அபிதான சிந்தாமணி

எனிச்சயம் 798 - தன்வந்தரி தனிச்சய்ம் -இது பாண்டியன் இந்திரனைத் குண -மிகு தலாம். இதனை வடநூலார் உலத்துநின்று செயித்த இடம் ; மதுரை அநுகுணாலங்கார மென்பர். க்கு மேற்கேயுள்ளது. முருகக்கடவுளின் தன்மசயன் - மனோசயனைக் காண்க. ஆலயத்தை யுடையது. “ஐயங்கோட்டை | தன்மநீட்டை - இவள் முன் பிறப்பில் ஒரு தனிச்சயம்" என வழங்கும். (திருவிளையா புலைச்சி. பசுவிற்கு நீர் அருத்திச் சிவாலயத் டல்.) தில் பிராட்டியின் திரவியத்தைக் கவர்ந்த தனித்திருக்கலாகா இடங்கள் - தாயாயி தால் பாண்டி நாட்டில் விருகன் எனும் னும், உடன்பிறந்தாளாயினும், மகளாயி அரசனுக்குக் குமரியாய்ப் பிறந்து தந்தை, னும் தனித்திருக்கின் அந்த இடத்தில் நாடு முதலிய இழப்பக் காட்டில் அலைந்து ஆண் மகன் தனித்திருத்தல் ஆகாது. புல புண்ணிய தீர்த்தக் கரைப்பாங்கர் தேவி ன்களை அடக்கலரி தாதலால் என்பர். யைப் பூசைசெய்து பல வரங்களைப் பெற் (ஆசாரக்கோவை). றவள். தனிமகனார் - இவர் பாடலுள் 'பாழ்காத் தன்மனைவரைதல் - இது, உடன் போய் திருந்த தனிமகன் போன்றே' என உவ மீண்டுவந்த தலைவன், தலைவியைத் தன் மை கூறிய அருந்தொடர் மொழியே இவ னூர்க்குக் கூட்டிப்போய்த் தன் மனையின் ர்க்குரியவையாகி வழங்கலாயிற்று. இயற் 'கண் வரைந்துகோடல், இது வினாதல், பெயர் புலப்படவில்லை. பாலைத்திணை செப்பல், மேவல் எனும் வகையினையும் ; யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். என்னெஞ் நற்றாய்மணனயற் வேட்கையிற் செவிலி சம் அவர்பாற் சென்றொழிந்தது. உடம்பு யை வினாதல், செவிலிக்கு இளைவரைக் மாத்திரம் பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் தமையுணர்த்தல், வரைந் தமை செவிலி போல் இங்கு இராநின்றதெனத் தலைவி நற்றாய்க்குணர்த்தல், தலைவன் பாங்கிக்கு கூற்றாக வியக்குமாறு கூறியுள்ளார். இவர் யான் வரைந்தமை நுமர்க்கியம்பு சென்று பாடியது. (நற். கடுகூ-ம் பாட்டு.) எனல், பாங்கி தானது முன்னே சாற்றிய தனிஷ்டாபஞ்சமீ - நக்ஷத்திரங் காண்க. துரைத்தல். தனு - ஒரு அசுரன். இவனுக்கு ரம்பன், தன்மன் - வராகமந்திரஞ் செபித்துப் பிரம காம்பன் என்பவர் குமார். இவர்களிரு) பத மடைந் தவன். வரும் புத்திரப்பேறு வேண்டிப் பஞ்சந்த தன்மேம்பாட்டுரையணி - இது, ஒருவன் மெனும் நதிக்கரையில் தவஞ் செய்கையில் தன்னைத் தானே புகழ்வது. (தண்டி.) கரம்பன் செய்யுந் தவத்தினை யாற்றாது தன்மை நவிற்சியணி - சாதிசுபாவ தருமத் இந்திரன் முதலையாய் அவனை ஆற்றில் தையாவது, தொழிற்சுபாவ தருமத்தையா இழுத்துக் கொன்றனன். இவனிறந்ததை வது கூறு தலாம். இதனை வடநூலார் சுபா யறிந்த ரம்பன் தன் தலையை அரியச் சிகை வோக்தியலங்காரம் என்பர். (குவல.) யைப் பிடித்து வாளெடுக்கையில் அக்நிதே தன்வந்தரி -1. இவர் அது எனும் அரசன் வன் பிரத்யக்ஷமாய் என்ன வேண்டுமென்ன புத்திரர் என்பர். இவர் பரத்வாஜரிடம் உலகம் வணங்கத்தக்க ஒரு புத்ரன் வேண் ஆயுர்வே தங்கற்று அதை எட்டுவகையா ெெமன்றனன். அப்படியே ஆகுக என்று கப் பிரித்துத் தம் மாணவர்களுக்கு உபதே வசந் தந்து சென்றனன், மற்ற சரித்தி சித்தவர். (பிரம புராணம்.) பத்தை மகிஷனைக் காண்க. (தேவீ - பா.) 