அபிதான சிந்தாமணி

தமிழ் 181 தமிழ வன்". இவனாண்ட மணலிபுரம் வியாச முன்னிருந்த தமிழையே குமாரக்கடவுள் ரால் வடமொழிப் பாரதத்திற் புகழ்ந்து வழி அகத்தியருணர்ந்து இலக்கணஞ் செய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பின்னும் தமிழ் தனர். இதனைக் கம்பர் சுடர்க்கடவள் நாட்டரசர் மூவரும் சூர்ய சந்திர வம்சத்தி தந்த தமிழ் தந்தான்'' எ-ம், "என்றுமுள லிருந்து பிரிந்தவர்கள். இவர்கள் துவா தென் றமிழியம்பி யிசைகொண்டான் பர யுகத்திற்கு முன்பும் அரசாண்டதாகத் என்பனவற்றாலறிக. இத்தமிழ் பண்டைக் தெரிகிறது. ஒரு பாண்டியன் பாரத யுத் காலத்து இமயமலை முதல் கன்னியாகுமரி தத்தில் பாண்டவர்களின் சேனைக்கு அன் வரையி லிருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஆரிய னமிட்டதாகத் தெரிகிறது. இவன் தமிழ்ப் ருக்கு முன் தமிழ்நாடாயிருந்த இந்துதேசம் புலவரை ஆதரித்தவன். இது நிற்க முத ஆரியர் வந்தபின் ஆரியர் நாடாக ஆயிற்று, லாழ்வாராகிய நம்மாழ்வார் தாம் அருளிச் இந்த ஆரியரும் ஐரோப்பியரும் ஒருங்கு செய்த பாசுரங்களின் இறுதியில் முன்னி மத்ய ஆசியவாசிகளா யிருந்தனர் என் ருந்த தமிழைத் தாமருளிச் செய்ததாகக் பதை அவர்கள் பேசும் சொற்களா லறிய கூறியிருக்கின்றனர். பின்னும் இவ்வரிய லாம். வடமொழிகள் பல ஆங்கிலபாஷை பாஷை மற்றைப் பாஷைகள் போல் வேறு யில் வழங்குதலே இதற்குச் சான்றாம், பாஷைகளின் துணை வலிபொது தானாய் மாத்ரு Mother, பிதுர் Father, பிராதரு விளங்கும் ஏற்றமுற்றது; இதனை அறிவுள் Brother, கோ Cow, யூயம் You, அகம், ளோர் பலர் பழைய நூல்களிற் கண்டறி ஆயின் தமிழ்மொழிகள் ஒவ்வாவோ யலாம். ஆயின் தமிழென்பது திராவிடம் எனின், ஒவ்வா என்பதே எம்மனோர் என்பதின் திரிபன்றோவெனின் திரிபா துணிபு. ஆயினும் இத் தமிழை யொத்து, காது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மக இத்தமிழ்நாட்டிற் கணித்தான சீனம் அரு ராஷ்டாம், கூர்ச்சரம் இவைகளையும் திரா கிருந்ததால் அப்பாஷை தமிழை ஒருவாறு விடமென்பவாகலின் இதற்கே உரியதா ஒத்து விளங்குகின்றது. எவ்வாறெனின் காது. ஆயினும் அப் பெயர் கூறவந்த தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கிருந்த தால் அவர்க வடநூலார் அக்காலத்திற்கு முன்றானே ளும் தமிழைத் தழுவினவர் எனக் கூறலா தோன்றிய பாஷைக்குத் தாங்கள் பெய கும், எவ்வாறெனின் அத்தமிழ்ச் சொற் பறியாது அந் நாட்டில் தாங்கள் வந்த கால கள் பல அப்பாஷையில் வழங்கலே அதற் த்து இட்ட பெயராகவு மிருத்தலின் இது குச் சான்றாம். தமிழில் நீ என்பதற்குச் வட மொழிக்குப் பிந்திய தாகாது. வட சீனபாஷையில் நீ, நான், ஞான், யாம், மொழி வடநாட்டிலிருந்ததுபோல் தென் யாம், பெண், பெண், எஃகு, எஃ, இடத் மொழி தென்னாட்டிலிருந்தது. இதனால் தையுணர்த்தும் கண், கண், இரண்டென் தமிழ்ப் பாஷை தனித்த பூர்வ பாஷை னும் எண்ணையுணர்த்தும் ஈர், ஈர் என யென்பது கொள்ளக் கிடந்தது. வழங்குதலால் என்க. தமிழர் தென்னா 2. இத்தமிழ் தமிழகமாகிய பரதகண் டடைதற்குமுன் கங்காதீரத்தி லிருந்தனர் டத்தில் தொன்று தொட்டு வழங்கிய என்பதற்குப் பல சான்றுகளுண்டு, தமிழ பாஷையாம். இது சிவபெருமான் வாயி ராகிய வேளாளர் தம்மைக் கங்காபுத்திரர் லாக வந்த பாஷை. எவ்வாறு ஆரிய என்பர். கன்னடதேசத்து வேளாளர் தாங் 'பாஷை அநாதியென்பரோ, அவ்வாறே கள் கௌடதேசவாசிகளாதலால் தங்களைக் தமிழும் அநாதியாம். இது, அகத்தியனார் கவுண்டர் என்பர். இத்தமிழர் தாங்களி வாயிலாக வந்ததென்பது நம்பத்தக்க தன் ருந்த பழைய நாட்டின் பெயரே தாங்கள் று, சிவபெருமான் அகத்தியரைத் தென் குடிபுக்க தென்னாட்டிற்கும் அப்பெயரிட் னாடு செல்க எனக் கட்டளையிட்டகாலத்து டனர். வங்காள நாட்டின் இராஜதானி அது தமிழ்நாடாதலின் அப்பாஷை யுண சம்பாநகர் தமிழ்நாட்டில் சம்பாபதி, (காவி ர்த்துக எனக் கேட்டனர் எனக் காந்தபுரா ரிப்பூம்பட்டினம்) சோழநாட்டிற்கும் தொ ணங் கூறு தலால் அத்தமிழ் அகத்தியருக்கு ண்டைநாட்டிற்கும் இடையிலுள்ள நாட் முன்னரே இருந்ததென்பது தெள்ளிதி டை மகதநாடென்றும், மலையமாநாட்டிற் னறியலாகும். இன்னும் தமிழறிந்தார் குச் சேதிநாடென்றும், வடநாடுகளின் பலர் அக்காலத்தில் இருந்தனர் என்ப பெயரிட்டமை காண்க, இன்னும் வங்கா தைப் பல பிரமாணங்களா லறியலாம். | ளத்திற்கு வடக்கே, நேபாளத்திற்குக்
தமிழ் 181 தமிழ வன் . இவனாண்ட மணலிபுரம் வியாச முன்னிருந்த தமிழையே குமாரக்கடவுள் ரால் வடமொழிப் பாரதத்திற் புகழ்ந்து வழி அகத்தியருணர்ந்து இலக்கணஞ் செய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது . பின்னும் தமிழ் தனர் . இதனைக் கம்பர் சுடர்க்கடவள் நாட்டரசர் மூவரும் சூர்ய சந்திர வம்சத்தி தந்த தமிழ் தந்தான் ' ' - ம் என்றுமுள லிருந்து பிரிந்தவர்கள் . இவர்கள் துவா தென் றமிழியம்பி யிசைகொண்டான் பர யுகத்திற்கு முன்பும் அரசாண்டதாகத் என்பனவற்றாலறிக . இத்தமிழ் பண்டைக் தெரிகிறது . ஒரு பாண்டியன் பாரத யுத் காலத்து இமயமலை முதல் கன்னியாகுமரி தத்தில் பாண்டவர்களின் சேனைக்கு அன் வரையி லிருந்ததாகத் தெரிகிறது . ஆரிய னமிட்டதாகத் தெரிகிறது . இவன் தமிழ்ப் ருக்கு முன் தமிழ்நாடாயிருந்த இந்துதேசம் புலவரை ஆதரித்தவன் . இது நிற்க முத ஆரியர் வந்தபின் ஆரியர் நாடாக ஆயிற்று லாழ்வாராகிய நம்மாழ்வார் தாம் அருளிச் இந்த ஆரியரும் ஐரோப்பியரும் ஒருங்கு செய்த பாசுரங்களின் இறுதியில் முன்னி மத்ய ஆசியவாசிகளா யிருந்தனர் என் ருந்த தமிழைத் தாமருளிச் செய்ததாகக் பதை அவர்கள் பேசும் சொற்களா லறிய கூறியிருக்கின்றனர் . பின்னும் இவ்வரிய லாம் . வடமொழிகள் பல ஆங்கிலபாஷை பாஷை மற்றைப் பாஷைகள் போல் வேறு யில் வழங்குதலே இதற்குச் சான்றாம் பாஷைகளின் துணை வலிபொது