அபிதான சிந்தாமணி

தவிடு | 195 தளை யிலக்கணம் தாய் மரங்களிலுங் குளிர்ந்த இடங்களிலும் பரணராற் (புறம் உசஅ ) - ல் புகழ்ந்து வசிக்கும். இதனிடம் ஒருவித விஷ நீர் பாடப் பெற்றவன்... இவனைப் பாடியவர் உண்டு. அந்நீரைத் தனக்கு அபாயம் நேரு பரணர். . கையில் பீச்சுகின்றது. அந்நீருடம்பிற் தளை - 1. நின்ற சீரினீற் றசையோடு வரு படின் வெப்பத்தால் கொப்புளம் உண் -ஞ்சீரின் முதலசை ஒன்றியேனும் ஒன் டாம். இவ் வினத்தில் மேனாடுகளில் ஒட | தேனும் கூடி நிற்பது. அது, நேரொன் ஒத்தவளை, பறக்குந் தவளை யென்பன ராசிரியத்தளை, நிரையொன்றாசிரியத்தளை, செடி கொடிகளில் ஒட்டி வாழும், பறக் வெண்சீர் வெண்டளை, இயற்சீர் வெண் குந்தவளை தாண்டிச் செல்லப் பாதங்களி டளை, ஒன்றியவஞ்சித்தளை, ஒன்றா தவஞ் னிடையில் ஜவ்வு பெற்றுப் பறக்கும். சித்தளை, கலித்தளை என எழுவகைப்படும். 2. சிவவீரியம் பொருத அக்னி, மடுவில் 2. (தொகை, வகை, விரி). (i) வென் ஒளிக்க அவரைத் தேடிய தேவர்களுக்கு டளை, (ii) ஆசிரியத்தளை, (iii) கலித்தளை, அந்த மடுவின் உஷ்ணத்தைப் பொருத (iv) வஞ்சித்தளை என்னும் தொகையா தவளை அக்னியின் இருப்பிடத்தைக் கூறி னும் ; 1. இயற்சீர்வெண்டளை, 2. உரிச் னதால் நாக்கில்லாதொழிகவெனச் சாப சீர்வெண்டளை, 3. பொதுச்சீர்வெண்டளை, மிட அவ்வகை பெற்று மீண்டும் தேவர்க 4. நேரொன்றாசிரியத்தளை, 5. நிரையொ னால் வாக்களிக்கப்பட்டது. (பார - அது.) ன்றாசிரியத்தளை, 6. கலித்தளை, 7. ஒன் தவிடு - அரிசியைக் குத்திக் கொழிக்கை றியவஞ்சித்தளை, 8. ஒன்றா தவஞ்சித்தளை யில் அரிசியினின்று நீங்கும் மெல்லிய கவ என்னும் வகையானும் ; 1. இயற்சீர்ச் சத்தொகுதி. சிறப்புடைவெண்டளை, 2. இயற்சீர்ச்சித தவித்யோதன் - யதுவம்சத்துத் துந்துபியின் ப்பில்வெண்டளை, 3. உரிச்சீர்ச்சிறப்புடை குமான். இவனுக்கு அபிசித் எனவும் வெண்டளை, 4. உரிச்சீர்ச்சிறப்பில்வெண் பெயர். -ளை, 5. பொதுச்சீர்ச் சிறப்புடைவெண் தழற்கண்ணன் - சிங்கமுகாசுரனிடம் யுத் உளை, 6. பொதுச்சீர்ச் சிறப்பில் வெண் தஞ் செய்த சண்முக சேநாவீரன். ளை, 7. நேரொன்றிய சிறப்புடை ஆசி தழிஞ்சி - 1. ஒரு வீரன் தனக்குக் கெட் ரியத்தளை, 8. நேரொன்றிய சிறப்பில் டோடுவார் முதுகுப்புறத்துக் கூரியவாளோ ஆசிரியத்தளை, 9. நிரையொன்றிய சிறப் ச்சாத மிக்க மறப்பண்பை விரும்பிச் சொ புடை யாசிரியத்தளை, 10. நிரையொன் ல்லியது. (பு - வெ.) றிய சிறப்பில் ஆசிரியத்தளை, 11. சிறப் 2. கைவளர்ந்து நடவாநின்ற ஆயுதத் புடைக் கலித்தளை, 12. சிறப்பில் கலித் தையுடைய சேனை தங்களெல்லையிற் புகு தளை, 13 ஒன்றிய சிறப்புடை வஞ்சித் தாதபடி அருமையுடைத்தான வழி யிடத் தளை, 14. ஒன்றிய சிறப்பில் வஞ்சித்தளை, தைக் காத்தது. (பு - வெ.) 