அபிதான சிந்தாமணி

தமிழ் 782 தமிழ்நாட்டின் - பழைமை கிழக்கே திமல் எனும் சாதியார் இன்னும் தமிழ்ச்சங்கங்கள் - மதுரையில் முதலிடை வசிக்கின்றனர், அவர்களது பாஷை தமி கடைச்சங்கள் இருந்தன. இவையன்றி ழை ஒத்து இருக்கிறது. காரிகிழார் எனும் சடகோபர் காலத்து ஒன்றிருந்தமை விக் முதற்சங்கப் புலவர் முதுகுடிமிப் பெரு ரமசகம் (ருஉசு) (கி. பி. 470)-இல் பூஜ்ய வழுதியைப்பாடிய புறநானூற்றில் படா பாதர் மாணாக்கர் வச்சிரநந்தி என்பவரால் துபனிபடு நெடுவரை வடக்கும், தெனாஅ தென்மதுரையில் ஒரு சங்கம் கூட்டப்பட் துருகெழு குமரியின்றெற்கும், குணா அது டது. Bombay Royal Asiatic Society's கரைபொரு தொடுகடற்குணக்கும், குடா Journal No. XLIV. vol xvii pp 74. அது தொன்று முதிர் பௌவத்தின்குடக் தமிழ்நாடு - வடக்கின்கண் வேங்கடமும், கும்" எனத் தமிழிற்கு இமயவரையை தெற்கின்கண் குமரி யாறும், கிழக்கும் எல்லையாகக் கூறு தலாலறிக, இன்னும் மேற்குங் கடலுமாகிய இவற்றிற்கு உள் அகத்தியரைப்போன்று வடநாட்டிருந்து ளிட்ட நாடுகளாம். இதனுள் தமிழ் வள வந்த வன்மீகனார், மார்க்கண்டேயர், கோ ர்ந்தது தென்மதுரை. இந் நாட்டகத்துள் தமனார் முதலியோரும் தமழறிந்து தரும் நாற்பத்தொன்பது நாடுகள் கடல் கொண் புத்திரனைப் பாடினர் என (புறம் கூசுசு) -ன. அவை ஏழ்தெங்கநாடு, ஏழ்மதுரை ஆம் செய்யுளால் அறியக் கிடக்கிறது. நாடு, ஏழ்முன்பாலைநாடு, ஏழ்பின்பாலை இதனால் அக்காலத்திருந்த பாண்டு புத்திர நாடு, ஏழ்குன் றநாடு, ஏழ்குணகாரைநாடு, ரும் தமிழறிந்தவரென்றே தெரிகிறது. ஏழ்குறும்பனை நாடு என்பன. இன்னும் பாண்டவர்க்குத் துணை புரிந்தவ தமிழ்நாட்டிலிருந்த ஆயங்கள் - இந்த வரி னும் தலையேழுவள்ளல்களி லொருவனு கள் இராஜராஜ சோழன் பா காலத்தன. மாகிய அக்குரூரன் என்பவனைத் தலைச்சங் நெல்லாயம், காசாயம், பாடிகாவல், சில் கப் புலவராகிய குமட்டூர்க் கண்ண னார் வரி, எடுத்துக்கொட்டி, அரிமுக்கை, கார் "போர் தலைமிகுத்த ஈரைம்பதின்மரொடு, த்திகை அரிசி, கார்த்திகைக்காசு, கார்த்தி துப்புத்துறைபோகிய துணிவுடையாண் கைப்பச்சை, வேலிப்பயிறு, நீர்நிலக்காசு, மை, அக்குரனனையகை வண்மையையே " தறியிறை, கடையிறை, காலக தப்பாட்டம், எனப் பாடுதலால் அக்காலத்து வடநாட்டி தட்டாரப்பாட்டம், ஆசுவக்கடமை, செக் விருந்தார் தமிழரென் றறியலாம். தமிழ்க் குக்கடமை, ஏரிமீன் காசு, இனவரி, பட் குத் தொண்டு செய்தோர் இத்தமிழ் "தமி | டோலைக்காசு முதலியன. ழெனு மளப்பருஞ்சலதி" எ-ம், " நீண்ட தமிழ்நாட்டின் மூவரசரின் பழைமை - இத் தமிழ்வாரி நிலமேனிமிரவிட்டான் எத் தமிழ் நாட்டைத் தொன்றுதொட்டு சேர திறத்தினு மேழுலகும் புகழ்முத்து முத் சோழ பாண்டிய ரென்னும் மூவரசரும் தமிழ்" "தமிழ்ப்பாட் டிசைக்குந் தாமரை