அபிதான சிந்தாமணி

தாருகாவனம் S07 தார்தார்மதம் இவன் விஷ்ணுமூர்த்தியுடன் ஒருமுறை 2. ஒரு அசுரன், இவன் பிரமனை எண் சண்டை செய்தவன். இவன் பட்டணம், ணித் தவம்புரிந்து அம்மூர்த்தி தரிசனம் மாயாபுரம், தேவி சவுரி, குமரன் அதி தர என்னெதிர்ப்பட்டவர் சுரத்தால் துன்ப சூரன். சுப்பிரமண்யரால் கொல்லப் பட் மடைந்து இறக்க என வரம்பெற்றுத் 'டவன். மறுபிறப்பில் அகம்பனானான். தேவரை வருத்தித் திரிகையில் தேவர் தாருகாவனம் - இந்த வாத்திலிருந்த முனி வேண்டச் சிவமூர்த்தி குபேரனுடன் சண் வர்கள் கருமமே பலன் தரும், தெய்வம் டிகையை எவத் தாருணன் சண்டிகை வேண்டாவெனவும், இம்முனிவர் தேவி யைக் கண்டு மயல் கொண்டுவரச் சண் யர் கற்பேயுயர்ந்தது மற்றில்லையெனவும் டிகை கொலை செய்தனள். கடவுளை இகழ்ந்திருந்தனர். இதனால் சிவ தாரை -1. பிரகஸ்பதியின் மனைவி. சந் மூர்த்தியும், விஷ்ணுமூர்த்தியும் முறை ரன் இவளைப் புணர இவளிடம் புதன் யே பிக்ஷாடனத் திருக்கோலமும் மோகி 'பிறந்தனன். அந்தப் புதனைப் பிரகஸ்பதி னித் திருக்கோலமும் கொண்டு அம் முனி கண்டு தன் குமான் என்று சந்திரனிடம் வரிடத்தும் அம்முனி பத்தினிகளிடத்தும் வாதிடப் பிரமன் இரகசியத்தில் கேட்டு மனநிலை யறியச் சென்றனர். திருமால் உண்மையறிந்து புதனைச் சந்திரனுக்குக் முனிவரிடஞ் செல்ல முனிவர்கள் மாலைக் கொடுத்தனன். கண்டு மயங்கிப் பின் சென்றனர். சிவமூர் '2. இரவிவன்மன் புத்திரி, துச்சயரா த்தி முனிவரின் தேவியரிடஞ் செல்ல அக் சன் மனைவி, யானையால் உடன் பிறந்த கற்பினிகள் பிக்ஷாடனரைக் கண்டு மயல் வீரை இறந்தாளென்பது கேட்டு மேன் கொண்டு பின்சென்று அவரை மனத்தாற் மாடத்திருந்து பூமியில் விழுந்திறந்து அடு றழுவி (சஅ,000) முனிவரைப் பெற்றுக் த்த பிறவியில் மாதவியாகப் பிறந்தவள். கற்பழிந்தனர். இதனால் முனிவர்கள் சிவ (மணிமேகலை.) மூர்த்தியிடம் கோபித்து ஆபிசாரயாக *3. வாலியின் தேவி, அங்க தன் தாய், மொன்று செய்து, பூதப்படை, பாம்பு, இவளைச் சுக்கிரீவன் வாலிக்குப் பிறகு முயலகன் உடுக்கை, மழு, மான், வெண் தேவியாகக் கொண்டனன். இவள் அமிர் டலை, புலி, அழல், அலகை, சூலம் முத தத்திற் பிறந்தவள். வாலியை இரண்டா லியவைகளை அதில் பிறப்பித்து எவ அவை முறை சுக்கிரீவனுடன் யுத்தத்திற்குப் சிவமூர்த்தியை ஒன்றுஞ் செய்யாது போகாதிருக்க வேண்டியவள். அடங்கின. பின் சாபமிட்டனர். அவை | தார் - முந்துற்றுச் சென்று போர்செய்யும் யும் ஒன்றுஞ் செய்யா தடங்கியதால் முனி படை. வர்கள் நீங்கள் யாரெனச் சிவமூர்த்தி நாம் தார்க்கிகன்மதம் வித்தியாகற்பனை கோ கைலையிலுள்ளோம் என்று மறைந்தனர். ஷம், பிரவிருத்தி, சநநம், துக்கம் என்ப பின் இருடிகளை நோய் முதலிய வருத் - வைகளை நீக்கிச் செல்லத் துக்க