அபிதான சிந்தாமணி

தன்வன் 799 | = தக்ஷிணாமூர்த்தி எனவும், இவர் மாணாக்கர் சுசருதர் எனவுங் தக்ஷன் - 1. தக்கனைக் காண்க, கூறுவர். 2. (சூ.) பரதருக்குக் குமரன். தன்வன் - சமதக்னியின் குமரன், தாய் 3. அஷ்டமாநாகங்களில் ஒன்று. இரேணுகை, 4. வசுதேவன் தம்பியாகிய விருகன் தன்னைவேட்டல் -1 பகையைச் சீக்கும் குமரன். பிரமனது தக்ஷண பாகத்தில் ஒளிநெடு வேலினையுடைய கொழுநனைக் 'வேகத்துடன் பிறந்ததால் இப் பெயர் காண வேண்டி அவன்பட்ட போர்க்களத் பெற்றனன். துள் அழகிய ஆபாணத்தையுடைய மனை 5. யாகத்தால் சிக்ஷிக்கப்பட்டுத் தவ யாள் போயினதும் அத்துறையேயாம். மேற்கொண்டு மூன்று கண் பெற்றன் (புறவெண்பா .) | (பார - சாங்.) - 2. தமது வேந்தன் விசும்பைச் சேர்ந் தக்ஷிணபினாகீனி - தென் பெண்ணை, தானாக, வெய்ய மாறுபாட்டை யுடையா தக்ஷிணாக்னி - யஜமானனைத் தக்ஷிண திசை னொரு வீரன் உயிரை ஆகு திபண்ணியது. யை அடைவிப்பதால் தக்ஷிணபாகத்தை (புறவெண்பா .) யடைவதால் இப்பெயர் பெற்றது. இது தக்ஷகர் - ஒரு இருடி, இவர் குமரி மாய ருத்ரர் என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஷை இவள் பதின்மரை மணந் தனள். கோபஸ்வபாவமுள்ளது. இது அந்தரிக்ஷ தக்ஷகன் - 1. கத்ரு குமரன், பிராமண வடி மாகக் கருதப்படுகிறது. இது அர்த்த சந் வங் கொண்டுவந்து பரிச்சித்தின் விஷ திர வடிவுள்ள து. (பார - அச்.) வேகம் தீர்க்கவந்த வேதியனைச் சந்தித்து தக்ஷிணாதேவி - 1. யக்ஞனுக்குத் தேவி, அவனுக்கு வேண்டிய கொடுத்துத் திருப் இவள் தீக்ஷாரூபிணியாய் எவ்விடத்தும் பிப் பரிச்சித்தினைப் பாம்பாகச் சென்று பூசையேற்பவள். இவளில்லாத கர்மங்கள் கடித்தவன். சர்ப்பயாகத்திற்குப் பயந்து நிஷ்பலமாம். இவள் மகா லக்ஷ்மியின் இந்திரனிடம் அபயம் புகுந்தவன். வாசுகி தேகத்திற் பிறந்து சகலகர்ம பூர்த்தியின் யின் தம்பி. பொருட்டுப் பிரமனால் யக்ஞனுக்குக் 2. பரதன் குமரன. கொடுக்கப்பட்டவள். (பிரம்மகைவர்த்தம்). தக்ஷசிலை-1. பரதரால் காந்தருவநகரத்தில் 2. இவள் கோலோகத்தில் கிருஷ்ணனு நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம். இது தக்ஷ டன் ரமித்திருந்த சுசீலாதேவி. இவள் னால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம் என்ப். கிருஷ்ணனது வலப்பாகத்தில் இருக்கக் காந்தாரதேசத்துப் பட்டணம். கண்ட ராதை இவளைக் கண்டு கோபித்து 2. Taxila, one mile North - East of இனிக் கோலோகத் திருப்பையாயின் நீ Kalaka - Serai between Atlook and பஸ்பமாக எனச் சபித்தனள். சுசீலை Rawalpindi. It is on the bank of the பூலோகம் வந்து தவமியற்றினள், அப் Vitasta. (Jhelum) தக்ஷசிலையைக் காண்க. போது தேவர்கள் ஒரு