அபிதான சிந்தாமணி

தனபதி | 797 என்சன் அபான்னும் செ லது கொள்ளேன் என அதனைக் கொடுத்து யைச் சிவமூர்த்தி ( படி அடியவர்க் ஜினதேவன் பொன்னனைத்தையும் தன களித்துக் களித்திருந்தவன். இத்தலத்தில் தாக்கிச் சினதேவனைத் தேசாந்தரம் செல் சிவமூர்த்திக்கு மார்க்கசகாயத் திருநாமம். லும்படி கட்டளையிடத் தனதேவன் வருந்தி (திருவிரிஞசை - புராணம்). என்னையே அவ்வாறு செய்கவென 3. குபோனுக்கு மந்திரி, இவன் இரு அரசன் அதிசயித்துத் தனதேவனுக்கு தாசியெனும் வேசி யின்பத்தில் மூழ்கிக் 200,000 பொன்னும் ஆடை முதலியவுங் குபேரன் சபைக்குச் செல்லாததால் யானை கொடுத்துச் சம்மானம் செய்வித்துத் தன 'யாகச் சாபமடைந்து திரிந்து வேதாரண்ய தேவன் வேண்டுகோளால் சினதேவனை தீர்த்த ம் படிந்து பவித்திரனைவன். மன்னித்தான் என்பது, (சைநகதை) (வேதாரண்ய புராணம்.) தனபதி - 1. பதுமைக்குப் பிதா. தனயித்துருக்கன் - விதயோ தனன் குமரன், 2. ஒரு வணிகா, இவா தேவி எசல், தனக்ஷயன் - ஒரு காந்தருவன், குபேரன் இவர் அதிக திரவியம் சம்பாதித்துத் தமக் தனதில்லாளுடன் விளையாடிக்கொண்டிரு குப் புத்திரர் இல்லாமையால் தங்கை பின் க்க அத் தம்பதிகளைக் கண்டு அசுரனாகச் ளையை வளர்த்து வருகையில் தங்கை தன் சாப மேற்றவன். பிள்ளையால் நீங்கள் பெருவாழ் வடைந்தீர் தசைாடர் - இவர் ஒரு அரி பக்தர். இவர் என்று எசினள். இதனால் விசனமடைந்து எழு வயதாக இருக்கையில் இவர் வீட்டி இருவரும் இனிவரும் பிறப்பிலாவது புத் னைச் சில பாகவ தாடைந்து சாளக்கிராம திரப்பேறடையச் செல்வங்களை மருமகனா பூசை செய்கையில் இவர் கண்டு அவரை கிய தங்கையின் குமானிடம் ஒப்புவித்துத் நோக்கித் தாமும் அவ்வாறு பூசை செய்ய தவஞ்செய்யச் சென்றனர். இதனையறிந்த வேண்ட அவர்கள் இவன் இளையனென்று தாயத்தார் மருமகனிடம் இருந்த பொருள் ஒரு கல்லினை இவரிடங்கொடுத்துச் செல் களைப் பறித்துக்கொள்ளத் தனபதி வணிக லப் பக்தர் அதனைப் பூசித்துத் தாம் கொள் ரின் தங்கை, சொக்கரைத் துதித்தனள். ளும் உணவை நிவேதித்து வருவர். ஒரு சொக்கர் கனவிற்றோன்றி அம்மே, நீ தன நாள் ஆடு மாடுகளை மேய்த்து வருகையில் பதியின் தாயத்தாரை அரச னாணையிட்டு தமது பெருமாளைப் பூசித்துக் கட்டமுதை அம்பலமேற்று நாம் உன் பொருளை வாங் நிவேதித் துண்டனர். மற்றொரு தினம் கித் தருகிறோம் என்றனர், இவள் விடி கழனியில் நெல் விதைக்கக் கொண்டுசெல் ந்து அவ்வாறு செய்து அவர்களைக் கூட்டிக் கையில் அரிதாசர் பசித்துவாத் தாம் கொ கொண்டு அம்பலமேறினள். சொக்கர் ண்ட நெல்லை அவர்களுக்கு அமுது செய் மாமனைப்போல் வந்து சாதிமுதலிய கூறிப் திட் டனுப்பினர். இவ்வாறு விதைக்க பொருளை வாங்கித் தந்தனர். (திருவிளை.) விதையிலாது