அபிதான சிந்தாமணி

கருமதத்தன் 788 தருமபக்ஷிகள் இடறிக் குடம் நீரில்விழ வேதியன் அதனை துடனும், இரண்டாம் யுகத்தில் மூன்று எடுத்துத் தாமரைமலராகக்கண்டு தீர்த்தத் பாதத்துடனும், மூன்றாம் யுகத்தில் இர தின் பெருமையுணர்ந்து ஸ்நானஞ்செய்து ண்டுபாதத்துடனும், நான்காம் யுகத்தில் முத்திபெற்றனன். (திருப்பூவண புரா.) ஒருபாதத்துடனும் நடக்கும். இது திரு 2. ஏமநதி தீரத்தில் அரசாண்டிருந்த மாலின் மார்பிற்பிறந்து சமஸ்த பிராணி அரசன் புத்திரப்பேறு இல்லாமையால் களையுங்காத்து இஷ்டத்தைக் கொடுப்பது. அவிநாசித்தல யாத்திரை செய்து அக்கிவரு தருமதை - பித்ருக்களைக் காண்க, மன், இரண்யசேநன் என்னும் இரண்டு தருமத்துவசன் - சர்வகாலமும் யமன ரண் புத்திரரைப் பெற்றவன். (அவிநாசித்தலமனையிலிருப்பவன், ஆன்மாக்கள் செய்த புராணம்.) புண்ணிய பாபங்களை யமனுக்கறி விப்ப தருமதத்தன் - 1. அரிபுரத்துத் தேவதத் வன், தன் குமரன்; இவன் தாய் தந்தையர் தேடி தரும நூல் - (கஅ) மது, அத்திரி, ஒளரி தம், வைத்த பொருள்களைக் கபடசந்நியாசி விட்ணு, யாஞ்ஞவற்கியம், உசனம், ஆங் ஒருவன் வஞ்சித்துப் பொன் செய்து தரு கீரசம் யமம், ஆபத்தம்பம், சம்வர்த்த ம், கிறேன் என்று வாங்கி மறைந்தனன். காத்தியாயனம், பிரகற்பதி, பராசரம், இதனால் இவன் உயிரிழந்து, தருமத்திற்கு வியாசம், சங்கலி தம், தக்கம், கௌதமம், வைத்த பொருள்களை யெல்லாம் விற்று 'சாதான்மம், வசிட்டம். இவற்றுள் ஒரு இரசவாதம் செய்ததால் காட்டானையாய் தயுகத்திற்கு மநுவும், திரேதாயுகத்திற்குக் உசத்தியமுனிவரைத் தூக்கிச் செல்லுகை கௌதம ஸ்மிருதியும் துவாபரயுகத்திற் யில் முனிவர் இவனது முன்னைய நிலைமை குச் சங்கலித ஸ்மிருதியும், கலியுகத்திற் யறிந்து தமது தவத்திற் சிறிது உதவினர். குப் பராசர ஸ்மிருதியும் முக்கியமாம். யானையா யிருந்தவன் தேவவுருப் பெற்ற தருமபக்ஷிகள் - விபுலருக்குச் சுகுருசர், னன். இவன் காட்டானையா யிருக்கையில் தும்புலவர் என்று இரண்டு குமார் இருந்த உசத்தியமுனிவர் குமரி இவனது யானை னர். அவர்களுள் சுகுருசருக்கு நான்கு கும யுருவத்தைக்கண்டு பயந்து மடுவில் குதி ரர். இவர்களே பிறகு தர்மபக்ஷிகளானார் த்து உயிர் நீங்கினள். இவனுக்குத் தன கள். இவர்கள் தம் தந்தைக்கு ஏவல் செய்து தத்தன் எனவும் பெயர். கொண்டிருக்கையில் இந்திரன் ஒரு ப 2. சச்சந்தன் மந்திரி. யுருக்கொண்டு மிகப்பசியோடு வந்து தான் 3. காசி அரசன் புரோகிதர் ; இவர் விந்தமலையுச்சியிலிருந்து ஒருவன் எய்த பிரமனம்சம், இவரிடம் சித்திபுத்திகள் அம்பினால் விழுந்ததாகவும் பசியால் அவதரித்து விநாயகரை மணந்தனர். வருந்து வதாகவும் நடித்துத் தனக்கு நாமா 4. காவிரிப்பூம்பட்ட்ண த்து எட்டிபட் மிசம் வேண்டுமென்றனன். முனிவர் தம் டம்பெற்ற