அபிதான சிந்தாமணி

தர்க்க ம் - 792) தலாதலம் என்று அறிந்தேன். ஆயினும் நான் கூறி தர்மத்வஜன் - இவன் ஏகாதசி விரதபலத் யதே உண்மை யென்றனர். சொக்கர் தால் பல அரசர்களை வென்று மோஹினி, மறையக் கீரர் நெற்றிக்கண்ணின் தீவெம் நாககன்னிகை முதலியவர்களை மணந்த மை யாற்றாது பொற்றாமரையில் விழுந்து அரசகுமான். (பிரகன்னார தீய புராணம்.) கரைகாணாது அலைந்து நல்லறிவு தோன்றி தர்மநேத்ரன் - 1. ஹேஹயன் குமான், நீரிலிருந்தபடி கைலை பாதி காளத்தி பாதி இவனுக்குத் தர்மன் எனவும் பெயர். அந்தாதி பாடிக் - கரைகண்டு தான் செய் 2. சுவவிர தன் குமரன், இவன் குமான் தது குற்றமென்றறிந்து தருமிக்குப் பொற் சிரதன், கிழி கொடுப்பித்துக் கடவுளை வணங்கினர். தரீமாதர் - இவர் சிவபூஜையால் சித்தி சோமசுந்தரமூர்த்தியைக் காண்க. (திரு பெற்று நந்திமாதேவரால் விஷ்ணுவ விளையாடல் ) மடைந்தவர். (சிவரஹஸ்யம்.) 2. சிங்கள தேயத்துச் சவிதா என்னும் கர்மாதன் -1. திவிரதன் குமரன்; இவன் வேதியன் குமரன், இவன் தனக்குரிய குமரர் சித்திரரதன், உரோமபதன். பொருளைச் சிவாலயத்திற் களித்து நற்கதி பெற இவனுக்கிளையார் அவற்றை யபக 2 சித்திரா தன் குமரன். ரித்து நாகமடைந்தனர். தர்மவர்மா - திருவரங்கத்தில் பெருமாள் கம் - வாகம்: இக சாகககர்க்கம்.| அருள் பெற்ற சோழன், 'பாதகதர்க்கம் என இருவகை. சாதகமிரு தர்மவாகியன் - திருதராட்டிரன் குமரன். க்கின் சாத்தியமிருக்குமென்பது சாதக தர்மவாதி ... திரிசங்கின் தேவி, அம்பரீஷ தர்க்கம். சாத்யமினராயின் சாதகமின்ற னுக்குத் தாய். இவள் புத்திரப்பேறு மென்பது பாதக தர்க்கம். (தரு.) இலாது இருக்கத் திருமால் கனவிற்றோ தர்சம் - அமாவாசையிற் செய்யும் யாகம். ன்றி ஒரு கனி பிரசாதிக்க உண்டு அம் தர்சகன் - தாதா என்பவனுக்குச் சிநிவாலி | பரீஷனைப் பெற்றவள். யிடம் பிறந்த குமரன். தர்மவியாதன் - விஷ்ணு பக்தனாகிய வே தர்துாம் - கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலையின் டன், தென்பாகம். Tne Southern Partition தர்மவிரதன் - தண்டகாரண்யத் திருந்து of Eastern Ghats. தர்துரம் காண்க . 'இராமரைக் கண்டு தரிசித்தவன். தர்பாரணியம் - கயைக்கு அருகிலுள்ள தர்மவிரதை - கயாசுரனைக் காண்க. க்ஷேத்திரம். தர்மாங்கன் - இருக்குமாங்கதன் குமரன். தர்மகேது - 1. ஆர்யகருக்கு வைத்திருதி தர்மாங்கதன் - ருக்மபூஷணன் என்னும் யிட முதித்த விஷ்ணுவினம்சம். வேதியன் குமரன், விஷ்ணு பூஜையால் 2. (ச.) சுகேதனன் குமரன், இவன் ' இந்திரபதமடைந்தவன். (பாத்ம புரா.) குமான் சத்தியகேது. தர்மாரண்யம் -1. அதூர்த்தரஜன் கட்டின