அபிதான சிந்தாமணி

தாடகாயனன் 801 தாதி 5 அகத்தியர்கள் . தாண்டவ வந்து சிவபிரானா தாடகாயனன் -விஸ்வாமித்திர புத்திரன். தாண்டவம்-இதுபஞ்சகிருத்திய தாண்டவம் தாடகை - 1. சுகேதுவின் குமரி, சுந்தன் என்றும், அகோரதாண்டவம் என்றும், தேவி. இவள், தன் கணவன் அகத்தியர் ஊர்த்த தாண்டவம் என்றும், ஆச்சரிய கோபத்தா லிறக்க அகத்தியரிடஞ் தாண்டவம் என்றும் ஆனந்த சௌந்தரிய சென்று, தீமை செய்யத் தொடங்கினாள்.) தாண்டவம் என்றும் பலவி தப்படும். முனிவர் இவளையும், இவள் குமரரையும் தாண்டவம் ஐந்து - சிவபிரானாடிய நடனம், அரக்கராகச் சபித்தனர். இவள் அரக்கி இவை அற்புத தாண்டவம், அநவரத்தாண் யாய் முனிவர் செய்யும் யாகா திகாரியங்க டவம், ஆனந்ததாணடவம், பிரளயதான் ளுக்குத் தீமை செய்து வந்தனள். விச்வா டவம், சங்கார தாண்டவம், மித்திரர் ஏவலால் இராமமூர்த்தி இவளைக் தாண்டவராயசாஸ்திரியார் - இவர் ஏரகம் கொன்றனர். அருந்தநாராயண வாத்தியார் குமாரர். கரும் 2. திருப்பனந்தாளிலிருந்த ஒரு சிவ பைநகர் பெரியாண்டி புழுகணிவேந்து பக்தி மிகுந்தவள். இவள் சிவமூர்த்திக் ' எனும் பிரபுவின் வேண்டுகோளால் பாக குத் திருமஞ்சன முதலிய முடித்து மாலை வதசாரமெனும் எலியற்றிய புலவர். சாத்துகையில் உடை நெகிழ்ந்தது கண்டு தாண்டன் - ஒரு ரிஷி. அவ்வுடையை முழங்கையால் இடுக்கி தாண்டியன் - ஒரு ரிஷி. (பா - சா,) மாலை சாத்து தலுக்கு இடையூறு வருதல் தாதகி - பவணமாதேவன் தேயம். கண்டு துக்கிக்கச் சிவமூர்த்தி தமது முடி தாதன் - 1. கம்பர் காலத்துச் சோழனிடத் யைச் சாய்த்துக் கொடுத்தனர். துச் சிறப்படைந்த ஓர் வணிகன். இவன் தாடசபன்- தக்ஷன் மருமகன் ; இவனுக்குத் கவிவல்லான், இவனுக்குச் சோழன் வரிசை தாரட்சியர், காசிபர் என்றும் பெயர். செய்தலைக் கம்பர் பொறாராய்ச் சோழனை தாடைக்கு நடுவில் உண்டாகும் போகம் - நோக்கி இவற்கு இத்தகைய வரிசைசெய் அது (1) கண்டாலஜி சோகம், இது எந்தப் தல் எம்போன்றவரை இழித்தலோ டொக் பக்கத்துத் தாடையிலாவது நீங்காத வீக்கத் கும் எனக் கேட்ட தா தன் கம்பரிடத்துக் தைப் பிறப்பிப்பது, தாடைகளில் (8) ரோ கோபங்கொண்டு கம்பர் பாடிய மும்மணிக கங்களுண்டாம் அவை தாளுரோகம் என கோவைக்குக் குற்றங்கூறி, யவரையுமிழி வும் கூறப்படும். தாடைக்கு உட்புறத்தில் த்து வசை பாடினன் என்ப. தாதன் சோ வீக்கத்தையும், தடிப்பையும் உண்டாக்கிப் முன் பாற்பெற்ற வூர் தொண்டை நாட் புண்களாக மாறச்செய்வது. இதனால் டின்கணுள்ள கூவம். தா தன் பாடியவசை தாடையில் (8) வித ரோகங்கள் பிறக்கும். "கைம்மணிச் சீரன்றிச் சீரறியாக்கம்ப அவை 1. தாளுபிடகரோகம், 2. தாளுகள் நாடன் சொன்ன, மும்மணிக் கோவை சுண்டிகாரோகம், 3. தாளுசம்ஹதிரோ முதற்சீர் பிழைமுனைவாளெயிற்றுப், பைம் கம், 4. தாளாற்புதரோகம், 5. தாளு கச்ச மணித்துத்திக் கனமணிப் பாந்தட்படம் பரோகம், 6. தாளுபுப்புடரோகம், 7. பிதுங்கச், செம்மணிக்கண் பிதுங்கப்பதம் தாளுபாகரோகம், 8. தாளுசோஷரோகம் பேர்த்த செயதுங்கனே.'' ஆகத் தாடைரோகம் எட்டு. 