அபிதான சிந்தாமணி

அமாக்க 70 - அமிர்தமதனம் அமர்க்கன் சுக்கிராசாரியின் குமரன். அமித்திரன் - ஒரு முனிவன். இன் பொரு அமர்நீதி நாயனார் -- இவர் பழையாறைப் ட்டு வருஷத்திற்கொருமுறை பழுக்கும் பதியில் வணிகா- குலத்தில் அவதரித்துச் நெல்லிக்கனியை அருச்சுநன் திரௌபதி சிவனடியவரிடத்திலன்பு பூண்டு அவர் சொற்கேட்டு எய்து கொடுத்து மீண்டும் கள் பொருட்டுத் திருநல்லூரில் மடங்கட்டு | கண்ணனருளாலதைப் பொருந்தச் செய் வித்து அடியவர்க்கு அமுது செய்விக்கை தனன். (பாரதம்.) யில் வேமூர்த்தி இவரது அன்பை உலகத் அமிர்தகண்டன் - குடிமிக்குயவர்க்கு முதல் தவர் அறிய ஒரு பிரமசாரி உருவமாக வன். (குலால புராணம்). எழுந்தருளி "நாம் நித்தியகன்மம் முடித்து அமிர்த கவிராயர்-பொன்னங்காலி ற வருகிறோம், இந்தக் கோவணத்தைப் பத் பிறந்த சைவவேளாளர். கவி பாட வல்லவ திரப்படுத்திவைக்க வெனக் கட்டளை ராய்த் தளவாய் இரகுநாதசேதுபதி என் தந்து சென்றனர். நாயனார் வீட்டிலதைப் னும் சிற்றரசன் சமஸ்தான வித்துவானா பத்திரப்படுத்திவைக்கச் சிவமூர்த்தி மாயை யிருந்து ஒருநாள் அச்சமஸ்தான வித்வான் யால் அதை மறைத்தனர். சிவமூர்த்தி களைச் சேதுபதி நீவிர், ஒரு துறையாக சற்றுப்பொறுத்து ஸ்நானமுடித்து மழை எத்தனை கோவைபாடவல்லீர்"களென யில் நனைந்து அடியவரிடம் வந்து முன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நான் அறுபது, தாம் கொடுத்துவிட்டுப்போன கோவணத் எழுபது எனப் பலவாறு கூற இவர் நான் தைக் கேட்டுப் பெருது "வேறொன்று நூறு பாடவல்லே" னெனச், சொன்னயத் தருகிறே னென அடியவர் கூறக் கோபங் தால் அரசனும் வித்வான்களும் நீர் கொண்டவர்போல் அடியவரைப் பார்த்து நானூறு பாடவல்லீசோ" வென அது “நான் முன் கொடுத்த கோவணத்திற் வென்ன பொருட்டா"வென நானூறு கொத்த கோவணம் என்னிடத்தில் மந் செய்யுட்களடங்கிய நாணிக்கண் புதைத் றொன்று இருக்கிறது அதற்குத் தகுந்தது தல் துறையில் கோவை பாடியகவி. இரகு உன்னிடம் உள்ளதேல் நிறுத்துத் தருக" நாத சேதுபதிமீது அப்பெயர் கொண்ட வெனக்கேட்டுத் தமது கோவணத்தை கோவை பாடிப் பரிசுபெற்றவர். இவர் நிறையிட வைத்தனர். நாயனார் தம்மிட காலம் (உ.00) வருஷமிருக்கலாம். மிருந்த புதிய கோவணமொன்றை நிறை 2. இவர் ஒரு துறைக்கோவை பாடிய யிடவைக்கச் சரிவராமைகண்டு தம்மிடம் அமிர்தகவிராயரின் வேறு இவர் இருக் இருந்த உடைகளையும் பொருள்களையும் கைதொண்டைமண்டலத்துப் பாலூர் மற்றவைகளையும் வைத்து இடையொவ் போலும். கோகுலசதகம் பாடியவர் வாமைகண்டு கடைசியாகத் தாமும் மனைவி அமிர்தகிரணன் - சந்திரன். மைந்தருடன் துலையேறித் தேவர்பூமாரி