ஆண்டு வந்தமைபற்றி தமிழ் நாட்டாச யே" "இழைத் தாரொருவரு மில்லாமறை ரும் அவர்களது பாஷையாகிய தமிழும் களை யின் றமிழாற் குழைத்தார் எனக் பழைமை பெற்றதாம். இப் பழைமை கம்பராலும்; "பண்ணும் பதமேழும் பல நோக்கியே பாண்டியர் பழையர் எனப்பட் வோசைத் தமிழவையும்" " தமிழினீர்மை டனர் போலும், பின்னும் பாண்டியர் பேசித் தாளம்வீணை பண்ணி" "தமிழ்ச் எனும் சொல்லும் பண்டை என்னும் சொ சொலும் வடசொலும் தாணிழற்சேர" ல்லடியாகப் பிறந்த பழையரெனும் பொ என திருஞானசம்பந்தராலும், "பாலேய் ருளே பயக்கும். இவ்வாறே உதியன் தமிழ்" என ஸ்ரீ சடகோபராலும்; மற் எனும் சோன் பெயரும், சென்னியெனும் றைய நாயன்மார்களாலும் ஆழ்வாராதிக சோழன் பெயரும் தொன்று தொட்ட முத ளாலும் புகழப்பட்டு இனிமைகொண்டு ன்மையை யுணர்த்தும் பெயர்களாய் தமி விளங்குவது. கம்பர், "உழக்குமறைநா ழரசர்களது வழமையைத் தெரிவிப்பன வினு முயர்ந் துலகமோதும், வழக்கினும் வாம். இன்னும் இவர்களது பழைமையை மதிக்கவினினும் மரபினாடி, நிழற்பொலி நிரூபிக்க வேறு காரணங்களும் உள. இனி கணிச்சிமணி நெற்றியுமிழ்செங்கட், தழற் காலம் வேதகாலம், சரிதகாலம் என புரை சுடர்க் கடவுள் தந்த தமிழ் தந் வகுத்தவர்களில் தத்தர் என்பவர் வேதகா லம் கி. மு. 2400 முதல் 1400 வரையிலு ' 3. (க) இயல், இசை, நாடகம், I மென அறுதியிட்டனர். பாரதப்போர், தான்'. |
தமிழ் 782 தமிழ்நாட்டின் - பழைமை கிழக்கே திமல் எனும் சாதியார் இன்னும் தமிழ்ச்சங்கங்கள் - மதுரையில் முதலிடை வசிக்கின்றனர் அவர்களது பாஷை தமி கடைச்சங்கள் இருந்தன . இவையன்றி ழை ஒத்து இருக்கிறது . காரிகிழார் எனும் சடகோபர் காலத்து ஒன்றிருந்தமை விக் முதற்சங்கப் புலவர் முதுகுடிமிப் பெரு ரமசகம் ( ருஉசு ) ( கி . பி . 470 ) - இல் பூஜ்ய வழுதியைப்பாடிய புறநானூற்றில் படா பாதர் மாணாக்கர் வச்சிரநந்தி என்பவரால் துபனிபடு நெடுவரை வடக்கும் தெனாஅ தென்மதுரையில் ஒரு சங்கம் கூட்டப்பட் துருகெழு குமரியின்றெற்கும் குணா அது டது . Bombay Royal Asiatic Society ' s கரைபொரு தொடுகடற்குணக்கும் குடா Journal No . XLIV . vol xvii pp 74 . அது தொன்று முதிர் பௌவத்தின்குடக் தமிழ்நாடு - வடக்கின்கண் வேங்கடமும் கும் எனத் தமிழிற்கு இமயவரையை தெற்கின்கண் குமரி யாறும் கிழக்கும் எல்லையாகக் கூறு தலாலறிக இன்னும் மேற்குங் கடலுமாகிய இவற்றிற்கு உள் அகத்தியரைப்போன்று வடநாட்டிருந்து ளிட்ட நாடுகளாம் . இதனுள் தமிழ் வள வந்த வன்மீகனார் மார்க்கண்டேயர் கோ ர்ந்தது தென்மதுரை . இந் நாட்டகத்துள் தமனார் முதலியோரும் தமழறிந்து தரும் நாற்பத்தொன்பது நாடுகள் கடல் கொண் புத்திரனைப் பாடினர் என ( புறம் கூசுசு ) - . அவை ஏழ்தெங்கநாடு