2. தமிழ்ப்பேசும் வைணவ பிச்சைக்கா தாணி - துருவன் என்னும் வசுவின் தேவி. | ரன். தாசிரியோடு ஒப்பானவன். (தாஸ்.) தாதா -1. ஒரு தேவன் தாணு - ஏகாதசருத்திரர்களில் ஒருவன், 2, நந்நிதியெலும்பிற் பிறந்தவன். தாணுதீர்த்தம் - வசிட்டரைக் காண்க. 3. பிருகுவிற்குக் கியாதியிட முதித்த தாண்டகம் - (உஎ) எழுத்து முதலாக உய குமரன், தேவி ஆயதி. எந்த எழுத்து அடியினவாய் எழுத்தும் 4. காச்யபருக்கு அததியிட முதித்த குருலகுவும் ஒத்துவருவன அளவியற்றாண் குமரன் ; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன், -கம், ஒவ்வாது வருவன அளவழித்தாண்' பாரிகள் குரு, சிவொலி, ராகை, அநுமதி. கம். தாதாசாரி - காஞ்சீபுரத்திலிருந்த வைணவ தாண்டவழர்த்தி -நாராயண குருவின் வேதியர், இவர் வடகலையார். அப்பைய மாணாக்கர், கைவல்ய நவநீதம் செய்தவர். | தீக்ஷி தருடன் வாதஞ் செய்தவர். இவர் சோணாட்டு நன்னில மென்னும் தாதி - சோழன் இவளை ஒரு புலவனுக்குக் ஊரார், வேதியர் கொடுக்க அவள் ஊடலிற் கூறியது. 101 மாயில் ம
தாடகாயனன் 801 தாதி 5 அகத்தியர்கள் . தாண்டவ வந்து சிவபிரானா தாடகாயனன் - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . தாண்டவம் - இதுபஞ்சகிருத்திய தாண்டவம் தாடகை - 1 . சுகேதுவின் குமரி சுந்தன் என்றும் அகோரதாண்டவம் என்றும் தேவி . இவள் தன் கணவன் அகத்தியர் ஊர்த்த தாண்டவம் என்றும் ஆச்சரிய கோபத்தா லிறக்க அகத்தியரிடஞ் தாண்டவம் என்றும் ஆனந்த சௌந்தரிய சென்று தீமை செய்யத் தொடங்கினாள் . ) தாண்டவம் என்றும் பலவி தப்படும் . முனிவர் இவளையும் இவள் குமரரையும் தாண்டவம் ஐந்து - சிவபிரானாடிய நடனம் அரக்கராகச் சபித்தனர் . இவள் அரக்கி இவை அற்புத தாண்டவம் அநவரத்தாண் யாய் முனிவர் செய்யும் யாகா திகாரியங்க டவம் ஆனந்ததாணடவம் பிரளயதான் ளுக்குத் தீமை செய்து வந்தனள் . விச்வா டவம் சங்கார தாண்டவம் மித்திரர் ஏவலால் இராமமூர்த்தி இவளைக் தாண்டவராயசாஸ்திரியார் - இவர் ஏரகம் கொன்றனர் . அருந்தநாராயண வாத்தியார் குமாரர் . கரும் 2 . திருப்பனந்தாளிலிருந்த ஒரு சிவ பைநகர் பெரியாண்டி புழுகணிவேந்து பக்தி மிகுந்தவள் . இவள் சிவமூர்த்திக் ' எனும் பிரபுவின் வேண்டுகோளால் பாக குத் திருமஞ்சன முதலிய முடித்து மாலை வதசாரமெனும் எலியற்றிய புலவர் . சாத்துகையில் உடை நெகிழ்ந்தது கண்டு தாண்டன் - ஒரு ரிஷி . அவ்வுடையை முழங்கையால் இடுக்கி தாண்டியன் - ஒரு