அபிதான சிந்தாமணி

தருமதத்தன் 187 தருமஞஞன பெண் தர்ப்பை அக்கிரஸ்தூலமுடையது. ளும்படி அரசனைக்கேட்க அரசன் யோசி மூலஸ் தாலம் உடையது. நபும்ஸகதர்பபை. யாது காடியைத் தள்ளினன். காடி, அர அடிமுதல் நுனிவரை ஒரே சமகனம் உள் சனை நோக்கி, அரசனே! நான் சான காட் ளது புருஷ தர்ப்பையாம். இவ்வகைத் டன் என்னும் இருடி, நீ என்னிடம் செய்த தருப்பையின் அடியில் பிரமனும், இடை தீமையால் பித்தனாக எனச் சபித்தனன். யில் விஷ்ணுவும், முனையில் சங்கரனும் சிங்கத்தை நோக்கி நீ பத்திரன் என்னும் ஆகிய திரிமூர்த்திகளும் வசிக்கின்றனர். காந்தருவன், குபேரன் மந்திரி, நீ இமயச் தருப்பை, நாணல், யவைப்புல், அறுகு, சாரலில் உன் மனைவியுடன் நீர் விளையாடு நெற்புல், விழல்மற்ற தானியங்களின் புல், கையில் சமித்தொடிக்கவந்த கௌதமர், மருள் மட்டை, சவட்டைக்கோரை, கோது உன் நிர்வாணத்தைக் கண்டு சிங்கமாக மைப்புல் இவை பத்துவித தருப்பைகள் எனச் சபித்தனர். இந்தத் தருமதத்தன் என்னப்படும். இத்தருப்பையினைத் தேவ காட்டில் திரிந்து சயமினி சொல்லால் தைகளை உத்தேசித்து நுனியாலும், மனி சேது தீர்த்தமாடிச் சுத்தனாயினான். (சேது தர்களை உத்தேசித்து மத்தியாலும், பிதுர்க் கதை .) களை உத்தேசித்துத் தருப்பையினை மடி தருமகோபன் - சூரபதுமன் மந்திரி, புண் த்து துனியாலும் தர்ப்பணஞ் செய்ய - டரீகமென்னும் யானையை ஏவல்கொ வேண்டும். இத்தருப்பையினை ஆதிவாரத் ண்டு வீரவாகுவால் மாண்டவன் தில் கொய்வனேல் அதனை மற்ற ஆதிவா தருமசகன் - கேயபுரத்தரசன், இவனுக்கு ரம்வரையில் உபயோகிக்கலாம். அமாவா (500) பேர் தேவிமார். இவர்களுள் மூத் சையிற் கொய்வனேல் ஒருமாதம் வரை தவளுக்கு ஒரு குமான், அவன் பெயர் சங் யில் உபயோகிக்கலாம். பௌர்ணமியில் திரன். மற்றத் தேவியர்க்குப் பிள்ளைகள் அறுப்பனேல் ஒரு பக்ஷம் உபயோகிக்க இல்லாமையால் இவன் புத்திரகாமேஷ்டி லாம். பாத்திரப்பதமாதத்தில் கிரகிப்பனேல் செய்து (க00) மனைவியரிடத்தும் (க00) ஆறுமாதம் வரையில் உபயோகிக்கலாம். குமரரைப் பெற்றான். சிராவண மாதத்தில் கிரகிக்கின் ஒரு வரு தருமசன்மன் - இவன் ஒரு வேதியன், மாலு ஷம் உபயோகிக்கலாம். சிரார்த்த காலத் தானருஷி கோபத்தால் கல்லானவன். இல் கிரகித்தது அன்றைக்குமாத்திரம் உத எக்ய சருமனைக் காண்க, வும், ஐம்பது குசைப்புற்களால் பிரம்ம தரும சாவகன் - ஒரு புத்தன். நாகபுரத் கூர்ச்சம் செய்தல்வேண்டும். அதிற் பாதி தின் அருகிலுள்ள ஒரு சோலையிலுள்ள யால் ஆசனம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.) வன். புண்ணியராசனுக்குத் தருமோபதே (விகிதஸ்மிருதி.) சஞ் செய்தவன். 