ஏழ்மதுரை ஆம் செய்யுளால் அறியக் கிடக்கிறது . நாடு ஏழ்முன்பாலைநாடு ஏழ்பின்பாலை இதனால் அக்காலத்திருந்த பாண்டு புத்திர நாடு ஏழ்குன் றநாடு ஏழ்குணகாரைநாடு ரும் தமிழறிந்தவரென்றே தெரிகிறது . ஏழ்குறும்பனை நாடு என்பன . இன்னும் பாண்டவர்க்குத் துணை புரிந்தவ தமிழ்நாட்டிலிருந்த ஆயங்கள் - இந்த வரி னும் தலையேழுவள்ளல்களி லொருவனு கள் இராஜராஜ சோழன் பா காலத்தன . மாகிய அக்குரூரன் என்பவனைத் தலைச்சங் நெல்லாயம் காசாயம் பாடிகாவல் சில் கப் புலவராகிய குமட்டூர்க் கண்ண னார் வரி எடுத்துக்கொட்டி அரிமுக்கை கார் போர் தலைமிகுத்த ஈரைம்பதின்மரொடு த்திகை அரிசி கார்த்திகைக்காசு கார்த்தி துப்புத்துறைபோகிய துணிவுடையாண் கைப்பச்சை வேலிப்பயிறு நீர்நிலக்காசு மை அக்குரனனையகை வண்மையையே தறியிறை கடையிறை காலக தப்பாட்டம் எனப் பாடுதலால் அக்காலத்து வடநாட்டி தட்டாரப்பாட்டம் ஆசுவக்கடமை செக் விருந்தார் தமிழரென் றறியலாம் . தமிழ்க் குக்கடமை ஏரிமீன் காசு இனவரி பட் குத் தொண்டு செய்தோர் இத்தமிழ் தமி | டோலைக்காசு முதலியன . ழெனு மளப்பருஞ்சலதி - ம் நீண்ட தமிழ்நாட்டின் மூவரசரின் பழைமை - இத் தமிழ்வாரி நிலமேனிமிரவிட்டான் எத் தமிழ் நாட்டைத் தொன்றுதொட்டு சேர திறத்தினு மேழுலகும் புகழ்முத்து முத் சோழ பாண்டிய ரென்னும் மூவரசரும் தமிழ் தமிழ்ப்பாட் டிசைக்குந் தாமரை ஆண்டு வந்தமைபற்றி தமிழ் நாட்டாச யே இழைத் தாரொருவரு மில்லாமறை ரும் அவர்களது பாஷையாகிய தமிழும் களை யின் றமிழாற் குழைத்தார் எனக் பழைமை பெற்றதாம் . இப் பழைமை கம்பராலும் ; பண்ணும் பதமேழும் பல நோக்கியே பாண்டியர் பழையர் எனப்பட் வோசைத் தமிழவையும் தமிழினீர்மை டனர் போலும் பின்னும் பாண்டியர் பேசித் தாளம்வீணை பண்ணி தமிழ்ச் எனும் சொல்லும் பண்டை என்னும் சொ சொலும் வடசொலும் தாணிழற்சேர ல்லடியாகப் பிறந்த பழையரெனும் பொ என திருஞானசம்பந்தராலும் பாலேய் ருளே பயக்கும் . இவ்வாறே உதியன் தமிழ் என ஸ்ரீ சடகோபராலும் ; மற் எனும் சோன் பெயரும் சென்னியெனும் றைய நாயன்மார்களாலும் ஆழ்வாராதிக சோழன் பெயரும் தொன்று தொட்ட முத ளாலும் புகழப்பட்டு இனிமைகொண்டு ன்மையை யுணர்த்தும் பெயர்களாய் தமி விளங்குவது . கம்பர் உழக்குமறைநா ழரசர்களது வழமையைத் தெரிவிப்பன வினு முயர்ந் துலகமோதும் வழக்கினும் வாம் . இன்னும் இவர்களது பழைமையை மதிக்கவினினும் மரபினாடி நிழற்பொலி நிரூபிக்க வேறு காரணங்களும் உள . இனி கணிச்சிமணி நெற்றியுமிழ்செங்கட் தழற் காலம் வேதகாலம் சரிதகாலம் என புரை சுடர்க் கடவுள் தந்த தமிழ் தந் வகுத்தவர்களில் தத்தர் என்பவர் வேதகா லம் கி . மு . 2400 முதல் 1400 வரையிலு ' 3 . ( ) இயல் இசை நாடகம் I மென அறுதியிட்டனர் . பாரதப்போர் தான் ' . |