அபிதான சிந்தாமணி

தருசகன் 786 தருப்பை களைய யோகத்தி, வது. உறுவர். இவைகளின் மேலும் அறைவர். னன். இவன் தந்தையாற் புதைத்துவைக் இவை முன் கூறிய பிரத்யக்ஷ அநமான கப்பட்ட வைப்புத் திரவியங்கள் உதயண ஆகமங்களில் அடங்கும். அவற்றுள் காட்சி னால் அறிந்து எடுத்துக்கொடுக்கப்பட்டன. அல்லது பிரத்யக்ஷம், பொருள்களை ஐயவிப சில நீரூற்றுகளும் அவனால் இவனுக்குக் ரீதமின்றி நேராக அறிதல். அக்காட்சி - காட்டப்பட்டன; பதுமாபதியைக் கேகய ஐயக்காட்சி திரிபுக்காட்சி யென்றும், பின் அரசனுக்குக் கொடுத்தற்கு இவன் எண் னும் இந்திரியக்காட்சி, மான தக்காட்சி, ணினானென்பதையறிந்து போர் செய்தற்கு தன்வே தனாக்காட்சி, யோகக்காட்சி யென வந்த அரசர் எழுவரையும் மந்திரிகளுடன் வும் நான்குவகை, மேற்கூறிய காட்சி சென்று, உதயணன் வென்றானென்பது சாமான்யம் விசேடமென இருவி தப்படும். பற்றி அவனுக்கு பதுமாபதியை மணஞ் சாமான்யம் - சமுதாயமாயறிவது. விசே செய்வித்தனன். தனக்கு உதயணன் டமாவது - பிரித்தறிவது. இந்த இந்திரி செய்த உதவியை நினைத்து அவனுக்கு யக்காட்சியின் சம்பந்தம் - சையோகம், உதவியாகத் தன் மந்தரிகளையும், சதுரங்க சையுத்தசமவாயம், சையுத்த சமவே தசம சேனைகளையும் அனுப்பி வெற்றியுண்டா வாயம், சமவாயம், சமவே தசமவாயம், கும்படி செய்தான், எலிச்செவி யரசனாற் விசேடணவிசேடியபாவம் என அறுவகை. சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த உருமண்ணு பின்னுமது மான தப் பிரத்யக்ஷம் - அதா வாவை விடுவித்து உதயணன்பால் அனுப்பி வது ஞானேந்திரிய ஞானத்தான் மயக்கற னான். உதயணனுக்கு இவனிடத்தில் மிகு அறியும் அறிவு.. ஸ்வே தனாப்ரத்யக்ஷமா ந்த அன்பு உண்டு. இவன் மிக்க புகழு வது - தத்வங்களாலுண்டாம் இன்பதுன் டையான்; அரசர்க் கரசன், மிக்க வீரன்; பங்களை உயிருட னுணர்வறிதலாம். யோ சதுரங்கச் சிறப்புகளை யுடையோன்; ஒவ் கப்ரத்யக்ஷமாவது - யோகத்திருந்து முக் 'வொன்றையும் ஆராய்ந்து செய்பவன்; கால இயல்புகளையு மறிதல். அநுமானமா நன்றியறிவுடையோன். இவன் தந்தையும் வது - குணமாகச் சொல்லப்பட்ட எதுக் உதயணன் தந்தையும் மிக்க நட்புடையோ களைக்கொண்டு காணாத பொருள்களைக் சென்று தெரிகிறது. இவன் பெயர் மகத காணப் பெறுதல். அது அநுமிதிக்குக் மன்னன், தரிசகன், தருசககுமாரனென கரணமாவது. அது சுவார்த்தானுமானம், வும் வழங்கும். (பெருங்கதை.) பரார்த்தானுமானம் என இருவகைப்படும், தருநிலை - காவிரிப்பூம்பட்டினத்துள்ள கோ இந்த அநுமானம் பக்ஷ, சபக்ஷ, விபக்ஷ யில்களு ளொன்று. (மணிமேகலை.) மூன்றிலே, இயல்பு, காரியம், அநுபலத்தி தருப்பசயனம் - சேதுவில் இராமமூர்த்தி எனும் எதுத்ரயங்களினால் ஏதுமத்தாகிய தருப்பையில் சயனித்த இடம். இது புண் சாத்யங்களை திருடவ்யாப்திகளினால் நிச்ச யஸ்நான கட்டம். நிர்மலமான