அமிர்தசாகாம் - பிரதாபசிங்கன் செய்த பொழியத் துலையே விமானமாகச் சிவ வைத்திய நூல். பரஞ் சென்றவர். (பெரியபுராணம்.) | அமிர்தபிரபாள் - எட்டாவது மன்வந்தரத் அமாத்தியன் - காலமிடங்களை நன்றாக துத் தேவர். அறிந்தவன், (சுக்கிரநீதி.) அமிர்தபிரபை -- சயம்பிரபை என்பவளுக் அமாவசு - புரூரவன் குமரன். குத் தோழி. (சூளாமணி.) அமாவடம் - ஒரு பாம்பு. அமிர்தமதனம் - கிருதயுகத்தில் தேவர்க அமாவாஸ்யை-அச்சோதையைக் காண்க. ளும் அசுரர்களும் பாற்கடலில் மந்திரத் தை மத்தாக நாட்டி வாசுகியைத் தாம் அமிதத்துவசன் - காண்டிக்கியன் தந்தை, பாகப் பூட்டி இருகூட்டத்தாரும் இரண்டு அமிததேசன் - அருக்ககீர்த்தியின் மகன் (சூ) பக்கத்திலிருந்து பாற்கடலைக் கடைந்தனர். அமீதாசுவன் - இஷ்வாகு வம்சத்தவன். அந்தக் காலத்தில் மந்திரம் நிலையாதிருந் அமிதோசன்- திரைப்புறமென்கிற நகரத்து ததனால் விஷ்ணு ஒரு கையால் அதனை அரசன். | அசையாமலழுத்தியும் கூர்ம உருக்கொண் அமித்தி - 1. திருதராட்டிரன் குமரருள் எம் தாங்கினர். இதில் தேவாசுரர் சலிக்க விஷ்ணு இழுப்பவரில் தாமும் ஒருவரா 3. (சூ.) + தபஸ்து என்பவனுக்குக் யிருந்து இழுத்தனர். இத் தொழிலாற் கவிலிருந்து விஷமுண்டாயிற்று, அதைக் ஒருவன். குமான்.
அமாக்க 70 - அமிர்தமதனம் அமர்க்கன் சுக்கிராசாரியின் குமரன் . அமித்திரன் - ஒரு முனிவன் . இன் பொரு அமர்நீதி நாயனார் - - இவர் பழையாறைப் ட்டு வருஷத்திற்கொருமுறை பழுக்கும் பதியில் வணிகா - குலத்தில் அவதரித்துச் நெல்லிக்கனியை அருச்சுநன் திரௌபதி சிவனடியவரிடத்திலன்பு பூண்டு அவர் சொற்கேட்டு எய்து கொடுத்து மீண்டும் கள் பொருட்டுத் திருநல்லூரில் மடங்கட்டு | கண்ணனருளாலதைப் பொருந்தச் செய் வித்து அடியவர்க்கு அமுது செய்விக்கை தனன் . ( பாரதம் . ) யில் வேமூர்த்தி இவரது அன்பை உலகத் அமிர்தகண்டன் - குடிமிக்குயவர்க்கு முதல் தவர் அறிய ஒரு பிரமசாரி உருவமாக வன் . ( குலால புராணம் ) . எழுந்தருளி நாம் நித்தியகன்மம் முடித்து அமிர்த கவிராயர் - பொன்னங்காலி வருகிறோம் இந்தக் கோவணத்தைப் பத் பிறந்த சைவவேளாளர் . கவி பாட வல்லவ திரப்படுத்திவைக்க வெனக் கட்டளை ராய்த் தளவாய் இரகுநாதசேதுபதி என் தந்து சென்றனர் . நாயனார் வீட்டிலதைப் னும் சிற்றரசன் சமஸ்தான வித்துவானா பத்திரப்படுத்திவைக்கச் சிவமூர்த்தி மாயை யிருந்து ஒருநாள் அச்சமஸ்தான வித்வான் யால் அதை மறைத்தனர் . சிவமூர்த்தி களைச் சேதுபதி நீவிர் ஒரு துறையாக சற்றுப்பொறுத்து ஸ்நானமுடித்து மழை எத்தனை கோவைபாடவல்லீர் களென யில் நனைந்து