2. கருடனைக் காண்க. தருமசீலன் -1. விஷ்ணுபடன். தருமதத்தன்-1. சத்தியா தனனைக் காண்க. 2. புண்யபுஞ்சனைக் காண்க. 2. இவன் சந்திரகுலத்து நந்தன் புத் தருமசீலை - ஒரு வேளாளர் தேவி, இவ திரன். இவன் வேட்டைக்குச் சென்று ளும் இவள் கணவனும் சிவனடியார்க்கு தனித்துப் பொழுதுபட்டதால் மிருகங்க அன்னமிட்டுச் செல்வம் நீங்கி வறுமைவந்த ளுக்கு அஞ்சி ஒரு மரத்தில் ஏறியிருக் காலத்தில் சிவமூர்த்தி உலவாக்கோட்டை கையில் கரடியொன்று சிங்கத்தாற் றுரப் அருளி அடியவர்க்கு அமுதளிக்கக் கட் புண்டு அரசனிடம் வந்து மரத்திலேறி டளையிடப் பெற்றவர். அரசனே! நீ பாதியிரவு விழித்திரு, நான் தருமசேனன் -1. ஒரு அரசன், இவனி பாதியிரவு விழித்திருக்கிறேன் என்று டம் இலக்ஷ்மி அவதரித்து விஷ்ணு மூர்த் அரசனிடம் உறுதிபெற்றுக்கொண்டு அர தியை மணந்தனள். சனை முந்தித் தூங்கும்படி எவிற்று. அப் 2. திருநாவுக்கரசுகள் சமணசமயம் புகு போது அடியிலிருந்த சிங்கம் கரடியை ந்து பெற்ற பெயர், நோக்கி அரசர் கொடியர் ஆதலால் கீழ்த் தருமஞ்ஞன்-1. வே தசன்மா என்னும் வேதி தள்ளுக என்றது. கரடி, நம்பினவரைக் யன் குமரன். இவன் தந்தையின் எலும்பு கொலைசெய்தல் கூடாது என்று மறுத் களைக் குடத்திலிட்டு யாத்திரைசெய்கை தது. பின் அரசன் விழிக்கக் கரடி உறவு யில் திருப்பூவணத்திலுள்ள மணி கன்னி கிற்று, சிங்கம் அவ்வகை கரடியைத் தள் கையில் தங்கினான். அவ்விடத்தில் கால்
தருமதத்தன் 187 தருமஞஞன பெண் தர்ப்பை அக்கிரஸ்தூலமுடையது . ளும்படி அரசனைக்கேட்க அரசன் யோசி மூலஸ் தாலம் உடையது . நபும்ஸகதர்பபை . யாது காடியைத் தள்ளினன் . காடி அர அடிமுதல் நுனிவரை ஒரே சமகனம் உள் சனை நோக்கி அரசனே ! நான் சான காட் ளது புருஷ தர்ப்பையாம் . இவ்வகைத் டன் என்னும் இருடி நீ என்னிடம் செய்த தருப்பையின் அடியில் பிரமனும் இடை தீமையால் பித்தனாக எனச் சபித்தனன் . யில் விஷ்ணுவும் முனையில் சங்கரனும் சிங்கத்தை நோக்கி நீ பத்திரன் என்னும் ஆகிய திரிமூர்த்திகளும் வசிக்கின்றனர் . காந்தருவன் குபேரன் மந்திரி நீ இமயச் தருப்பை நாணல் யவைப்புல் அறுகு சாரலில் உன் மனைவியுடன் நீர் விளையாடு நெற்புல் விழல்மற்ற தானியங்களின் புல் கையில் சமித்தொடிக்கவந்த கௌதமர் மருள் மட்டை சவட்டைக்கோரை கோது உன் நிர்வாணத்தைக் கண்டு சிங்கமாக மைப்புல் இவை பத்துவித தருப்பைகள் எனச் சபித்தனர் . இந்தத் தருமதத்தன் என்னப்படும் . இத்தருப்பையினைத் தேவ காட்டில் திரிந்து சயமினி சொல்லால் தைகளை உத்தேசித்து நுனியாலும் மனி சேது தீர்த்தமாடிச் சுத்தனாயினான் . ( சேது தர்களை உத்தேசித்து மத்தியாலும் பிதுர்க் கதை . ) களை உத்தேசித்துத் தருப்பையினை மடி தருமகோபன் - சூரபதுமன் மந்திரி புண் த்து துனியாலும் தர்ப்பணஞ் செய்ய - டரீகமென்னும் யானையை ஏவல்கொ வேண்டும் . இத்தருப்பையினை ஆதிவாரத் ண்டு வீரவாகுவால் மாண்டவன் தில் கொய்வனேல் அதனை மற்ற ஆதிவா தருமசகன் - கேயபுரத்தரசன் இவனுக்கு ரம்வரையில் உபயோகிக்கலாம் . அமாவா ( 500 ) பேர் தேவிமார் . இவர்களுள் மூத் சையிற் கொய்வனேல் ஒருமாதம் வரை தவளுக்கு ஒரு குமான் அவன் பெயர் சங் யில் உபயோகிக்கலாம் . பௌர்ணமியில் திரன் . மற்றத் தேவியர்க்குப் பிள்ளைகள் அறுப்பனேல் ஒரு பக்ஷம் உபயோகிக்க இல்லாமையால் இவன் புத்திரகாமேஷ்டி லாம் . பாத்திரப்பதமாதத்தில் கிரகிப்பனேல் செய்து ( க00 ) மனைவியரிடத்தும் ( க00 ) ஆறுமாதம் வரையில் உபயோகிக்கலாம் . குமரரைப் பெற்றான் . சிராவண மாதத்தில் கிரகிக்கின் ஒரு வரு தருமசன்மன் - இவன் ஒரு வேதியன் மாலு ஷம் உபயோகிக்கலாம் . சிரார்த்த காலத் தானருஷி கோபத்தால் கல்லானவன் . இல் கிரகித்தது அன்றைக்குமாத்திரம் உத எக்ய சருமனைக் காண்க வும் ஐம்பது குசைப்புற்களால் பிரம்ம தரும சாவகன் - ஒரு புத்தன் . நாகபுரத் கூர்ச்சம் செய்தல்வேண்டும் . அதிற் பாதி தின் அருகிலுள்ள ஒரு சோலையிலுள்ள யால் ஆசனம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது . ) வன் . புண்ணியராசனுக்குத் தருமோபதே ( விகிதஸ்மிருதி . ) சஞ் செய்தவன் . 2 . கருடனைக் காண்க . தருமசீலன் - 1 . விஷ்ணுபடன் . தருமதத்தன் - 1 . சத்தியா தனனைக் காண்க . 2 . புண்யபுஞ்சனைக் காண்க . 2 . இவன் சந்திரகுலத்து நந்தன் புத் தருமசீலை - ஒரு வேளாளர் தேவி இவ திரன் . இவன் வேட்டைக்குச் சென்று ளும் இவள் கணவனும் சிவனடியார்க்கு தனித்துப் பொழுதுபட்டதால் மிருகங்க அன்னமிட்டுச் செல்வம் நீங்கி வறுமைவந்த ளுக்கு அஞ்சி ஒரு மரத்தில் ஏறியிருக் காலத்தில் சிவமூர்த்தி உலவாக்கோட்டை கையில் கரடியொன்று சிங்கத்தாற் றுரப் அருளி அடியவர்க்கு அமுதளிக்கக் கட் புண்டு அரசனிடம் வந்து மரத்திலேறி டளையிடப் பெற்றவர் . அரசனே ! நீ பாதியிரவு விழித்திரு நான் தருமசேனன் - 1 . ஒரு அரசன் இவனி பாதியிரவு விழித்திருக்கிறேன் என்று டம் இலக்ஷ்மி அவதரித்து விஷ்ணு மூர்த் அரசனிடம் உறுதிபெற்றுக்கொண்டு அர தியை மணந்தனள் . சனை முந்தித் தூங்கும்படி எவிற்று . அப் 2 . திருநாவுக்கரசுகள் சமணசமயம் புகு போது அடியிலிருந்த சிங்கம் கரடியை ந்து பெற்ற பெயர் நோக்கி அரசர் கொடியர் ஆதலால் கீழ்த் தருமஞ்ஞன் - 1 . வே தசன்மா என்னும் வேதி தள்ளுக என்றது . கரடி நம்பினவரைக் யன் குமரன் . இவன் தந்தையின் எலும்பு கொலைசெய்தல் கூடாது என்று மறுத் களைக் குடத்திலிட்டு யாத்திரைசெய்கை தது . பின் அரசன் விழிக்கக் கரடி உறவு யில் திருப்பூவணத்திலுள்ள மணி கன்னி கிற்று சிங்கம் அவ்வகை கரடியைத் தள் கையில் தங்கினான் . அவ்விடத்தில் கால்