ்யேஷ்டன் விதி என்பர் . உத்தமஸ்திரிகள் இறந்து போனால் ஹோத்ரன் . அந்த ஸ்திரிகளைப்போல் பிரதிமைசெய்து தாலத்துவசன் - நாரதரைக் காண்க . வைத்துக்கொள்ளுவர் . செத்த பிணத்தை தாலப்பியழனிவர் - புலஸ்தியர் மாணாக்கா ' . நன்றாக உலர்ந்தபிறகு அலங்காரஞ்செய்து தாலப்யர் - இவர் பாஞ்சால அரசனாகிய பூசித்து அடக்கஞ்செய்வர் . திருதராஷ்டிரனைப் பசுக்கள் கேட்க அவன் நார்நிலை - தூசிப்படையைத் தடுப்பனென கோபத்தினால் செத்த பசுக்களைக்கொண்டு அரசற்கு ஒரு வீரன் தனது தறுகண்மை போக என ருஷி அரசனிடத்துக் கோபித் யைச் சொல்லியது . ஒருகுடை வேந்தனைக் துச் செத்த பசுவின் மாமிசத்தில் ராஜ்யங் குடைவேந்தர் பலர் அடையப் போரிடத் கற்பித்து அவாகீர்ண க்ஷே தரத்தில் யாகஞ் துக் தனிவீரன் தானே தடுத்தற்கு மூரி செய்ய இராஜாவின் ராஜ்யம் க்ஷணித்தல் த்த அத்துறை . ( பு . வெ . ) கண்டு ருஷியைக் கண்டு வணங்கிச்செய்த கார்பிச்சுக்கட்டி - இது தேவதாருவைப் பிழைபொறுக்க வேண்டக் கருணை செய் போன்ற ஒருவித மரத்தின் துண்டுகளி தவர் . இவர்க்குப் பகர் என்று ஒரு பெயர் . லிருந்து எடுக்கப்படுகிறது . டி மரத் ( பார - சல்லி ) . துண்டுகளை ஒரு வட்டமான குழியில் தாலவழனிவர் - ஒரு இருடி ; தேவி சுலபை . நிரப்பிக் குழியினடியில் ஒரு துவாரமிட் தாலி - மங்கலசூத்ரங் காண்க . டுக் குழாயைச் செலுத்தி வைப்பர் . அக் தாவரங்கள் - ஒரிடத்திலிருந்து ஒரிடம் குழாயின் ஒருமுனை குழியினும் மற்றொரு அசையாதவை அவை மரம் செடி முனை ஒரு தொட்டியினும் பொருந்தி கொடி பூண்டு புல் முதலிய . இவை பிருக்கும் . மேற்சொன்ன மரத்துண்டு இடம்விட்டு அசையக்கூடாதன ஆயினும் களில் நெருப்பிட்டுக் கொளுத்திக் குழியை பிராணிகளென்றே கூறலாம் . இவை பிரா நன்றாக மூடுவார்கள் . குழியிலிருக்கும் கட் ணிகளைப்போல் வளர்ந்து ஆகாரங்கொ டையிலிருந்து கருமையான திரவம் குழா ண்டு தம் வர்க்கத்தை விருத்தி செய்து நா யின் வழியாகத் தொட்டியில் விழுகிறது . ளடைவில் அடைகின்றன . இவை பிராணி இதுவே தார் கீல் . இந்தத் தாரை கழுத்து வகைப்போல் பல பாகங்களை யுடையன . வளைந்த பாத்திரத்தில் காய்ச்சினால் தார் இவ்வாறு பலவேறு பட்ட தொழில் செய்யு எண்ணெயாகிறது . மிவற்றை இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம் . நார்க்ஷி - துர்வாஸமுனிவர் தவததை அழிக் ஒன்று தன்னை விருத்தி செய்வது . மற் கச்சென்று அவர் சாபமிடப் பக்ஷியான றது தன்னின த்தை விருத்தி செய்வது . வடஸ் என்னும் அப்சரசு . கந்தரனுக்குத் தன்னை விருத்தி செய்வன வேர் அடி தமனகையிடத்துப் பிறந்த பெண் ' மரம் வேர் . தன்னின த்தை விருத்தி செய்