15. ஒன்றாத சிறப்புடை வஞ்சித்தளை, தழம்பன் - இவன் ஒரு கொடையாளி, 16. ஒன்றாத சிறப்பில் வஞ்சித்தளை என் ஊனூர் என்னும் நகரத்தின் தலைவன். னும் விரியானும் அறிக. (யா. வி.) போரிற் புண்பட்ட அழகுடையவனென்று களை யிலக்கணம் - நேரொன்றாசிரியத் பாணரால் சிறப்பிக்கப்பட்டவன். (நற் தளை - மாமுன் நேர் வருவது. நாள் முன் றிணை) அத் தழும்புடைமையின் தழும்ப நேர் வருவது. னெனப்பட்டான். இவன் இயற்பெயர் நிரையொன்றாசிரியத்தளை - விளமுன் புலப்படவில்லை, " தூங்கல் பாடிய வோங் விரை வருவது மலர் முன் நிரை வருவது. குபெரு நல்லிசைப்பிடி மிதிவழுதுணை 'வெண்சீர்வெண்டளை - காய் முன் நேர் பெரும்பெயர்த் தழும்பன் கடிமதில் வரைப் வருவது, பூ முன் நேர் வருவது பினூணூரும்பர் 17 என அகம் 229-ல் இயற்சீர்வெண்டளை-மா முன் நிரையும், நக்கீரனாராற் சிறப்பித்துப் பாடப் பெற்ற விள முன் நேரும். வருவன. நாள் முன் வன், "வெண்ணெல்லரிஞர் தண்ணுமை நிரை வருவதும் மலர் முன் நேர்வருவது. வெரீ இக்கணணக கொண்ட தீந்தேனிரி ' ஒன்றியவஞ்சித்தளை - கனி முன் நிரை யக்கள்ளரிக்குங் குயஞ்சிறு, மீன்சீவும் வருவது நிழல் முன் நிரை வருவது. பாண்சேரி, வாய்மொழித் தழும்பனூ ஒன்றாவஞ்சித்தளை - கனிமுன் நேர்வரு என்ன ... பெருந்துறை மானே" எனப்) வது நிழல் முன் நேர் வருவது.
தவிடு | 195 தளை யிலக்கணம் தாய் மரங்களிலுங் குளிர்ந்த இடங்களிலும் பரணராற் ( புறம் உசஅ ) - ல் புகழ்ந்து வசிக்கும் . இதனிடம் ஒருவித விஷ நீர் பாடப் பெற்றவன் . . . இவனைப் பாடியவர் உண்டு . அந்நீரைத் தனக்கு அபாயம் நேரு பரணர் . . கையில் பீச்சுகின்றது . அந்நீருடம்பிற் தளை - 1 . நின்ற சீரினீற் றசையோடு வரு படின் வெப்பத்தால் கொப்புளம் உண் - ஞ்சீரின் முதலசை ஒன்றியேனும் ஒன் டாம் . இவ் வினத்தில் மேனாடுகளில் ஒட | தேனும் கூடி நிற்பது . அது நேரொன் ஒத்தவளை பறக்குந் தவளை யென்பன ராசிரியத்தளை நிரையொன்றாசிரியத்தளை செடி கொடிகளில் ஒட்டி வாழும் பறக் வெண்சீர் வெண்டளை இயற்சீர் வெண் குந்தவளை தாண்டிச் செல்லப் பாதங்களி டளை ஒன்றியவஞ்சித்தளை ஒன்றா தவஞ் னிடையில் ஜவ்வு பெற்றுப் பறக்கும் . சித்தளை கலித்தளை என எழுவகைப்படும் . 2 . சிவவீரியம் பொருத அக்னி மடுவில் 2 . ( தொகை வகை விரி ) . ( i ) வென் ஒளிக்க அவரைத் தேடிய தேவர்களுக்கு டளை ( ii ) ஆசிரியத்தளை ( iii ) கலித்தளை அந்த மடுவின் உஷ்ணத்தைப் பொருத ( iv ) வஞ்சித்தளை என்னும் தொகையா தவளை அக்னியின் இருப்பிடத்தைக் கூறி னும் ; 1 . இயற்சீர்வெண்டளை 2 . உரிச் னதால் நாக்கில்லாதொழிகவெனச் சாப சீர்வெண்டளை 3 . பொதுச்சீர்வெண்டளை மிட அவ்வகை பெற்று மீண்டும் தேவர்க 4 . நேரொன்றாசிரியத்தளை 5 . நிரையொ னால் வாக்களிக்கப்பட்டது . ( பார - அது . ) ன்றாசிரியத்தளை 6 . கலித்தளை 7 . ஒன் தவிடு - அரிசியைக் குத்திக் கொழிக்கை றியவஞ்சித்தளை 8 . ஒன்றா தவஞ்சித்தளை யில் அரிசியினின்று நீங்கும் மெல்லிய கவ என்னும் வகையானும் ; 1 . இயற்சீர்ச் சத்தொகுதி . சிறப்புடைவெண்டளை 2 . இயற்சீர்ச்சித தவித்யோதன் - யதுவம்சத்துத் துந்துபியின் ப்பில்வெண்டளை 3 . உரிச்சீர்ச்சிறப்புடை குமான் . இவனுக்கு அபிசித் எனவும் வெண்டளை 4 . உரிச்சீர்ச்சிறப்பில்வெண் பெயர் . - ளை 5 . பொதுச்சீர்ச் சிறப்புடைவெண் தழற்கண்ணன் - சிங்கமுகாசுரனிடம் யுத் உளை 6 . பொதுச்சீர்ச் சிறப்பில் வெண் தஞ் செய்த சண்முக சேநாவீரன் . ளை 7 . நேரொன்றிய சிறப்புடை ஆசி தழிஞ்சி - 1 . ஒரு வீரன் தனக்குக் கெட் ரியத்தளை 8 . நேரொன்றிய சிறப்பில் டோடுவார் முதுகுப்புறத்துக் கூரியவாளோ ஆசிரியத்தளை 9 . நிரையொன்றிய சிறப் ச்சாத மிக்க மறப்பண்பை விரும்பிச் சொ புடை யாசிரியத்தளை 10 . நிரையொன் ல்லியது . ( பு - வெ . ) றிய சிறப்பில் ஆசிரியத்தளை 11 . சிறப் 2 . கைவளர்ந்து நடவாநின்ற ஆயுதத் புடைக் கலித்தளை 12 . சிறப்பில் கலித் தையுடைய சேனை தங்களெல்லையிற் புகு தளை 13 ஒன்றிய சிறப்புடை வஞ்சித் தாதபடி அருமையுடைத்தான வழி யிடத் தளை 14 . ஒன்றிய சிறப்பில் வஞ்சித்தளை தைக் காத்தது . ( பு - வெ . ) 15 . ஒன்றாத சிறப்புடை வஞ்சித்தளை தழம்பன் - இவன் ஒரு கொடையாளி 16 . ஒன்றாத சிறப்பில் வஞ்சித்தளை என் ஊனூர் என்னும் நகரத்தின் தலைவன் . னும் விரியானும் அறிக . ( யா . வி . ) போரிற் புண்பட்ட அழகுடையவனென்று களை யிலக்கணம் - நேரொன்றாசிரியத் பாணரால் சிறப்பிக்கப்பட்டவன் . ( நற் தளை - மாமுன் நேர் வருவது . நாள் முன் றிணை ) அத் தழும்புடைமையின் தழும்ப நேர் வருவது . னெனப்பட்டான் . இவன் இயற்பெயர் நிரையொன்றாசிரியத்தளை - விளமுன் புலப்படவில்லை தூங்கல் பாடிய வோங் விரை வருவது மலர் முன் நிரை வருவது . குபெரு நல்லிசைப்பிடி மிதிவழுதுணை ' வெண்சீர்வெண்டளை - காய் முன் நேர் பெரும்பெயர்த் தழும்பன் கடிமதில் வரைப் வருவது பூ முன் நேர் வருவது பினூணூரும்பர் 17 என அகம் 229 - ல் இயற்சீர்வெண்டளை - மா முன் நிரையும் நக்கீரனாராற் சிறப்பித்துப் பாடப் பெற்ற விள முன் நேரும் . வருவன . நாள் முன் வன் வெண்ணெல்லரிஞர் தண்ணுமை நிரை வருவதும் மலர் முன் நேர்வருவது . வெரீ இக்கணணக கொண்ட தீந்தேனிரி ' ஒன்றியவஞ்சித்தளை - கனி முன் நிரை யக்கள்ளரிக்குங் குயஞ்சிறு மீன்சீவும் வருவது நிழல் முன் நிரை வருவது . பாண்சேரி வாய்மொழித் தழும்பனூ ஒன்றாவஞ்சித்தளை - கனிமுன் நேர்வரு என்ன . . . பெருந்துறை மானே எனப் ) வது நிழல் முன் நேர் வருவது .