பாகவதரை அமுது செய் 3. மதுரையி லிருந்த வணிகர், தேவி வித்து வருகையில் அயலார் நிந்திக்கப் குணசாலினி மூங்கைப் பிள்ளையாருக்குத் பெருமாள் விதையிலாது கழனியில் பெரு தந்தை . விளைவு செய்விக்கக் கண்ட அயலார் இவர் தனபாலன் - 1. பதுமுகன் தந்தை. அரிபக்தர் என்று அஞ்சி அன்பு பாராட் 2. ஒரு வணிகன், மிளகு பொதி போட் டத்தாசரும் பெருமாளைப்பூசித்துவந்தனர். டுக்கொண்டு திருவிரிஞ்சை நகருக்கருகில் வருகையில் பொழுதுபோனது கண்டு சிவ தனதிகாரி - கொடைக்குணம், அவாவின் மூர்த்தியை வழித் துணையாயின் மிளகு மை, பிறர்குண மறிதல், மடியின்மை , பொதி தருகிறேனென்று வேண்டினன். அருள், இன்சொல், தானத்திற்குத் தக்க அவ்வகையே சிவமூர்த்தி இவன் காஞ்சி வரை யறிதல், வணக்கம், இரப்போர் முகத்தை வேறுபடச் செய்யாமை, தான் நகர் போமளவும் வழித்துணையாய் மறைந் கவர்ந்து கொள்ளாமை ஆகிய இக்குணச் தனர். பிறகு கள்ளர் மறிக்க வழித்துணை செயல்களை வாய்ந்த வன். (சுக் - நீ.) வந்தோர் கள்ளரைத் துரத்தி மறைந்தனர். வணிகன் சொன்னது மறந்து முழுதும் தனுயு-1. தட்சப்பிரஜாபதியின் புத்திரர். விற்க வாங்கியவர் மிளகு, முழுதும் பயறு 2. கசியபன் தேவி. யின. அதை வாங்கியவர் மீண்டும் வணிக தனிகன் - தூர்த்தமன் குமரன், கார்த்தவீர் னிடம் கொடுப்ப வணிகன் மிளகு பொதி யார்ச்சுநன் போன்.
தனபதி | 797 என்சன் அபான்னும் செ லது கொள்ளேன் என அதனைக் கொடுத்து யைச் சிவமூர்த்தி ( படி அடியவர்க் ஜினதேவன் பொன்னனைத்தையும் தன களித்துக் களித்திருந்தவன் . இத்தலத்தில் தாக்கிச் சினதேவனைத் தேசாந்தரம் செல் சிவமூர்த்திக்கு மார்க்கசகாயத் திருநாமம் . லும்படி கட்டளையிடத் தனதேவன் வருந்தி ( திருவிரிஞசை - புராணம் ) . என்னையே அவ்வாறு செய்கவென 3 . குபோனுக்கு மந்திரி இவன் இரு அரசன் அதிசயித்துத் தனதேவனுக்கு தாசியெனும் வேசி யின்பத்தில் மூழ்கிக் 200 000 பொன்னும் ஆடை முதலியவுங் குபேரன் சபைக்குச் செல்லாததால் யானை கொடுத்துச் சம்மானம் செய்வித்துத் தன ' யாகச் சாபமடைந்து திரிந்து வேதாரண்ய தேவன் வேண்டுகோளால் சினதேவனை தீர்த்த ம் படிந்து பவித்திரனைவன் . மன்னித்தான் என்பது ( சைநகதை ) ( வேதாரண்ய புராணம் . ) தனபதி - 1 . பதுமைக்குப் பிதா . தனயித்துருக்கன் - விதயோ தனன் குமரன் 2 . ஒரு வணிகா இவா தேவி எசல் தனக்ஷயன் - ஒரு காந்தருவன் குபேரன் இவர் அதிக திரவியம் சம்பாதித்துத் தமக் தனதில்லாளுடன் விளையாடிக்கொண்டிரு குப் புத்திரர் இல்லாமையால் தங்கை பின் க்க அத் தம்பதிகளைக் கண்டு அசுரனாகச் ளையை வளர்த்து வருகையில் தங்கை தன் சாப மேற்றவன் . பிள்ளையால் நீங்கள் பெருவாழ் வடைந்தீர் தசைாடர் - இவர் ஒரு அரி பக்தர் . இவர் என்று