ஒழிவுண் தின. முனிவர்கள் இந்திரனிடஞ் சென்று | டாம், அதுவே முத்தியென்பன். கேட்க இந்திரன், முதல்வாருவரும் எதி தார்தார்மதம் - பூர்வம் தார்த்தாரதேச ஜனங் ரில் தரிசனம் தந்தும் அறியாமையால் கள் மார்ஸ் என்னும் தேவதையைப் பூஜித் இந்த நோய் உங்களை வருத்துகின்றது துக்கொண்டும் குதிரைகளைப் பலி கொடுத் என்றனன். அதனால் முனிவர்கள் சிவ துக்கொண்டு மிருந்தனர். பிறகு குதிரை பூசை செய்து பேறுபெற்ற வனம், களை அடிக்கும் சவுக்கைத் தெய்வமாக தாருகி - தாருகன் தேவி, சத்தி பூசையால் நினைத்துப் பூஜித்துக்கொண் டிருந்தனர். அசுரர் அழியாதிருக்க வரமடைந்தவள். மங்கோலியா தார்த்தாரிகள் நிடிகே என் ' தேவர்களையும் மற்றவரையும் வருத்தி வீர னும் தேவதையைச் சிருட்டிகர்த்தா என்று சோனால் தோல்வியடைந்தவள். (சிவமகா நம்பினர். பின்னும் டாபிலாமா என்னும் புராணம்). | சந்நியாசி இருபதினாயிரம் சீடர்களுடன் ருணன் -1, இராக்கதன், பிராமணனைத் லாசா என்னு மிடத்தில் இருக்கிறார். கின்னப்போய் அப்பிராமணன் அஞ்சாது ஆகையால் அவரும் தேவனே யென்பர். களித்தலைக் கண்டு வெருவி இவனது இந்தச் சந்நியாசிக்கு ஹான்சிங் என்பவ மெய்யிலுற்ற பசி நோய்க்குக் காரணங் ரும், தேவ என்பவரும் முக்கிய மாணாக்கர். கேட்டுப் பிராமணனை விட்டவன், இவர்களில் சாதாரண ஜனங்கள் மானிப்பா அயலகன் அழல்பி
தாருகாவனம் S07 தார்தார்மதம் இவன் விஷ்ணுமூர்த்தியுடன் ஒருமுறை 2 . ஒரு அசுரன் இவன் பிரமனை எண் சண்டை செய்தவன் . இவன் பட்டணம் ணித் தவம்புரிந்து அம்மூர்த்தி தரிசனம் மாயாபுரம் தேவி சவுரி குமரன் அதி தர என்னெதிர்ப்பட்டவர் சுரத்தால் துன்ப சூரன் . சுப்பிரமண்யரால் கொல்லப் பட் மடைந்து இறக்க என வரம்பெற்றுத் ' டவன் . மறுபிறப்பில் அகம்பனானான் . தேவரை வருத்தித் திரிகையில் தேவர் தாருகாவனம் - இந்த வாத்திலிருந்த முனி வேண்டச் சிவமூர்த்தி குபேரனுடன் சண் வர்கள் கருமமே பலன் தரும் தெய்வம் டிகையை எவத் தாருணன் சண்டிகை வேண்டாவெனவும் இம்முனிவர் தேவி யைக் கண்டு மயல் கொண்டுவரச் சண் யர் கற்பேயுயர்ந்தது மற்றில்லையெனவும் டிகை கொலை செய்தனள் . கடவுளை இகழ்ந்திருந்தனர் . இதனால் சிவ தாரை - 1 . பிரகஸ்பதியின் மனைவி . சந் மூர்த்தியும் விஷ்ணுமூர்த்தியும் முறை ரன் இவளைப் புணர இவளிடம் புதன் யே பிக்ஷாடனத் திருக்கோலமும் மோகி ' பிறந்தனன் . அந்தப் புதனைப் பிரகஸ்பதி னித் திருக்கோலமும் கொண்டு அம் முனி கண்டு தன் குமான் என்று சந்திரனிடம் வரிடத்தும் அம்முனி பத்தினிகளிடத்தும் வாதிடப் பிரமன் இரகசியத்தில் கேட்டு மனநிலை யறியச் சென்றனர் . திருமால் உண்மையறிந்து புதனைச் சந்திரனுக்குக் முனிவரிடஞ் செல்ல முனிவர்கள் மாலைக் கொடுத்தனன் . கண்டு