ரிஷி . ( பா - சா ) மாலை சாத்து தலுக்கு இடையூறு வருதல் தாதகி - பவணமாதேவன் தேயம் . கண்டு துக்கிக்கச் சிவமூர்த்தி தமது முடி தாதன் - 1 . கம்பர் காலத்துச் சோழனிடத் யைச் சாய்த்துக் கொடுத்தனர் . துச் சிறப்படைந்த ஓர் வணிகன் . இவன் தாடசபன் - தக்ஷன் மருமகன் ; இவனுக்குத் கவிவல்லான் இவனுக்குச் சோழன் வரிசை தாரட்சியர் காசிபர் என்றும் பெயர் . செய்தலைக் கம்பர் பொறாராய்ச் சோழனை தாடைக்கு நடுவில் உண்டாகும் போகம் - நோக்கி இவற்கு இத்தகைய வரிசைசெய் அது ( 1 ) கண்டாலஜி சோகம் இது எந்தப் தல் எம்போன்றவரை இழித்தலோ டொக் பக்கத்துத் தாடையிலாவது நீங்காத வீக்கத் கும் எனக் கேட்ட தா தன் கம்பரிடத்துக் தைப் பிறப்பிப்பது தாடைகளில் ( 8 ) ரோ கோபங்கொண்டு கம்பர் பாடிய மும்மணிக கங்களுண்டாம் அவை தாளுரோகம் என கோவைக்குக் குற்றங்கூறி யவரையுமிழி வும் கூறப்படும் . தாடைக்கு உட்புறத்தில் த்து வசை பாடினன் என்ப . தாதன் சோ வீக்கத்தையும் தடிப்பையும் உண்டாக்கிப் முன் பாற்பெற்ற வூர் தொண்டை நாட் புண்களாக மாறச்செய்வது . இதனால் டின்கணுள்ள கூவம் . தா தன் பாடியவசை தாடையில் ( 8 ) வித ரோகங்கள் பிறக்கும் . கைம்மணிச் சீரன்றிச் சீரறியாக்கம்ப அவை 1 . தாளுபிடகரோகம் 2 . தாளுகள் நாடன் சொன்ன மும்மணிக் கோவை சுண்டிகாரோகம் 3 . தாளுசம்ஹதிரோ முதற்சீர் பிழைமுனைவாளெயிற்றுப் பைம் கம் 4 . தாளாற்புதரோகம் 5 . தாளு கச்ச மணித்துத்திக் கனமணிப் பாந்தட்படம் பரோகம் 6 . தாளுபுப்புடரோகம் 7 . பிதுங்கச் செம்மணிக்கண் பிதுங்கப்பதம் தாளுபாகரோகம் 8 . தாளுசோஷரோகம் பேர்த்த செயதுங்கனே . ' ' ஆகத் தாடைரோகம் எட்டு . 2 . தமிழ்ப்பேசும் வைணவ பிச்சைக்கா தாணி - துருவன் என்னும் வசுவின் தேவி . | ரன் . தாசிரியோடு ஒப்பானவன் . ( தாஸ் . ) தாதா - 1 . ஒரு தேவன் தாணு - ஏகாதசருத்திரர்களில் ஒருவன் 2 நந்நிதியெலும்பிற் பிறந்தவன் . தாணுதீர்த்தம் - வசிட்டரைக் காண்க . 3 . பிருகுவிற்குக் கியாதியிட முதித்த தாண்டகம் - ( உஎ ) எழுத்து முதலாக உய குமரன் தேவி ஆயதி . எந்த எழுத்து அடியினவாய் எழுத்தும் 4 . காச்யபருக்கு அததியிட முதித்த குருலகுவும் ஒத்துவருவன அளவியற்றாண் குமரன் ; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் - கம் ஒவ்வாது வருவன அளவழித்தாண் ' பாரிகள் குரு சிவொலி ராகை அநுமதி . கம் . தாதாசாரி - காஞ்சீபுரத்திலிருந்த வைணவ தாண்டவழர்த்தி - நாராயண குருவின் வேதியர் இவர் வடகலையார் . அப்பைய மாணாக்கர் கைவல்ய நவநீதம் செய்தவர் . | தீக்ஷி தருடன் வாதஞ் செய்தவர் . இவர் சோணாட்டு நன்னில மென்னும் தாதி - சோழன் இவளை ஒரு புலவனுக்குக் ஊரார் வேதியர் கொடுக்க அவள் ஊடலிற் கூறியது . 101 மாயில்