அபிதான சிந்தாமணி

தற்கமுனி 796 கனதேவன் 1, கிருதாக்னி, கிருத சிவபூசை செய்து மாதம் - - கலித்தளை - காய் முன் நிரை வருவது, 3. (ச.) சத்தியாயுசு குமரன். பூ. முன் நிரை வருவது. 1. சண்முக செநாவீரன். தற்கழனி - ஆகாயவாணியிடம் தான பலங் 5. ஒரு அக்கி. கேட்ட முனிவன். 6. அருச்சுநன். தற்குறிப்பணி - அஃதாவது, ஒரு பொ 7. காசியில் தாயின் எலும்பை விடச் ருளை மற்றொரு பொருளினது தரும் சம் சென்று பொருளென்று கள்ளரிடம் பறி பத்ததினாலே இஃதஃதன்று என்று தெரிந்து கொடுத்துத் தான் மாத்திரஞ் சென்று திருந்து மப்பொருளாக அத்தியவசயித்த ஆடிய வணிகன். லாம். இதனை வடநூலார் உத்ப்ரேக்ஷா 8. தனஞ்சய மென்னும் வடநூல் இயற் லங்கார மென்பர். றிய சைநன். தற்குறிப்பேற்றவணி - இது ஒரு பொரு '9. ஒரு வணிகன, குலசேகரபாண்டிய ளுக் கியல்பாந் தன்மையொழிய, கவி, னைக் காண்க.) தான் கருதிய தொன்றை அதன் மேலேற் தனஞ்சயன் வடிவம் - பொற்றாமரையிற் றிக் கூறுதல். (தண்டி ) 'பாண்டியன் படித்துறையிற் கிழக்குத் தற்பன் - யமனுக்கு உன்ன தியிட முதித்த தூணிலுள்ள வடிவம் (தனஞ்சயனென்ப குமான், வன் இத் தலத்தை முதலிற் கண்டு, மண தற்புருடன் - சிவபிரான் திருமுகத்தொன்று. லூரிலிருந்த குலசேகர பாண்டியனுக்கு பீதகற்பத்தில் பிரமனுக்கு முன் தரிசனந் இத்தல விசேடத்தைத் தெரிவித்த வணி தந்து காயத்திரியை யுதவி நான்கு இருடி கன். (திருவிளை - திருக்கா.) களைத் தந்தருள் புரிந்தவர். தனதத்தன் - 1. தருமதத்தனைக் காண்க: தனகன் - பத்திரசெநகன் குமரன், இவன் | 2. விண்டு தத்தன் குமான், இவன் வாம குமரர் கிருதவீர்யன், கிருதாக்னி, கிருத தேவமுனிவரிடம் உபதேசம் பெற்றுச் கர்மா, கிருதோசா' சிவபூசை செய்து யமபுாஞ் சென்று மீண் தனதக்தன் - திரிசிராப்பள்ளி வர்த்தகன், டும் உயிர்பெற்று முத்தி யடைந்தவன், 'இவன் மனைவி பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி 3. புனிதவதியாரின் தந்தை . தாயுருக்கொண்டு உதவித் தாயுமானத் தனதேவன் - இவன் ஒரு சை வைசியன். திருநாமம் பெற்றனர். புண்டரீக நகரத்து ஜினதேவன் கப்பல் தனசிரி - ஒரு சைநப்பெண், ஜம்புத்வீபத் யாத்திரை வர்த்தகத்தின் பொருட்டுத் தன துப் பாதக்ஷேத்ரத்து முருகச்சமெனும் நக தேவனைத் துணையாக்கொண்டு அவனுக்கு சத்து ராஜா தனபாலன், அந் நகரத்து (1,000) பொன் சரக்கு வாங்கக் கடன் வைசியன் ஸ்ரீபாலன் இவன் தேவி தன ஸ்ரீ கொடுத்தான். தனதேவன் கப்பல் வர்த் இவர்களுக்குப் புத்ரன் ஜயத்சோன், இவ தகம் நடத்தி அதில் அவனுக்குக் கிடைத்த னுக் கிளையாள் ஸ்வர்ணமாலை, இவர்களுக் (10,000) பொன்னில் சினதேவனிடம் குக் கர்மகரனாய் வர்த்திப்பான் சீலதரன். வாங்கிய ஆயிரம் பொன்னும் லாபம் உள் ஸ்ரீபாலன் ஒரு வியாதியா விறந்தான்.) பட (1,500) பொன் கப்பற் கூலி (500) தன ஸ்ரீசீலதரனைக் கொண்டே கிருஷியாதி பொன்னும் ஆக (2000) பொன்னைச் சின 'ஜீவனோபாயங்க ளெல்லாஞ் செய்வித்துச் தேவனுக்குக் கொடுத்து மிஞ்சிய (8000) செல்லா நின்ற காலத்து, தனச்ரி சீலதர பொன்னைத் தான் எடுத்துக்கொண்டான். னுடன் கூட ஏகாந்த பிரதேசத்திருந்து இதனால் பொறாமை கொண்ட ஜினதே கிருக காரியங்களைப் பேசுவதைக் கண்டு வன் அரசனிடம் கப்பலில் கிடைத்த பொ ஜயத்சேகன் சகியாதவனாகி அரசனிடம் ருளனைத்தும் தன்னைச் சேரவேண்டுமென முறையிட அரசன் தனசரியை அழைப் அரசனுக்கு இரண்டு மாணிக்கங்களைக் பித்து உண்மை விசாரிக்கத் தனச்ரி அச்சத் கொடுத்து நீதிக் கழைப்பிக்க அரசன் தன தால் புகுந்தபடி உரைக்க அரசன் கோபி தேவனை வருவித்துச் சாக்ஷியில்லாமையால் த்து இவளை மூக்கரிவித்துச் சகட்டின் இருவரையும் துலாபாரத்து நிறுப்பித்து காலில் கட்டி யிழுப்பிக்க ஆஞ்ஞை பெற்ற மூன்று நாட்கள் உபவாச மிருக்கச் செய்து வள். (சைநகதை.) சினதேவனே அசத்தியனென்றறிந்து தன தனஞ்சயன் --1. கத்ரு குமரன நாகன். தேவனுக்கே பொருளனை த்தையும் கொடு 2. (S.) பெரிகசு குமான். பபிக்கத் தனதேவன் (5000) பொன்னல் ரியை சி அச்சித் கொ
தற்கமுனி 796 கனதேவன் 1 கிருதாக்னி கிருத சிவபூசை செய்து மாதம் - - கலித்தளை - காய் முன் நிரை வருவது 3 . ( . ) சத்தியாயுசு குமரன் . பூ . முன் நிரை வருவது . 1 . சண்முக செநாவீரன் . தற்கழனி - ஆகாயவாணியிடம் தான பலங் 5 . ஒரு அக்கி . கேட்ட முனிவன் . 6 . அருச்சுநன் . தற்குறிப்பணி - அஃதாவது ஒரு பொ 7 . காசியில் தாயின் எலும்பை விடச் ருளை மற்றொரு பொருளினது தரும் சம் சென்று பொருளென்று கள்ளரிடம் பறி பத்ததினாலே இஃதஃதன்று என்று தெரிந்து கொடுத்துத் தான் மாத்திரஞ் சென்று திருந்து மப்பொருளாக அத்தியவசயித்த ஆடிய வணிகன் . லாம் . இதனை வடநூலார் உத்ப்ரேக்ஷா 8 . தனஞ்சய மென்னும் வடநூல் இயற் லங்கார மென்பர் . றிய சைநன் . தற்குறிப்பேற்றவணி - இது ஒரு பொரு ' 9 . ஒரு வணிகன குலசேகரபாண்டிய ளுக் கியல்பாந் தன்மையொழிய கவி னைக் காண்க . ) தான் கருதிய தொன்றை அதன் மேலேற் தனஞ்சயன் வடிவம் - பொற்றாமரையிற் றிக் கூறுதல் . ( தண்டி ) ' பாண்டியன் படித்துறையிற் கிழக்குத் தற்பன் - யமனுக்கு உன்ன தியிட முதித்த தூணிலுள்ள வடிவம் ( தனஞ்சயனென்ப குமான் வன் இத் தலத்தை முதலிற் கண்டு மண தற்புருடன் - சிவபிரான் திருமுகத்தொன்று . லூரிலிருந்த குலசேகர பாண்டியனுக்கு பீதகற்பத்தில் பிரமனுக்கு முன் தரிசனந் இத்தல விசேடத்தைத் தெரிவித்த வணி தந்து காயத்திரியை யுதவி நான்கு இருடி கன் . ( திருவிளை - திருக்கா . ) களைத் தந்தருள் புரிந்தவர் . தனதத்தன் - 1 . தருமதத்தனைக் காண்க : தனகன் - பத்திரசெநகன் குமரன் இவன் | 2 . விண்டு தத்தன் குமான் இவன் வாம குமரர் கிருதவீர்யன் கிருதாக்னி கிருத தேவமுனிவரிடம் உபதேசம் பெற்றுச் கர்மா கிருதோசா ' சிவபூசை செய்து யமபுாஞ் சென்று மீண் தனதக்தன் - திரிசிராப்பள்ளி வர்த்தகன் டும் உயிர்பெற்று முத்தி யடைந்தவன் ' இவன் மனைவி பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி 3 . புனிதவதியாரின் தந்தை . தாயுருக்கொண்டு உதவித் தாயுமானத் தனதேவன் - இவன் ஒரு சை வைசியன் . திருநாமம் பெற்றனர் . புண்டரீக நகரத்து ஜினதேவன் கப்பல் தனசிரி - ஒரு சைநப்பெண் ஜம்புத்வீபத் யாத்திரை வர்த்தகத்தின் பொருட்டுத் தன துப் பாதக்ஷேத்ரத்து முருகச்சமெனும் நக தேவனைத் துணையாக்கொண்டு அவனுக்கு சத்து ராஜா தனபாலன் அந் நகரத்து ( 1 000 ) பொன் சரக்கு வாங்கக் கடன் வைசியன் ஸ்ரீபாலன் இவன் தேவி தன ஸ்ரீ கொடுத்தான் . தனதேவன் கப்பல் வர்த் இவர்களுக்குப் புத்ரன் ஜயத்சோன் இவ தகம் நடத்தி அதில் அவனுக்குக் கிடைத்த னுக் கிளையாள் ஸ்வர்ணமாலை இவர்களுக் ( 10 000 ) பொன்னில் சினதேவனிடம் குக் கர்மகரனாய் வர்த்திப்பான் சீலதரன் . வாங்கிய ஆயிரம் பொன்னும் லாபம் உள் ஸ்ரீபாலன் ஒரு வியாதியா விறந்தான் . ) பட ( 1 500 ) பொன் கப்பற் கூலி ( 500 ) தன ஸ்ரீசீலதரனைக் கொண்டே கிருஷியாதி பொன்னும் ஆக ( 2000 ) பொன்னைச் சின ' ஜீவனோபாயங்க ளெல்லாஞ் செய்வித்துச் தேவனுக்குக் கொடுத்து மிஞ்சிய ( 8000 ) செல்லா நின்ற காலத்து தனச்ரி சீலதர பொன்னைத் தான் எடுத்துக்கொண்டான் . னுடன் கூட ஏகாந்த பிரதேசத்திருந்து இதனால் பொறாமை கொண்ட ஜினதே கிருக காரியங்களைப் பேசுவதைக் கண்டு வன் அரசனிடம் கப்பலில் கிடைத்த பொ ஜயத்சேகன் சகியாதவனாகி அரசனிடம் ருளனைத்தும் தன்னைச் சேரவேண்டுமென முறையிட அரசன் தனசரியை அழைப் அரசனுக்கு இரண்டு மாணிக்கங்களைக் பித்து உண்மை விசாரிக்கத் தனச்ரி அச்சத் கொடுத்து நீதிக் கழைப்பிக்க அரசன் தன தால் புகுந்தபடி உரைக்க அரசன் கோபி தேவனை வருவித்துச் சாக்ஷியில்லாமையால் த்து இவளை மூக்கரிவித்துச் சகட்டின் இருவரையும் துலாபாரத்து நிறுப்பித்து காலில் கட்டி யிழுப்பிக்க ஆஞ்ஞை பெற்ற மூன்று நாட்கள் உபவாச மிருக்கச் செய்து வள் . ( சைநகதை . ) சினதேவனே அசத்தியனென்றறிந்து தன தனஞ்சயன் - - 1 . கத்ரு குமரன நாகன் . தேவனுக்கே பொருளனை த்தையும் கொடு 2 . ( S . ) பெரிகசு குமான் . பபிக்கத் தனதேவன் ( 5000 ) பொன்னல் ரியை சி அச்சித் கொ