வணிகன். (மணிமேகலை.) புத்திரர்களை நோக்கி இந்த அதிதியாக 5. கலகன் எனும் அசுரனுக்கு விஷ்ணு ) வந்த பக்ஷிக்கு இரையாகுக எனப் புதல்வர் மந்திரம் உபதேசித்து அவனது இராக்ஷஸப் கள் உடம்படாததினால் பக்ஷிகளாக எனச் பிறப்பொழித்ததால் தசரதனாகப் பிறந்த சபித்தனர். பின்பு புத்திரர் வணங்கிக் வன், (பதுமபுராணம்.) கேட்கத் தந்தை என் வாய் தப்பாது. ஆத 6. தருசகனுடைய மந்திரிகளுள் ஒரு லால் இச்சாபம் உங்களை ஜயமினிமுனி வன், ஆருணியோடு போர்செய்தற்குச் வர் சந்தேகம் கேட்கும் போது நீங்கும். சென்றபொழுது உதயணனுக்கு உதவி என அவ்வாறே சாபம் ஏற்றிருந்தனர். யாக அனுப்பப்பட்டு முன்படையில் நின்று இது நிற்க, இந்திரன் ஒருமுறை அரம்பை, பொருத வீரன். அவனை வென்ற தற்குக் மிசிரகேசி, ஊர்வசி, திலோத்தமை, கிரு காரணனாக இருந்தது பற்றி, நெய்த்தோர்ப் தாசி, வபு இவர்களுடனிருக்கையில் நார பட்டிகையும், பத்தூரும் உதயணனாற் தர்வா இப்பெண்களும் இந்திரனும் பணிக் பெற்றவன். (பெருங்கதை.) தனர். இந்திரன் முனிவரை நோக்கி இந் தருமதேவதை - வெள்ளைநிறம், நானகு தப் பெண்களா எவள் உமக்கிஷ்டமோ பாதம், இரண்டு கொம்புகள், உயர்ந்தமுசு அவளை உமதேவலுக்குக் கொள்க என ப்பு, பூமியிற்படியும் வாலுமுள்ள எருதின் முனிவர் உங்களுள் அழகுள்ளவள் வருக உரு. இது முதல்யுகத்தில் நான்கு பாதத் என்றனர். எல்லாருமிருக்க வபு என்பவள்
கருமதத்தன் 788 தருமபக்ஷிகள் இடறிக் குடம் நீரில்விழ வேதியன் அதனை துடனும் இரண்டாம் யுகத்தில் மூன்று எடுத்துத் தாமரைமலராகக்கண்டு தீர்த்தத் பாதத்துடனும் மூன்றாம் யுகத்தில் இர தின் பெருமையுணர்ந்து ஸ்நானஞ்செய்து ண்டுபாதத்துடனும் நான்காம் யுகத்தில் முத்திபெற்றனன் . ( திருப்பூவண புரா . ) ஒருபாதத்துடனும் நடக்கும் . இது திரு 2 . ஏமநதி தீரத்தில் அரசாண்டிருந்த மாலின் மார்பிற்பிறந்து சமஸ்த பிராணி அரசன் புத்திரப்பேறு இல்லாமையால் களையுங்காத்து இஷ்டத்தைக் கொடுப்பது . அவிநாசித்தல யாத்திரை செய்து அக்கிவரு தருமதை - பித்ருக்களைக் காண்க மன் இரண்யசேநன் என்னும் இரண்டு தருமத்துவசன் - சர்வகாலமும் யமன ரண் புத்திரரைப் பெற்றவன் . ( அவிநாசித்தலமனையிலிருப்பவன் ஆன்மாக்கள் செய்த புராணம் . ) புண்ணிய பாபங்களை யமனுக்கறி விப்ப தருமதத்தன் - 1 . அரிபுரத்துத் தேவதத் வன் தன் குமரன் ; இவன் தாய் தந்தையர் தேடி தரும நூல் - ( கஅ ) மது அத்திரி ஒளரி தம் வைத்த பொருள்களைக் கபடசந்நியாசி விட்ணு யாஞ்ஞவற்கியம் உசனம் ஆங் ஒருவன் வஞ்சித்துப் பொன் செய்து தரு கீரசம் யமம் ஆபத்தம்பம் சம்வர்த்த ம் கிறேன் என்று வாங்கி மறைந்தனன் . காத்தியாயனம் பிரகற்பதி பராசரம் இதனால் இவன் உயிரிழந்து தருமத்திற்கு வியாசம் சங்கலி தம் தக்கம் கௌதமம் வைத்த பொருள்களை யெல்லாம் விற்று ' சாதான்மம் வசிட்டம் . இவற்றுள் ஒரு இரசவாதம் செய்ததால் காட்டானையாய் தயுகத்திற்கு மநுவும் திரேதாயுகத்திற்குக் உசத்தியமுனிவரைத் தூக்கிச் செல்லுகை கௌதம ஸ்மிருதியும் துவாபரயுகத்திற் யில் முனிவர் இவனது முன்னைய நிலைமை குச் சங்கலித ஸ்மிருதியும் கலியுகத்திற் யறிந்து தமது தவத்திற் சிறிது உதவினர் . குப் பராசர ஸ்மிருதியும் முக்கியமாம் . யானையா யிருந்தவன் தேவவுருப் பெற்ற தருமபக்ஷிகள் - விபுலருக்குச் சுகுருசர் னன் . இவன் காட்டானையா யிருக்கையில் தும்புலவர் என்று இரண்டு குமார் இருந்த உசத்தியமுனிவர் குமரி இவனது யானை னர் . அவர்களுள் சுகுருசருக்கு நான்கு கும யுருவத்தைக்கண்டு பயந்து மடுவில் குதி ரர் . இவர்களே பிறகு தர்மபக்ஷிகளானார் த்து உயிர் நீங்கினள் . இவனுக்குத் தன கள் . இவர்கள் தம் தந்தைக்கு ஏவல் செய்து தத்தன் எனவும் பெயர் . கொண்டிருக்கையில் இந்திரன் ஒரு 2 . சச்சந்தன் மந்திரி . யுருக்கொண்டு மிகப்பசியோடு வந்து தான் 3 . காசி அரசன் புரோகிதர் ; இவர் விந்தமலையுச்சியிலிருந்து ஒருவன் எய்த பிரமனம்சம் இவரிடம் சித்திபுத்திகள் அம்பினால் விழுந்ததாகவும் பசியால் அவதரித்து விநாயகரை மணந்தனர் . வருந்து வதாகவும் நடித்துத் தனக்கு நாமா 4 . காவிரிப்பூம்பட்ட்ண த்து எட்டிபட் மிசம் வேண்டுமென்றனன் . முனிவர் தம் டம்பெற்ற வணிகன் . ( மணிமேகலை . ) புத்திரர்களை நோக்கி இந்த அதிதியாக 5 . கலகன் எனும் அசுரனுக்கு விஷ்ணு ) வந்த பக்ஷிக்கு இரையாகுக எனப் புதல்வர் மந்திரம் உபதேசித்து அவனது இராக்ஷஸப் கள் உடம்படாததினால் பக்ஷிகளாக எனச் பிறப்பொழித்ததால் தசரதனாகப் பிறந்த சபித்தனர் . பின்பு புத்திரர் வணங்கிக் வன் ( பதுமபுராணம் . ) கேட்கத் தந்தை என் வாய் தப்பாது . ஆத 6 . தருசகனுடைய மந்திரிகளுள் ஒரு லால் இச்சாபம் உங்களை ஜயமினிமுனி வன் ஆருணியோடு போர்செய்தற்குச் வர் சந்தேகம் கேட்கும் போது நீங்கும் . சென்றபொழுது உதயணனுக்கு உதவி என அவ்வாறே சாபம் ஏற்றிருந்தனர் . யாக அனுப்பப்பட்டு முன்படையில் நின்று இது நிற்க இந்திரன் ஒருமுறை அரம்பை பொருத வீரன் . அவனை வென்ற தற்குக் மிசிரகேசி ஊர்வசி திலோத்தமை கிரு காரணனாக இருந்தது பற்றி நெய்த்தோர்ப் தாசி வபு இவர்களுடனிருக்கையில் நார பட்டிகையும் பத்தூரும் உதயணனாற் தர்வா இப்பெண்களும் இந்திரனும் பணிக் பெற்றவன் . ( பெருங்கதை . ) தனர் . இந்திரன் முனிவரை நோக்கி இந் தருமதேவதை - வெள்ளைநிறம் நானகு தப் பெண்களா எவள் உமக்கிஷ்டமோ பாதம் இரண்டு கொம்புகள் உயர்ந்தமுசு அவளை உமதேவலுக்குக் கொள்க என ப்பு பூமியிற்படியும் வாலுமுள்ள எருதின் முனிவர் உங்களுள் அழகுள்ளவள் வருக உரு . இது முதல்யுகத்தில் நான்கு பாதத் என்றனர் . எல்லாருமிருக்க வபு என்பவள்