அபிதான சிந்தாமணி

தாரகாம்யம் 1806 தாருகாசுரன் காஷன் சூரபதுமன் சகோதரன். ஒரு ஊஷ்ண பாதங்கள், ஜ்யோதிர் கணங்கள் காலத்து விஷ்ணு மூர்த்தியிடம் யுத்தம் என்ப ன. | புரிந்து அவர் ஏவிய சக்கரத்தை மார்பணி தாராபலம் - ஜென்மநக்ஷத்திர முதல் தற் யாகக் கொண்டவன் ; இவனுக்கு யானை கால நகத்திரம் வரை எண்ணிவந்த தொ முகம், வீரவாகுவினை மாயையால் வஞ்சிக் கையின பலாபலன். கக் கிரவுஞ்சத்தில் மறைந்து வெளிப்பட் 1, 19 ஜன்மம்-மத்திமம். 2, 11, 20 சம் இப் பூதப்படைகளை வதைத்து மீண்டுங் பத்து - உத்தமம். 3, 12, 21 விபத்து அத குமாரக் கடவுளுடன் கிரவுஞ்சன் சகாய மம். 4, 13, 22 க்ஷேமம் உத்தமம். 5;14 மாகப் பலமாயத்தால் யுத்தஞ் செய்து பிரத்தியம் மத்திமம், 6, 15, 24 சாதகம். வேலாயு தத்தால் வீரசுவர்க்க மடைந் உத்தமம். 7, நை தனம் அதமம். 8,17, தனன். மனைவி சவுரி. 26 மைத்திரம் உத்தமம். 9, 18 பரமமைத் 3. தநுப்புத்திரன். திரம் சமம். 10 கர்மம்-மத்திமம். 16 ஸாங் 4. இரண்யாக்ஷன் குமரன். காதிகம் அதமம் 23 வைநாசிகம் - அதமா 5. ஒரு சிற்பி. | தமம். 25 மானசம் அதமாதமம். 27 சமு தாரகாம்யம் - தேவர்க்கும் அசுரர்க்கும் தாயிகம் அதமம். உண்டான யுத்தம். தாராட்சன் - தாரகாசுரன் புத்திரன். தாரகாரி - தருசகன் மந்திரிகளுள் ஒருவன். தாராபீடன் - சந்திராபீடனது தந்தை, உதயணன் ஆருணியோடு போர்செய்தற் தாராபுரம்- போஜன் ராஜதானி. குச் சென்றகாலத்தில் உதவியாக அவனால் | தாரிஷ்டவம்சம் - வைவச்சு தமனுப்புத்திர அனுப்பப்பட்டோன். (பெ - கதை). னாகிய திருஷ்டனாலுண்டான வம்சம். தாரகாக்ஷன் - திரிபுரத்தசுரரில் ஒருவன், தாருகன் - 1, ஒரு அரக்கன். இலக்குமண தாரகன் குமரன் | ரால் கொலையுண்டவன். தாரகேசன் - பாதளகே தன் தம்பி. 2. காளியைக் காண்க. தாரணி - 1. கலுழவேகன் மனைவி. 3. ஒரு அசுரன், இவன் குமார் வித்தும் 2. சத்தியா தனனைக் காண்க. மாலி, கமலாக்ஷன், தாரகாக்ஷன். தாரணை - 1. (க)நாமதாரணை, வச்சிரதாரணை, 4. மாநந்தையைக் காண்க. மாயா தாரணை, சித்திர தாரணை, செய்யுட் 5. ஒரு அசுரன், இவன் தேவி தாரு டாரணை, நிறைவு குறைவாகிய வெண் கை, இத்தாருகன் தன் தவவலியால் பொருட்டாரணை, சத்ததாரணை, வத்துத் தேவர் முதலியவர்களை வருத்தத் தேவர் தாரணை, சதுரங்க தாரணை, ஒளரவ முனிவரிடம் முறையிட்டனர். 