அடியவரிடம் வந்து முன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நான் அறுபது தாம் கொடுத்துவிட்டுப்போன கோவணத் எழுபது எனப் பலவாறு கூற இவர் நான் தைக் கேட்டுப் பெருது வேறொன்று நூறு பாடவல்லே னெனச் சொன்னயத் தருகிறே னென அடியவர் கூறக் கோபங் தால் அரசனும் வித்வான்களும் நீர் கொண்டவர்போல் அடியவரைப் பார்த்து நானூறு பாடவல்லீசோ வென அது நான் முன் கொடுத்த கோவணத்திற் வென்ன பொருட்டா வென நானூறு கொத்த கோவணம் என்னிடத்தில் மந் செய்யுட்களடங்கிய நாணிக்கண் புதைத் றொன்று இருக்கிறது அதற்குத் தகுந்தது தல் துறையில் கோவை பாடியகவி . இரகு உன்னிடம் உள்ளதேல் நிறுத்துத் தருக நாத சேதுபதிமீது அப்பெயர் கொண்ட வெனக்கேட்டுத் தமது கோவணத்தை கோவை பாடிப் பரிசுபெற்றவர் . இவர் நிறையிட வைத்தனர் . நாயனார் தம்மிட காலம் ( . 00 ) வருஷமிருக்கலாம் . மிருந்த புதிய கோவணமொன்றை நிறை 2 . இவர் ஒரு துறைக்கோவை பாடிய யிடவைக்கச் சரிவராமைகண்டு தம்மிடம் அமிர்தகவிராயரின் வேறு இவர் இருக் இருந்த உடைகளையும் பொருள்களையும் கைதொண்டைமண்டலத்துப் பாலூர் மற்றவைகளையும் வைத்து இடையொவ் போலும் . கோகுலசதகம் பாடியவர் வாமைகண்டு கடைசியாகத் தாமும் மனைவி அமிர்தகிரணன் - சந்திரன் . மைந்தருடன் துலையேறித் தேவர்பூமாரி அமிர்தசாகாம் - பிரதாபசிங்கன் செய்த பொழியத் துலையே விமானமாகச் சிவ வைத்திய நூல் . பரஞ் சென்றவர் . ( பெரியபுராணம் . ) | அமிர்தபிரபாள் - எட்டாவது மன்வந்தரத் அமாத்தியன் - காலமிடங்களை நன்றாக துத் தேவர் . அறிந்தவன் ( சுக்கிரநீதி . ) அமிர்தபிரபை - - சயம்பிரபை என்பவளுக் அமாவசு - புரூரவன் குமரன் . குத் தோழி . ( சூளாமணி . ) அமாவடம் - ஒரு பாம்பு . அமிர்தமதனம் - கிருதயுகத்தில் தேவர்க அமாவாஸ்யை - அச்சோதையைக் காண்க . ளும் அசுரர்களும் பாற்கடலில் மந்திரத் தை மத்தாக நாட்டி வாசுகியைத் தாம் அமிதத்துவசன் - காண்டிக்கியன் தந்தை பாகப் பூட்டி இருகூட்டத்தாரும் இரண்டு அமிததேசன் - அருக்ககீர்த்தியின் மகன் ( சூ ) பக்கத்திலிருந்து பாற்கடலைக் கடைந்தனர் . அமீதாசுவன் - இஷ்வாகு வம்சத்தவன் . அந்தக் காலத்தில் மந்திரம் நிலையாதிருந் அமிதோசன் - திரைப்புறமென்கிற நகரத்து ததனால் விஷ்ணு ஒரு கையால் அதனை அரசன் . | அசையாமலழுத்தியும் கூர்ம உருக்கொண் அமித்தி - 1 . திருதராட்டிரன் குமரருள் எம் தாங்கினர் . இதில் தேவாசுரர் சலிக்க விஷ்ணு இழுப்பவரில் தாமும் ஒருவரா 3 . ( சூ . ) + தபஸ்து என்பவனுக்குக் யிருந்து இழுத்தனர் . இத் தொழிலாற் கவிலிருந்து விஷமுண்டாயிற்று அதைக் ஒருவன் . குமான் .