2. விஷ்ணுவினம்சங்களில் ஒன்று. இவர் தனுக்கோடி தீர்த்தம் - இராமமூர்த்தி சிவ பாற்கடற் பிறந்த தேவ வைத்தியர். ஒரு பூசை செய்யும்படி தமது வில்லின் நுனி கையில் கமண்டலம், ஒரு கையில் கதை யால் கண்ட தீர்த்தம். (சேதுபுராணம்). யுடையவர். (பாகவதம்). இவர் மீண்டும் தனுத்தான் - கனகவிசயருக்கு நட்பாளனா தீர்க்கதமர் புத்திரராய் அவதரித்து வைத் 'கிய அரசன். (சிலப்பதிகாரம்). திய நூல் லோகோபகாரமாய் அருளிச் செய் தனேச்வான் - ஒரு வேதியன் மகா பாபி. தனர் என்பர். இவர் அருளிச்செய்த ஏல் இவன் தனேச்வரத்தில், தீர்த்த ஸ்நானம் கள் தன்வந்திரி நிகண்டு, வைத்திய சிந் செய்து கார்த்திகை விரதம் அனுஷ்டித்துப் தாமணி, சிமிட்டுரத்தினச்சுருக்கம், கலை பாப நீக்க மடைந்தவன். (பதுமபுராணம்). ஞானம், இவர் காசிராஜனிடத்தும் அவ தன் தணமிகையணி - அஃதாவது, மற் தரித்தனர் என்பர். இவரைத் தீர்த்தபசு சென்றன் சார்பினாலே தன தியற்கைக் குமரர் எனவும், இவர் குமார் கேதுமான்
எனிச்சயம் 798 - தன்வந்தரி தனிச்சய்ம் - இது பாண்டியன் இந்திரனைத் குண - மிகு தலாம் . இதனை வடநூலார் உலத்துநின்று செயித்த இடம் ; மதுரை அநுகுணாலங்கார மென்பர் . க்கு மேற்கேயுள்ளது . முருகக்கடவுளின் தன்மசயன் - மனோசயனைக் காண்க . ஆலயத்தை யுடையது . ஐயங்கோட்டை | தன்மநீட்டை - இவள் முன் பிறப்பில் ஒரு தனிச்சயம் என வழங்கும் . ( திருவிளையா புலைச்சி . பசுவிற்கு நீர் அருத்திச் சிவாலயத் டல் . ) தில் பிராட்டியின் திரவியத்தைக் கவர்ந்த தனித்திருக்கலாகா இடங்கள் - தாயாயி தால் பாண்டி நாட்டில் விருகன் எனும் னும் உடன்பிறந்தாளாயினும் மகளாயி அரசனுக்குக் குமரியாய்ப் பிறந்து தந்தை னும் தனித்திருக்கின் அந்த இடத்தில் நாடு முதலிய இழப்பக் காட்டில் அலைந்து ஆண் மகன் தனித்திருத்தல் ஆகாது . புல புண்ணிய தீர்த்தக் கரைப்பாங்கர் தேவி ன்களை அடக்கலரி தாதலால் என்பர் . யைப் பூசைசெய்து பல வரங்களைப் பெற் ( ஆசாரக்கோவை ) . றவள் . தனிமகனார் - இவர் பாடலுள் ' பாழ்காத் தன்மனைவரைதல் - இது உடன் போய் திருந்த தனிமகன் போன்றே ' என உவ மீண்டுவந்த தலைவன் தலைவியைத் தன் மை கூறிய அருந்தொடர் மொழியே இவ னூர்க்குக் கூட்டிப்போய்த் தன் மனையின் ர்க்குரியவையாகி வழங்கலாயிற்று . இயற் ' கண் வரைந்துகோடல் இது வினாதல் பெயர் புலப்படவில்லை . பாலைத்திணை செப்பல் மேவல் எனும் வகையினையும் ; யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . என்னெஞ் நற்றாய்மணனயற் வேட்கையிற் செவிலி