2. சொல்லணியின் வகை, அவை, ஔரவர் இனி அசுரர் தேவர்களுக்குத் நாமதாரணை, அக்கர தாரணை. செய்யுட் தோற்றுப் பின் னடைக என அவ்வாறே டாரணை, சதுரங்கதாரணை, சித்திரத்தா தேவர் அசுரர்களுடன் போரிடத் தாரு ரணை, வயிரத்தாரணை, வாயுத்தாரணை, கனுடன் கூடிய அசுரர் பறக்கும் தமது நிறைவு குறைவாகிய வெண்பொருட்டா பட்டணத்துடன சமுத்திர நடுவில் சென்று ரணை, வச்சிர தாரணை, இவைகளை உரு ஆங்குக் கப்பலோட்டி வருவோரை வரு அக்கர சங்கே தங்களால் இடம்படவறிந்து த்தி வருகையில் சுப்பிரியன் என்பவன் தரித்து அநுலோபமாகவும், பிரதிலோப கப்பலோட்டிவர அவனைச் சிறையிலிடச் மாகவும் பிறவாறாகவுஞ் சொல்வது. சுப்பிரியன் காராக்ரகத்தில் சிவபூசை (யாப்பு - வி.) | செய்து சிவப்பிரத்யக்ஷங் கண்டு சிவப்பிரி தாரன் - ஒரு வாநர வீரன் ; வாலி சுக்ரீவ யனாய் இருக்கையில் அசுரன் அவனைக் ருக்கு மாமன், தாரைக்குத் தந்தை, வியா கொல்ல அசுரரை யேவினான். சிவப்பிரி ழன் குமரன். | யன் சிவ த்யானத்துடனிற்கச் சிவமூர்த்தி தராஷ்டி - த்ருடனைக் காண்க. சிவப்பிரியனுக்குப் பாசுபதமளித்து அசுர தாரக்ஷியர் - தாக்ஷபனைக் காண்க. (தாட் ரைத் தோல்வியடைந் திறக்கச் செய்தனர். சபன்). (சிவமகா புராணம்). தாராகணங்கள் - நக்ஷத்ரகூட்டங்கள், தூம தாருகாசுரன் - மாயை காசிபரை மூன்றஞ் கேதுக்கள், ரோகிணேயர்கள், சப்தருஷி | சாமத்துப் பெண்யானை யுருக்கொண்டு கள், உல்கா பாதங்கள், மின்னல்கள், புணர யானை முகத்துடன் பிறந்த அசுரன்,
தாரகாம்யம் 1806 தாருகாசுரன் காஷன் சூரபதுமன் சகோதரன் . ஒரு ஊஷ்ண பாதங்கள் ஜ்யோதிர் கணங்கள் காலத்து விஷ்ணு மூர்த்தியிடம் யுத்தம் என்ப . | புரிந்து அவர் ஏவிய சக்கரத்தை மார்பணி தாராபலம் - ஜென்மநக்ஷத்திர முதல் தற் யாகக் கொண்டவன் ; இவனுக்கு யானை கால நகத்திரம் வரை எண்ணிவந்த தொ முகம் வீரவாகுவினை மாயையால் வஞ்சிக் கையின பலாபலன் . கக் கிரவுஞ்சத்தில் மறைந்து வெளிப்பட் 1 19 ஜன்மம் - மத்திமம் . 2 11 20 சம் இப் பூதப்படைகளை வதைத்து மீண்டுங் பத்து - உத்தமம் . 3 12 21 விபத்து அத குமாரக் கடவுளுடன் கிரவுஞ்சன் சகாய மம் . 4 13 22 க்ஷேமம் உத்தமம் . 5 ; 14 மாகப் பலமாயத்தால் யுத்தஞ் செய்து பிரத்தியம் மத்திமம் 6 15 24 சாதகம் . வேலாயு தத்தால் வீரசுவர்க்க மடைந் உத்தமம் . 7 நை தனம் அதமம் . 8 17 தனன் . மனைவி சவுரி . 26 மைத்திரம் உத்தமம் . 9 18 பரமமைத் 3 . தநுப்புத்திரன் . திரம் சமம் . 10 கர்மம் - மத்திமம் . 16 ஸாங் 4 . இரண்யாக்ஷன் குமரன் . காதிகம் அதமம் 23 வைநாசிகம் - அதமா 5 . ஒரு சிற்பி . | தமம் . 25 மானசம் அதமாதமம் . 