எசினள் . இதனால் விசனமடைந்து எழு வயதாக இருக்கையில் இவர் வீட்டி இருவரும் இனிவரும் பிறப்பிலாவது புத் னைச் சில பாகவ தாடைந்து சாளக்கிராம திரப்பேறடையச் செல்வங்களை மருமகனா பூசை செய்கையில் இவர் கண்டு அவரை கிய தங்கையின் குமானிடம் ஒப்புவித்துத் நோக்கித் தாமும் அவ்வாறு பூசை செய்ய தவஞ்செய்யச் சென்றனர் . இதனையறிந்த வேண்ட அவர்கள் இவன் இளையனென்று தாயத்தார் மருமகனிடம் இருந்த பொருள் ஒரு கல்லினை இவரிடங்கொடுத்துச் செல் களைப் பறித்துக்கொள்ளத் தனபதி வணிக லப் பக்தர் அதனைப் பூசித்துத் தாம் கொள் ரின் தங்கை சொக்கரைத் துதித்தனள் . ளும் உணவை நிவேதித்து வருவர் . ஒரு சொக்கர் கனவிற்றோன்றி அம்மே நீ தன நாள் ஆடு மாடுகளை மேய்த்து வருகையில் பதியின் தாயத்தாரை அரச னாணையிட்டு தமது பெருமாளைப் பூசித்துக் கட்டமுதை அம்பலமேற்று நாம் உன் பொருளை வாங் நிவேதித் துண்டனர் . மற்றொரு தினம் கித் தருகிறோம் என்றனர் இவள் விடி கழனியில் நெல் விதைக்கக் கொண்டுசெல் ந்து அவ்வாறு செய்து அவர்களைக் கூட்டிக் கையில் அரிதாசர் பசித்துவாத் தாம் கொ கொண்டு அம்பலமேறினள் . சொக்கர் ண்ட நெல்லை அவர்களுக்கு அமுது செய் மாமனைப்போல் வந்து சாதிமுதலிய கூறிப் திட் டனுப்பினர் . இவ்வாறு விதைக்க பொருளை வாங்கித் தந்தனர் . ( திருவிளை . ) விதையிலாது பாகவதரை அமுது செய் 3 . மதுரையி லிருந்த வணிகர் தேவி வித்து வருகையில் அயலார் நிந்திக்கப் குணசாலினி மூங்கைப் பிள்ளையாருக்குத் பெருமாள் விதையிலாது கழனியில் பெரு தந்தை . விளைவு செய்விக்கக் கண்ட அயலார் இவர் தனபாலன் - 1 . பதுமுகன் தந்தை . அரிபக்தர் என்று அஞ்சி அன்பு பாராட் 2 . ஒரு வணிகன் மிளகு பொதி போட் டத்தாசரும் பெருமாளைப்பூசித்துவந்தனர் . டுக்கொண்டு திருவிரிஞ்சை நகருக்கருகில் வருகையில் பொழுதுபோனது கண்டு சிவ தனதிகாரி - கொடைக்குணம் அவாவின் மூர்த்தியை வழித் துணையாயின் மிளகு மை பிறர்குண மறிதல் மடியின்மை பொதி தருகிறேனென்று வேண்டினன் . அருள் இன்சொல் தானத்திற்குத் தக்க அவ்வகையே சிவமூர்த்தி இவன் காஞ்சி வரை யறிதல் வணக்கம் இரப்போர் முகத்தை வேறுபடச் செய்யாமை தான் நகர் போமளவும் வழித்துணையாய் மறைந் கவர்ந்து கொள்ளாமை ஆகிய இக்குணச் தனர் . பிறகு கள்ளர் மறிக்க வழித்துணை செயல்களை வாய்ந்த வன் . ( சுக் - நீ . ) வந்தோர் கள்ளரைத் துரத்தி மறைந்தனர் . வணிகன் சொன்னது மறந்து முழுதும் தனுயு - 1 . தட்சப்பிரஜாபதியின் புத்திரர் . விற்க வாங்கியவர் மிளகு முழுதும் பயறு 2 . கசியபன் தேவி . யின . அதை வாங்கியவர் மீண்டும் வணிக தனிகன் - தூர்த்தமன் குமரன் கார்த்தவீர் னிடம் கொடுப்ப வணிகன் மிளகு பொதி யார்ச்சுநன் போன் .