தானாய் மாத்ரு Mother பிதுர் Father பிராதரு விளங்கும் ஏற்றமுற்றது ; இதனை அறிவுள் Brother கோ Cow யூயம் You அகம் ளோர் பலர் பழைய நூல்களிற் கண்டறி ஆயின் தமிழ்மொழிகள் ஒவ்வாவோ யலாம் . ஆயின் தமிழென்பது திராவிடம் எனின் ஒவ்வா என்பதே எம்மனோர் என்பதின் திரிபன்றோவெனின் திரிபா துணிபு . ஆயினும் இத் தமிழை யொத்து காது . தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மக இத்தமிழ்நாட்டிற் கணித்தான சீனம் அரு ராஷ்டாம் கூர்ச்சரம் இவைகளையும் திரா கிருந்ததால் அப்பாஷை தமிழை ஒருவாறு விடமென்பவாகலின் இதற்கே உரியதா ஒத்து விளங்குகின்றது . எவ்வாறெனின் காது . ஆயினும் அப் பெயர் கூறவந்த தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கிருந்த தால் அவர்க வடநூலார் அக்காலத்திற்கு முன்றானே ளும் தமிழைத் தழுவினவர் எனக் கூறலா தோன்றிய பாஷைக்குத் தாங்கள் பெய கும் எவ்வாறெனின் அத்தமிழ்ச் சொற் பறியாது அந் நாட்டில் தாங்கள் வந்த கால கள் பல அப்பாஷையில் வழங்கலே அதற் த்து இட்ட பெயராகவு மிருத்தலின் இது குச் சான்றாம் . தமிழில் நீ என்பதற்குச் வட மொழிக்குப் பிந்திய தாகாது . வட சீனபாஷையில் நீ நான் ஞான் யாம் மொழி வடநாட்டிலிருந்ததுபோல் தென் யாம் பெண் பெண் எஃகு எஃ இடத் மொழி தென்னாட்டிலிருந்தது . இதனால் தையுணர்த்தும் கண் கண் இரண்டென் தமிழ்ப் பாஷை தனித்த பூர்வ பாஷை னும் எண்ணையுணர்த்தும் ஈர் ஈர் என யென்பது கொள்ளக் கிடந்தது . வழங்குதலால் என்க . தமிழர் தென்னா 2 . இத்தமிழ் தமிழகமாகிய பரதகண் டடைதற்குமுன் கங்காதீரத்தி லிருந்தனர் டத்தில் தொன்று தொட்டு வழங்கிய என்பதற்குப் பல சான்றுகளுண்டு தமிழ பாஷையாம் . இது சிவபெருமான் வாயி ராகிய வேளாளர் தம்மைக் கங்காபுத்திரர் லாக வந்த பாஷை . எவ்வாறு ஆரிய என்பர் . கன்னடதேசத்து வேளாளர் தாங் ' பாஷை அநாதியென்பரோ அவ்வாறே கள் கௌடதேசவாசிகளாதலால் தங்களைக் தமிழும் அநாதியாம் . இது அகத்தியனார் கவுண்டர் என்பர் . இத்தமிழர் தாங்களி வாயிலாக வந்ததென்பது நம்பத்தக்க தன் ருந்த பழைய நாட்டின் பெயரே தாங்கள் று சிவபெருமான் அகத்தியரைத் தென் குடிபுக்க தென்னாட்டிற்கும் அப்பெயரிட் னாடு செல்க எனக் கட்டளையிட்டகாலத்து டனர் . வங்காள நாட்டின் இராஜதானி அது தமிழ்நாடாதலின் அப்பாஷை யுண சம்பாநகர் தமிழ்நாட்டில் சம்பாபதி ( காவி ர்த்துக எனக் கேட்டனர் எனக் காந்தபுரா ரிப்பூம்பட்டினம் ) சோழநாட்டிற்கும் தொ ணங் கூறு தலால் அத்தமிழ் அகத்தியருக்கு ண்டைநாட்டிற்கும் இடையிலுள்ள நாட் முன்னரே இருந்ததென்பது தெள்ளிதி டை மகதநாடென்றும் மலையமாநாட்டிற் னறியலாகும் . இன்னும் தமிழறிந்தார் குச் சேதிநாடென்றும் வடநாடுகளின் பலர் அக்காலத்தில் இருந்தனர் என்ப பெயரிட்டமை காண்க இன்னும் வங்கா தைப் பல பிரமாணங்களா லறியலாம் . | ளத்திற்கு வடக்கே நேபாளத்திற்குக்