அபிதான சிந்தாமணி

தலையாலங் - கொஞ்சேழியன் 793- தவளை தலையாலங்காலத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் தவழனி - ஆதிக்குத் தந்தை. இந்த ஆதி செழியன் - இவன் கோச்சேரமான் யா பிறந்த பிறகு இவர் விராலிமலைக்குத் தவத் னைக்கட் சேய்மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொ ) திற்கு ஏகினர். றையுடன் இளமையில் போரிட்டு அவ தவளகிரி முதலியார் - இவா தொண்டை னைச் சிறையிலிட்டுச் சேரன், சோழன், நாட்டில் வெண்குன் றமென்னும் ஊரிலிரு திதியன், எழினி, எருமையூரான், இருக் ந்த வேளாளர். இவர் வீட்டுக்குக் கம்பர் கோவேள் மான், பொருநன் என்பவரையும் விருந்தாய்ச் சென்றகாலத்து இவரது கும வென்றான். பழைய வேளிருடைய முத் என் பாம்பாலி றக்க அப்பிரேதத்தை மறை தூற்றுக்கூற்றையும் வேள் எவ்வியின் மழ த்து அவருக்கு அன்னமிடப் புலவர் முத லைக்கூற்றையும் கைக்கொண்டவன். மறக் லியார் குமாரை அழைக்க முதலியார் நடந் களவேள்வி அறக்கள வேள்வி செய்தான். ததைக் கூறினர். கம்பர் "ஆழியான் பள் மாங்குடி மருதனாரியற்றிய மதுரைக்காஞ் ளியணையே” என்ற செய்யுளைக் கூறி உயி சிக்குத் தலைவனிவனே. செய்யுள் பாடுவ 'ர்ப்பித்து வேளாளர்மீது ஏரெழுபது பா தில் வல்லவன். இவனை நெடுஞ்செழியன் டப்பெற்றவர். இவற்குப் பிற்காலத்துச் எனவுங் கூறுவர். தலையாலங்கானத்துச் சோழன் சபையில் முதலியார் குமார் மந் செருவென்ற பாண்டியனும் இவனாக விரு 'திரியாக இருந்தபொழுது சோழன் ஒரு க்கலாம். (புற - நா.) நாள், முதலியாரின் புத்திரரை நோக்கிக் தலையாலங்கானம் - இது நெடுஞ்செழியன் கம்பர் கூறிய ஏரெழுபது உண்மையோ இரு பெரு வேந்தரையும் ஐம்பெரு வேளி என அனைத்தும் உண்மையெனக் காய்ச் ரையும் பொருதுவென்ற ஊர். இது ஆலங் சிய நெய்யில் முழுகி யெழுந்து கையில் கானம் எனவும் தலையாலங்காடு எனவும் மழுவேந்தினவர். வழங்கும். (புற - நா.) வளமலை - சாவக நாட்டிலுள்ள மலை, தலையோடு முடிதல் - உற்ற பூசலின் (மணிமேகால) ஓவாதவலியினை யுடைய கைப்பிடித்தான் | தவளை -1. இது பெரும்பாலும் நீரில்வாழ் தலையுடனே திரண்ட வளையினையுடையாள் 'பிராணி. சில நிலத்திலும் வசிக்கின்றன. இறந்தது. (4 - வெ.) தவளைகள் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக் தலைவிக்குரிய அவத்தை மெய்ப்பாடு - கின்றன. இவை தம் முட்டைகளை நீர்ப் பூண்டுகளிலும், தண்ணீரிலும் வழுவழுத்த நகுமுகம்புரிதல், பொறிநுதல்வியர்த்தல், நகுநபமறைத்தல், சிதைவு பிறர்க்கின்மை திரவத்துடன் கூடி யிடுகின்றன. இம் இவை முதலவத்தைகள், கூழைவிரித்தல், முட்டைகளினின்றும் குஞ்சுகள் (10) நாட் காதொன்று களைதல், ஊழணிதைவால், களில் வெளியாகிச் சிறுப் புழுப்போல் உடைபெயர்த்துடுத்தல் இவை இரண்டா தலை