மயங்கிப் பின் சென்றனர் . சிவமூர் ' 2 . இரவிவன்மன் புத்திரி துச்சயரா த்தி முனிவரின் தேவியரிடஞ் செல்ல அக் சன் மனைவி யானையால் உடன் பிறந்த கற்பினிகள் பிக்ஷாடனரைக் கண்டு மயல் வீரை இறந்தாளென்பது கேட்டு மேன் கொண்டு பின்சென்று அவரை மனத்தாற் மாடத்திருந்து பூமியில் விழுந்திறந்து அடு றழுவி ( சஅ 000 ) முனிவரைப் பெற்றுக் த்த பிறவியில் மாதவியாகப் பிறந்தவள் . கற்பழிந்தனர் . இதனால் முனிவர்கள் சிவ ( மணிமேகலை . ) மூர்த்தியிடம் கோபித்து ஆபிசாரயாக * 3 . வாலியின் தேவி அங்க தன் தாய் மொன்று செய்து பூதப்படை பாம்பு இவளைச் சுக்கிரீவன் வாலிக்குப் பிறகு முயலகன் உடுக்கை மழு மான் வெண் தேவியாகக் கொண்டனன் . இவள் அமிர் டலை புலி அழல் அலகை சூலம் முத தத்திற் பிறந்தவள் . வாலியை இரண்டா லியவைகளை அதில் பிறப்பித்து எவ அவை முறை சுக்கிரீவனுடன் யுத்தத்திற்குப் சிவமூர்த்தியை ஒன்றுஞ் செய்யாது போகாதிருக்க வேண்டியவள் . அடங்கின . பின் சாபமிட்டனர் . அவை | தார் - முந்துற்றுச் சென்று போர்செய்யும் யும் ஒன்றுஞ் செய்யா தடங்கியதால் முனி படை . வர்கள் நீங்கள் யாரெனச் சிவமூர்த்தி நாம் தார்க்கிகன்மதம் வித்தியாகற்பனை கோ கைலையிலுள்ளோம் என்று மறைந்தனர் . ஷம் பிரவிருத்தி சநநம் துக்கம் என்ப பின் இருடிகளை நோய் முதலிய வருத் - வைகளை நீக்கிச் செல்லத் துக்க ஒழிவுண் தின . முனிவர்கள் இந்திரனிடஞ் சென்று | டாம் அதுவே முத்தியென்பன் . கேட்க இந்திரன் முதல்வாருவரும் எதி தார்தார்மதம் - பூர்வம் தார்த்தாரதேச ஜனங் ரில் தரிசனம் தந்தும் அறியாமையால் கள் மார்ஸ் என்னும் தேவதையைப் பூஜித் இந்த நோய் உங்களை வருத்துகின்றது துக்கொண்டும் குதிரைகளைப் பலி கொடுத் என்றனன் . அதனால் முனிவர்கள் சிவ துக்கொண்டு மிருந்தனர் . பிறகு குதிரை பூசை செய்து பேறுபெற்ற வனம் களை அடிக்கும் சவுக்கைத் தெய்வமாக தாருகி - தாருகன் தேவி சத்தி பூசையால் நினைத்துப் பூஜித்துக்கொண் டிருந்தனர் . அசுரர் அழியாதிருக்க வரமடைந்தவள் . மங்கோலியா தார்த்தாரிகள் நிடிகே என் ' தேவர்களையும் மற்றவரையும் வருத்தி வீர னும் தேவதையைச் சிருட்டிகர்த்தா என்று சோனால் தோல்வியடைந்தவள் . ( சிவமகா நம்பினர் . பின்னும் டாபிலாமா என்னும் புராணம் ) . | சந்நியாசி இருபதினாயிரம் சீடர்களுடன் ருணன் - 1 இராக்கதன் பிராமணனைத் லாசா என்னு மிடத்தில் இருக்கிறார் . கின்னப்போய் அப்பிராமணன் அஞ்சாது ஆகையால் அவரும் தேவனே யென்பர் . களித்தலைக் கண்டு வெருவி இவனது இந்தச் சந்நியாசிக்கு ஹான்சிங் என்பவ மெய்யிலுற்ற பசி நோய்க்குக் காரணங் ரும் தேவ என்பவரும் முக்கிய மாணாக்கர் . கேட்டுப் பிராமணனை விட்டவன் இவர்களில் சாதாரண ஜனங்கள் மானிப்பா அயலகன் அழல்பி