தர்மசாவர்ணிமநு - பதினொராமன் வந்த பட்டிணம். ரத்து மது. தர்மாரண்யர் - ஒரு வேதியர், பதுமனைக் தர்மசுவாமி - சிவசுவாமியின் குமரன், காண்க. இவன் கல்வியில் வல்லவனாய் வேசையர் - 2. கயைக்குச் சமீபத்திலுள்ள ஒரு மயலில் மயங்கிச் செல்வ முழுதும் இழந்து க்ஷேத்திரம், Four miles from Buddha- கள்ளருந்திப் பலநாள் கழித்துத் தான் Guya in the distriot of Gaya. செய்தது தீங்கென்றறிந்து வேதியரைப் தர்மலக்ஷணம் - சந்தோஷம், பொறுமை, பிராயசித்தங் கேட்டனன். அவர்கள் மனோநிக்ரகம், அந்யாயமாய்ப் பொருள் நெய்யைக் கொதிப்பித்து வாயில் வார்க்க தேடாமை, நல்லொழுக்கம், இந்திரிய நிக் இருக்கையில் நாரதர் தரிசனம் தந்து அவ் ரகம், சாஸ்திர ஞானம், பிரம்ம ஞானம், வாறு செய்தலைத் தடுத்துச் சித்திரா நதி உண்மை , கோபமின்மை , (மது) யாடச் செய்யப் பாபம் நீங்கினன். தலன் - 1. சலன் தம்பி. கர்மதரிசி - 18-வது புத்தன். 2. பரீட்சித்து மூன்றாவது புத்திரன் தர்மத்துவசன் - (சூ.) சதத்துவசன் கும் தாய், மண்டுக புத்திரியாகிய சுசோபனை. ரன். இவனிடத்து லக்ஷ்மி பெண்ணாகப் தலாதலம் - ஒரு பாதாளம், இது கற்கள் பிறந்தனள். சாஸ்வதியைக் காண்க, | நெருங்கியதென்பர். கர்மாங்கதன் குமரன், பாத்
தர்க்க ம் - 792 ) தலாதலம் என்று அறிந்தேன் . ஆயினும் நான் கூறி தர்மத்வஜன் - இவன் ஏகாதசி விரதபலத் யதே உண்மை யென்றனர் . சொக்கர் தால் பல அரசர்களை வென்று மோஹினி மறையக் கீரர் நெற்றிக்கண்ணின் தீவெம் நாககன்னிகை முதலியவர்களை மணந்த மை யாற்றாது பொற்றாமரையில் விழுந்து அரசகுமான் . ( பிரகன்னார தீய புராணம் . ) கரைகாணாது அலைந்து நல்லறிவு தோன்றி தர்மநேத்ரன் - 1 . ஹேஹயன் குமான் நீரிலிருந்தபடி கைலை பாதி காளத்தி பாதி இவனுக்குத் தர்மன் எனவும் பெயர் . அந்தாதி பாடிக் - கரைகண்டு தான் செய் 2 . சுவவிர தன் குமரன் இவன் குமான் தது குற்றமென்றறிந்து தருமிக்குப் பொற் சிரதன் கிழி கொடுப்பித்துக் கடவுளை வணங்கினர் . தரீமாதர் - இவர் சிவபூஜையால் சித்தி சோமசுந்தரமூர்த்தியைக் காண்க . ( திரு பெற்று நந்திமாதேவரால் விஷ்ணுவ விளையாடல் ) மடைந்தவர் . ( சிவரஹஸ்யம் . ) 2 . சிங்கள தேயத்துச் சவிதா என்னும் கர்மாதன் - 1 . திவிரதன் குமரன் ; இவன் வேதியன் குமரன் இவன் தனக்குரிய குமரர் சித்திரரதன் உரோமபதன் . பொருளைச் சிவாலயத்திற் களித்து நற்கதி பெற இவனுக்கிளையார் அவற்றை யபக 2 சித்திரா தன் குமரன் . ரித்து நாகமடைந்தனர் . தர்மவர்மா - திருவரங்கத்தில் பெருமாள் கம் - வாகம் : இக சாகககர்க்கம் . | அருள் பெற்ற சோழன் ' பாதகதர்க்கம் என