பருத்தும் வால், மீன் குஞ்சுகளுக்கு இருப்பதுபோல் சிறுத்தும் இருக்கும். வா மவத்தைகள், அல்குல்தைவால், அணிந்த வைதிருத்தல், இல்வலியுறுத்தல், இருகை வர இவற்றிற்குக் கண் கை கால் முதலிய யும் எடுத்தல் இவை மூன்றாமவத்தைகள். உறுப்புக்க ளுண்டாகின்றன. அப்போது பாராட்டெடுத்தல், மடந் தபவுரைத்தல், முன்னைய வால் குறைந்து போகின்றது. இவற்றிற்குப் பின் கால்கள் நீளம். தவ ஈரமில்கூற்றம், ஏற்றலர் நாணல், கொடுப் ளைகளுக்குச் சுவாசாசயம் நெஞ்சிலிருப்ப பவைகோடல் இவை நான்கும் நான் காம தால் சுவாசம் நெஞ்சுள் செல்கையில் அது வத்தைகள். தெரிந்துடம்படுதல், திளைப்பு வினைமறுத்தல், கரந்திடத் தொழி தல், துருத்திபோல் வீங்குதலும் வாடுதலும் கொள்ளும். நீர்வாழ் தவளைகளுக்குக் கால் கண்டவழியவத்தல் இவை ஐந்தாமவத் தைகள். (தொல்.) களும் கைகளும் இடையில் தோலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றின் தவதி- சவ்வருணன் தேவி, சூரியன் பெண், நாக்கு பிளவுள்ள தாதலால் பூச்சிகளை குருவின் தாய், நாவின் பிளவினால் பற்றித் தின்னும், இவ் தவதிசயந்தம் - ஓர் இடத்தின் பெயர், வினத்தில் சொரித்தவளை, பச்சைத்தவளை, (பெ. கதை) கொம்புத் தவளை, ஒட்டுத் தவளை, பறக்கும் கவந்தகன் - வயந்தகனுடைய மகன். (பெ. தவளை, தேரை முதலிய உண்டு. இத் கதை .) 'தேரை மெல்லிய கை கால்களை யுடைத்
தலையாலங் - கொஞ்சேழியன் 793 தவளை தலையாலங்காலத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் தவழனி - ஆதிக்குத் தந்தை . இந்த ஆதி செழியன் - இவன் கோச்சேரமான் யா பிறந்த பிறகு இவர் விராலிமலைக்குத் தவத் னைக்கட் சேய்மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொ ) திற்கு ஏகினர் . றையுடன் இளமையில் போரிட்டு அவ தவளகிரி முதலியார் - இவா தொண்டை னைச் சிறையிலிட்டுச் சேரன் சோழன் நாட்டில் வெண்குன் றமென்னும் ஊரிலிரு திதியன் எழினி எருமையூரான் இருக் ந்த வேளாளர் . இவர் வீட்டுக்குக் கம்பர் கோவேள் மான் பொருநன் என்பவரையும் விருந்தாய்ச் சென்றகாலத்து இவரது கும வென்றான் . பழைய வேளிருடைய முத் என் பாம்பாலி றக்க அப்பிரேதத்தை மறை தூற்றுக்கூற்றையும் வேள் எவ்வியின் மழ த்து அவருக்கு அன்னமிடப் புலவர் முத லைக்கூற்றையும் கைக்கொண்டவன் . மறக் லியார் குமாரை அழைக்க முதலியார் நடந் களவேள்வி அறக்கள வேள்வி செய்தான் . ததைக் கூறினர் . கம்பர் ஆழியான் பள் மாங்குடி மருதனாரியற்றிய மதுரைக்காஞ் ளியணையே என்ற செய்யுளைக் கூறி உயி சிக்குத் தலைவனிவனே . செய்யுள் பாடுவ ' ர்ப்பித்து வேளாளர்மீது ஏரெழுபது பா தில் வல்லவன் . இவனை நெடுஞ்செழியன் டப்பெற்றவர் . இவற்குப் பிற்காலத்துச் எனவுங் கூறுவர் . தலையாலங்கானத்துச் சோழன் சபையில் முதலியார் குமார் மந் செருவென்ற