பெரிய யாகத்தைச் தக்ஷணாதேவி -1. விஷ்ணுவினம்சாவதார செய்து பலமடையாமற் போயினர். அப் மாகிய சுயக்கியன் தேவி, போது தேவர்கள் பிரமனிடம் முறையிடப் 2. பிரஜாபதியின் புத்ரி. பிரமன் கிருஷ்ணனைத் தியானிக்கக் கிருஷ் ஈக்ஷணை - ஒருமுறை ருசிப்பிரசாபதிக்குச் ணன் மகாலக்ஷ்மியிடமிருந்து மானுஷலக் சுவாயம்பும நுவின் குமரியாகிய ஆகுதி மியைப் பிரித்தெடுத்துப் பிரமனுக்குத் யிடம் பெண்ணாக உதித்த இலக்குமி அவ தக்ஷிணையாகக் கொடுத்தார். அவளைப் பிர தாரம் யக்ஞமூர்த்தியாகிய விஷ்ணுவை மன் யக்ஞமூர்த்திக்கு மனைவியாக்கினன். விவாகஞ் செய்து கொண்டவள், யக்ஞ அவள் சர்வகர்மபலனாகப் பிள்ளையைப் மூர்த்தியை உடன்பிறந்தோன் என்பர். பெற்றாள். இவளைச் சர்வகர்மங்களுக்கும் இவள் பதின்மரைப் பெற்றனள் என்பர். தக்ஷிணையாகக் கொடுக்கின் எல்லாப் பலன் தக்ஷபிரமா - மகாசுவேதையின் தந்தை களையு மடைவர். துணையில்லாமல் செய் யான அம்சனுக்கும், காதம்பரியின் தந்தை யும் யாகாதிகிருத்ய பலன் பலிச்சக்ரவர்த் யான சித்திரரதனுக்கும் பாட்டன். தியை அடையும்படி வாமனரால் பலிக்கு தக்ஷயக்ஞஹதழர்த்தி - தக்ஷன் செய்த வரமளிக்கப்பட்டது. (தேவி - பாக.) - யாகத்தை திக்கவந்த சிவமூர்த்தியின் தக்ஷிணழர்த்தி - 1. சநகர் முதலிய முனி திருவுருவம். வர்க்கு உண்மை உபதேசிக்க எழுந்தரு
தன்வன் 799 | = தக்ஷிணாமூர்த்தி எனவும் இவர் மாணாக்கர் சுசருதர் எனவுங் தக்ஷன் - 1 . தக்கனைக் காண்க கூறுவர் . 2 . ( சூ . ) பரதருக்குக் குமரன் . தன்வன் - சமதக்னியின் குமரன் தாய் 3 . அஷ்டமாநாகங்களில் ஒன்று . இரேணுகை 4 . வசுதேவன் தம்பியாகிய விருகன் தன்னைவேட்டல் - 1 பகையைச் சீக்கும் குமரன் . பிரமனது தக்ஷண பாகத்தில் ஒளிநெடு வேலினையுடைய கொழுநனைக் ' வேகத்துடன் பிறந்ததால் இப் பெயர் காண வேண்டி அவன்பட்ட போர்க்களத் பெற்றனன் . துள் அழகிய ஆபாணத்தையுடைய மனை 5 . யாகத்தால் சிக்ஷிக்கப்பட்டுத் தவ யாள் போயினதும் அத்துறையேயாம் . மேற்கொண்டு மூன்று கண் பெற்றன் ( புறவெண்பா . ) | ( பார - சாங் . ) - 2 . தமது வேந்தன் விசும்பைச் சேர்ந் தக்ஷிணபினாகீனி - தென் பெண்ணை தானாக வெய்ய மாறுபாட்டை யுடையா தக்ஷிணாக்னி - யஜமானனைத் தக்ஷிண திசை னொரு வீரன் உயிரை ஆகு திபண்ணியது . யை அடைவிப்பதால் தக்ஷிணபாகத்தை ( புறவெண்பா . ) யடைவதால் இப்பெயர் பெற்றது . இது தக்ஷகர் - ஒரு இருடி இவர் குமரி மாய ருத்ரர் என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஷை இவள் பதின்மரை மணந் தனள் . கோபஸ்வபாவமுள்ளது . இது அந்தரிக்ஷ தக்ஷகன் - 1 . கத்ரு குமரன் பிராமண வடி மாகக் கருதப்படுகிறது . இது அர்த்த சந் வங் கொண்டுவந்து பரிச்சித்தின் விஷ திர வடிவுள்ள து . ( பார - அச் . ) வேகம் தீர்க்கவந்த வேதியனைச் சந்தித்து தக்ஷிணாதேவி - 1 . யக்ஞனுக்குத் தேவி அவனுக்கு வேண்டிய கொடுத்துத் திருப் இவள் தீக்ஷாரூபிணியாய் எவ்விடத்தும் பிப் பரிச்சித்தினைப் பாம்பாகச் சென்று பூசையேற்பவள் . இவளில்லாத கர்மங்கள் கடித்தவன் . சர்ப்பயாகத்திற்குப் பயந்து நிஷ்பலமாம் . இவள் மகா லக்ஷ்மியின் இந்திரனிடம் அபயம் புகுந்தவன் . வாசுகி தேகத்திற் பிறந்து சகலகர்ம பூர்த்தியின் யின் தம்பி . பொருட்டுப் பிரமனால் யக்ஞனுக்குக் 2 . பரதன் குமரன . கொடுக்கப்பட்டவள் . ( பிரம்மகைவர்த்தம் ) . தக்ஷசிலை - 1 . பரதரால் காந்தருவநகரத்தில் 2 . இவள் கோலோகத்தில் கிருஷ்ணனு நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம் . இது தக்ஷ டன் ரமித்திருந்த சுசீலாதேவி . இவள் னால் நிருமிக்கப்பட்ட பட்டணம் என்ப் . கிருஷ்ணனது வலப்பாகத்தில் இருக்கக் காந்தாரதேசத்துப் பட்டணம் . கண்ட ராதை இவளைக் கண்டு கோபித்து 2 . Taxila one mile North - East of இனிக் கோலோகத் திருப்பையாயின் நீ Kalaka - Serai between Atlook and பஸ்பமாக எனச் சபித்தனள் . சுசீலை Rawalpindi . It is on the bank of the பூலோகம் வந்து தவமியற்றினள் அப் Vitasta . ( Jhelum ) தக்ஷசிலையைக் காண்க . போது தேவர்கள் ஒரு பெரிய யாகத்தைச் தக்ஷணாதேவி - 1 . விஷ்ணுவினம்சாவதார செய்து பலமடையாமற் போயினர் . அப் மாகிய சுயக்கியன் தேவி போது தேவர்கள் பிரமனிடம் முறையிடப் 2 . பிரஜாபதியின் புத்ரி . பிரமன் கிருஷ்ணனைத் தியானிக்கக் கிருஷ் ஈக்ஷணை - ஒருமுறை ருசிப்பிரசாபதிக்குச் ணன் மகாலக்ஷ்மியிடமிருந்து மானுஷலக் சுவாயம்பும நுவின் குமரியாகிய ஆகுதி மியைப் பிரித்தெடுத்துப் பிரமனுக்குத் யிடம் பெண்ணாக உதித்த இலக்குமி அவ தக்ஷிணையாகக் கொடுத்தார் . அவளைப் பிர தாரம் யக்ஞமூர்த்தியாகிய விஷ்ணுவை மன் யக்ஞமூர்த்திக்கு மனைவியாக்கினன் . விவாகஞ் செய்து கொண்டவள் யக்ஞ அவள் சர்வகர்மபலனாகப் பிள்ளையைப் மூர்த்தியை உடன்பிறந்தோன் என்பர் . பெற்றாள் . இவளைச் சர்வகர்மங்களுக்கும் இவள் பதின்மரைப் பெற்றனள் என்பர் . தக்ஷிணையாகக் கொடுக்கின் எல்லாப் பலன் தக்ஷபிரமா - மகாசுவேதையின் தந்தை களையு மடைவர் . துணையில்லாமல் செய் யான அம்சனுக்கும் காதம்பரியின் தந்தை யும் யாகாதிகிருத்ய பலன் பலிச்சக்ரவர்த் யான சித்திரரதனுக்கும் பாட்டன் . தியை அடையும்படி வாமனரால் பலிக்கு தக்ஷயக்ஞஹதழர்த்தி - தக்ஷன் செய்த வரமளிக்கப்பட்டது . ( தேவி - பாக . ) - யாகத்தை திக்கவந்த சிவமூர்த்தியின் தக்ஷிணழர்த்தி - 1 . சநகர் முதலிய முனி திருவுருவம் . வர்க்கு உண்மை உபதேசிக்க எழுந்தரு