அபிதான சிந்தாமணி

தம்ச ன். | 784 தரன் நிலவில் மண்குழித்தானைதேடல், ஒற்றை தயிர் - தயிர் என்பது பாலைச் சூடாகக்காய் இரட்டை கோட்டுப்புள்ளி பச்சைக்குதி ச்சி ஆறிய பின் அதில் மோரை 1 பலம் ரை முதலிய . விட்டால் அது, இம் மோரின் சேர்க்கை தம்சன் - ஒரு அசுரன் இவன் பிருகு முனி யால் தன்னிலை மாறிக் கட்டிவிடுகிறது. வரின் பாரியையைப் பலாத்காரமாக இழுத் இதுவே தயிர் என்பது. இதனுடன் இடை ததனால் அவர் கோபித்து மலமூத்ராதிகளை க்கிடை நீர் சேரின் மோராகிறது. தயிரி யுண்ணும் புழுவாகச் சபிக்கப்பட்டவன். லுள்ள ஏட்டை மோரிலிட்டுக் கடையின் இவன் சாபத் தீர்வு கேட்க உனக்குப் பிருகு வெண்ணெய் ஆகிறது. வெண்ணெயை வம்சத்திலுண்டான ராமனால் தீர்வு உண் உருக்கினால் நெய் ஆகிறது. தயிர்வகை - டாம் எனக் கூறப்பட்டவன் இவனே கர் பசுவின் தயிர், எருமைத்தயிர், வெள்ளாட் ணனைப் புழுவாகத் துளைத்தவன். (பார. டின் தயிர், செம்மறியாட்டுத்தயிர், ஒட்டை சாந்தி.) | த்தயிர் முதலிய இவற்றின் குணங்களைப் தம்சு - சந்திரவம்சம் மதிநாரன் புத்திரன் பதார்த்தகுண சிந்தாமணியைக் காண்க அவன் புத்திரன் இளீனன். தயூகன் - சிவகணத் தலைவன். தம்பமித்ரன் - சார்ங்கபக்ஷி யுருக்கொண்ட தயை - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த மந்தபாலமுனிவர் புத்திரனாகிய பக்ஷி, குமரி, மோகன் தேவி, இவளில்லாவிடத் தம்பலப்பூச்சி - இதனை இந்திரகோபப் துத் தயவில்லை . பூச்சி யென்பர். இப் பூச்சி பட்டினிறமாப் தயை சாந்தன் - சயிந்தவனுக்குச் சிவ விர பூமியினுள்ளிருந்து பனிக்காலத்தில் மேல் தம் கூறிய முனிவன். வந்து உலாவுவது. இதனைக் கவிகள் சிந் தரணி - 1. பிரமன் புத்திரி. திய மணிகளுக்கு உவமை கூறுவர். இது -2, தக்ஷன் பெண், மேருவிற்குத் தேவி, ஒரு சிறு வண்டு. குமான் மந்தான். தம்பன் -1. ஒரு வாநரத் தலைவன். ' 4. சீவகன் புத்திரருள் ஒருவன். - 2. ஒரு அரக்கன், குசத்துவசரைக் 5. வியன் தேன் 'கொன்றவன். தாணி மகாராஜா - பத்மப் பிரபருக்குத் தம்பிரான் தோழர் - சிவமூர்த்தியால் சுந்தர தந்தை , தேவி சுசிமை. (சைநர்) | மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு இடப்பட்ட பெயர். தாதன் - பாஹ்லி தேசத் தாசன். இவன் தம்போற்பவன் - நரநாராயணரால் கருவ பிறந்தபோது பூமி அதிர்ந்தது (பார - பங்க மடைந்தவன். (சுக்-நீ.) சபா.) தம்ஷ்டிரி - சுக்ர புத்ரன். தாதம் - 1. Dardis58D/ north of Kash. தயாவிருத்தி - (கா) கல்வி பயிற்றல், துயர்| mir cn the upper bank of the Indas. தீர்த்தல், தண்டத்தினீக்கல், ஐயந்தேற் - 2. காஸ்மீரத்துக்கு வடக்கில் உள்ள றல், பிறர்குணத்து