க்ஷேத்ரம். யிக்கும் அநுமதிஞானம். ஆகமமாவது - தருப்பணபஞ்சதீர்த்தம் - தேவ தீர்த்தம், ஆப்த வாக்யப்பொருளைக் கூறுவோன் ஆரிடதீர்த்தம், மானுஷ தீர்த்தம், பூததீர்த் வாக்கு. அவை மந்திரம், தந்திரம், உப தம், பிதுர் தீர்த்தம் என்பன. தேவ தீர்த் தேசம் என மூவகைப்படும். இனி பக்ஷப் தம் கைந்நுதியில் விடுவது, ஆரிடம் விரல் போலி, ஏதுப்போலி, உவமைப்போலி களி னிறைச்சந்தியில் விடுவது, மானுஷம் முதலியவற்றினையும் மற்றப் பொருள்க கனிட்டிகைமூலத்தில் விடுவது, பூததீர்த் ளின் நிரூபணங்களையும் விரிந்த நூல்களிற் தம் மணிக்கட்டில் வருவது, பிதுர் தீர்த்தம் காண்க. தற்சனி அங்குட்ட மிரண்டிற்கு நடுவில் கருசகன் - இவன் மகததேயத்து அரசன். ஒடுக்குவது. மேற்கூறிய முறையால் தேவ இவனுடைய இராசதானி இராசகிரிய 'சாதியர்க்குத் தர்ப்பணஞ் செய்க. மென்பது. இவன் பதுமாபதி யென்பவளு தருப்பை -1. இது பிரமனது மூக்கிற் டைய தமையன், ஆருணியை வெல்லுவ பிறந்த பரப்பிரம்மத்தினிடத்துப் பிறந் தற்கு இவனுடைய நட்பைப்பெற எண் தது. இதனை ஓ தர்ப்பையே, சுபத்தைத் ணிய உருமணணுவா முதலிய மந்திரிகளு தருவதே, எனது எல்லாப் பாவங்களையும் டன் உதயணன் மாண கனென்னும் அந் போக்குக என்று கூறி ஹும்பட் என் தணப் பிரமசாரி வடிவங்கொண்டு அந்நகர் கிற மந்திரத்தால், ஒருமுறை பேதித்து புறச்சோலையிற் சிலகாலம் மறைந்திருந்த மேலெடுக்கவேண்டும. இத்தருப்பையில்
தருசகன் 786 தருப்பை களைய யோகத்தி வது . உறுவர் . இவைகளின் மேலும் அறைவர் . னன் . இவன் தந்தையாற் புதைத்துவைக் இவை முன் கூறிய பிரத்யக்ஷ அநமான கப்பட்ட வைப்புத் திரவியங்கள் உதயண ஆகமங்களில் அடங்கும் . அவற்றுள் காட்சி னால் அறிந்து எடுத்துக்கொடுக்கப்பட்டன . அல்லது பிரத்யக்ஷம் பொருள்களை ஐயவிப சில நீரூற்றுகளும் அவனால் இவனுக்குக் ரீதமின்றி நேராக அறிதல் . அக்காட்சி - காட்டப்பட்டன ; பதுமாபதியைக் கேகய ஐயக்காட்சி திரிபுக்காட்சி யென்றும் பின் அரசனுக்குக் கொடுத்தற்கு இவன் எண் னும் இந்திரியக்காட்சி மான தக்காட்சி ணினானென்பதையறிந்து போர் செய்தற்கு தன்வே தனாக்காட்சி யோகக்காட்சி யென வந்த அரசர் எழுவரையும் மந்திரிகளுடன் வும் நான்குவகை மேற்கூறிய காட்சி சென்று உதயணன் வென்றானென்பது சாமான்யம் விசேடமென இருவி தப்படும் . பற்றி அவனுக்கு பதுமாபதியை மணஞ் சாமான்யம் - சமுதாயமாயறிவது . விசே செய்வித்தனன் . தனக்கு உதயணன் டமாவது - பிரித்தறிவது . இந்த இந்திரி செய்த உதவியை நினைத்து அவனுக்கு யக்காட்சியின் சம்பந்தம் - சையோகம் உதவியாகத் தன் மந்தரிகளையும் சதுரங்க சையுத்தசமவாயம் சையுத்த சமவே தசம சேனைகளையும் அனுப்பி வெற்றியுண்டா வாயம் சமவாயம் சமவே தசமவாயம் கும்படி செய்தான் எலிச்செவி யரசனாற் விசேடணவிசேடியபாவம் என அறுவகை . சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த