27 சமு தாரகாம்யம் - தேவர்க்கும் அசுரர்க்கும் தாயிகம் அதமம் . உண்டான யுத்தம் . தாராட்சன் - தாரகாசுரன் புத்திரன் . தாரகாரி - தருசகன் மந்திரிகளுள் ஒருவன் . தாராபீடன் - சந்திராபீடனது தந்தை உதயணன் ஆருணியோடு போர்செய்தற் தாராபுரம் - போஜன் ராஜதானி . குச் சென்றகாலத்தில் உதவியாக அவனால் | தாரிஷ்டவம்சம் - வைவச்சு தமனுப்புத்திர அனுப்பப்பட்டோன் . ( பெ - கதை ) . னாகிய திருஷ்டனாலுண்டான வம்சம் . தாரகாக்ஷன் - திரிபுரத்தசுரரில் ஒருவன் தாருகன் - 1 ஒரு அரக்கன் . இலக்குமண தாரகன் குமரன் | ரால் கொலையுண்டவன் . தாரகேசன் - பாதளகே தன் தம்பி . 2 . காளியைக் காண்க . தாரணி - 1 . கலுழவேகன் மனைவி . 3 . ஒரு அசுரன் இவன் குமார் வித்தும் 2 . சத்தியா தனனைக் காண்க . மாலி கமலாக்ஷன் தாரகாக்ஷன் . தாரணை - 1 . ( ) நாமதாரணை வச்சிரதாரணை 4 . மாநந்தையைக் காண்க . மாயா தாரணை சித்திர தாரணை செய்யுட் 5 . ஒரு அசுரன் இவன் தேவி தாரு டாரணை நிறைவு குறைவாகிய வெண் கை இத்தாருகன் தன் தவவலியால் பொருட்டாரணை சத்ததாரணை வத்துத் தேவர் முதலியவர்களை வருத்தத் தேவர் தாரணை சதுரங்க தாரணை ஒளரவ முனிவரிடம் முறையிட்டனர் . 2 . சொல்லணியின் வகை அவை ஔரவர் இனி அசுரர் தேவர்களுக்குத் நாமதாரணை அக்கர தாரணை . செய்யுட் தோற்றுப் பின் னடைக என அவ்வாறே டாரணை சதுரங்கதாரணை சித்திரத்தா தேவர் அசுரர்களுடன் போரிடத் தாரு ரணை வயிரத்தாரணை வாயுத்தாரணை கனுடன் கூடிய அசுரர் பறக்கும் தமது நிறைவு குறைவாகிய வெண்பொருட்டா பட்டணத்துடன சமுத்திர நடுவில் சென்று ரணை வச்சிர தாரணை இவைகளை உரு ஆங்குக் கப்பலோட்டி வருவோரை வரு அக்கர சங்கே தங்களால் இடம்படவறிந்து த்தி வருகையில் சுப்பிரியன் என்பவன் தரித்து அநுலோபமாகவும் பிரதிலோப கப்பலோட்டிவர அவனைச் சிறையிலிடச் மாகவும் பிறவாறாகவுஞ் சொல்வது . சுப்பிரியன் காராக்ரகத்தில் சிவபூசை ( யாப்பு - வி . ) | செய்து சிவப்பிரத்யக்ஷங் கண்டு சிவப்பிரி தாரன் - ஒரு வாநர வீரன் ; வாலி சுக்ரீவ யனாய் இருக்கையில் அசுரன் அவனைக் ருக்கு மாமன் தாரைக்குத் தந்தை வியா கொல்ல அசுரரை யேவினான் . சிவப்பிரி ழன் குமரன் . | யன் சிவ த்யானத்துடனிற்கச் சிவமூர்த்தி தராஷ்டி - த்ருடனைக் காண்க . சிவப்பிரியனுக்குப் பாசுபதமளித்து அசுர தாரக்ஷியர் - தாக்ஷபனைக் காண்க . ( தாட் ரைத் தோல்வியடைந் திறக்கச் செய்தனர் . சபன் ) . ( சிவமகா புராணம் ) . தாராகணங்கள் - நக்ஷத்ரகூட்டங்கள் தூம தாருகாசுரன் - மாயை காசிபரை மூன்றஞ் கேதுக்கள் ரோகிணேயர்கள் சப்தருஷி | சாமத்துப் பெண்யானை யுருக்கொண்டு கள் உல்கா பாதங்கள் மின்னல்கள் புணர யானை முகத்துடன் பிறந்த அசுரன்