அழுக்காறின்றிப் பொ தேசம் றுத்தல், பிறராற் செய்யப்படும் தீமை மற தாமேயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமான். ந்து நன்றி நினைத்தல், பிறர்க்கு வேண்டித் தாவீணைக்கொச்சகக்கலிப்பா - இரண்டு தெய்வம் வழிபடல், இவை உயிர்க்கேழுப் தரவைக் கொண்டு வருவது. காரம், உணவு, பானம், உடை, இடம், தரவு - கலிப்பாவிற் கூறிய செய்யுட்களில் அடிமை காத்தல், சிறை நோய் மூன்றும் முன்னிற்கும் உறுப்பு. கீர்த்தல், பிணமடக்கல் இவை உடற்கு தாவு கோச்சக் கலிப்பா தரவு ஒன்று ஏழ் உபகாரம். (அ) பிறர்க்குப் பொருள் | டன் வருவது. வாவை உவத்தல், பிறர் செல்வம் பொறுத் தாளிகை - மகாசுவேதையின் செடி. தல், பிறர் கருமத்திற்கு உடன்படல், தான் - 1. ஒரு வசு. இவனது மானசபுத்தி தீமைக்கஞ்சல், பிறர் கருமம் முடிக்க விரை | ரர், மகதேவன், அரன், உருத்திரன், சங்க தல், பிறர் ஐயந்தீர்த்தல், நன்மை கடைப் ரன், நீலலோகி தன், ஈசாகன், விசயன், பிடித்தல், பிறர் துயர்க்கு இரங்கல், வீமதேவன், பவோற்பவன், காபாலி, கயித்திராந்தகன் - சிவகணத் தலைவரில் சௌமியன். இவர்கள் ஏகாதச ருத்ரர் ஒருவன். | எனப்படுவார். தமிரிய மகாராஜா - அத்திரி யென்னும் 2. கலுழவேகனிடத்திருந்த வித்தியா பிராமணருக்குச் செல்வங் கொடுத்தவன். | தான், இவன் கப்பல் முழுகியதைப்போல
தம்ச ன் . | 784 தரன் நிலவில் மண்குழித்தானைதேடல் ஒற்றை தயிர் - தயிர் என்பது பாலைச் சூடாகக்காய் இரட்டை கோட்டுப்புள்ளி பச்சைக்குதி ச்சி ஆறிய பின் அதில் மோரை 1 பலம் ரை முதலிய . விட்டால் அது இம் மோரின் சேர்க்கை தம்சன் - ஒரு அசுரன் இவன் பிருகு முனி யால் தன்னிலை மாறிக் கட்டிவிடுகிறது . வரின் பாரியையைப் பலாத்காரமாக இழுத் இதுவே தயிர் என்பது . இதனுடன் இடை ததனால் அவர் கோபித்து மலமூத்ராதிகளை க்கிடை நீர் சேரின் மோராகிறது . தயிரி யுண்ணும் புழுவாகச் சபிக்கப்பட்டவன் . லுள்ள ஏட்டை மோரிலிட்டுக் கடையின் இவன் சாபத் தீர்வு கேட்க உனக்குப் பிருகு வெண்ணெய் ஆகிறது . வெண்ணெயை வம்சத்திலுண்டான ராமனால் தீர்வு உண் உருக்கினால் நெய் ஆகிறது . தயிர்வகை - டாம் எனக் கூறப்பட்டவன் இவனே கர் பசுவின் தயிர் எருமைத்தயிர் வெள்ளாட் ணனைப் புழுவாகத் துளைத்தவன் . ( பார . டின் தயிர் செம்மறியாட்டுத்தயிர் ஒட்டை சாந்தி . ) | த்தயிர் முதலிய இவற்றின் குணங்களைப் தம்சு - சந்திரவம்சம் மதிநாரன் புத்திரன் பதார்த்தகுண சிந்தாமணியைக் காண்க அவன் புத்திரன் இளீனன் . தயூகன் - சிவகணத் தலைவன் . தம்பமித்ரன் - சார்ங்கபக்ஷி யுருக்கொண்ட தயை - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிட முதித்த மந்தபாலமுனிவர் புத்திரனாகிய பக்ஷி குமரி மோகன் தேவி இவளில்லாவிடத் தம்பலப்பூச்சி - இதனை இந்திரகோபப் துத் தயவில்லை . பூச்சி யென்பர் . இப் பூச்சி பட்டினிறமாப் தயை சாந்தன் - சயிந்தவனுக்குச் சிவ விர பூமியினுள்ளிருந்து பனிக்காலத்தில் மேல் தம் கூறிய முனிவன் . வந்து உலாவுவது . இதனைக் கவிகள் சிந் தரணி - 1 . பிரமன் புத்திரி . திய மணிகளுக்கு உவமை கூறுவர் . இது - 2 தக்ஷன் பெண் மேருவிற்குத் தேவி ஒரு சிறு வண்டு . குமான் மந்தான் . தம்பன் - 1 . ஒரு வாநரத் தலைவன் . ' 4 . சீவகன் புத்திரருள் ஒருவன் . - 2 . ஒரு அரக்கன் குசத்துவசரைக் 5 . வியன் தேன் ' கொன்றவன் . தாணி மகாராஜா - பத்மப் பிரபருக்குத் தம்பிரான் தோழர் - சிவமூர்த்தியால் சுந்தர தந்தை தேவி சுசிமை . ( சைநர் ) | மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு இடப்பட்ட பெயர் . தாதன் - பாஹ்லி தேசத் தாசன் . இவன் தம்போற்பவன் - நரநாராயணரால் கருவ பிறந்தபோது பூமி அதிர்ந்தது ( பார - பங்க மடைந்தவன் . ( சுக் - நீ . ) சபா . ) தம்ஷ்டிரி - சுக்ர புத்ரன் . தாதம் - 1 . Dardis58D / north of Kash . தயாவிருத்தி - ( கா ) கல்வி பயிற்றல் துயர் | mir cn the upper bank of the Indas . தீர்த்தல் தண்டத்தினீக்கல் ஐயந்தேற் - 2 . காஸ்மீரத்துக்கு வடக்கில் உள்ள றல் பிறர்குணத்து அழுக்காறின்றிப் பொ தேசம் றுத்தல் பிறராற் செய்யப்படும் தீமை மற தாமேயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமான் . ந்து நன்றி நினைத்தல் பிறர்க்கு வேண்டித் தாவீணைக்கொச்சகக்கலிப்பா - இரண்டு தெய்வம் வழிபடல் இவை உயிர்க்கேழுப் தரவைக் கொண்டு வருவது . காரம் உணவு பானம் உடை இடம் தரவு - கலிப்பாவிற் கூறிய செய்யுட்களில் அடிமை காத்தல் சிறை நோய் மூன்றும் முன்னிற்கும் உறுப்பு . கீர்த்தல் பிணமடக்கல் இவை உடற்கு தாவு கோச்சக் கலிப்பா தரவு ஒன்று ஏழ் உபகாரம் . ( ) பிறர்க்குப் பொருள் | டன் வருவது . வாவை உவத்தல் பிறர் செல்வம் பொறுத் தாளிகை - மகாசுவேதையின் செடி . தல் பிறர் கருமத்திற்கு உடன்படல் தான் - 1 . ஒரு வசு . இவனது மானசபுத்தி தீமைக்கஞ்சல் பிறர் கருமம் முடிக்க விரை | ரர் மகதேவன் அரன் உருத்திரன் சங்க தல் பிறர் ஐயந்தீர்த்தல் நன்மை கடைப் ரன் நீலலோகி தன் ஈசாகன் விசயன் பிடித்தல் பிறர் துயர்க்கு இரங்கல் வீமதேவன் பவோற்பவன் காபாலி கயித்திராந்தகன் - சிவகணத் தலைவரில் சௌமியன் . இவர்கள் ஏகாதச ருத்ரர் ஒருவன் . | எனப்படுவார் . தமிரிய மகாராஜா - அத்திரி யென்னும் 2 . கலுழவேகனிடத்திருந்த வித்தியா பிராமணருக்குச் செல்வங் கொடுத்தவன் . | தான் இவன் கப்பல் முழுகியதைப்போல