அபிதான சிந்தாமணி

தராசு 785 | தருக்கம் மாயஞ்செய்து ஸ்ரீதத்தனைக் கலுழவேகன் சிவஞ்ஞானி வந்து பார்த்துத் தந்தை யிற பால் அழைத்துச் சென்றவன், ந்த செய்தி கண்டு தானும் இறந்தனன். 3. வசுதேவருக்குப் பத்திரையிடம் உதி இவன் பிற்பிறப்பில் செட்டியாகப் பிறந்த த்த குமரன். னன். இவன் தந்தையாகிய நாகந்தை 4. அணு குமரன். செட்டி இவனுக்குப் பேயால் மாணமுண் தராசு -1, இது எடுத்தலளவைத் தெரிவிக் டாகுமென அறிந்து மந்திரவாள் தாப்பெ கும்கருவி இது பலவகைப்பட்ட பொருள் ற்றுப் பெரியவர்த்தகனாய் ஒருநாள் மனை களை நிறுப்பதில் வேறுபடும். பெரும்பாலும் வியை நீங்கித் திருவாலங்காட்டின் வழிச் துலாவென்னும் கோலிற்கு இடையில் செல்கையில் பழி வாங்க வேண்டு மென்றி ஒரு தொளையுடைய தாயும் அக் கோலில் ருந்த (நவஞ்ஞானி) நீலி பழைய நாய (2) கடையிலும் ஒவ்வொரு தொளைகளைப் கனாகிய செட்டியிடம் வந்து தாசியைப்போ பெற்று அத் தொளைகளில் தொடுத்த லவும் நாககன்னிகைபோலவும், தண்ணீர்ப் இரண்டு தட்டுகளையுடையது. இதுபொன், பந்தல் வைத்திருக்கும் பார்ப்பினியைப்போ மணி, மருந்து நிறுப்பவர்களிடம் சிறுவடி லவும், மனைவியைப்போலவும் வஞ்சித்துக் வாக இருக்கும். நாட்டுப்புறங்களில் ஒரு கொல்லவந் தனள். செட்டி அவைகளுக்கு தட்டுடனிருப்பது தூக்கெனப்படும். (உல), அஞ்சாது கையிலிருந்த மந்திரவாளால் தப் 2. இது ஒரு நடுக்கொம்பில் மையமாக பித் திருவாலங்காடு சேர்ந்தனன், நீலி இவ வும் கொம்பின் இரண்டு பக்கங்களிலும் னது மனைவிபோல் உருக்கொண்டு பழை ஒவ்வொரு தொளை பெற்ற தாய் ஒத்த அள யனூர் (10) வேளாளரிடம் முறையிட்ட வுள்ள கயிற்றினால் தட்டுகளைக் கோத்து னள். இவ்விருவர் வழக்கினையும் கேட்ட 'நடுத்தொளையில் கயிறு கோத்து எடை 'வேளாளர், நீலியின் சொற்படி மந்திரவா அறிவது. இது பலவகை. முள் தராசு, ளைச்செட்டியிடமிருந்து நீக்குவித்து இருவ முருக்குக்கம்பி தராசு, சோமன்ஸ்டீ ல் ரையும் ஒரு அறையில் சமாதானத்துட பார்ட் முதலிய. னிருக்க ஏவினர். நீலி, அறையுட்சென்று தராபாலன் - வைதிசமென்னும் பட்டணத் ஊாடங்கிய பிறகு செட்டியை முன்பழிக் தரசன். இவன் ஒருகாலத்து விதஸ்தா குப் பழி வாங்கினள். இதனால் செட்டி வேத்ரவதி சங்கமத்தில் பார்வதியாரின் மாண்டனன். பின் நீலிசெட்டியின் தாய் சாபத்தால் நரியுருக்கொண்டிருந்து பன்னி போல் உருக்கொண்டு எழுபது வேளாள ரண்டு வருஷங் கழிந்தபின் வி தஸ்தாவேத் ரையும் பழிவாங்கினள். ரவதி சங்கம க்ஷேத்ரத்தில் சாபமொழி தரிசனவாணீயம் - (க) சக்ஷ தரிசனவர ந்து கைலையடைக என்றபடி நதியில் வீழ் ணீயம், அசக்ஷ தரிசனாவாணீயம், அவதி ந்து திவ்ய தேகம் பெறச்கண்ட அரசன் தரிசனாவரணீயம், கேவலதரிசனாவாணீ அந்நதி சங்கமத்திற் சிவாலயங் கட்டுவித் யம், நித்ரா