பாண்டியனும் இவனாக விரு ' திரியாக இருந்தபொழுது சோழன் ஒரு க்கலாம் . ( புற - நா . ) நாள் முதலியாரின் புத்திரரை நோக்கிக் தலையாலங்கானம் - இது நெடுஞ்செழியன் கம்பர் கூறிய ஏரெழுபது உண்மையோ இரு பெரு வேந்தரையும் ஐம்பெரு வேளி என அனைத்தும் உண்மையெனக் காய்ச் ரையும் பொருதுவென்ற ஊர் . இது ஆலங் சிய நெய்யில் முழுகி யெழுந்து கையில் கானம் எனவும் தலையாலங்காடு எனவும் மழுவேந்தினவர் . வழங்கும் . ( புற - நா . ) வளமலை - சாவக நாட்டிலுள்ள மலை தலையோடு முடிதல் - உற்ற பூசலின் ( மணிமேகால ) ஓவாதவலியினை யுடைய கைப்பிடித்தான் | தவளை - 1 . இது பெரும்பாலும் நீரில்வாழ் தலையுடனே திரண்ட வளையினையுடையாள் ' பிராணி . சில நிலத்திலும் வசிக்கின்றன . இறந்தது . ( 4 - வெ . ) தவளைகள் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக் தலைவிக்குரிய அவத்தை மெய்ப்பாடு - கின்றன . இவை தம் முட்டைகளை நீர்ப் பூண்டுகளிலும் தண்ணீரிலும் வழுவழுத்த நகுமுகம்புரிதல் பொறிநுதல்வியர்த்தல் நகுநபமறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கின்மை திரவத்துடன் கூடி யிடுகின்றன . இம் இவை முதலவத்தைகள் கூழைவிரித்தல் முட்டைகளினின்றும் குஞ்சுகள் ( 10 ) நாட் காதொன்று களைதல் ஊழணிதைவால் களில் வெளியாகிச் சிறுப் புழுப்போல் உடைபெயர்த்துடுத்தல் இவை இரண்டா தலை பருத்தும் வால் மீன் குஞ்சுகளுக்கு இருப்பதுபோல் சிறுத்தும் இருக்கும் . வா மவத்தைகள் அல்குல்தைவால் அணிந்த வைதிருத்தல் இல்வலியுறுத்தல் இருகை வர இவற்றிற்குக் கண் கை கால் முதலிய யும் எடுத்தல் இவை மூன்றாமவத்தைகள் . உறுப்புக்க ளுண்டாகின்றன . அப்போது பாராட்டெடுத்தல் மடந் தபவுரைத்தல் முன்னைய வால் குறைந்து போகின்றது . இவற்றிற்குப் பின் கால்கள் நீளம் . தவ ஈரமில்கூற்றம் ஏற்றலர் நாணல் கொடுப் ளைகளுக்குச் சுவாசாசயம் நெஞ்சிலிருப்ப பவைகோடல் இவை நான்கும் நான் காம தால் சுவாசம் நெஞ்சுள் செல்கையில் அது வத்தைகள் . தெரிந்துடம்படுதல் திளைப்பு வினைமறுத்தல் கரந்திடத் தொழி தல் துருத்திபோல் வீங்குதலும் வாடுதலும் கொள்ளும் . நீர்வாழ் தவளைகளுக்குக் கால் கண்டவழியவத்தல் இவை ஐந்தாமவத் தைகள் . ( தொல் . ) களும் கைகளும் இடையில் தோலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன . இவற்றின் தவதி - சவ்வருணன் தேவி சூரியன் பெண் நாக்கு பிளவுள்ள தாதலால் பூச்சிகளை குருவின் தாய் நாவின் பிளவினால் பற்றித் தின்னும் இவ் தவதிசயந்தம் - ஓர் இடத்தின் பெயர் வினத்தில் சொரித்தவளை பச்சைத்தவளை ( பெ . கதை ) கொம்புத் தவளை ஒட்டுத் தவளை பறக்கும் கவந்தகன் - வயந்தகனுடைய மகன் . ( பெ . தவளை தேரை முதலிய உண்டு . இத் கதை . ) ' தேரை மெல்லிய கை கால்களை யுடைத்