உருமண்ணு பின்னுமது மான தப் பிரத்யக்ஷம் - அதா வாவை விடுவித்து உதயணன்பால் அனுப்பி வது ஞானேந்திரிய ஞானத்தான் மயக்கற னான் . உதயணனுக்கு இவனிடத்தில் மிகு அறியும் அறிவு . . ஸ்வே தனாப்ரத்யக்ஷமா ந்த அன்பு உண்டு . இவன் மிக்க புகழு வது - தத்வங்களாலுண்டாம் இன்பதுன் டையான் ; அரசர்க் கரசன் மிக்க வீரன் ; பங்களை உயிருட னுணர்வறிதலாம் . யோ சதுரங்கச் சிறப்புகளை யுடையோன் ; ஒவ் கப்ரத்யக்ஷமாவது - யோகத்திருந்து முக் ' வொன்றையும் ஆராய்ந்து செய்பவன் ; கால இயல்புகளையு மறிதல் . அநுமானமா நன்றியறிவுடையோன் . இவன் தந்தையும் வது - குணமாகச் சொல்லப்பட்ட எதுக் உதயணன் தந்தையும் மிக்க நட்புடையோ களைக்கொண்டு காணாத பொருள்களைக் சென்று தெரிகிறது . இவன் பெயர் மகத காணப் பெறுதல் . அது அநுமிதிக்குக் மன்னன் தரிசகன் தருசககுமாரனென கரணமாவது . அது சுவார்த்தானுமானம் வும் வழங்கும் . ( பெருங்கதை . ) பரார்த்தானுமானம் என இருவகைப்படும் தருநிலை - காவிரிப்பூம்பட்டினத்துள்ள கோ இந்த அநுமானம் பக்ஷ சபக்ஷ விபக்ஷ யில்களு ளொன்று . ( மணிமேகலை . ) மூன்றிலே இயல்பு காரியம் அநுபலத்தி தருப்பசயனம் - சேதுவில் இராமமூர்த்தி எனும் எதுத்ரயங்களினால் ஏதுமத்தாகிய தருப்பையில் சயனித்த இடம் . இது புண் சாத்யங்களை திருடவ்யாப்திகளினால் நிச்ச யஸ்நான கட்டம் . நிர்மலமான க்ஷேத்ரம் . யிக்கும் அநுமதிஞானம் . ஆகமமாவது - தருப்பணபஞ்சதீர்த்தம் - தேவ தீர்த்தம் ஆப்த வாக்யப்பொருளைக் கூறுவோன் ஆரிடதீர்த்தம் மானுஷ தீர்த்தம் பூததீர்த் வாக்கு . அவை மந்திரம் தந்திரம் உப தம் பிதுர் தீர்த்தம் என்பன . தேவ தீர்த் தேசம் என மூவகைப்படும் . இனி பக்ஷப் தம் கைந்நுதியில் விடுவது ஆரிடம் விரல் போலி ஏதுப்போலி உவமைப்போலி களி னிறைச்சந்தியில் விடுவது மானுஷம் முதலியவற்றினையும் மற்றப் பொருள்க கனிட்டிகைமூலத்தில் விடுவது பூததீர்த் ளின் நிரூபணங்களையும் விரிந்த நூல்களிற் தம் மணிக்கட்டில் வருவது பிதுர் தீர்த்தம் காண்க . தற்சனி அங்குட்ட மிரண்டிற்கு நடுவில் கருசகன் - இவன் மகததேயத்து அரசன் . ஒடுக்குவது . மேற்கூறிய முறையால் தேவ இவனுடைய இராசதானி இராசகிரிய ' சாதியர்க்குத் தர்ப்பணஞ் செய்க . மென்பது . இவன் பதுமாபதி யென்பவளு தருப்பை - 1 . இது பிரமனது மூக்கிற் டைய தமையன் ஆருணியை வெல்லுவ பிறந்த பரப்பிரம்மத்தினிடத்துப் பிறந் தற்கு இவனுடைய நட்பைப்பெற எண் தது . இதனை தர்ப்பையே சுபத்தைத் ணிய உருமணணுவா முதலிய மந்திரிகளு தருவதே எனது எல்லாப் பாவங்களையும் டன் உதயணன் மாண கனென்னும் அந் போக்குக என்று கூறி ஹும்பட் என் தணப் பிரமசாரி வடிவங்கொண்டு அந்நகர் கிற மந்திரத்தால் ஒருமுறை பேதித்து புறச்சோலையிற் சிலகாலம் மறைந்திருந்த மேலெடுக்கவேண்டும . இத்தருப்பையில்