தரிசனாவரணீயம், பிரசலா தரி துப் புராணங் கேட்டுப் புராணிகனுக்குப் சனாவாணீயம், நிக்ராநித்ராதரிசனாவாணீ பொருளுதவிச் சுவர்க்க மடைந்தவன். யம், பிரசலாபிரசலா தரிசனாவாணீயம், ஸ்தி (சிவமகாபுராணம்) யானகிரந்தி தரிசனாவாணீயம், தரிசன செட்டி - நீலியாற கொல்லப்பட்ட தரித்திரன் துந்துபியின் குமான். வன். இவன் முற்பிறப்பில் புவனமதி என் தரு - (6) அரிச்சந்தனம், கற்பகம், சந்தா னும் கச்சிப்பதி வேதியன். இவன் காசினம், பாரிசாதம், மந்தாரம். யாத்திரை சென்று சிவஞ்ஞானி யென்பவ தருக்கம் - என்பது பதார்த்தங்களை அளந் னுக்குத் தங்கையாகிய, நவஞ்ஞானியை தறி தல், அப்பதார்த்தங்களாவன திரவியம், மணந்து அவருடன் சிலநாளிருந்து தன் குணம், கருமம், சாமான்யம், விசேடம், சொந்தமனைவியை நினைத்துச் சேதுஸ்நா சமவாயம், அபாவம் என எழுவகைப்படும். னம் சென்று சிவஞ்ஞானியென்னும் மைத் இப்பதார்த்தங்களைப் பொருளுண்மைக்கு துனனுடனும், நவஞ்ஞானியென்னும் புது அளந்து கூறுதல், அது காட்சி அல்லது மனைவியுடனும் திருவாலங்காட்டிற் கருகு பிரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஆகமம், அபா சேர்ந்து நவஞ்ஞானியின் தமயன் வெளி வம், அர்த்தாபத்தி, உபமானம், என அறு யில் போயிருந்த சமயங்கண்டு புது மனைவி விதமென்ப. சிலர் பாரிசேஷம், சம்பவம், யையும் குழந்தையையும் கொன்றனன். ஐதிகம், இயல்பு என நான்கு மியைத்துக் 99
தராசு 785 | தருக்கம் மாயஞ்செய்து ஸ்ரீதத்தனைக் கலுழவேகன் சிவஞ்ஞானி வந்து பார்த்துத் தந்தை யிற பால் அழைத்துச் சென்றவன் ந்த செய்தி கண்டு தானும் இறந்தனன் . 3 . வசுதேவருக்குப் பத்திரையிடம் உதி இவன் பிற்பிறப்பில் செட்டியாகப் பிறந்த த்த குமரன் . னன் . இவன் தந்தையாகிய நாகந்தை 4 . அணு குமரன் . செட்டி இவனுக்குப் பேயால் மாணமுண் தராசு - 1 இது எடுத்தலளவைத் தெரிவிக் டாகுமென அறிந்து மந்திரவாள் தாப்பெ கும்கருவி இது பலவகைப்பட்ட பொருள் ற்றுப் பெரியவர்த்தகனாய் ஒருநாள் மனை களை நிறுப்பதில் வேறுபடும் . பெரும்பாலும் வியை நீங்கித் திருவாலங்காட்டின் வழிச் துலாவென்னும் கோலிற்கு இடையில் செல்கையில் பழி வாங்க வேண்டு மென்றி ஒரு தொளையுடைய தாயும் அக் கோலில் ருந்த ( நவஞ்ஞானி ) நீலி பழைய நாய ( 2 ) கடையிலும் ஒவ்வொரு தொளைகளைப் கனாகிய செட்டியிடம் வந்து தாசியைப்போ பெற்று அத் தொளைகளில் தொடுத்த லவும் நாககன்னிகைபோலவும் தண்ணீர்ப் இரண்டு தட்டுகளையுடையது . இதுபொன் பந்தல் வைத்திருக்கும் பார்ப்பினியைப்போ மணி மருந்து நிறுப்பவர்களிடம் சிறுவடி லவும் மனைவியைப்போலவும் வஞ்சித்துக் வாக இருக்கும் . நாட்டுப்புறங்களில் ஒரு கொல்லவந் தனள் . செட்டி அவைகளுக்கு தட்டுடனிருப்பது தூக்கெனப்படும் . ( உல ) அஞ்சாது கையிலிருந்த மந்திரவாளால் தப் 2 . இது ஒரு நடுக்கொம்பில் மையமாக பித் திருவாலங்காடு சேர்ந்தனன் நீலி இவ வும் கொம்பின் இரண்டு பக்கங்களிலும் னது மனைவிபோல் உருக்கொண்டு பழை ஒவ்வொரு தொளை பெற்ற தாய் ஒத்த அள யனூர் ( 10 ) வேளாளரிடம் முறையிட்ட வுள்ள கயிற்றினால் தட்டுகளைக் கோத்து னள் . இவ்விருவர் வழக்கினையும் கேட்ட ' நடுத்தொளையில் கயிறு கோத்து எடை ' வேளாளர் நீலியின் சொற்படி மந்திரவா அறிவது . இது பலவகை . முள் தராசு ளைச்செட்டியிடமிருந்து நீக்குவித்து இருவ முருக்குக்கம்பி தராசு சோமன்ஸ்டீ ல் ரையும் ஒரு அறையில் சமாதானத்துட பார்ட் முதலிய . னிருக்க ஏவினர் . நீலி அறையுட்சென்று தராபாலன் - வைதிசமென்னும் பட்டணத் ஊாடங்கிய பிறகு செட்டியை முன்பழிக் தரசன் . இவன் ஒருகாலத்து விதஸ்தா குப் பழி வாங்கினள் . இதனால் செட்டி வேத்ரவதி சங்கமத்தில் பார்வதியாரின் மாண்டனன் . பின் நீலிசெட்டியின் தாய் சாபத்தால் நரியுருக்கொண்டிருந்து பன்னி போல் உருக்கொண்டு எழுபது வேளாள ரண்டு வருஷங் கழிந்தபின் வி தஸ்தாவேத் ரையும் பழிவாங்கினள் . ரவதி சங்கம க்ஷேத்ரத்தில் சாபமொழி தரிசனவாணீயம் - ( ) சக்ஷ தரிசனவர ந்து கைலையடைக என்றபடி நதியில் வீழ் ணீயம் அசக்ஷ தரிசனாவாணீயம் அவதி ந்து திவ்ய தேகம் பெறச்கண்ட அரசன் தரிசனாவரணீயம் கேவலதரிசனாவாணீ அந்நதி சங்கமத்திற் சிவாலயங் கட்டுவித் யம் நித்ரா தரிசனாவரணீயம் பிரசலா தரி துப் புராணங் கேட்டுப் புராணிகனுக்குப் சனாவாணீயம் நிக்ராநித்ராதரிசனாவாணீ பொருளுதவிச் சுவர்க்க மடைந்தவன் . யம் பிரசலாபிரசலா தரிசனாவாணீயம் ஸ்தி ( சிவமகாபுராணம் ) யானகிரந்தி தரிசனாவாணீயம் தரிசன செட்டி - நீலியாற கொல்லப்பட்ட தரித்திரன் துந்துபியின் குமான் . வன் . இவன் முற்பிறப்பில் புவனமதி என் தரு - ( 6 ) அரிச்சந்தனம் கற்பகம் சந்தா னும் கச்சிப்பதி வேதியன் . இவன் காசினம் பாரிசாதம் மந்தாரம் . யாத்திரை சென்று சிவஞ்ஞானி யென்பவ தருக்கம் - என்பது பதார்த்தங்களை அளந் னுக்குத் தங்கையாகிய நவஞ்ஞானியை தறி தல் அப்பதார்த்தங்களாவன திரவியம் மணந்து அவருடன் சிலநாளிருந்து தன் குணம் கருமம் சாமான்யம் விசேடம் சொந்தமனைவியை நினைத்துச் சேதுஸ்நா சமவாயம் அபாவம் என எழுவகைப்படும் . னம் சென்று சிவஞ்ஞானியென்னும் மைத் இப்பதார்த்தங்களைப் பொருளுண்மைக்கு துனனுடனும் நவஞ்ஞானியென்னும் புது அளந்து கூறுதல் அது காட்சி அல்லது மனைவியுடனும் திருவாலங்காட்டிற் கருகு பிரத்யக்ஷம் அநுமானம் ஆகமம் அபா சேர்ந்து நவஞ்ஞானியின் தமயன் வெளி வம் அர்த்தாபத்தி உபமானம் என அறு யில் போயிருந்த சமயங்கண்டு புது மனைவி விதமென்ப . சிலர் பாரிசேஷம் சம்பவம் யையும் குழந்தையையும் கொன்றனன் . ஐதிகம் இயல்பு என நான்கு மியைத்துக் 99