சம் அவர்பாற் சென்றொழிந்தது . உடம்பு யை வினாதல் செவிலிக்கு இளைவரைக் மாத்திரம் பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் தமையுணர்த்தல் வரைந் தமை செவிலி போல் இங்கு இராநின்றதெனத் தலைவி நற்றாய்க்குணர்த்தல் தலைவன் பாங்கிக்கு கூற்றாக வியக்குமாறு கூறியுள்ளார் . இவர் யான் வரைந்தமை நுமர்க்கியம்பு சென்று பாடியது . ( நற் . கடுகூ - ம் பாட்டு . ) எனல் பாங்கி தானது முன்னே சாற்றிய தனிஷ்டாபஞ்சமீ - நக்ஷத்திரங் காண்க . துரைத்தல் . தனு - ஒரு அசுரன் . இவனுக்கு ரம்பன் தன்மன் - வராகமந்திரஞ் செபித்துப் பிரம காம்பன் என்பவர் குமார் . இவர்களிரு ) பத மடைந் தவன் . வரும் புத்திரப்பேறு வேண்டிப் பஞ்சந்த தன்மேம்பாட்டுரையணி - இது ஒருவன் மெனும் நதிக்கரையில் தவஞ் செய்கையில் தன்னைத் தானே புகழ்வது . ( தண்டி . ) கரம்பன் செய்யுந் தவத்தினை யாற்றாது தன்மை நவிற்சியணி - சாதிசுபாவ தருமத் இந்திரன் முதலையாய் அவனை ஆற்றில் தையாவது தொழிற்சுபாவ தருமத்தையா இழுத்துக் கொன்றனன் . இவனிறந்ததை வது கூறு தலாம் . இதனை வடநூலார் சுபா யறிந்த ரம்பன் தன் தலையை அரியச் சிகை வோக்தியலங்காரம் என்பர் . ( குவல . ) யைப் பிடித்து வாளெடுக்கையில் அக்நிதே தன்வந்தரி - 1 . இவர் அது எனும் அரசன் வன் பிரத்யக்ஷமாய் என்ன வேண்டுமென்ன புத்திரர் என்பர் . இவர் பரத்வாஜரிடம் உலகம் வணங்கத்தக்க ஒரு புத்ரன் வேண் ஆயுர்வே தங்கற்று அதை எட்டுவகையா ெெமன்றனன் . அப்படியே ஆகுக என்று கப் பிரித்துத் தம் மாணவர்களுக்கு உபதே வசந் தந்து சென்றனன் மற்ற சரித்தி சித்தவர் . ( பிரம புராணம் . ) பத்தை மகிஷனைக் காண்க . ( தேவீ - பா . ) 2 . விஷ்ணுவினம்சங்களில் ஒன்று . இவர் தனுக்கோடி தீர்த்தம் - இராமமூர்த்தி சிவ பாற்கடற் பிறந்த தேவ வைத்தியர் . ஒரு பூசை செய்யும்படி தமது வில்லின் நுனி கையில் கமண்டலம் ஒரு கையில் கதை யால் கண்ட தீர்த்தம் . ( சேதுபுராணம் ) . யுடையவர் . ( பாகவதம் ) . இவர் மீண்டும் தனுத்தான் - கனகவிசயருக்கு நட்பாளனா தீர்க்கதமர் புத்திரராய் அவதரித்து வைத் ' கிய அரசன் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . திய நூல் லோகோபகாரமாய் அருளிச் செய் தனேச்வான் - ஒரு வேதியன் மகா பாபி . தனர் என்பர் . இவர் அருளிச்செய்த ஏல் இவன் தனேச்வரத்தில் தீர்த்த ஸ்நானம் கள் தன்வந்திரி நிகண்டு வைத்திய சிந் செய்து கார்த்திகை விரதம் அனுஷ்டித்துப் தாமணி சிமிட்டுரத்தினச்சுருக்கம் கலை பாப நீக்க மடைந்தவன் . ( பதுமபுராணம் ) . ஞானம் இவர் காசிராஜனிடத்தும் அவ தன் தணமிகையணி - அஃதாவது மற் தரித்தனர் என்பர் . இவரைத் தீர்த்தபசு சென்றன் சார்பினாலே தன தியற்கைக் குமரர் எனவும் இவர் குமார் கேதுமான்