இருவகை . சாதகமிரு தர்மவாகியன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . க்கின் சாத்தியமிருக்குமென்பது சாதக தர்மவாதி . . . திரிசங்கின் தேவி அம்பரீஷ தர்க்கம் . சாத்யமினராயின் சாதகமின்ற னுக்குத் தாய் . இவள் புத்திரப்பேறு மென்பது பாதக தர்க்கம் . ( தரு . ) இலாது இருக்கத் திருமால் கனவிற்றோ தர்சம் - அமாவாசையிற் செய்யும் யாகம் . ன்றி ஒரு கனி பிரசாதிக்க உண்டு அம் தர்சகன் - தாதா என்பவனுக்குச் சிநிவாலி | பரீஷனைப் பெற்றவள் . யிடம் பிறந்த குமரன் . தர்மவியாதன் - விஷ்ணு பக்தனாகிய வே தர்துாம் - கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலையின் டன் தென்பாகம் . Tne Southern Partition தர்மவிரதன் - தண்டகாரண்யத் திருந்து of Eastern Ghats . தர்துரம் காண்க . ' இராமரைக் கண்டு தரிசித்தவன் . தர்பாரணியம் - கயைக்கு அருகிலுள்ள தர்மவிரதை - கயாசுரனைக் காண்க . க்ஷேத்திரம் . தர்மாங்கன் - இருக்குமாங்கதன் குமரன் . தர்மகேது - 1 . ஆர்யகருக்கு வைத்திருதி தர்மாங்கதன் - ருக்மபூஷணன் என்னும் யிட முதித்த விஷ்ணுவினம்சம் . வேதியன் குமரன் விஷ்ணு பூஜையால் 2 . ( . ) சுகேதனன் குமரன் இவன் ' இந்திரபதமடைந்தவன் . ( பாத்ம புரா . ) குமான் சத்தியகேது . தர்மாரண்யம் - 1 . அதூர்த்தரஜன் கட்டின தர்மசாவர்ணிமநு - பதினொராமன் வந்த பட்டிணம் . ரத்து மது . தர்மாரண்யர் - ஒரு வேதியர் பதுமனைக் தர்மசுவாமி - சிவசுவாமியின் குமரன் காண்க . இவன் கல்வியில் வல்லவனாய் வேசையர் - 2 . கயைக்குச் சமீபத்திலுள்ள ஒரு மயலில் மயங்கிச் செல்வ முழுதும் இழந்து க்ஷேத்திரம் Four miles from Buddha கள்ளருந்திப் பலநாள் கழித்துத் தான் Guya in the distriot of Gaya . செய்தது தீங்கென்றறிந்து வேதியரைப் தர்மலக்ஷணம் - சந்தோஷம் பொறுமை பிராயசித்தங் கேட்டனன் . அவர்கள் மனோநிக்ரகம் அந்யாயமாய்ப் பொருள் நெய்யைக் கொதிப்பித்து வாயில் வார்க்க தேடாமை நல்லொழுக்கம் இந்திரிய நிக் இருக்கையில் நாரதர் தரிசனம் தந்து அவ் ரகம் சாஸ்திர ஞானம் பிரம்ம ஞானம் வாறு செய்தலைத் தடுத்துச் சித்திரா நதி உண்மை கோபமின்மை ( மது ) யாடச் செய்யப் பாபம் நீங்கினன் . தலன் - 1 . சலன் தம்பி . கர்மதரிசி - 18 - வது புத்தன் . 2 . பரீட்சித்து மூன்றாவது புத்திரன் தர்மத்துவசன் - ( சூ . ) சதத்துவசன் கும் தாய் மண்டுக புத்திரியாகிய சுசோபனை . ரன் . இவனிடத்து லக்ஷ்மி பெண்ணாகப் தலாதலம் - ஒரு பாதாளம் இது கற்கள் பிறந்தனள் . சாஸ்வதியைக் காண்க | நெருங்கியதென்பர் . கர்மாங்கதன் குமரன் பாத்